Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Jednostka mała a zasada ostrożności

Jesteśmy spółką komandytową, która w świetle uor jest jednostką małą, spełniającą warunki określone art. 7 ust. 2b. Tym samym jesteśmy uprawnieni do rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń.
Czy w zakres tego uprawnienia wchodzą wszystkie przewidziane w uor wymogi ostrożnej wyceny, czy tylko niektóre z nich? Nadmieniamy, że nie jesteśmy jednostką, o której mowa w art. 7 ust. 2c uor.

W rozdz. 1 uor są wymienione nadrzędne zasady rachunkowości. Jedną z nich jest zasada ostrożnej wyceny – ostrożności (art. 7). Polega ona na tym, że przyjmując założenie kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) – z uwzględnieniem ich realnej wartości możliwej do odzyskania na dzień wyceny (dzień bilansowy). Aktualizacji wyceny dokonuje się bez względu na jej skutki i wpływ na wynik finansowy. Przepisy uor, realizujące zasadę ostrożności, to głównie wymóg:

  • uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, niewątpliwe/poniesione – odpowiednio – pozostałe przychody/koszty operacyjne (art. 7 ust. 1),
  • pomniejszenia cen nabycia lub kosztów wytworzenia aktywów trwałych – środków trwałych, środków trwałych w budowie, wnip, udziałów w innych jednostkach i inwestycjach – o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i doprowadzenia wartości tych składników aktywów, wynikającej z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 1–4 i ust. 7),
  • wyceny inwesycji krótkoterminowych według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej – zależnie od tego, która z nich jest niższa (art. 28 ust. 1 pkt 5),
  • wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy (art. 28 ust. 1 pkt 6),
  • aktualizowania wartości należności w określonych w uor przypadkach, przez dokonanie odpisu aktualizującego (art. 35b),
  • dokonywania rozliczeń międzyokresowych przychodów, z uwzględnieniem zasady ostrożności (art. 41).

Od stosowania tych wymogów zwolnione są w różnym zakresie jednostki małe, mikro i pozarządowe.

Jednostki mikro określone w art. 3 ust. 1a pkt 2 uor (związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, organizacje samorządu zawodowego – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej) mogą zrezygnować w pełnym zakresie ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

[1] Ustawa z 24.04.2003 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1057).

[2] Z wyjątkiem spółek kapitałowych, ska oraz tych spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, ska lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej (art. 7 ust. 2c uor). Jednostki te mają obowiązek stosowania zasady ostrożności w pełnym zakresie.

Pozostałe jednostki mikro (mowa o nich w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 4 i 5 oraz ust. 1b uor), jednostki małe i pozarządowe (mowa o nich w art. 3 ust. 2 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1c albo 1d uor) mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności polegającej na dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz na tworzeniu rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, a więc pkt 1, 2 i 5[2].

Nie są one uprawnione do odstąpienia od ostrożnej wyceny składników aktywów obrotowych według zasady „nie wyżej niż” (pkt 3, 4) oraz przychodów przyszłych okresów (pkt 6).