Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Jak obliczyć PIT od wypłacanego zaliczkowo wspólnikom zysku spółki objętej estońskim CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka wypłacająca zaliczkę na poczet dywidendy z zysku wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, powinna pobrać zryczałtowany 19-proc. PIT od podstawy opodatkowania, jaką jest kwota zaliczki na dywidendę brutto, niepomniejszona o przypadającą na nią kwotę ryczałtu.

Takie stanowisko zajęła KIS w interpretacji z 3.04.2024 r. (0115-KDIT1.4011.108.2024.1.MST), powołując się na wyrok WSA w Krakowie z 4.04.2023 r. (I SA/Kr 42/23).

O jej wydanie wystąpiła spółka z o.o., która od 1.01.2024 r. jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Zamierza wypłacać wspólnikom (osobom fizycznym) zaliczki na poczet przewidywanej za rok obrotowy dywidendy, jeżeli będzie mieć wystarczające środki na wypłatę i z zachowaniem wymogów Ksh (w wysokości określonej w art. 195, gdy jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy będzie wykazywało zysk). Zaliczki będą pochodzić z zysku osiągniętego w trakcie opodatkowania ryczałtem.

Podstawa opodatkowania

Wypłacając wspólnikowi zaliczkę na poczet dywidendy, spółka ma obowiązek opodatkować ją estońskim CIT (według stawki 20%). Jednocześnie jako płatnik musi pobrać od niej zryczałtowany PIT (według stawki 19% – zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof) i odprowadzić na rachunek właściwego US.

Nabrała wątpliwości, czy podstawą opodatkowania PIT będzie kwota:

 • zysku netto przeznaczonego do podziału (zaliczka na dywidendę brutto), czy
 • zysku faktycznie wypłacana wspólnikom po potrąceniu należnego do zapłaty przez spółkę estońskiego CIT (zaliczka na dywidendę netto).

Jej zdaniem powinna nią być zaliczka na dywidendę netto.

KIS zajęła odmienne stanowisko. Wskazała, że taki sposób ustalenia podstawy opodatkowania PIT prowadziłby do nieuprawnionego 2-krotnego pomniejszania należności podatkowych na gruncie updof o ryczałt należny od dochodów spółki: raz w podstawie opodatkowania, drugi raz wykorzystując wprowadzony do updof „mechanizm” odliczenia zapłaconego ryczałtu od dochodów spółki.

Odliczenie od podatku

Chodzi tu o mechanizm przewidziany w art. 30a ust. 19 updof, pozwalający na pomniejszenie zryczałtowanego PIT od dywidendy wypłacanej przez spółkę na estońskim CIT z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania w tej formie, o odpowiednią część przypadającej na wspólnika (stosownie do jego udziału w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku) kwoty należnego estońskiego CIT od przychodu z zysku podzielonego tej spółki, z którego dywidenda jest wypłacana, wynoszącą:

 • 90% – w przypadku przychodu objętego 10-proc. stawką estońskiego CIT (tj. u małego podatnika i podatnika rozpoczynającego działalność),
 • 70% – w przypadku przychodu objętego 20-proc. stawką (u pozostałych podatników).

KIS, przywołując wyrok WSA, wskazała, że proponowany przez spółkę sposób obliczenia PIT wynika z dążenia do kontynuowania 2-etapowego (…) sposobu obliczania należności podatkowych: najpierw obliczyć podatek należny od spółki (ryczałt), następnie odjąć go od dywidendy i od tak pomniejszonej podstawy opodatkowania obliczyć podatek dochodowy od wypłaconego zysku, przy jednoczesnym zastosowaniu wprowadzonego do ustawy odliczenia, czyli w kolejnym kroku odliczyć od podatku odpowiednią część ryczałtu należnego od dochodu spółki.

O ile ma on uzasadnienie w przypadku opodatkowania dywidend spółek objętych tradycyjnym CIT, o tyle jest nieadekwatny w przypadku spółek na estońskim CIT, bo powodowałby nieuprawnioną podwójną korzyść dla ich wspólników.

Zapłata podatku

Przypomnijmy, że termin zapłaty estońskiego CIT przez spółkę od wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy jest taki sam, jak od dywidendy wypłacanej po podziale zysku – upływa z końcem 3. miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto decyzję o wypłacie zaliczki (por. interpretacja KIS z 4.05.2023 r., 0114-KDIP2-1.4010.145.2023.1.OK/PP). CIT od wypłacanych w 2024 r. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za ten rok podlega więc wpłacie do US do 31.03.2025 r. Z kolei PIT pobrany przez spółkę od wypłaconej zaliczki musi być uiszczony do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu jego pobrania.

KIS potwierdza, że spółka ma prawo do pomniejszenia tego podatku o kwotę wskazaną w art. 30a ust. 19 updof, w miesiącu jego zapłaty (por. pisma z 19.09.2023 r., 0114-KDIP3-1.4011.675.2023.2.LS, i 22.01.2024 r., 0114-KDIP3-1.4011.1024.2023.2.BS). Z interpretacji KIS z 26.01.2024 r. (0114-KDIP3-1.4011.1077.2023.4.BS) wynika, że o wysokości zastosowanej do tej zaliczki stawki CIT i w konsekwencji wysokości odliczenia (90 czy 70%) decyduje status spółki (czy jest małym podatnikiem) w roku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy: skoro w roku 2023 byliście Państwo małym podatnikiem, to jeżeli w tym roku podatkowym dokonaliście wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za ten rok, to mogliście Państwo zastosować 10% stawkę ryczałtu, o której mowa w art. 28o ust. 1 pkt 1 updop do zaliczki na dywidendę.

Więcej nt. opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki będące podatnikami estońskiego CIT jest mowa w „Zamknięciu roku 2023” w artykule Podział wyniku finansowego spółki objętej estońskim CIT – obowiązki spółki jako podatnika i płatnika.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
03.06.2024 CIT estoński dla księgowych SKwP Warszawa
03.06.2024 VAT – transakcje międzynarodowe SKwP Kraków
03.06.2024 Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem dokumentacji kadrowej i przepisów specustawy wojennej SKwP Poznań
03.06.2024 Podstawy podatku VAT SKwP Białystok
04.06.2024 CIT estoński (eCit) 2024 w praktyce: wybór, ryzyka, ukryte zyski, przykłady praktyczne SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Suwałki, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
04.06.2024 Fundacje i Stowarzyszenia (CIT i VAT) SKwP Warszawa
04.06.2024 ABC cen transferowych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
Kursy dla księgowych