Firma zapłaci VAT z „pustej” faktury wystawionej przez pełnomocnika

Aleksander Woźniak

Nie można mówić o bezprawnym wykorzystaniu przez inny podmiot (pełnomocnika) danych podatnika, gdy ten powierzył mu całość swoich spraw gospodarczych.

Tak wynika z wyroku NSA z 30.09.2020 (I FSK 1904/17). Spór dotyczył art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Skarżąca nie kwestionowała, że przepis ten wprowadza szczególny obowiązek zapłaty podatku, pomimo braku powstania po stronie wystawcy faktury obowiązku podatkowego z tytułu czynności opodatkowanej. Istotą sporu było natomiast, kto jest obowiązany do zapłaty – podmiot, którego dane w fakturze zostały ujęte w pozycji sprzedawcy, czy też ten, kto faktycznie (fizycznie) fakturę wystawił i wprowadził ją do obrotu prawnego (przekazał „nabywcy”, umożliwiając skorzystanie na jej podstawie z prawa do odliczenia podatku naliczonego).

Skarżąca przywołała pogląd wyrażony w wyroku NSA z 27.06.2017 (I FSK 1459/15), w myśl którego nie jest wystawcą faktury zobowiązanym do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT podmiot, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury, tylko podmiot, pod który bezprawnie „podszył się” inny podmiot. Dotyczy to również sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystano dane podmiotu będącego podatnikiem VAT.

NSA w pełni zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził jednak, że nie mogło ono mieć zastosowania w rozpatrywanej sprawie. Skarżąca prowadziła bowiem jednoosobową działalność gospodarczą, powierzając całość spraw z nią związanych ustanowionemu przez siebie pełnomocnikowi. Wynikało to wprost z jej oświadczeń składanych w toku postępowania przed organami podatkowymi. Twierdziła, że jest wyłącznie założycielką firmy Z i nie ma szczegółowej wiedzy co do działalności firmy, w której imieniu działał pełnomocnik. Działanie to obejmowało również występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu podatkowym.

Nie można zatem uznać, że dane skarżącej, jako podatnika wystawiającego faktury, zostały w treści tych faktur ujęte w sposób bezprawny, będący efektem „podszycia się” pod nią przez osobę trzecią – orzekł sąd.

Temat: „VAT”
Podatek od towarów i usług

Preferencje w VAT związane z pandemią COVID-19

W grudniu 2020 przywrócono stawkę 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Zostały nią też objęte kolejne rodzaje sprzętu, a także dostawy, WNT i import testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz szczepionek przeciwko COVID-19.
Objaśnienia MF

Jaka stawka VAT od kontraktów drogowych

Usługi świadczone w ramach kontraktów kompleksowego utrzymania dróg – jako usługi kompleksowe – są objęte podstawową stawką VAT (23%). Natomiast przy innych kontraktach (wywołaniowych, rozproszonych) każda z usług jest opodatkowana z zastosowaniem stawki VAT dla niej właściwej, w tym preferencyjnej 8% (np. usługi usuwania śniegu czy zagospodarowania terenów zieleni).
CIT i PIT

Potrącenie wierzytelności – skutki podatkowe

Nierzadko zdarza się, że dwaj przedsiębiorcy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów rozliczania jest wówczas potrącenie.

Instytucja potrącenia wierzytelności wzajemnych ma na celu m.in. ograniczenie powstawania dodatkowych kosztów dla rozliczających się stron (np. z tytułu opłat związanych z przelewami bankowymi) oraz uproszczenie systemu rozliczeń.

Dowody księgowe

Skan faktury jako dowód księgowy i podstawa do odliczenia VAT

Spółka po otrzymaniu papierowej faktury zakupu skanuje ją i wprowadza do elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Po zapisaniu skanu w bazie danych faktura papierowa zostaje zniszczona. Skany, po zatwierdzeniu ich pod względem merytorycznym, rachunkowym i podatkowym przez upoważnionych pracowników spółki, zgodnie z obowiązującymi procedurami, są podstawą do ujęcia operacji w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym. Taki sposób obiegu dokumentów zapewnia oszczędność czasu oraz istotnie zmniejsza koszty ich archiwizacji.
Czy jest w pełni akceptowany przez fiskusa?
Kasy rejestrujące

Zwrot towaru przy sprzedaży wysyłkowej bez podpisanego protokołu zwrotu – korekta VAT

Spółka sprzedaje towary w systemie wysyłkowym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kasy on-line. Towary są dostarczane kurierem wraz z paragonem sprzedaży. Klienci mają prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni. Protokół zwrotu lub dokument zwrotu towarów (zwrot do paragonu) powinien być podpisany i przesłany przez klienta np. wraz ze zwracanym towarem.
Niestety, tylko część klientów przesyła te dokumenty, a nie można ich skutecznie wyegzekwować, bo zgodnie z prawem konsumenckim nie mogą być warunkiem odstąpienia od umowy ani zwrotu pieniędzy. Czy mimo to spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów?
Nadmieńmy, że spółka prowadzi ewidencję korekt kasowych, w której rejestruje zwroty. Dołącza do niej dokumenty potwierdzające sprzedaż, gdy zostały odesłane wraz z towarem lub przesłane e-mailem. W innych przypadkach rodzaj dokumentu oraz jego numer i data są ustalane na podstawie nazwiska osoby zwracającej towar, nazwy lub etykiety produktu.
Podatki i prawo gospodarcze

Kurs waluty stosowany do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej wartość WNT

Firma otrzymała od kontrahenta z UE fakturę korygującą, wystawioną 28.12.2020 r. Korekta dotyczy zwróconych przez nas w styczniu 2021 r. materiałów, które zostały zakupione w 2020 r. Ponieważ materiały zawierały wady, złożono kilka reklamacji. Kontrahent uznał je dopiero w grudniu i wystawił jedną fakturę korygującą, dotyczącą kilku faktur zakupu z 2020 r.
Jaki kurs waluty obcej dla celów VAT oraz podatku dochodowego zastosować do przeliczenia wartości korekty na złote? Czy powinniśmy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej (w tym przypadku kilka kursów)?

Ani ustawa o VAT, ani ustawy o podatku dochodowym nie regulują wprost kwestii, jaki kurs waluty obcej należy zastosować w odniesieniu do faktur korygujących.

Podatki i prawo gospodarcze

Korekta cen transferowych poza zakresem VAT

Spółka córka produkuje urządzenia przemysłowe na zlecenie spółki matki. Ta ma 100% udziałów w spółce córce. Odpowiada za projektowanie i dystrybucję urządzeń. Spółka córka całą produkcję sprzedaje do spółki matki. Po analizie cen stosowanych w transakcjach z lat 2019 i 2020 obie spółki postanowiły dokonać w 2021 r. korekty cen transferowych w celu dostosowania rentowności spółki córki do poziomu rynkowego. Celem korekty nie jest podwyższenie ani obniżenie stosowanych cen, korekta błędów czy udzielenie rabatów, lecz wyłącznie skorygowanie poziomu rentowności spółki córki za ww. lata. W jej wyniku przychody spółki córki ulegną zwiększeniu.
Czy ta korekta pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT i może być udokumentowana notą księgową, a nie fakturą?

Tak. W opisanym przypadku w wyniku korekty poziomu rentowności spółki córki nie doszło do dostawy towarów (w szczególności do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel).

Podatki 2021

Pakiet SLIM VAT – uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Od 1.01.2021 r. na skutek nowelizacji ustawy o VAT obowiązują nowe zasady ujmowania korekt – zmniejszających i zwiększających sprzedaż. Wprowadzono też wiele innych zmian m.in. w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Robocza nazwa ustawy nowelizującej, przyjęta przez Ministerstwo Finansów, SLIM VAT – to akronim utworzony ze słów simple, local i modern, a więc w założeniu rozliczenie VAT po zmianach powinno być proste, lepiej dostosowane do specyfiki polskiego rynku, a także nowoczesne. Rzeczywiście, większość wprowadzonych w ustawie o VAT zmian jest dla podatników korzystna, choć niektóre wywołują kontrowersje.

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

VAT

Zmiana nabywcy z pracodawcy na pracownika na fakturze

Przy zakupie okularów klient podał NIP swojego pracodawcy, w związku z czym faktura dokumentująca zakup została wystawiona na ten podmiot. Po kilku dniach klient poinformował, że NIP pracodawcy podał przez pomyłkę i poprosił o korektę faktury na swoje imię i nazwisko.
Czy możemy wystawić taką fakturę korygującą?

Z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wynika, że stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury korygującej. Na podstawie tego przepisu fakturę korygującą wystawia się m.in., jeżeli na fakturze pierwotnej został błędnie wskazany nabywca.

VAT

Faktur uproszczonych w postaci paragonu z NIP nadal nie trzeba odrębnie wykazywać w JPK_VAT

Zgodnie z zapowiedziami do końca czerwca 2021 przedłużono okres, w którym nie ma konieczności odrębnego wykazywania faktur uproszczonych – w postaci paragonów z NIP nabywcy do 450 zł/100 euro – w ewidencji VAT.

Taki sposób postępowania wynika z § 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988). Przepis ten obowiązuje od 1.10.2020 i początkowo przewidywał, że paragony z NIP nabywcy nie będą ujmowane w ewidencji VAT (i nowym pliku JPK_VAT) do 31.12.2020. Termin ten został wydłużony do 30.06.2021 mocą rozporządzenia MFFiPR z 17.12.2020 (DzU poz. 2326), które weszło w życie 31.12.2020.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

JPK_VAT

Kod GTU 12 a usługi badania – komunikat PIBR

Usługi badania sprawozdań finansowych nie muszą być przez firmy audytorskie oznaczane kodem GTU 12 w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT.

Potwierdza to komunikat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z 28.12.2020, zamieszczony na jej stronie internetowej, w którym powołano się na wyjaśnienia KIS. PIBR zwróciła się do KIS w związku z wątpliwościami firm audytorskich co do stosowania oznaczenia GTU 12 do usług audytorskich w zakresie badania sprawozdań finansowych.

VAT

Czy odstępne jest opodatkowane VAT

Działalność przedsiębiorcy opiera się na skupowaniu od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom. Zdarza się, że przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży sprzedający decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej. Na jej podstawie sprzedający otrzymuje od przedsiębiorcy zaliczkę na poczet późniejszej dostawy towaru. Umowa przedwstępna daje stronom możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, za zapłatą odstępnego.
Czy odstępne wpłacone na rzecz przedsiębiorcy podlega VAT?

Opodatkowana VAT jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 tej ustawy). Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

VAT

Przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu – podstawa opodatkowania VAT

Przedsiębiorca 1,5 roku temu wykupił samochód z leasingu i odliczył 50% VAT z faktury zakupu. Obecnie planuje przekazać samochód na cele osobiste.
Czy VAT powinien naliczyć od ceny netto wykupu samochodu z leasingu?

Przez podlegającą VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczenia VAT

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w styczniu 2020 (na 36 mies.). Uiściła opłatę wstępną i płaci raty miesięczne, od których odlicza VAT. W październiku 2020 w pojeździe ujawniła się istotna wada, ukryta przez sprzedającego w dniu zawarcia umowy. Chodzi o stan techniczny auta – zatajono szkodę całkowitą – jego rzeczywista wartość okazała się więc być zawyżona. Spółka rozważa cesję umowy leasingu na sprzedającego bądź wykupienie leasingowanego auta, a następnie odsprzedanie go sprzedającemu albo zamianę leasingowanego pojazdu na wolny od wad. W każdym przypadku skutkuje to wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu.
Czy spółka będzie obowiązana do korekty VAT odliczonego od opłat leasingowych?

Nie. Wszystkie czynności, które rozważa spółka, będą czynnościami odrębnymi od umowy leasingu, na podstawie której spółka użytkuje samochód osobowy, niezwiązanymi z tą umową. W momencie zakończenia umowy leasingu (a także rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) nie ma konieczności korygowania kwot podatku naliczonego odliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, w których samochód służył działalności gospodarczej spółki. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku.

JPK_VAT

Brak faktur dotyczących WNT oraz importu usług a nowy plik JPK_VAT

Jak wykazać w JPK_VAT import usług i WNT, jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze faktury dokumentującej zakup? Czy powinniśmy ująć dowód wewnętrzny z oznaczeniem WEW?

Od 1.10.2020 istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Należą do nich dowody wewnętrzne (dla których właściwe jest oznaczenie WEW) – zob. § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 11 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

JPK_VAT

Wynajem miejsca na reklamę na sklepowym regale a oznaczenie GTU 12

Przedsiębiorca prowadzący sklep wynajmuje miejsce na sklepowym regale pod reklamy i informacje o promocjach sprzedawanych w sklepie towarów.
Czy świadczenie takich usług powinno być oznaczane w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT kodem GTU 12?

Od 1.10.2020 istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości „1” w polach GTU_01–GTU_13.

JPK_VAT

Sprzedaż opodatkowana od marży, udokumentowana paragonem i fakturą – w pliku JPK_VAT

Przedsiębiorca sprzedaje używane samochody z zastosowaniem procedury marży. Każdą sprzedaż ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej i dodatkowo fakturą.
Jak należy wykazywać ją w nowym pliku JPK_VAT?

Podatnicy stosujący procedurę opodatkowania marży do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT wykazują, co do zasady:

  • w polach dotyczących właściwej stawki VAT – podstawę opodatkowania (tj. kwotę marży pomniejszoną o podatek należny) i jednostkową kwotę podatku na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, ze wskazaniem stosowanej procedury (poprzez wpisanie wartości „1” w polu MR_UZ), z podaniem danych kontrahenta oraz daty i numeru dokumentu sprzedaży,
  • w polu „SprzedazVAT_Marza” – łączne kwoty brutto.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....