Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Ekwiwalent za ćwiczenia wojskowe także dla zatrudnionego rezerwisty

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Pracownik będący żołnierzem pasywnej rezerwy został powołany na ćwiczenia wojskowe na 2 dni, kiedy miał świadczyć pracę. Wiem, że należy mu udzielić zwolnienia od pracy, ale nieodpłatnego.
Czy w takim razie pracownikowi przysługuje rekompensata z jednostki i czy w związku z tym muszę wystawić mu zaświadczenie o utraconym zarobku? Moim zdaniem z ustawy o obronie Ojczyzny wynika, że na ekwiwalent mogą liczyć tylko żołnierze ochrony terytorialnej.

Służbę wojskową dzieli się na czynną i rezerwową. W ramach czynnej wyróżnia się służbę:

 • zasadniczą,
 • terytorialną,
 • w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy,
 • zawodową
 • w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

a w ramach rezerwy (której celem jest zapewnienie potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych) – służbę aktywną i pasywną (art. 129–131 ustawy z 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny, DzU poz. 2305).

Służba w pasywnej rezerwie

Żołnierzem pasywnej rezerwy (PR) może zostać osoba, która nie ukończyła 60 lub 63 lat (w przypadku osób ze stopniem podoficerskim lub oficerskim), oraz: ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełni innego rodzaju służby wojskowej i nie podlega mobilizacji. Pełnienie tej służby polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych (w jednostkach wojskowych, związkach organizacyjnych czy jednostkach podległych bądź nadzorowanych przez MON lub w podmiotach przez niego wskazanych) czy też na zwalczaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, akcjach poszukiwawczych bądź ratowaniu życia ludzkiego.

Żołnierze PR odbywają ćwiczenia wojskowe: 1-dniowe, krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni), długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni) oraz rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego). Czas trwania ćwiczeń wojskowych jednego żołnierza PR nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku, przy czym ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godz. powinny przypadać nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe – raz w roku (art. 248–251 ww. ustawy).

Uwaga: żołnierz PR biorący udział w ćwiczeniach wojskowych odbywa czynną służbę wojskową.

Nieodpłatne zwolnienie od pracy

Kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, określającą dokładnie termin i miejsce stawienia się oraz czas trwania ćwiczeń, wystawia dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy ma nadany przydział mobilizacyjny. Żołnierz powinien ją dostać najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia ćwiczeń i niezwłocznie przedstawić pracodawcy. Ten ostatni ma obowiązek zwolnić go od pracy – na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania (§ 5 rozporządzenia MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1632, dalej rozporządzenie o usprawiedliwieniach).

Oprócz tego, na wniosek wezwanego, pracodawca musi mu dać dodatkowe zwolnienie od pracy na 2 dni, np. na załatwienie pilnych spraw związanych z powołaniem (art. 311 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). Za oba rodzaje absencji pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że gwarantują mu to obowiązujące w zakładzie pracy przepisy prawa pracy (np. regulamin płac) albo – mimo braku umocowania w przepisach – pracodawca dobrowolnie wypłaci mu wynagrodzenie (§ 16 ust. 2 rozporządzenia o usprawiedliwieniach, art. 311 ust. 4 tej ustawy).

Żołd plus rekompensata

W pierwszej kolejności żołnierzowi rezerwy za czas ćwiczeń wojskowych przysługuje uposażenie zasadnicze, określone w stawkach dziennych według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego. Stawka dzienna waha się od 130 zł dla szeregowego do nawet 615 zł dla generała czy admirała. Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny żołnierzowi ochrony terytorialnej należy się również z tego tytułu świadczenie pieniężne rekompensujące np. utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy (z wyjątkiem ćwiczeń odbywanych jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy). Nie jest jednak prawdą, że prawo do świadczenia zostało zarezerwowane wyłącznie dla żołnierzy obrony terytorialnej, gdyż na mocy art. 312 ust. 10 tej ustawy ust. 1–9 tego przepisu stosuje się odpowiednio do żołnierzy aktywnej i pasywnej rezerwy.

Dzienne świadczenie rekompensujące stanowi 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika (według zaświadczenia zakładu pracy, o czym dalej), ale nie więcej niż 1/22 2,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującym w roku poprzedzającym ćwiczenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS w MP, tj. za ćwiczenia pełnione w 2023 r. nie więcej niż 756,10 zł (6653,67 zł × 2,5 × 1/22). Stawkę dzienną mnoży się przez liczbę dni trwania ćwiczeń.

Dużo formalności i długa procedura

Świadczenie rekompensujące, pomniejszone o uposażenie zasadnicze należne za czas ćwiczeń, ustala i wypłaca dowódca jednostki, w której ćwiczenia się odbyły, na udokumentowany wniosek żołnierza PR złożony nie później niż po upływie 3 mies. od zakończenia ćwiczeń. Na realizację wniosku dowódca ma 30 dni. Do wniosku zainteresowany dołącza zaświadczenie pracodawcy o kwocie miesięcznego wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego za miesiąc poprzedzający miesiąc odbycia służby, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w zakładzie pracy (§ 3–5 rozporządzenia MON z 20.05.2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy). Dowódca, który dostanie wniosek, dzieli kwotę miesięcznego wynagrodzenia ze stosunku pracy widniejącą w zaświadczeniu zakładu pracy przez 22, a uzyskaną stawkę dzienną ew. ogranicza do maksymalnej stawki dziennej rekompensaty (756,10 zł). Następnie od ustalonej kwoty świadczenia rekompensującego odejmuje uposażenie zasadnicze za czas ćwiczeń (§ 6 ww. rozporządzenia).

Dodajmy, że świadczenie rekompensujące nie przysługuje za dni ćwiczeń wojskowych, kiedy żołnierz PR:

 • samowolnie opuścił jednostkę wojskową lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,
 • był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających substancji lub środków,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,
 • nie odbył ćwiczeń rotacyjnych w pełnym ustalonym wymiarze z powodu niestawienia się do służby w terminie lub nieusprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych