Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Ekwiwalent urlopowy z wynagrodzenia akordowego

Jadwiga Sztabińska

Pracownik odchodzi na emeryturę 21.03.2022 r. (dzień rozwiązania stosunku pracy). Ma 7 dni zaległego urlopu wypoczynkowego z poprzedniego roku oraz 7 dni za 3 mies. 2022 r. Jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy, jeżeli pracownik jest wynagradzany akordowo?

Pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (dalej ekwiwalent), którego pracownik nie wykorzystał przed ustaniem zatrudnienia (art. 171 § 1 Kp). Ustala należną kwotę zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2 poz. 14, dalej rozporządzenie urlopowe). Instruuje ono, jakie działania są niezbędne do wyliczenia ekwiwalentu.

Krok 1. Podstawa ekwiwalentu

Do podstawy ekwiwalentu pracodawca przyjmuje składniki:

 • określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie) – w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu (§ 15 rozporządzenia),
 • zmienne za okresy miesięczne (np. wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne), wypłacone w okresie 3 mies. bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia),
 • zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc (premia kwartalna lub roczna), wypłacone w okresie 12 mies. bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia).

Pracodawca musi dopełnić podstawę ekwiwalentu, jeżeli pracownik nie przepracuje pełnego okresu przyjmowanego do niej ze składników zmiennych. W tym celu dzieli wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a następnie mnoży otrzymany wynik przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 rozporządzenia).

Natomiast w razie nieprzysługiwania pracownikowi wynagrodzenia ze składników zmiennych przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu, poprzedzający miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełen miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, uwzględnia się w podstawie najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie się należało (§ 11 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 3 i § 17 ust. 2 rozporządzenia).

Wynagrodzenie wypłacone za okres faktycznie przepracowany stanowi z kolei podstawę ekwiwalentu, jeżeli przed nabyciem prawa do tego świadczenia pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do podstawy (§ 11 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 3 i § 17 ust. 2 rozporządzenia).

Krok 2. Ekwiwalent dzienny i godzinowy

Ustaloną podstawę ekwiwalentu pracodawca dzieli przez współczynnik urlopowy (20,92 w 2022 r.). Wynik to ekwiwalent za 1 dzień urlopu, który dzieli przez 8 godz., aby wyliczyć stawkę ekwiwalentu za 1 godz. urlopu.

Krok 3. Pełny ekwiwalent

Do wyliczenia pełnej kwoty ekwiwalentu należnego pracownikowi wystarczy pomnożyć stawkę ekwiwalentu za 1 godz. urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład

Zakładamy, że pracownik z pytania jest zatrudniony na cały etat i że przepracował pełne 3 mies., które przyjmiemy do podstawy należnego mu ekwiwalentu za 14 dni (112 godz.) niewykorzystanego urlopu, czyli grudzień 2021 r. oraz styczeń–luty 2022 r. Przyjmiemy także, że pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Pracownik otrzymał zatem do:

 • 10.12.2021 r. – 4725 zł wynagrodzenia akordowego za listopad 2021 r.,
 • 10.01.2022 r. – 4950 zł wynagrodzenia akordowego za grudzień 2021 r.,
 • 10.02.2022 r. – 5070 zł wynagrodzenia akordowego za styczeń 2022 r.

W takim razie 21.03.2022 r. pracodawca powinien mu wypłacić 3289,44 zł ekwiwalentu, co wynika z następujących obliczeń:

 • podstawa ekwiwalentu, tj. (4725 zł + 4950 zł + 5070 zł) : 3 = 4915 zł,
 • ekwiwalent za 1 dzień urlopu, tj. 4915 zł : 20,92 = 234,94 zł,
 • ekwiwalent za 1 godz. urlopu, tj. 234,94 zł : 8 godz. = 29,37 zł,
 • kwota ekwiwalentu, tj. 29,37 zł × 112 godz. = 3289,44 zł.
 • Wskazana kwota jest kwotą brutto, która podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. De facto pracownik otrzyma „na rękę” 3289,44 zł, jeżeli ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (425 zł), podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł), złożył wniosek o niestosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz niestosowanie wobec niego rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. (określa zasady obliczania zaliczki podatkowej przy miesięcznym przychodzie do 12 800 zł), a także nie korzysta z żadnego ze zwolnień tzw. zerowy PIT.

  Termin wypłaty

  Pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent w dniu rozwiązania stosunku pracy (w sytuacji opisanej w pytaniu 21.02.2022 r.). Termin ten nie wynika z przepisów, lecz z jednolitej i konsekwentnej linii orzeczniczej. SN uznaje, że z art. 171 § 1 Kp w sposób niebudzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać jako oznaczenie terminu w rozumieniu art. 455 Kc. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek).

  Takie stanowisko zawiera wyrok tego sądu z 1.03.2017 r. (II BP 11/15). Podobny pogląd SN wyraził w wyroku z 29.03.2001 r. (I PKN 336/00) i postanowieniu z 5.12.1996 r. (I PKN 34/96), a SA w Gdańsku w wyroku z 16.03.2016 r. (III APa 2/16).

  Za niedotrzymanie terminu wypłaty ekwiwalentu pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 Kp). Do tego będzie musiał doliczyć odsetki za każdy dzień zwłoki, bez względu na:

  • powód spóźnienia,
  • brak odpowiedzialności za ten fakt po swojej stronie oraz
  • niewystąpienie szkody u pracownika (art. 481 § 1 Kc w zw. z art. 300 Kp).

  Odsetki ustawowe wynoszą od 5.01.2022 r. 5% w stosunku rocznym (obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2022 r., MP poz. 109). Pracownik może się ich domagać, tak samo jak wypłaty ekwiwalentu, przez 3 lata od dnia wymagalności, czyli od daty ustania zatrudnienia (art. 291 § 1 Kp). Po tym czasie nastąpi przedawnienie jego roszczenia (w sytuacji opisanej w pytaniu 21.03.2025 r.).

  Zamknij

  Skróty w artykułach

  akty prawne, standardy i interpretacje:
  • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
  • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
  • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
  • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
  • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
  • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
  • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
  • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
  • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
  • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
  • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
  • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
  • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
  • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
  • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
  • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
  • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
  • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
  • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
  • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
  • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
  • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
  • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
  • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
  • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
  • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
  • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
  • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
  • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
  • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
  pozostałe skróty:
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
  • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • FP – Fundusz Pracy
  • FS – Fundusz Solidarnościowy
  • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  • IS – izba skarbowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
  • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • KSB – Krajowe Standardy Badania
  • MF – Minister Finansów
  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
  • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
  • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
  • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • PPK – pracownicze plany kapitałowe
  • RM – Rada Ministrów
  • SA – sąd apelacyjny
  • sf – sprawozdanie finansowe
  • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
  • SN – Sąd Najwyższy
  • SO – sąd okręgowy
  • TK – Trybunał Konstytucyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • UCS – urząd celno-skarbowy
  • UE – Unia Europejska
  • US – urząd skarbowy
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Skróty
  Spis treści artykułu
  Spis treści:
  Stowarzyszenie
  Księgowych w Polsce
  Najbliższe szkolenia on-line
  28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
  28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
  28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
  28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
  28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
  28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
  28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
  28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
  28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
  28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
  Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych