Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Działalność zarobkowa kół gospodyń wiejskich – ewidencjonowanie, zwolnienie z CIT

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Koło gospodyń wiejskich (KGW), działające w oparciu o wzorcowy statut (stanowiący załącznik do ustawy o KGW), sprzedaje na festynach swoje rękodzieła oraz wypieki. Zgodnie z art. 22 ustawy koło może prowadzić działalność zarobkową, w tym gospodarczą, a we wzorcowym statucie jako przychody z działalności zarobkowej określono m.in. przychody ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej oraz przychody ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych. Koło stara się o uzyskanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jednak operator programu ma wątpliwości, czy przyznać dofinansowanie, bo nie może być ono przeznaczone na działalność gospodarczą.
Czy działalność zarobkowa, o której mowa w art. 22 ustawy o KGW i wzorcowym statucie koła, jest tożsama z działalnością gospodarczą lub odpłatną działalnością pożytku publicznego? Czy korzysta ze zwolnienia od CIT? Na jakim koncie księgować przychody z działalności zarobkowej koła i jak wykazywać je w sprawozdaniu finansowym?

KGW mogą obecnie funkcjonować na podstawie ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (DzU z 2021 r. poz. 2256, dalej ustawa o KGW) lub jako stowarzyszenia – na mocy Prawa o stowarzyszeniach (DzU z 2020 r. poz. 2261), a także jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych lub samodzielne kółka rolnicze zgodnie z ustawą o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (DzU z 2022 r. poz. 281). Ustawa o KGW umożliwia ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. KGW nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do tego rejestru. Koła, które były zakładane przed wejściem w życie ustawy o KGW jako stowarzyszenia lub kółka rolnicze, nie są zobligowane do przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (nie mają statusu KGW w rozumieniu ustawy o KGW).

Działalność zarobkowa

Koła powołane na mocy ustawy o KGW mogą zgodnie z jej art. 22 prowadzić działalność zarobkową, w tym gospodarczą. Pojęcie „działalności zarobkowej” określone w art. 22 ustawy o KGW (oraz w statucie wzorcowym stanowiącym załącznik do niej) nie jest pojęciem tożsamym z działalnością gospodarczą, tylko szerszym. Obejmuje działalność gospodarczą i inne rodzaje działalności (niezaliczające się do działalności gospodarczej według Pp, np. sprzedaż rękodzieła ludowego. Prowadząc działalność zarobkową, koła nie zawsze muszą prowadzić jednocześnie działalność gospodarczą. Działalność zarobkowa może więc, lecz nie musi stanowić działalności gospodarczej.

Koło korzysta z preferencji podatkowych, o ile realizuje zadania statutowe (nie działalność gospodarczą, nastawioną na zysk). Musi w tym zakresie indywidualnie przeanalizować zakres wykonywanej działalności oraz jej częstotliwość i ustalić, czy nie ma ona znamion prowadzenia działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 3 pkt 9 Op przez „działalność gospodarczą” rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu Pp, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców.

Par. 4 pkt 2 wzorcowego statutu KGW zdaje się precyzować, jakie przychody z tytułu działalności zarobkowej nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej:

Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej;

2) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w skok, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.

Art. 6 ust. 1 pkt 5 Pp stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności prowadzonej przez koła na podstawie ustawy o KGW, które spełniają warunki, o których mowa w jej art. 24 ust. 1. Z kolei zgodnie z tym przepisem KGW prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1. osiąga przychody wyłącznie z:

a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, pomocy finansowej, nagród;

b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, żywności regionalnej oraz biletów wstępu na występy artystyczne koła;

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w skok, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

2. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;

3. w roku poprzedzającym rok podatkowy (…) osiągnęło przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Jeżeli zatem koła osiągają przychody wyłącznie z tytułów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o KGW, nie mają statusu organizacji pożytku publicznego i osiągnęły dochód w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł, to nie stosuje się do nich przepisów Pp (dotyczących działalności gospodarczej). Koła spełniające te warunki mogą również (ale nie muszą) prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zamiast pełnej księgowości.

KGW jako przedsiębiorca

Do kół niespełniających warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KGW, stosuje się przepisy o działalności gospodarczej. Jeżeli KGW prowadzi działalność gospodarczą, wówczas – jako osoba prawna – jest przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Pp przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Jednak również w przypadku przekroczenia limitu 100 tys. zł okazjonalna sprzedaż przez KGW rękodzieła czy rzemiosła ludowego lub żywności regionalnej nie powinna być uznana za działalność gospodarczą. Nie stanowi bowiem takiej działalności działalność wykonywana okresowo i sporadycznie, a także taka, która nie jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku) rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami.

Określenie celu zarobkowego ma wymiar subiektywny i mieści się w sferze zamiaru danego podmiotu. Zatem wykonywanie działalności gospodarczej obejmuje faktyczne wykonywanie w celu zarobkowym czynności określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także czynności zmierzających do zaistnienia takich czynności gospodarczych (czynności przygotowawczych), polegających m.in. na załatwianiu spraw urzędowych, poszukiwaniu klientów, posiadaniu lokalu i narzędzi służących do jej prowadzenia, towarów do sprzedaży w ramach działalności handlowej.

W literaturze i orzecznictwie przyjmuje się, że działalnością gospodarczą jest działalność wskazująca zawodowy, czyli stały charakter, w tym powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie regułom zysku i opłacalności (lub zasadzie racjonalnego gospodarowania) oraz uczestnictwo w działalności gospodarczej.

Trudno uznać, że sprzedaż przez KGW wyrobów sztuki ludowej lub wypieków podczas festynów (zgodnie z opisem działalności zarobkowej zawartym we wzorcowym statucie KGW) spełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem należy ją uznać za działalność zarobkową niegospodarczą.

Nadmieńmy, że koła mogą uzyskiwać przychody tylko ze źródeł wskazanych w ich statucie, który stanowi podstawowy akt konstytuujący funkcjonowanie KGW. Statut wzorcowy, będący załącznikiem do ustawy o KGW, to propozycja zapisów, która ma jedynie charakter informacyjny. Koło może złożyć oświadczenie o przyjęciu statutu wzorcowego lub uchwalić własny statut, o ile będzie zgodny z art. 5 ust. 2 ustawy o KGW. Ponadto w każdym czasie może dokonywać zmian w statucie.

Odpłatna działalność pożytku publicznego w ramach KGW

Działalność zarobkowa nie jest również pojęciem tożsamym z działalnością odpłatną pożytku publicznego, zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2022 r. poz. 1327, dalej udpp) jako:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie,

2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2021 r. poz. 573), lub

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (DzU z 2020 r. poz. 176) oraz ustawie o spółdzielniach socjalnych (DzU z 2020 r. poz. 2085),

3) sprzedaż przedmiotów darowizny.

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie (opłata) jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy działalności odpłatnej, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

W przypadku działalności odpłatnej przychód z niej nie może więc być większy niż koszty. Skoro działalność zarobkowa w KGW nie jest działalnością odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu udpp, to znaczy, że nie obowiązują jej takie limity przychodów i kosztów. Z działalności zarobkowej KGW może uzyskiwać dochód (z zastrzeżeniem, że służy on realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków).

Czy koła poza działalnością zarobkową niegospodarczą mogą wykonywać również działalność odpłatną pożytku publicznego? Działalność taką mogą prowadzić organizacje pozarządowe, a KGW spełniają warunki art. 3 ust. 2 udpp niezbędne do uznania za organizację pozarządową. Działalność zarobkowa, o której mowa w art. 22 ustawy o KGW, nie jest więc tożsama z działalnością odpłatną pożytku publicznego, a KGW mogą prowadzić oba rodzaje działalności.

Zwolnienie z CIT

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 39a updop wolne od podatku dochodowego są dochody KGW, działających na podstawie ustawy o KGW, w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na te cele. Dochód uzyskiwany więc w ramach działalności zarobkowej, która nie jest działalnością gospodarczą, jest zwolniony z CIT (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o KGW dochód z działalności koła służy wyłącznie realizacji celów statutowych).

Księgowanie przychodów i ujęcie w sprawozdaniu finansowym

W przypadku prowadzenia pełnej księgowości przez KGW należy rozstrzygnąć, do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychody z działalności zarobkowej niegospodarczej. To umożliwi nie tylko wybranie odpowiedniego konta księgowego wynikowego (przychodowego), ale również prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego (sf) przez KGW.

Wzór sf organizacji pozarządowych określa zał. nr 6 do uor. Zamieszczone tam pozycje przychodów odpowiadają rodzajom działalności prowadzonej przez takie organizacje. Jeśli działalność zarobkowa nie obejmuje działalności gospodarczej, najodpowiedniejszą kategorią wydają się być „Przychody uzyskane z pozostałej działalności statutowej”. Są to przychody z realizacji celów zapisanych w statucie organizacji pozarządowej, niemieszczących się w katalogu zadań publicznych zawartych w art. 4 udpp.

Jak już o tym była mowa, działalność zarobkowa KGW nie jest tożsama z działalnością odpłatną pożytku publicznego, nie jest również działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, gdyż:

 • nie mieści się w sferze zadań publicznych z udpp oraz
 • koło pobiera opłaty od adresatów działalności zarobkowej, co nie powinno zachodzić w działalności nieodpłatnej.

Przychody z działalności zarobkowej nie powinny więc być wykazywane w tych pozycjach. Jest to jednak nadal działanie wynikające ze statutu KGW, wykonywane w ramach jego działalności podstawowej, nie powinno być zatem także przypisywane do pozostałych przychodów operacyjnych. „Przychody z pozostałej działalności statutowej” wydają się być pozycją właściwą do wykazywania tego typu przychodów. Takie też stanowisko zajął Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa RM w odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Przychody z działalności zarobkowej niegospodarczej KGW powinny być więc księgowane na koncie księgowym 70-3 „Przychody z pozostałej działalności statutowej” po stronie Ma w momencie powstania przychodu (i odpowiednio na koncie 20 „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie Wn, lub w przypadku sprzedaży z natychmiastową zapłatą w gotówce – na koncie 10 „Kasa” po stronie Wn).

Uproszczona ewidencja

W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości przez KGW (uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) ewidencjonowanie przychodu z działalności zarobkowej nie powinno sprawiać problemu. W ewidencji wyszczególniono pozycję przychodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o KGW, czyli ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, żywności regionalnej oraz biletów wstępu na występy artystyczne koła (kolumna 6 zestawienia). Należy tam podać kwotę przychodu z działalności zarobkowej niegospodarczej KGW, wpisując w wierszu również datę zdarzenia oraz numer dowodu księgowego. Podstawą zapisów w uproszczonej ewidencji są dowody księgowe wymienione w § 6–8 rozporządzenia MF z 7.01.2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (DzU poz.70).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych