Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Dodatek dla instruktora praktycznej nauki zawodu

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Od września 2023 r. firma przyjęła 2 uczniów branżowej szkoły zawodowej I stopnia na zajęcie praktyczne – 2 razy w tygodniu po 5 godz. Rola instruktora praktycznej nauki zawodu, szkolącego i zajmującego się nimi, została powierzona jednemu z kierowników, zatrudnionych na umowę o pracę.
Czy istnieją wymogi odnośnie do kwalifikacji takiego instruktora? W umowie ze szkołą jest zapis, że co miesiąc będzie mu płacony dodatek szkoleniowy w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia. Czy należy go obliczyć proporcjonalnie do liczby prowadzonych przez niego zajęć z uczniami?

Praktyczną naukę zawodu dla swoich uczniów organizują publiczne szkoły ponadpodstawowe (branżowe I i II stopnia, technika i policealne) w formie zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych w: warsztatach albo pracowniach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego, placówkach kształcenia ustawicznego bądź u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych zapewniających rzeczywiste warunki pracy (art. 120 ust. 1 Prawa oświatowego z 14.12.2016 r., tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 900).

Uczniowie mają w ten sposób opanować umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w danej profesji, a przede wszystkim ugruntować zdobytą wiedzę oraz poznać jej zastosowanie w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyczna nauka zawodu jest dla nich bezpłatna, nie pobierają za nią również wynagrodzenia, ponieważ odbywają ją w ramach obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z pracodawcą, który zdecyduje się przyjąć do uczniów w tym trybie, dyrektor szkoły kierującej zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą, określającą m.in.: ćwiczony zawód i program jego nauczania, listę z nazwiskami uczniów, formę praktycznej nauki zawodu i jej zakres, prawa i obowiązki stron, sposób ponoszenia przez obie strony kosztów tej nauki (§ 7 rozporządzenia MEN z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, DzU poz. 391, dalej rozporządzenie).

Instruktor z wysokimi kwalifikacjami

Zajęcia praktyczne musi prowadzić instruktor praktycznej nauki zawodu, zaakceptowany przez szkołę kierującą. Może to być nauczyciel praktycznej nauki zawodu przysłany przez szkołę kierującą, sam pracodawca lub – zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia – jego pracownik, dla którego praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami:

 • stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,
 • nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego go tygodniowego czasu pracy.

Jeśli instruktor praktycznej nauki zawodu jest pracownikiem zakładu przyjmującego, musi łącznie spełnić poniższe wymagania (§ 10 ust. 2–4 rozporządzenia):

1) nie został ukarany za umyślne przestępstwa: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece (z wyjątkiem określonego w art. 209 Kodeksu karnego) ani za przestępstwo określone w rozdz. 7 ustawy z 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 172), ani też nie orzeczono wobec niego zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem i edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (art. 120 ust. 3a Prawa oświatowego),

2) ukończył kurs pedagogiczny: dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z programem przygotowanym zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia i zatwierdzonym przez kuratora oświaty, lub z programem zatwierdzonym przez kuratora oświaty, który obejmował co najmniej 70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej, lub przed 6.01.1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, a w przypadku praktycznej nauki zawodu na statku morskim lub śródlądowym – szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem dyrektora urzędu morskiego,

3) ma:

 • tytuł zawodowy w zawodzie nauczanym lub pokrewnym i co najmniej 3-letni staż pracy w takim zawodzie oraz świadectwo ukończenia: technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego, szkoły równorzędnej, szkoły policealnej bądź dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, albo
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w nauczanym zawodzie i co najmniej 4-letni staż pracy w tym zawodzie oraz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż nauczany, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, albo
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla nauczanego zawodu oraz co najmniej 2-letni staż pracy w tym zawodzie, albo
 • dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla nauczanego zawodu oraz co najmniej 4-letni staż pracy w tym zawodzie, albo
 • tytuł zawodowy w zawodzie nauczanym lub pokrewnym i co najmniej 6-letni staż pracy w takim zawodzie oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, albo
 • tytuł mistrza w zawodzie nauczanym lub w zawodzie wchodzącym w jego zakres.

Szkoła kierująca ma prawo żądać wglądu do dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, tytuły zawodowe, doświadczenie, w tym do świadectw bądź dyplomów z odpowiednich szkół. Kierownik wyznaczony do pełnienia tej funkcji ma obowiązek je dostarczyć.

Zapłata to świadczenie miesięczne

Oczywiste jest, że wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń instruktorom praktycznej nauki zawodu za prowadzenie zajęć praktycznych obciąża pracodawcę przyjmującego. Przepisy nie precyzują jednak, jak je obliczać. Jedynie § 9 ust. 3 rozporządzenia określa, że organ prowadzący szkołę musi zapewnić środki, a sama szkoła kierująca zrefundować pracodawcy m.in.:

 • wynagrodzenie instruktora (jeśli jest to jego podstawowe zajęcie w zakładzie pracy) – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego, tj. do kwoty 3600 zł – od 1.09.2022 r. nie nadaje się już stopnia nauczyciela kontraktowego, ale na mocy art. 18 nowelizacji z 5.08.2022 r. Karty nauczyciela (DzU poz. 137) nauczyciela z tym tytułem dla celów płacowych traktuje się jak nauczyciela początkującego,
 • dodatek szkoleniowy dla instruktora (jeśli nie jest to jego podstawowe zajecie) – do kwoty 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli w 2023 r. co najmniej w kwocie 696,59 zł (6965,94 × 10%).

Skoro dla opisanego kierownika funkcja instruktora praktycznej nauki zawodu nie stanowi podstawowego zajęcia w zakładzie pracy, pracodawca powinien mu wypłacać z tego tytułu dodatek w kwocie przynajmniej 696,59 zł. Moim zdaniem dodatku nie powinno się ustalać w kwocie proporcjonalnej do wymiaru zajęć prowadzonych z uczniami, bo ani rozporządzenie, ani inne przepisy nie przewidują takiego sposobu postępowania. Należy uznać, że ma on charakter miesięczny, za czym pośrednio przemawia konstrukcja wysokości refundacji z § 9 ust. 3 rozporządzenia.

Dodajmy, że nie są to jedynie koszty praktycznej nauki zawodu pokrywane przez przyjmującego pracodawcę. Ma on również obowiązek zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, w szczególności: stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bhp; nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy. Może przy tym liczyć na częściową refundację również tych wydatków.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych