Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Do „małego ZUS plus” można się zgłosić później

Bożena Wakszyńska

Przedsiębiorca, który obecnie opłaca tzw. preferencyjne składki, może nabyć prawo do kolejnej ulgi. Musi jednak pilnować terminu złożenia dokumentów w ZUS.

Co do zasady deklarację o zamiarze skorzystania z „małego ZUS plus”, czyli ulgi polegającej na możliwości opłacania składek od podstawy zależnej od dochodu, trzeba zgłosić do 31 stycznia danego roku. Ten termin nie obowiązuje jednak przedsiębiorców, którzy obecnie są uprawnieni do tzw. preferencyjnych składek, tj. możliwości ich naliczania od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Koniec jednej ulgi, przejście na drugą

Prawo do preferencyjnego ZUS przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (również wspólnikom spółki cywilnej) nie dłużej niż przez pierwsze 24 mies. jej prowadzenia. Osoba, która jest uprawniona do tej ulgi, może skorzystać z „małego ZUS plus” dopiero po wykorzystaniu pełnego okresu, za jaki ona przysługuje.

Aby w ciągu roku przejść z preferencyjnych składek na „mały ZUS plus”, przedsiębiorca musi dokonać niezbędnych formalności:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 lub 05 72,
 • zgłosić się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA (albo ZUS ZZA – gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92.

Musi to zrobić w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus”. Inaczej będzie musiał opłacać składki od standardowej podstawy wymiaru (60% przeciętnego wynagrodzenia) co najmniej do końca 2023 r. Do „małego ZUS plus” będzie mógł bowiem przystąpić w styczniu 2024 r.

Na czym polega „mały ZUS plus”

Jest to ulga dla przedsiębiorców, których przychód z działalności uzyskany w 2022 r. nie przekroczył 120 tys. zł. Również ta ulga przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wspólnikom spółek cywilnych.

Skorzystanie z tego uprawnienia może oznaczać oszczędność na składkach ZUS nawet przez 3 lata – ulga przysługuje bowiem maksymalnie przez 36 mies. w ciągu ostatnich 60 mies. kalendarzowych prowadzenia działalności.

W „małym ZUS plus” podstawa wymiaru składek jest zależna od dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się z podatku:

 • na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) – ustala dochód w rozumieniu updof,
 • w formie karty podatkowej – ustala go, mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (tj. wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty VAT) przez współczynnik 0,5,
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – ustala go, mnożąc roczny przychód z działalności (w rozumieniu uzpd) przez współczynnik 0,5.

Jeśli przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodu składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz osób z nim współpracujących, musi je doliczyć do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład

Pan Jerzy w 2022 r. rozliczał się w formie karty podatkowej (opłacał VAT). Roczny przychód ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniósł 56 328,78 zł (netto, bez VAT). Zatem roczny dochód dla celów ustalenia „małego ZUS plus” wynosi 28 164,39 zł (56 328,78 × 0,5 = 28 164,39).

Podstawa wymiaru składek

Z ustalonej wysokości rocznego dochodu należy następnie obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu najpierw trzeba określić jego miesięczną wysokość według wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

------------------------------------------------------------------------- × 30.

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Uzyskany wynik trzeba przemnożyć przez współczynnik 0,5, a następnie sprawdzić, czy ta kwota mieści się w obowiązujących limitach składek. W „małym ZUS plus” podstawa nie może być bowiem:

 • niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2023 r. – 1047 zł, a od lipca – 1080 zł),
 • wyższa niż 60% prognozowanego na 2023 r. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4161 zł).

Przykład

Pan Arkadiusz w 2022 r. osiągnął z działalności mniej niż 120 tys. zł przychodu i spełnia pozostałe warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Jego roczny dochód z działalności gospodarczej w ubiegłym roku wyniósł 79 451,65 zł. Jego przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wynosi zatem (po zaokrągleniu) 6530,27 zł:

(79 451,65 zł : 365) × 30 = 6530,27 zł.

Podstawa wymiaru składek od 1.01.2023 r. wyniesie (po zaokrągleniu) 3265,14 zł:

6530,27 zł × 0,5 = 3265,14.

Ta kwota mieści się w przedziale obowiązujących limitów. Pan Arkadiusz może więc opłacać składki od kwoty nie niższej niż 3265,14 zł.

Trzeba dopełnić formalności

Przedsiębiorca uprawniony do „małego ZUS plus” musi – poza zgłoszeniem do ubezpieczeń – złożyć deklarację rozliczeniową bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także o podstawie wymiaru składek (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II). Na wezwanie ZUS ma zaś obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające formę opodatkowania, wysokość przychodu i dochodu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem ustalenia, że obowiązuje go standardowa podstawa składek w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej nt. ulgi czytaj w wyjaśnieniach ZUS: „Mały ZUS plus” w 2023 r. - wyjaśnienia z przykładami.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa