Zamknięcie ksiąg przez spółki komandytowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółki komandytowe, które zdecydują się na nabycie statusu podatnika CIT dopiero od 1.05.2021, staną przed dylematem, czy zamykać księgi rachunkowe dwa razy – na koniec 2020 i na 30.04.2021, czy tylko na tę ostatnią datę.

Na temat tego, jakie konsekwencje dla sprawozdawczości niosą oba te rozwiązania, wypowiedział się Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w porozumieniu z Departamentem Podatków Dochodowych w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Przypomnijmy, że obowiązująca od 1.01.2021 nowelizacja updop i updof z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) zmienia zasady opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym. Przestają one być transparentne podatkowo, a uzyskują status podatnika CIT od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 – jeśli podejmą taką decyzję.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania statusu podatnika CIT spółka ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe (art. 12 ust. 3 nowelizacji). Nie ma problemu, jeśli jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i „przechodzi” ona na CIT od 1.01.2021 – wówczas wynikający z uor termin zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) za rok obrotowy 2020 pokrywa się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych przewidzianym w nowelizacji.

Natomiast nabywając status podatnika CIT od maja 2021, spółka zasadniczo miałaby obowiązek zamknąć księgi 2 razy w ciągu kilku miesięcy – raz na koniec roku obrotowego 2020 i drugi raz na koniec kwietnia 2021. Ustawa nowelizująca (w art. 12 ust. 4) daje jednak możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych – jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki przypada w okresie od 31.12.2020 do 31.03.2021 – i kontynuacji roku obrotowego do 30.04.2021. W takim przypadku pojawiają się jednak pytania, jak potraktować to drugie zamknięcie ksiąg. Czy wiążą się z nim takie same konsekwencje, jakie uor łączy z zamknięciem roku obrotowego? Czy konieczne jest zatem sporządzenie sf na ten dzień?

Sprawozdanie finansowe tylko raz

W myśl art. 45 ust. 1 uor sf sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 uor, oraz na inny dzień bilansowy. W art. 12 ust. 2 uor wskazuje, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy oraz odpowiednio na dzień (albo na dzień poprzedzający) wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg (np. zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki) oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. Dniem bilansowym jest zaś dzień, na który jednostka sporządza sf (art. 3 ust. 1 pkt 10 uor).

Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że spółka, która zamknie księgi na 31.12.2020 i na 30.04.2021, nie będzie miała obowiązku sporządzenia sf na ten drugi dzień (art. 12 ust. 2 uor nie obejmuje bowiem zamknięcia ksiąg rachunkowych, na dzień wskazany w art. 12 ust. 3 nowelizacji).

Rok obrotowy spółki komandytowej (2021) będzie zatem trwał od 1.01.2021 do 31.12.2021 i za ten okres będzie sporządzone sf. Natomiast zamknięcie ksiąg spółki na 30.04.2021, a potem ich otwarcie na 1.05.2021 nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sf na 30.04.2021.

Jeśli natomiast spółka skorzysta z przewidzianej w art. 12 ust. 4 nowelizacji możliwości niezamykania ksiąg na ostatni dzień roku obrotowego 2020 i kontynuacji roku obrotowego do końca kwietnia 2021, to zamykając księgi na ostatni dzień kwietnia (dzień poprzedzający uzyskanie przez nią statusu podatnika CIT), będzie musiała sporządzić sf.

Jak bowiem wskazało Ministerstwo Finansów, jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1.01.2020 do 30.04.2021 i za ten okres będzie sporządzane sf.

Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1.05.2021 do 31.12.2021.

Co wybrać

Podsumowując: spółka komandytowa, której rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, decydując się na uzyskanie statusu podatnika CIT od 1.05.2021, ma do wyboru:

  • zamknąć księgi na 31.12.2020 i na 30.04.2021 – wówczas to drugie zamknięcie nie rodzi obowiązku sporządzenia sf i ma charakter „techniczny” (służy prawidłowemu wywiązaniu się z obowiązków podatkowych), a kolejny rok obrotowy spółki trwa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy 2021, przy czym przez część tego roku (do końca kwietnia) podatnikami podatku od dochodu uzyskanego przez spółkę są wspólnicy, a przez część – sama spółka (jako podatnik CIT),
  • nie zamykać ksiąg na 31.12.2020, a zamknąć je wyłącznie na 30.04.2021 – wówczas na ten drugi dzień musi sporządzić sf, a jej rok obrotowy 2020 jest przedłużony (trwa 16 mies. od 1.01.2020 do 30.04.2021), natomiast rok obrotowy 2021 skrócony (trwa 8 mies. od 1.05.2021 do 31.12.2021); przy czym w tym przedłużonym roku obrotowym podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy (jeśli są nimi osoby fizyczne, ich rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy), natomiast skrócony rok obrotowy jest jednocześnie rokiem podatkowym spółki jako podatnika CIT (zob. odniesienie do art. 8 ust. 6 updop).

Pamiętajmy, że nie zmieniono przepisów dotyczących roku podatkowego wspólników (ew. przedłużenie roku obrotowego nie oznacza jednocześnie przedłużenia ich roku podatkowego).

Umowa z audytorem

Jej zastosowanie spowoduje również inną niedogodność. Pojawiły się wątpliwości, co z badaniem sf w przypadku, gdy rok obrotowy spółki komandytowej będzie trwał od 1.01.2020 do 30.04.2021. Czy trzeba zmieniać audytora, czy wystarczy renegocjować z nim umowę? Ministerstwo Finansów wskazało, że właściwe jest to drugie rozwiązanie:

Przyjąć należy, że w takiej sytuacji firma audytorska nadal wykonuje badanie sf, a co za tym idzie, nie ma podstawy do zmiany audytora tylko z powodu okoliczności wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących roku obrotowego. Jednakże należy przyjąć, że zawarte umowy o badanie mogą być renegocjowane w związku ze zwiększonym nakładem pracy, jaki firma audytorska poniesie w związku z badaniem sf z odpowiednio wydłużonym rokiem obrotowym, za który firma audytorska będzie przeprowadzała badanie sf za 2020, przy jednoczesnym skróconym roku obrotowym 2021, a także przesunięciem terminów odnośnie wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania za 2020.

Teść pisma Ministerstwa Finansów:

Odnosząc się do pytań dotyczących konsekwencji sprawozdawczych związanych z uzyskaniem przez spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. statusu podatnika podatku CIT, Ministerstwo Finansów przedstawia poniższe stanowisko:

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123 dalej: „uzp”) zmieniające m.in. zasady opodatkowania podatkiem dochodowym mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek jawnych i komandytowych, czyli podmiotów dotychczas transparentnych podatkowo.

Przepisy te przewidują, iż spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.

W przypadku gdy zgodnie z art. 12 ust. 1 uzp spółki komandytowe staną się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. (31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równa się kalendarzowemu) pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 uzp, tj. z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w przypadku gdy – zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 uzp – spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). Ponadto art. 12 ust. 3 uzp zawiera odniesienie odpowiednio do przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Odniesienie się w tym przepisie do art. 8 ust. 6 ustawy CIT ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej; nie nakłada ono samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r.

W myśl art. 45 ust. 1 uor sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 uor, oraz na inny dzień bilansowy. W art. 12 ust. 2 ustawa ta wskazuje, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (pkt 1) oraz odpowiednio na dzień albo na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg rachunkowych takich, jak np. zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki (pkt 2–6), oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami (pkt 7). Dniem bilansowym – w świetle art. 3 ust. 1 pkt 10 uor – jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę – w opinii Ministerstwa Finansów – spółka komandytowa na dzień 30 kwietnia 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego (wymienione dni w ww. pkt 1–7 ust. 2 art. 12 uor nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uzp). W związku z tym rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Z kolei z brzmienia przepisu art. 12 ust. 4 uzp wynika możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Natomiast w świetle art. 3 ust. 1 pkt 9 uor przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest przyjęcie, iż ww. przepis art. 12 ust. 4 ustawy uzp stanowi lex specialis do powyższego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 uor. W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Odnosząc się do pytania, czy w powyższej sytuacji (rok obrotowy będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.) trzeba będzie zmieniać audytora, czy będzie jednak wystarczające renegocjowanie z nim umowy, przyjąć należy, że w takiej sytuacji firma audytorska nadal wykonuje badanie sprawozdania finansowego, a co za tym idzie, nie ma podstawy do zmiany audytora tylko z powodu okoliczności wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących roku obrotowego. Jednakże należy przyjąć, że zawarte umowy o badanie mogą być renegocjowane w związku ze zwiększonym nakładem pracy, jaki firma audytorska poniesie w związku z badaniem sprawozdania finansowego z odpowiednio wydłużonym rokiem obrotowym, za który firma audytorska będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego za 2020 r., przy jednoczesnym skróconym roku obrotowym 2021, a także przesunięciem terminów odnośnie wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania za 2020 r.

Temat: „Spółki”
Podatki 2021

Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej

W ustawach o podatku dochodowym wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej oraz przewidziano szczególne zasady opodatkowania dochodów osiąganych ze zbycia jej udziałów. Zmiany te stanowią istotną nowość i budzą wiele kontrowersji.

Wynikają z ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2123). Omówione zostaną na przykładzie przepisów updop, choć analogiczne rozwiązania znalazły się również w updof.

Rachunkowość

Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – wpływ na rachunkowość

Jesteśmy spółką komandytową, nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których spółki komandytowe od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. uzyskują status podatnika CIT, przy czym dano do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o moment zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Jak powinniśmy postąpić, jeśli korzystamy z możliwości zmiany sposobu opodatkowania dopiero od 1.05.2021 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązuje ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Na jej mocy dochody spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. przestają podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników (PIT lub CIT zależnie od ich statusu podatkowego). Są opodatkowane na poziomie „spółki”, która staje się podatnikiem CIT (opodatkowanie CIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Darowizna udziałów w spółce a exit tax

Wspólnik spółki z o.o. z siedzibą w Polsce planuje przekazać nieodpłatnie, w formie darowizny, całość udziałów w spółce (o wartości ok. 6 mln zł) na rzecz syna. Syn ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Czy przekazanie darowizny spowoduje powstanie u wspólnika obowiązku zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków?

Od 1.01.2019 r. obowiązują art. 30da–30di updof, określające zasady opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Istotą przepisów jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu, lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (lub składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku podziału spółki kapitałowej

W efekcie podziału spółki z o.o. wspólnik spółki dzielonej obejmie nowe udziały w spółce przejmującej.
Czy w związku z podziałem spółka przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty PCC?

Nie. W art. 1 ust. 1 ustawy o PCC określono zamknięty katalog czynności i zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstaje więc, jedynie gdy dana czynność cywilnoprawna jest enumeratywnie wskazana w ustawie o PCC. Czynności i zdarzenia niewskazane wprost w art. 1 ust. 1 nie podlegają opodatkowaniu. Przepis ten należy interpretować ściśle, a wszelka jego interpretacja rozszerzająca mogłaby doprowadzić do zwiększenia zakresu obciążeń podatkowych, co jest niedopuszczalne w kontekście podstawowych zasad prawa podatkowego.

VAT

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiana rozporządzenia

Przełożenie kodów PKWiU z 2008 na kody CN oraz kody PKWiU z 2015 to główna zmiana w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od kas, która weszła w życie z początkiem 2021.

Została wprowadzona rozporządzeniem MFFiPR z 15.12.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2317). Nie wpłynęła na stosowanie przepisów, których dotyczyła (tj. zakres czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania oraz zakres zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania).

Spółki jawne

Jak skutecznie poinformować o wspólnikach, by uniknąć statusu podatnika CIT

Nowo utworzone spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne – chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego – powinny złożyć informację o wspólnikach przed dniem otwarcia ksiąg rachunkowych.

Tak wynika z odpowiedzi MFFiPR z 8.01.2021 (DD5.054.7.2020) na zapytanie poselskie nr 2151.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

CIT

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

ZUS przedsiębiorcy

Kilka spółek komandytowych to kilka składek zdrowotnych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie (jako osoba fizyczna figurująca w CEIDG) i jednocześnie jest wspólnikiem dwóch spółek komandytowych. Przedmiot działalności indywidualnej i działalności jednej ze spółek jest taki sam. Druga spółka prowadzi inną działalność.
Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania co miesiąc trzech składek na ubezpieczenie zdrowotne? Czy też może opłacać dwie składki z uwagi na tożsamy przedmiot działalności w dwóch firmach? Podlega także ubezpieczeniom społecznym z tytułu indywidualnej działalności.

Prowadzenie tej samej działalności w kilku formach nie ochroni przed obowiązkiem zapłaty większej liczby składek zdrowotnych. Tak wynika z decyzji Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach (12-1711/I-2/WSS/2020).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazanie części zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy a obowiązek zapłaty PCC

Wspólnicy spółki jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału zapasowego oraz wyłączeniu części zysku za 2019 od podziału między wspólników i przekazaniu go na ten kapitał.
Czy w związku z tym na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC?

W art. 1 ustawy o PCC zawarto zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Z ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 tego artykułu wynika, że PCC podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki przy spółce osobowej (którą w myśl art. 1a pkt 1 ustawy o PCC jest spółka jawna) uważa się:

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Obowiązek informacyjny

Ostateczny termin zgłoszenia danych do CRBR

13.07.2020 upływa termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, ska, spółek z o.o. i akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych), które zostały wpisane do KRS przed 13.10.2019.

CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

KSH

Prosta spółka akcyjna dopiero za rok

Przepisy o nowym typie spółki kapitałowej, w tym dotyczące jej nowe regulacje ustaw o podatku dochodowym, zaczną obowiązywać dopiero od 1.03.2021.

Od marca 2020 miało być możliwe tworzenie prostej spółki akcyjnej, która – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju – miała łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej, wzbogaconej o nowe rozwiązania, które cechuje duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, szybka rejestracja elektroniczna, brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego (w tym akcje za prace i usługi) oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce.

VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....