Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

III. Definicje

Stosowane na użytek Standardu pojęcia oznaczają:

3.1. Roczne sprawozdanie finansowe – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy kończący rok obrotowy.

3.2. Kierownik jednostki – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy jest to członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółkijawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę. Za kierownika jednostki uważa się w szczególności również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego. W przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994) kierownikiem jednostki (oddziału) jest osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.3. Restrukturyzacja – postepowanie, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach lub o której mowa w innych przepisach dotyczących postępowań układowych lub sanacyjnych. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji zobowiązań w drodze postępowania restrukturyzacyjnego, a w przypadku postępowania sanacyjnego również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

3.4. Likwidacja – postępowanie prowadzone zgodnie z właściwymi przepisami o funkcjonowaniu danego typu jednostki (np. zgodnie z k.s.h. w przypadku spółek handlowych), mające na celu spłatę zobowiązań wobec wierzycieli oraz zakończenie działalności jednostki i wykreślenie jej z odpowiedniego rejestru.

3.5. Upadłość – postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.) mające na celu spłatę zobowiązań wobec wierzycieli oraz zakończenie działalności jednostki i wykreślenie z odpowiedniego rejestru.

3.6. Przekształcenie – postępowanie prowadzone zgodnie z właściwymi przepisami o funkcjonowaniu danego typu jednostki (np. zgodnie z k.s.h. w przypadku spółek handlowych), w wyniku którego jednostka przekształcana staje się jednostką przekształconą; przekształcenie nie powoduje zakończenia działalności jednostki.

3.7. Podział – postępowanie prowadzone zgodnie z właściwymi przepisami o funkcjonowaniu danego typu jednostki (np. zgodnie z k.s.h. w przypadku spółek kapitałowych), które może powodować wykreślenie jednostki dzielonej z odpowiedniego rejestru.

3.8. Połączenie – postępowanie prowadzone zgodnie z właściwymi przepisami o funkcjonowaniu danego typu jednostki (np. zgodnie z k.s.h. w przypadku spółek handlowych), które powoduje wykreślenie z odpowiedniego rejestru przynajmniej jednej z łączących się jednostek.

3.9. Jednostka mikro – jednostka określona w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy.

3.10. Jednostka mała – jednostka określona w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy.

3.11. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.12. Cena sprzedaży netto składnika aktywów – jest to zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

3.13. Aktywny rynek – rynek, na którym:

a) dobra będące przedmiotem obrotu handlowego mają jednorodny charakter,

b) praktycznie zawsze występują nabywcy i sprzedawcy zainteresowani danym dobrem,

c) informacja o cenach tych dóbr jest powszechnie dostępna,

d) transakcje dotyczące składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać w sposób ciągły informacji na temat cen.

3.14. Znacząca niepewność – przez znaczącą niepewność rozumie się sytuacje, o których mowa w ustawie, załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 we wprowadzeniu, a także w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) i w punkcie 16 Krajowego Standardu Badania 570 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 (Zmienionego) Kontynuacja Działalności będącego Załącznikiem nr 1.24 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. (zwanego dalej „KSB 70(z)”). Niepewność w odniesieniu do oceny założenia kontynuacji działalności przez jednostkę ma charakter znaczący, jeżeli wielkość jej potencjalnego wpływu i prawdopodobieństwo wystąpienia jest tak duże, że zdaniem kierownika jednostki odpowiednie ujawnienie rodzaju i wpływu tej znaczącej niepewności jest niezbędne do rzetelnej i jasnej prezentacji sprawozdania finansowego i do tego, aby sprawozdanie finansowe nie wprowadzało w błąd.

3.15. Dzień sporządzenia sprawozdania finansowego – data złożenia podpisu (kwalifikowanego, zaufanego albo osobistego) pod sprawozdaniem finansowym sporządzonym w postaci elektronicznej przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, z tym, że sprawozdanie uważa się za sporządzone z dniem złożenia podpisu przez kierownika jednostki, a w przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy – przez ostatniego członka tego organu.


LinkedIn