Podatki

CIT i PIT

Zapłata za usługi biura rachunkowego w kontekście „białej listy”

Tomasz Buchard
2020-05-13
Po okresie zawieszenia zamierzam wznowić działalność biura rachunkowego. Prowadziłam ją wcześniej na niewielką skalę, więc wpłaty od klientów przyjmowałam na swój prywatny rachunek bankowy (nie zakładałam specjalnego rachunku związanego z działalnością gospodarczą).
Czy skoro będę czynnym podatnikiem VAT, muszę mieć teraz rachunek firmowy? Czy usługi świadczone przez biuro mogą być uznane za tzw. usługi ciągłe?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie upominków w postaci alkoholu

Tomasz Krywan
2020-05-13
Przedsiębiorca kupił butelki alkoholu na upominki dla kontrahentów.
Czy może odliczyć VAT z faktury za alkohol?
CIT i PIT

Jak poprawnie złożyć zawiadomienie ZAW-NR

Krzysztof Hałub
2020-05-13
Do którego US należy obecnie złożyć (w wydłużonym 14-dniowym terminie) formularz ZAW-NR informujący o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy? Do właściwego dla podatnika czy dla kontrahenta (wystawcy faktury)? Czy w razie niedotrzymania terminu złożenia zawiadomienia można go przywrócić? Kto powinien złożyć ZAW-NR w przypadku spółek osobowych – spółka czy wspólnicy?
VAT

Termin wpłaty podatku z tytułu nietransakcyjnego WNT samochodu

Tomasz Krywan
2020-05-13
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami kupił używany samochód osobowy w USA. Amerykański sprzedawca wystawił fakturę 18.12.2019 i w tym samym miesiącu polski przedsiębiorca ją zapłacił. Samochód po przywozie z USA do Europy został odprawiony w porcie w Hamburgu przez lokalnego przedstawiciela podatkowego i w Niemczech zapłacono także za niego cło. Ostatecznie przyjechał do Polski 7.03.2020. Akcyza została zapłacona w Polsce.
W jakim terminie należało złożyć deklarację VAT-23 i zapłacić VAT?
VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
2020-04-23
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?
PIT

50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat

Aleksander Woźniak
2020-04-17
Mam pytanie o odliczenie autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów u osób do 26. roku życia – i to zarówno tych, które w 2019 złożyły płatnikowi oświadczenie, że ich przychody ze stosunku pracy lub ze zlecenia będą w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 zwolnione z podatku, jak i tych, które go nie złożyły. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia, to pracodawca w PIT-11 za 2019 wykazał 50% koszty za okres 1.08.2019–31.12.2019.
Czy w PIT-37 można odliczyć od przychodu całość tych kosztów (oczywiście z uwzględnieniem limitu 85 528 zł)? Czy osoba, która nie złożyła oświadczenia, musi te koszty skorygować w PIT-37, bo ma je zawyżone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co w sytuacji, gdy taki pracownik złożył pracodawcy oświadczenie? W PIT-11 nie ma wykazanych 50% kosztów w odniesieniu do przychodów z okresu uprawniającego do ulgi. Czy taka osoba może je wykazać w PIT-37 jako koszty „statystyczne”? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro w PIT-11 ma wykazaną tylko kwotę 35 636,67 i nie wiadomo, do jakiej części tej kwoty przysługiwałyby jej autorskie 50% koszty?
PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2020-04-17
O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.
CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
2020-04-17
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?
VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
2020-04-17
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?
VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
2020-04-17
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?
VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
2020-04-17
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan
2020-03-11
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt przy prowadzeniu indywidualnej działalności oraz dwóch spółek osobowych

Tomasz Krywan
2020-03-11
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie i jest wspólnikiem w spółkach cywilnej oraz jawnej (innymi wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). Czy we wszystkich trzech przypadkach może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jak w takiej sytuacji obliczać limit opodatkowania w formie ryczałtu?
CIT i PIT

Raz najem prywatny, raz działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2020-03-11
Sporne jest, czy to podatnik sam decyduje, czy wynajmować swoją nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czy też o zakwalifikowaniu najmu do działalności gospodarczej decydują jedynie obiektywne kryteria, w tym zorganizowany charakter wynajmu, a nie wola ani zamiar wynajmującego.
VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Tomasz Krywan
2020-03-11
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?
CIT i PIT

Korekta dochodu spowodowana ulgą na złe długi w przypadku kwartalnych wpłat zaliczek i ryczałtu oraz zaliczek uproszczonych

Aneta Szwęch
2020-03-11
Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są podatnicy CIT i PIT, w tym opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mam wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów o zatorach płatniczych na etapie ustalania zaliczek na podatek oraz opłacania miesięcznego/kwartalnego ryczałtu. Kiedy powstaje obowiązek zmniejszenia lub zwiększenia dochodu/przychodu w trakcie roku podatkowego w związku z ulgą na złe długi w podatku dochodowym? Czy dotyczy wszystkich zaliczek na podatek, tj. „zwykłych” miesięcznych, kwartalnych i uproszczonych, a także zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych wpłat ryczałtu?
VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
2020-03-11
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?
CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Krzysztof Hałub
2020-03-11
Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Podzielona płatność w przypadku braku wystarczających środków na rachunku VAT

Tomasz Krywan
2020-02-06
Podatnik kupuje towary wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT, niekiedy za kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Czy w takich przypadkach ma obowiązek zapłaty za nie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jeżeli nie ma wystarczających środków na rachunku VAT?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Złe długi – zasady korekty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aneta Szwęch
2020-02-06
Od 1.01.2020 obowiązują przepisy wprowadzające zasady korygowania wyniku podatkowego w przypadku tzw. złych długów. Dotyczą one także wierzycieli i dłużników rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
PIT

Brak PIT-6 nie skutkuje niekorzystnym opodatkowaniem dochodów rolnika

Aleksander Woźniak
2020-02-06
Niezłożenie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej nie powoduje nieodwracalnej utraty prawa do rozliczenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych.
CIT i PIT

Dopuszczalność ponownej płatności na rachunek z „białej listy”

Tomasz Krywan
2020-02-06
Przedsiębiorca przez pomyłkę opłacił fakturę za towary handlowe na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek, który nie jest wskazany na tzw. białej liście, i nie zgłosił tego do US w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy w celu uniknięcia sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych może ponownie dokonać płatności (tym razem na prawidłowy rachunek, widniejący na białej liście)?
CIT i PIT

Płatności na rzecz rolników ryczałtowych na rachunki spoza „białej listy”

Tomasz Krywan
2020-02-06
Przedsiębiorca kupuje towary u rolników – ryczałtowych oraz zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Płaci za nie na rachunki bankowe, które nie zostały zgłoszone do US i nie widnieją na tzw. białej liście. Płatności te często przekraczają 15 tys. zł.
Czy od 1.01.2020 możliwe jest dokonywanie płatności na te rachunki? Czy kwoty opłacone w ten sposób mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Wznowienie działalności gospodarczej a kwartalne deklaracje VAT

Tomasz Krywan
2020-02-06
Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (mały podatnik stosujący kasową metodę rozliczenia i składający VAT-7K) została skreślona z rejestru podatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz zamierza ją wznowić.
Czy nadal będzie mogła składać kwartalne deklaracje? Czy o odwieszeniu działalności powinna poinformować US, składając VAT-R, i czy ew. powinna tam poinformować o przejściu na miesięczny tryb rozliczeń?
VAT

Zerowa stawka VAT na dostawę maszyny kontrahentowi unijnemu, który wywiózł ją poza terytorium UE

Marcin Szymankiewicz
2020-02-06
W listopadzie 2019 spółka sprzedała włoskiej firmie używaną maszynę. Wydano ją kontrahentowi w siedzibie spółki w Polsce. Z chwilą załadowania jej na samochód na nabywcę przeszło prawo do rozporządzania nią jak właściciel. Maszyna opuściła granice UE, a jej docelowym miejscem przeznaczenia były Indie. Załadunek i transport były w gestii włoskiego kontrahenta. Poniósł on też wszelkie koszty związane z eksportem. Zastosowano międzynarodowe warunki dostawy, tj. Incoterms 2010 (CFR). Transport (statkiem) rozpoczął się w polskim porcie morskim i miał nieprzerwany charakter. Procedura wywozu została również tam zainicjowana i zakończona. Zgłaszającym była polska agencja celna działająca na zlecenie i na rzecz firmy włoskiej. Ta ostatnia widnieje w dokumentach jako eksporter. W połowie grudnia 2019 agencja celna przekazała spółce komunikat elektroniczny IE-599, potwierdzający wywóz maszyny poza terytorium UE. Zawiera on dane potwierdzające tożsamość i identyfikujące towar będący przedmiotem umowy, a także NIP spółki jako sprzedającego oraz numer faktury przez nią wystawionej. Ponadto spółce przekazano kopię morskiego listu przewozowego (bill of lading). Na fakturze spółka wskazała stawkę VAT 0%.
Czy prawidłowo zakwalifikowała tę transakcję jako eksport (pośredni) opodatkowany zerową stawką?

Ostatnia deklaracja VAT składana przez podatnika rozliczającego się metodą kasową

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca rozliczający VAT metodą kasową zakończył działalność 31.12.2019 i zgłosił zaprzestanie jej wykonywania. Najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2020 otrzyma zapłatę za ostatnie wystawione przed tą datą faktury na swoje usługi.
Czy ostatnią deklaracją VAT złożoną przez podatnika powinna być deklaracja VAT-7K za IV kwartał 2019, czy za I kwartał 2020?
CIT i PIT

Lokal spółki jawnej otrzymany w darowiźnie – czy amortyzacja jest kosztem u obdarowanego

Anna Koleśnik
2020-01-15
Osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir). Do ewidencji środków trwałych firmy chce wprowadzić lokal użytkowy otrzymany w darowiźnie od ojca. Ten, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, otrzymał od niej lokal w rozliczeniu (w ramach wypłaty zysku). Lokal był przez spółkę amortyzowany.
Czy odpisy naliczane przez obecnego właściciela będą dla niego kosztem podatkowym?
VAT

Faktura na kwotę do 15 tys. zł z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” – czy konieczna jest zapłata z zastosowaniem MPP

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca otrzymał fakturę na 9500 zł brutto, zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy musi ją opłacić, stosując podzieloną płatność (MPP)?

Wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy” przy zapłacie w formie MPP

Tomasz Krywan
2020-01-15
Za dokonywanie płatności na rachunki spoza tzw. białej listy grozi obecnie wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów.
Czy ryzyko to można wyłączyć, dokonując płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?

Obowiązek wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” na rzecz firmy zagranicznej

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane słowackiej firmie, która nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Ponieważ są one wykonywane na terytorium Polski, przedsiębiorca wystawi fakturę z polskim VAT, na kwotę przekraczającą 15 tys. zł.
Czy faktura powinna być oznaczona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”? Czy słowacka firma ma obowiązek opłacić ją w tej formie?

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Tomasz Krywan
2020-01-15
Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?
CIT i PIT

Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Marek Barowicz
2019-12-10
Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
Podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC od pożyczki udzielonej ska przez jej wspólnika

Aleksander Kliszewski
2019-12-10
Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej jest opodatkowana PCC, czy też jest zwolniona z tego podatku, gdyż spółkę tę dla celów PCC należy uznawać za spółkę kapitałową, zgodnie z dyrektywą 2008/7/WE?
Podatek od nieruchomości

Czy garaż, który ma filary zamiast ściany, jest objęty podatkiem od nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2019-12-10
Spółka jest właścicielem budynku handlowo-usługowego, w którym na najniższej kondygnacji znajduje się parking. Ze względu na zalecenia przeciwpożarowe podjęto decyzję, że zamiast montażu instalacji wentylacyjnej jedna ze ścian garażu zostanie zastąpiona słupami konstrukcyjnymi (filarami).
Czy przerwy w ciągłości zabudowy ścian garażu powodują, że nie można ustalić jego powierzchni użytkowej i w związku z tym spółka ma prawo przyjąć – jako podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości – powierzchnię użytkową budynku liczoną bez garażu?
VAT

Zakup towarów od małżonka uprawnia do odliczenia VAT

Krzysztof Hałub
2019-12-10
Żona, która na potrzeby własnej działalności kupuje warzywa i kwiaty od męża będącego rolnikiem ryczałtowym, prowadzącego gospodarstwo rolne należące do obojga małżonków, ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na niego faktur VAT RR.
CIT i PIT

Aport nieruchomości do spółki cywilnej małżonków – czy konieczna jest forma aktu notarialnego

Anna Koleśnik
2019-12-10
Małżonkowie chcą wnieść jako wkład do założonej przez siebie spółki cywilnej nieruchomość (budynek), stanowiącą ich współwłasność (objętą wspólnością majątkową małżeńską).
Czy aby wniesienie wkładu było skuteczne i w ramach spółki można było naliczać odpisy amortyzacyjne od tego budynku (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów), musi być zachowana forma aktu notarialnego?
VAT

Dopuszczalność wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy od 1.01.2020

Tomasz Krywan
2019-12-10
Na żądanie osób prywatnych spółka z o.o. wystawia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Czy w 2020 nadal będzie mogła wystawiać takie faktury?
VAT

VAT od usług księgowych na rzecz słowackiego klienta z branży budowlanej

Krzysztof Hałub
2019-12-10
Biuro rachunkowe, które świadczy swoje usługi słowackiemu przedsiębiorcy, ale zarejestrowanemu na VAT w Polsce w związku ze świadczeniem tu usług budowlanych, dokumentuje je fakturą bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.
CIT i PIT

Moment sprawdzenia, czy płatność nastąpiła na rachunek wskazany na „białej liście” podatników VAT

Tomasz Krywan
2019-12-10
Spółka często zleca płatności z datą przyszłą. Czy również w takich przypadkach ocena, czy płatność została dokonana na rachunek wskazany na tzw. białej liście, powinna nastąpić na dzień zlecenia przelewu?

Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” można zamieszczać na wszystkich fakturach

Tomasz Krywan
2019-11-18
Od 1.11.2019 niektóre faktury trzeba oznaczać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Aby nie narażać się na sankcje i jednocześnie wyłączyć konieczność oceny w każdym przypadku, czy istnieje obowiązek zamieszczenia takiej adnotacji, chcielibyśmy oznaczać w ten sposób wszystkie faktury (bez względu na ich wartość oraz na to, jakich towarów lub usług dotyczą).
Czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania?

Przesunięcie towarów z działalności męża do działalności żony – skutki w VAT

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Choć nieodpłatne przekazanie towarów z firmy prowadzonej przez jednego małżonka do firmy drugiego małżonka jest czynnością podlegającą VAT, to jednak nie powinno być dokumentowane fakturą. Jeśli małżonek ją wystawił, to drugi nie ma prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku.

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Aleksander Woźniak
2019-11-18
Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.
CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Anna Koleśnik
2019-11-18
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?
VAT

Płatność za wynajem lokalu użytkowego na rachunek osoby fizycznej nieujawniony w wykazie podatników VAT

Tomasz Krywan
2019-11-18
Osoba fizyczna wynajmuje prywatnie dwa lokale użytkowe i jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi jednak działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą). W jej wpisie w wykazie podatników VAT nie ma informacji o numerze rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, bo takiego nie posiada.
Czy płacąc jej czynsz za wynajem lokalu, spółka narazi się na ryzyko wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów?

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

Konsekwencje niedotrzymania terminu zawiadomienia US o przerwie w działalności objętej kartą podatkową

Aleksander Woźniak
2019-11-18
Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia.

Rozliczenie VAT w przypadku wydobycia i sprzedaży kryptowaluty

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Spółka zamierza prowadzić platformę internetową (tzw. kopalnię), w ramach której będzie pozyskiwać („wydobywać”) kryptowaluty (np. Bitcoin), a następnie wymieniać je na inne bądź sprzedawać anonimowym (krajowym i zagranicznym nabywcom) na wirtualnej giełdzie wymiany kryptowalut.
Czy są to usługi zwolnione z VAT? W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w celu ujęcia ich w deklaracji VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od zakupów bezpośrednio związanych z wydobywaniem i sprzedażą kryptowaluty (w tym także od zakupu specjalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego)?
CIT i PIT

Koszty wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Marek Barowicz
2019-10-08
Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT.
Czy poniesione w związku z tym wydatki (opłata administracyjna, koszty usługi doradczej) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek
2019-10-08
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.
CIT i PIT

Najem kilku lokali – jakie źródło przychodów

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, prowadzony na własny rachunek i własne ryzyko, jest działalnością gospodarczą w zakresie najmu lokali.
CIT i PIT

Czy korepetytor rozlicza PIT jak przedsiębiorca

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Sporadyczne udzielanie korepetycji to nie działalność gospodarcza, tylko wykonywana osobiście.
CIT i PIT

Zakup wyposażenia i innych składników majątku firmy z dotacji Funduszu Pracy

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Przedsiębiorca świadczy usługi doradcze. Wcześniej, będąc osobą bezrobotną, dostał z urzędu pracy dotację na podjęcie działalności gospodarczej (indywidualnej) – w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie (...)”, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dotacja została przyznana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca kupił za nią wyposażenie biura oraz środki trwałe (profesjonalny laptop za 5000 zł) i wnip (licencja na oprogramowanie za 7000 zł).
Czy zakupy te może zaliczyć w pkpir do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

2019-10-08
Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?
CIT i PIT

Dochody z udziału w spółce cichej

Krzysztof Hałub
2019-10-08
Osoba fizyczna chce wnieść wkład pieniężny do spółki cichej.
Jak będą opodatkowane PIT przychody z udziału w zyskach tej spółki? Czy przedsiębiorca firmujący tę działalność uzyska przychód do opodatkowania w związku z wniesieniem wkładu?

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej spółki kapitałowej – co z VAT i CIT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
2019-09-10
W związku z likwidacją spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami cały jej majątek (jedynie nieruchomości) zostanie przekazany przez likwidatora na rzecz wspólników likwidowanej spółki.
Czy to przekazanie będzie podlegało VAT? Czy spółka zostanie z tego tytułu obciążona podatkiem dochodowym?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Nie każde przelanie pieniędzy na konto innej osoby w celu ich przechowania skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC

Aleksander Woźniak
2019-09-10
Przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania innej osobie, wskazanej przez wpłacającego, nie świadczy jeszcze o tym, że doszło do depozytu nieprawidłowego, podlegającego PCC.

Czy ekwiwalent za urlop zwiększa ulgę B+R

Anna Koleśnik
2019-09-10
Czy otrzymany przez pracownika ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi koszt kwalifikowany objęty ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R)?
CIT i PIT

Wydatki na remonty środków trwałych jako koszty pośrednie

Ryszard Kubacki
2019-09-10
Spółka prowadzi działalność produkcyjną – z wykorzystaniem urządzeń i zespołów urządzeń produkcyjnych. Remonty główne linii produkcyjnych prowadzone są cyklicznie, zawsze pod koniec roku kalendarzowego. Zakres remontów rocznych jest zmienny i zależy od stanu technicznego poszczególnych urządzeń, tak więc dany wydatek na zakup części nie może być przypisany do konkretnego okresu.
W którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów? Czy powinien to być dzień dokonania zapisu w księgach rachunkowych?
VAT

Moment ujęcia w rozliczeniu VAT usług medycznych w ramach nadwykonań

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Przychodnia lekarska – czynny podatnik VAT – świadczy m.in. usługi opieki medycznej na rzecz NFZ, objęte zwolnieniem z VAT. Zdarza się, że w ich ramach dochodzi do tzw. nadwykonań (ponad zakontraktowaną wartość świadczeń medycznych). Są to głównie usługi ratujące życie, ale zdarzają się także nadwykonania innych usług. Przychodnia na początku każdego roku podpisuje umowę z NFZ, w której zakontraktowany jest limit jednostek danego świadczenia na ten rok. Realizując usługi, nie ma pewności, czy NFZ ureguluje należność z tytułu nadwykonań. Mogą one nie zostać opłacone (Fundusz przedstawia propozycję ugody, na którą przychodnia może się nie zgodzić).
Czy usługi opieki medycznej świadczone w ramach nadwykonań powinny być ujęte w rozliczeniu VAT w dacie faktycznego ich wykonania (tzn. konieczna jest korekta rozliczenia wstecz), czy w dacie wystawienia faktury na NFZ, po uznaniu nadwykonanych usług?

Zwrot kosztów leczenia pracownika po wypadku – czy jest kosztem pracodawcy

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Pracownik spółki z o.o. uległ wypadkowi przy pracy. ZUS orzekł na rzecz poszkodowanego rentę, a ten – na podstawie art. 444 i art. 445 Kc – wystąpił z roszczeniem do spółki o:
– zwrot kosztów leczenia, które było niezbędne w związku z wypadkiem przy pracy,
– przyznanie tzw. renty wyrównawczej stanowiącej różnicę pomiędzy świadczeniem przyznanym przez ZUS z tytułu renty a wynagrodzeniem, które mógłby uzyskać, gdyby jego dotychczasowe możliwości zarobkowania nie zostały ograniczone (całkowicie lub częściowo) wypadkiem przy pracy, – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną wypadkiem przy pracy.
Spółka zawarła z nim ugodę i na tej podstawie wypłaciła ww. świadczenia. Nieponiesienie tych wydatków narażałoby ją na spór sądowy, w związku z czym mogłaby ponieść jeszcze większe straty. Wypłata tych świadczeń służy też umacnianiu relacji z pracownikami pracującymi w warunkach zagrożenia zdrowia i życia – ma ich przekonać, że w podobnej sytuacji również nie zostaną pozbawieni należnych im świadczeń.
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, w następstwie wypadku przy pracy, stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?
VAT

Dokumenty potwierdzające WDT pobrane z portalu internetowego firmy spedycyjnej

Ewelina Majewska-Howis
2019-08-07
Spółka dokonuje licznych WDT. Transport najczęściej odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która udostępnia dane dotyczące przesyłki na swoim portalu (tzw. parcel tracking). Po wpisaniu numeru przesyłki istnieje możliwość wygenerowania automatycznego raportu zawierającego następujące informacje: data nadania i odbioru, adres i dane firmy odbierającej.
Czy taki raport (niezawierający podpisów, pieczątek ani innych danych autoryzacyjnych) może stanowić potwierdzenie WDT dla celów zastosowania zerowej stawki VAT?
Akcyza

Podnajem auta niezarejestrowanego w Polsce obciążony akcyzą

Aleksander Woźniak
2019-08-07
Podnajem niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych oznacza ich użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zatem podlega opodatkowaniu akcyzą.
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – czy podlega PCC

Marcin Szymankiewicz
2019-08-07
Spółka zamierza nabyć od innej firmy zabudowaną nieruchomość. Transakcja będzie zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), więc na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC. Strony zawarły umowę przedwstępną, a w jej wykonaniu spółka wpłaciła zadatek na rzecz sprzedającego. Zawarcie umowy przyrzeczonej jest planowane na wrzesień 2019.
Czy w związku z umową przedwstępną i zapłatą zadatku należało uiścić PCC?
CIT i PIT

Ustalenie statusu małego podatnika w celu zastosowania 9% stawki CIT

Anna Koleśnik
2019-08-07
Spółka z o.o. prowadzi hurtownię. Głównym jej dochodem jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. W 2018 osiągnęła obrót (sprzedaż) 4 631 448 zł plus VAT 812 042 zł, marża netto (zysk na tej sprzedaży) wyniosła 357 217 zł.
Czy przychodem spółki, uwzględnianym przy obliczaniu limitu małego podatnika (1,2 mln euro) w celu ustalenia prawa do 9% stawki CIT, jest sprzedaż (obrót), czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania?
CIT i PIT

Wysokość kosztu podatkowego z tytułu raty leasingu w przypadku cesji umowy

Marcin Szymankiewicz
2019-08-07
Spółka z o.o. zwarła umowę cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego, na mocy której odpłatnie wstąpiła w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy między nim i leasingodawcą. Wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu wynosi 300 tys. zł. Nie jest to pojazd elektryczny. Scedowana umowa leasingowa została zawarta w październiku 2018.
Czy w związku z tym spółka może zaliczać raty leasingu w całości do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Ujęcie usług finansowych w deklaracji VAT

Ewelina Majewska-Howis
2019-08-07
Spółka udziela podmiotom powiązanym oprocentowanych pożyczek. Noty odsetkowe wystawiane są kwartalnie.
W jaki sposób wykazać te noty w deklaracji VAT-7 (podatek rozliczany miesięcznie)?
VAT

Rozliczenie faktury korygującej do faktury „odwrotne obciążenie”

Tomasz Krywan
2019-08-07
W lipcu 2019 przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) wystawił fakturę korygującą zmniejszającą do faktury „odwrotne obciążenie” z grudnia 2018.
Czy w związku z tym powinien skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2018, czy uwzględnić tę fakturę w bieżącej deklaracji?
VAT

Odszkodowanie z tytułu likwidacji parkingu – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
2019-08-07
Spółka użytkuje parking samochodowy, który wybudowała na gruncie należącym do gminy. Gmina zaplanowała w tej samej lokalizacji inwestycję.
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone przez gminę na rzecz spółki z tytułu likwidacji parkingu, będzie podlegało VAT?
CIT i PIT

Otrzymanie przez wspólnika udziału we własności nieruchomości zamiast wypłaty zysku

Ryszard Kubacki
2019-08-07
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) planują podjąć uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego do wypłaty zgodnie z ich udziałem w zysku. Zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka przeniesie na wspólników własność nieruchomości (w części 1/2 na rzecz każdego z nich). Nieruchomość stanowi środek trwały spółki, została zakupiona w trakcie jej działalności.
Czy otrzymanie przez wspólników udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT?
PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?
VAT

Rozpoczęcie przez wynajmującego działalności gospodarczej w trakcie roku – limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
2019-07-02
Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT wynajęła 25.01.2019 „prywatnie” mieszkanie (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Od września zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Chce przy tym skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie obroty).
Jak obliczyć obowiązujący ją limit tego zwolnienia?
VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej po odstąpieniu od umowy i zwrocie zaliczki

Ewelina Majewska-Howis
2019-07-02
Po otrzymaniu zaliczki na poczet usługi wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową kontrahent miał 14 dni na ew. odstąpienie od umowy bez utraty zaliczki (pobieramy wtedy opłatę administracyjną w wysokości 5%). Skorzystał z tego prawa i poprosił nas o anulowanie otrzymanej faktury oraz zwrot zaliczki.
W jaki sposób rozliczyć to podatkowo (w zakresie VAT)?
CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
2019-07-02
Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?
VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej, gdy nie doszło do wpłaty zaliczki

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Nie jest możliwe anulowanie faktury zaliczkowej wystawionej – zgodnie z umową stron – przed dokonaniem wpłaty zaliczki, mimo że wpłata nie nastąpiła, a kontrahent odesłał fakturę.
CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik
2019-07-02
Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?
VAT

Usługi transportowe świadczone w sposób ciągły – rozliczenie VAT

Aleksander Woźniak
2019-07-02
Firma wykonuje usługi transportowe. Z niektórymi klientami zawiera kontrakty na cykliczny transport, na podstawie pojedynczych zleceń przewozowych. Zlecenia wpływają na bieżąco, zależnie od potrzeb kontrahenta. Ze względu na ich częstotliwość firma umawia się z nim, że wykonane usługi będą rozliczane co 45 dni. Tak też będzie płacone wynagrodzenie. Przewozy nie są takimi usługami jak najem czy dostawa prądu. Można określić, kiedy dany przewóz się zaczyna, a kiedy kończy. Są to więc świadczenia jednorazowe.
Czy mimo tego można je rozliczać dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, czyli 45 dni?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jaka stawka PCC od hipoteki ustanowionej na nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2019-07-02
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. Zamierza zaciągnąć pożyczkę w celu sfinansowania zakupu kolejnego mieszkania. Suma główna pożyczki będzie wyrażona w złotych, jednak ma być wypłacona w dolarach, według ustalonego przelicznika. Będzie podlegać oprocentowaniu według zmiennej i rosnącej stopy procentowej. Spłata ma być zabezpieczona hipoteką na zakupionym mieszkaniu. Zabezpieczenie obejmie sumę główną pożyczki, odsetki, a także wszelkie koszty uboczne poniesione przez pożyczkodawcę, związane z otrzymaniem zwrotu pożyczki (włącznie z ew. opłatami sądowymi i egzekucyjnymi, za usługi prawne, kosztami doradztwa, mediacji i/lub arbitrażu, a także roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z niewykonania zobowiązań pożyczkobiorcy).
Według jakiej stawki należy opłacić PCC od takiej hipoteki?
PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
2019-06-05
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?
VAT

Nagrody pieniężne przeznaczone dla sprzedawców

Ryszard Kubacki
2019-06-05
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu aktywizacji sprzedaży przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych przedstawicieli regionalnych (oddzielne podmioty, z którymi zawierane są umowy o pośrednictwo w sprzedaży).
Czy te nagrody będą podlegać VAT?
VAT

Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka
2019-06-05
Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.
VAT

Stawka VAT przy najmie lokalu mieszkalnego, w którym najemca zorganizował bursę

Iwona Czauderna
2019-06-05
Podatnik (osoba fizyczna) wynajmuje lokal mieszkalny. Najemca otworzył w nim bursę – w wynajętym lokalu świadczy na rzecz szkół usługi, które w ustawie o VAT są określone jako usługi zakwaterowania, a nie wynajmu na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem lokalu, przeznaczonego przez najemcę na cele mieszkalne uczniów (w ramach bursy), podlega zwolnieniu z VAT?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ryczałtu dla działalności indywidualnej przez wspólnika spółki, której przychody przekroczyły 250 tys. euro

Tomasz Krywan
2019-06-05
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej i korzysta w związku z tym z opodatkowania podatkiem liniowym. Przychody spółki w 2018 wyniosły ok. 2 mln zł. Osoba ta w połowie roku zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.
Czy będzie mogła wybrać jej opodatkowanie w formie ryczałtu?
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
2019-06-05
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?
Podatek od nieruchomości

Przerwa w wynajmie a stawka podatku od nieruchomości

Aleksander Woźniak
2019-06-05
Jeden ze spadkobierców administruje nieruchomością zabudowaną dwoma budynkami z początku XX w. Oficyna o powierzchni 2000 m2 nie nadaje się do eksploatacji, natomiast w budynku frontowym o powierzchni 550 m2 są lokale na wynajem. Zgodnie z uchwałą rady gminy podatek od oficyny płaci według stawki dla budynków pozostałych (7,75 zł/m2), a od budynku frontowego – według stawki właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą (23,13 zł/m2). Od ponad roku, w związku ze słabą koniunkturą, w budynku frontowym wynajęto tylko 200 m2, a dochód z najmu nie pokrywa kosztów utrzymania nieruchomości.
Czy i w jaki sposób da się zmniejszyć podatek od nieruchomości od tego budynku?
PIT

Potrącenie 100% kosztów używania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy nie prowadząc ewidencji przebiegu dla samochodu osobowego, może całość kosztów jego używania (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, opłaty za parkowanie) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te będą kosztem podatkowym tylko w 75%?
CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
2019-05-09
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.
CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
2019-05-09
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?
VAT

Wydatki na autobusy i busy w firmie świadczącej usługi przewozu osób – VAT i koszty

Tomasz Krywan
2019-05-09
Klientem naszego biura rachunkowego jest firma świadcząca usługi przewozu osób.
Jak rozliczać VAT oraz koszty podatkowe w przypadku wydatków dotyczących autobusu, busa 8- i 10-osobowego oraz przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?
VAT

Co z VAT od należności zapłaconych po przejściu z metody kasowej na zwolnienie podmiotowe

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczający podatek metodą kasową zamierza od czerwca wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT (z uwagi na to, że jego sprzedaż za rok ubiegły zmieściła się w limicie 200 tys. zł). Po wyborze zwolnienia przez pewien czas będzie otrzymywał zapłatę należności za usługi wykonane przed rezygnacją z metody kasowej, opodatkowane 23% stawką VAT.
Jak traktować te płatności? Czy powinien rozliczyć od nich VAT?
VAT

Odliczenie VAT od rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2019-05-09
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing samochód osobowy, który w trakcie 2017 i 2018 wykorzystywał na potrzeby firmy. Odliczał 50% VAT z faktur leasingowych. Od lutego 2019 zawiesił działalność, ale po kilku miesiącach planuje ją wznowić i nadal używać w jej ramach leasingowany pojazd.
Czy w okresie zawieszenia zachowuje prawo do odliczenia VAT?
VAT

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi organizacji kolonii i obozów

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie organizacji kolonii i obozów. W związku z tym korzysta z procedury opodatkowania marży.
Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe? Jeżeli tak, to czy przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia może brać pod uwagę tylko marżę?
CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

2019-05-09
W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
PIT

Wypłata należności za udostępnienie przez osobę fizyczną witryn internetowych pod reklamy – pobór PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-04-03
Spółka świadczy usługi umieszczania materiałów reklamowych klientów (reklamodawców) na stronach WWW. W tym celu nabywa – za wynagrodzeniem – „powierzchnię reklamową” od właścicieli witryn internetowych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Polsce i za granicą).
Czy w związku z tym ciążą na niej obowiązki płatnika PIT?
CIT

Prezenty dla pracowników nie na koszt firmy

Anna Koleśnik
2019-04-03
Pracodawca, który obdaruje pracownika z okazji jubileuszu firmy, nie zaliczy wydatku na zakup przedmiotu darowizny do kosztów uzyskania przychodów.
VAT

Faktura za naprawę samochodu za granicą – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
2019-04-03
Spółka otrzymała fakturę za naprawę za granicą samochodu firmowego. Oprócz pozycji dotyczącej samej naprawy wyodrębniono na niej pozycje dotyczące wymienianych części.
Czy w takim razie oprócz importu usługi naprawy spółka powinna wykazać WNT części?
VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
2019-04-03
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?
VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
2019-04-03
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?
VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
2019-04-03
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.
CIT i PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Anna Koleśnik
2019-04-03
Spółka buduje i sprzedaje lokale mieszkalne. Na poczet ceny sprzedaży pobiera zaliczkowe wpłaty, które niekiedy nie pokrywają całej należności za lokal. Spółka wystawia wówczas fakturę końcową.
Kiedy powstaje u niej przychód podatkowy – w momencie uzyskania wpłaty, wystawienia faktury końcowej czy w dacie podpisania aktu notarialnego (umowy przenoszącej własność nieruchomości)?
CIT

Różnice kursowe w przypadku równoczesnego podania na fakturze kwot w walucie obcej i w złotych

Anna Koleśnik
2019-04-03
Spółka z o.o. wystawia faktury (odbiorcom krajowym i zagranicznym), w których podaje wartość sprzedaży w euro i złotych (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury) w celu ujęcia jej w księgach rachunkowych. Cenę sprzedaży uzgadnia z kontrahentami w euro i w takiej walucie uzyskuje zapłatę.
Czy w związku z tym powstają u niej podatkowe różnice kursowe?
PIT

Łączenie najmu z działalnością gospodarczą

Piotr Kaim
2019-04-03
Podatniczka prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług medycznych. Niezależnie od tego zamierza rozpocząć działalność w zakresie najmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych (będzie ich właścicielką).
Czy dochody z najmu mogą być potraktowane jak dochody z działalności gospodarczej i wykazywane łącznie z dochodami z usług medycznych? Wątpliwości wiążą się z pismem Ministerstwa Finansów z 21.01.1995 (PO 2/2-8010-02408/94), w którym udzielono odpowiedzi przeczącej.
VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
2019-03-06
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodów nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
2019-03-06
Zmniejszenie przychodów w drodze korekty, która nastąpiła po upływie terminu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, nie skutkuje przywróceniem prawa do rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?
VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
2019-03-06
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?
VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?
CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
2019-03-06
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?
CIT

Zeznanie CIT-8 złożone na nieaktualnym formularzu – jak naprawić błąd

Mariusz Sobkowiak
2019-03-06
Złożyliśmy deklarację CIT-8 za 2018 na nieaktualnej wersji formularza (wersja 25).
Czy powinniśmy złożyć korektę na jego aktualnej wersji (26), czy też złożyć deklarację CIT-8 na wersji aktualnej w trybie „złożenie zeznania”, a nie korekty? Jeśli nowe zeznanie będziemy składać po terminie, to czy konieczne będzie złożenie tzw. czynnego żalu?
CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Mniejszy podatek od umowy pożyczki

Krzysztof Hałub
2019-02-12
Od 1.01.2019 obowiązuje nowa, niższa stawka PCC dla umów pożyczek. Jednocześnie zmniejszono kwotę wolną od podatku dla pożyczek zawieranych między osobami spoza I grupy podatkowej.
VAT

Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych w procedurze VAT marża

Marcin Szymankiewicz
2019-02-12
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie recyklingu samochodów. Z pojazdów nabytych do recyklingu wymontowuje części zamienne w celu ich odsprzedaży.
Czy może zastosować do nich szczególną procedurę VAT marża, jeżeli samochody, z których je wymontowano, zostały nabyte od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2019-02-12
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?
VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

2019-02-12
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?
VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
2019-02-12
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?
CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
2019-02-12
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?
PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
2019-02-12
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.
CIT i PIT

Niezapłacone zobowiązania likwidowanej spółki nie są przychodem podatkowym

Anna Koleśnik
2019-02-12
W spółce z o.o. trwa postępowanie likwidacyjne. Jest prawdopodobne, że środki zgromadzone przez likwidatorów w ramach tego postępowania nie wystarczą na pokrycie jej wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów. Na dzień zakończenia likwidacji w spółce mogą więc pozostać niespłacone nieprzedawnione zobowiązania.
Czy stanowią one przychód do opodatkowania CIT?
PIT

Przerwa w wynajmie a prawo do amortyzacji całej powierzchni nieruchomości

Aleksander Woźniak
2019-02-12
Podatnik PIT jest właścicielem budynku z lokalami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem. Stara się znaleźć najemców na wszystkie lokale (poprzez banery, oferty w internecie, współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości), jednak część powierzchni ciągle pozostaje niewynajęta.
Czy mimo braku najemców na niektóre lokale może amortyzować dla celów podatkowych całość powierzchni przeznaczonej na wynajem, czy tylko tę część, która jest aktualnie wynajęta?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Sprzedaż opon samochodowych a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu

Tomasz Krywan
2019-02-12
Osoba fizyczna prowadząca zakład wulkanizacyjny korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu. Chciałaby rozszerzyć działalność o sprzedaż opon. Czy nadal będzie mogła płacić zryczałtowany podatek?
VAT

Dane rozwiązanej spółki cywilnej na fakturze wystawionej przez komornika – co z prawem do odliczenia VAT

Aleksander Kliszewski
2019-01-11
Przedsiębiorca nabył nieruchomość na licytacji komorniczej, a na fakturze wystawionej przez komornika sądowego jako sprzedawcę wskazano spółkę cywilną, która wcześniej została rozwiązana.
Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT, skoro sprzedawca wskazany na fakturze nie istniał w chwili nabycia?
VAT

Kiedy nieruchomość komercyjną można nabyć bez VAT

Krzysztof Hałub
2019-01-11
MF wyjaśnił, kiedy zbycie nieruchomości generujących przychody z najmu dzierżawy czy leasingu może być zakwalifikowane jako wolne od VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
VAT

Grunt przeznaczony pod inwestycję – zakup z VAT czy bez VAT

Paweł Ziółkowski
2019-01-11
Przedsiębiorca zamierza kupić grunt na potrzeby swojej działalności gospodarczej (działalność zwolniona z VAT, bez prawa do odliczenia). Grunt jest niezabudowany, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycję.
Czy zakup będzie z VAT?
PIT

Sprzedaż prywatnych nieruchomości – kiedy bez podatku

Mateusz Kaczmarek
2019-01-11
1.01.2019 weszły w życie istotne zmiany w zasadach opodatkowania PIT odpłatnego zbycia nieruchomości należących do majątku prywatnego. Co najważniejsze – na korzyść podatników.
PIT

Prawo do liniowej stawki w przypadku wykonywania działalności na rzecz pracodawcy

Aleksander Woźniak
2019-01-11
Podatnik PIT traci prawo do opodatkowania metodą liniową, tylko jeśli świadczy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Muszą to być czynności tożsame, a nie takie, które pokrywają się tylko w części.
CIT i PIT

Wynagrodzenie za pracę małżonka jest kosztem firmy

Anna Koleśnik
2019-01-11
Od 1.01.2019 wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom przedsiębiorcy, a w przypadku spółek – małżonkom i małoletnim dzieciom wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w przepisach dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego w 2019

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
2019-01-11
W ramach uproszczeń w przepisach podatkowych wprowadzono kilka zmian ułatwiających rozliczenia podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – i to zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu składników prywatnego majątku.
VAT

Podstawa opodatkowania VAT usług wymiany walut

Marcin Szymankiewicz
2018-12-13
Spółka świadczy usługi informatyczne. Zamierza jednak także przeprowadzać z kontrahentami nieregularne transakcje wymiany EUR na PLN. Strony nie będą uiszczać żadnych prowizji/opłat za pośrednictwo. Jedyną płatnością będzie przelew określonej kwoty w EUR (podlegającej wymianie), a z drugiej strony – przelew kwoty w PLN przeliczonej wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w przededniu danej operacji. Na danej operacji wymiany waluty może powstać u spółki wynik (dodatni lub ujemny) z tytułu różnic między kursem wymiany EUR na PLN (tj. średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wymianę a kursem, po którym spółka przeliczyła walutę EUR w chwili otrzymania tytułem należnego wynagrodzenia). Co będzie podstawą opodatkowania VAT opisanych usług?
VAT

Handel przepracowanym olejem a zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
2018-12-13
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzący warsztat samochodowy korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200 tys. zł. Czy sprzedając przepracowany olej silnikowy, utraci prawo do tego zwolnienia?
VAT

Pożyczka udzielona przez przedsiębiorcę z majątku osobistego: VAT, PCC i PIT

Mikołaj Przywara
2018-12-13
Indywidualny przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, rozliczający się z PIT metodą liniową, ma 70% udziałów w spółce z o.o. Udzielił jej pożyczki z majątku osobistego (a nie z majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa).
Jakie są skutki pożyczki w VAT w zakresie stawki, a także reguł fakturowania i ujmowania odsetek w deklaracji VAT-7? Czy pożyczka podlega PCC? Jakie są skutki przychodu odsetkowego na gruncie PIT?
VAT

Sprzedaż budynku wybudowanego na cudzym gruncie – czy korzysta ze zwolnienia z VAT

Ryszard Kubacki Krzysztof Hałub
2018-12-13
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) kupił w 2000 murowany pawilon handlowy wybudowany na gruncie należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Zakup nastąpił od innej osoby fizycznej, na podstawie umowy cywilnoprawnej (czyli bez VAT). Obecnie podatnik ma zamiar sprzedać budynek (nie jest właścicielem gruntu).
Jak przedstawia się sprawa z VAT? Czy można zastosować zwolnienie od tego podatku?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Amortyzacja u ryczałtowca i po przejściu na ogólne zasady opodatkowania

Marcin Sądej
2018-12-13
Podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego ma obowiązek ewidencjonowania oraz amortyzowania składników majątku trwałego, ale wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodów. Odpisy będą natomiast takim kosztem po zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne – jednak tylko te dokonywane na bieżąco.
CIT

Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

Edyta Głębicka
2018-12-13
W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?
PIT

Złożenie zeznania do 20 stycznia a obowiązek zapłaty grudniowej zaliczki na PIT i termin zwrotu nadpłaty

Aleksander Woźniak
2018-12-13
Czy przedsiębiorca, który do 20.01.2019 złoży zeznanie roczne za 2018, będzie mógł (jak w latach poprzednich) nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018? Pytam, bo Sejm uchylił dotychczasowy przepis, który o tym mówił, ale nie wiem, czy zmiana będzie obowiązywać już w 2019.
Czy przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży zeznanie roczne przez internet, wykazując w nim nadpłatę, dostanie zwrot podatku już po 45 dniach, jak wynika z innej zmiany uchwalonej przez Sejm?
PIT

Podatek liniowy z działalności uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem dochodów z pracy

Aleksander Woźniak
2018-12-13
Wybór podatku liniowego przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem nie tylko z dochodów z działalności gospodarczej, ale i z innych źródeł.
VAT

Opodatkowanie sprzedaży z wykorzystaniem vouchera

Luiza Boczek
2018-11-16
Przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w sprzedaży towarów i usług przez swoją stronę internetową, oferując nabywcom e-vouchery i karty podarunkowe (dalej e-vouchery). Towary i usługi, które można za nie nabyć, pochodzą od różnych dostawców. Za ich sprzedaż, promocję i e-marketing na swojej stronie internetowej przedsiębiorca ma otrzymywać prowizję. Wynagrodzenie będzie wypłacać sprzedawcy towaru lub usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od kupującego.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż e-voucherów przez internet
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Różnice kursowe u ryczałtowca

Marcin Sądej
2018-11-16
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykonuje także usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w związku z czym otrzymuje zapłatę w walutach obcych (przeważnie w euro).
Czy w takim przypadku należy ustalać różnice kursowe? Jak je prawidłowo rozliczyć (wg jakiej stawki ryczałtu)?
CIT

Sprzedaż przedsiębiorstwa i ujemna wartość firmy – skutki podatkowe

Ryszard Kubacki
2018-11-16
Sąd rejonowy ogłosił upadłość spółki, w związku z czym zapewne dojdzie do sprzedaży całości jej przedsiębiorstwa. Kwotę, którą prawdopodobnie będzie można otrzymać, oszacowano na ok. 400 tys. zł, tzn. poniżej wartości firmy.
Czy powstanie przychód podlegający CIT, jeżeli w wyniku sprzedaży całości przedsiębiorstwa zostanie ujawniona jego wartość ujemna?
CIT

Wydatki na domeny internetowe nie podlegają amortyzacji

Marcin Sądej
2018-11-16
Prawo do domen internetowych nie stanowi wnip, w związku z czym wydatki na ich nabycie powinny zostać uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów.
CIT i PIT

Rabat pośredni wypłacany sklepom jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka sprzedaje swoje produkty hurtowniom, a te sprzedają je sklepom detalicznym. Spółka nie dokonuje sprzedaży bezpośrednio do sklepów i nie wystawia im faktur. Jednak w razie spełnienia określonych umownie warunków dotyczących poziomu sprzedaży produktów spółki w danym okresie rozliczeniowym sklep otrzymuje bonus pieniężny, efektywnie zmniejszający cenę zakupu produktów (tzw. rabat pośredni). Kwota bonusu jest wypłacana sklepowi przez spółkę i dokumentowana notą księgową (uznaniową) wystawianą dla danego sklepu.
Czy taki rabat należy traktować jako zmniejszenie przychodów, czy jako koszt uzyskania przychodów?
PIT

Przekazanie składnika majątku spółki osobowej wspólnikom – skutki w PIT

Anna Koleśnik
2018-11-16
W majątku spółki jawnej znajduje się samochód osobowy, który wspólnicy (osoby fizyczne) chcą wycofać ze spółki i przekazać (nieodpłatnie) do swego majątku osobistego.
Czy takie przekazanie spowoduje powstanie przychodu u wspólników?
VAT

Będąc rolnikiem ryczałtowym, nie można rozliczać VAT od usług rolniczych

Aleksander Woźniak
2018-11-16
Rolnik ryczałtowy nie może być jednocześnie podatnikiem VAT zwolnionym z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i podatnikiem VAT czynnym – w zakresie świadczenia usług rolniczych.
VAT

Sposób korekty błędnych danych nabywcy na fakturze

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka prowadzi sklep internetowy. Zdarza się, że na fakturze pomyłkowo zostaje wpisany niewłaściwy nabywca. Spółka wystawia wówczas fakturę korygującą „do zera” fakturę pierwotną, na rzecz „nabywcy” wadliwie wskazanego (i mu ją doręcza). Następnie wystawia nową fakturę już na właściwego nabywcę (data sprzedaży wg faktycznej daty sprzedaży towaru, data wystawienia wg daty wystawienia nowej faktury).
Czy postępuje prawidłowo?
VAT

Zakup usługi transportu importowanego towaru – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
2018-11-16
Na dokumencie importu towaru PZC są podane wartość celna i podstawa opodatkowania. Wartość celna to wartość towaru plus koszty transportu do granicy UE (031W) i od niej naliczane jest cło. Do podstawy opodatkowania wchodzi wartość celna plus cło plus opłaty transportowe od granicy UE do miejsca przeznaczenia (071V) i od sumy tych wartości naliczany jest VAT.
Czy w tym przypadku powinien być wykazany import usług?
VAT

Zwrot podatku – na rachunek VAT czy rachunek rozliczeniowy

Piotr Kaim
2018-11-16
Spółka zamierza ponieść znaczące nakłady inwestycyjne, co sprawi, że w jej rozliczeniach VAT pojawi się duża nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wobec tego złoży deklarację VAT-7, w której będzie wnioskować o zwrot VAT na rachunek bankowy.
Czy US może dokonać zwrotu podatku na rachunek VAT, a nie na zwykły rachunek rozliczeniowy?
CIT

Wydatki na alkohol serwowany podczas wyjazdu integracyjnego nie są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka z o.o. zorganizowała dla pracowników wyjazd integracyjno-szkoleniowy na Słowację, finansowany ze środków obrotowych. Wydatek na kompleksową usługę organizacji wyjazdu został udokumentowany fakturą. Na koszt usługi składają się m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, w tym alkoholowe, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem, dodatkowe atrakcje (uroczysta kolacja, wycieczka). Celem wyjazdu jest podsumowanie roku finansowego spółki, zwiększenie motywacji do pracy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej.
Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?
CIT

Jednorazowy odpis niskocennego składnika majątku a limit amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Agnieszka Kowalska Artur Kowalski
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła w sierpniu i we wrześniu kilka nowych urządzeń (grupa 8 KŚT) o wartości początkowej do 10 tys. zł.
Czy jednorazowe zaliczenie wydatków na ich zakup do kosztów podatkowych spowoduje zmniejszenie limitu jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (100 tys. zł rocznie)?
CIT

Rozliczenie wydatków na dodatkową gwarancję sprzętu

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła sprzęt elektroniczny (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, komputery stacjonarne), który objęto dodatkową, 36-miesieczną gwarancją serwisową (usługą serwisową w miejscu instalacji). Kupiony sprzęt to środki trwałe.
Jak rozliczyć wydatki na nabycie tej gwarancji?
CIT

Polisa OC członka zarządu nie jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-10-10
Spółka opłaciła polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu (z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką), pełniących funkcję na podstawie powołania.
Czy taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?
PIT

Przyspieszona amortyzacja wynajmowanego budynku mieszkalnego

Piotr Kaim
2018-10-10
Podatnik (osoba fizyczna) zamierza nabyć budynek mieszkalny, wybudowany przez dotychczasowego właściciela i używany wyłącznie do celów prywatnych (jako mieszkanie, od 2009). Następnie zamierza przeprowadzić niewielkie prace remontowe oraz adaptacyjne i wynająć mieszczące się w budynku lokale. Czy powinien amortyzować budynek wg standardowej stawki 1,5% rocznie, czy też może skorzystać z amortyzacji przyspieszonej dla budynków używanych?
Czy prawo do przyspieszonej amortyzacji zależy od formy działalności, tj. czy istnieje różnica między najmem w ramach działalności gospodarczej i tzw. najmem prywatnym?
VAT

Wynajem wspólnego lokalu małżonków – kto rozlicza VAT

Aleksander Woźniak
2018-10-10
Podatnikiem VAT może być tylko jeden z małżonków, nawet jeśli obrót gospodarczy dotyczy ich wspólnego majątku.
VAT

Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usługi magazynowania

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Ustalenie, kto – sprzedawca czy nabywca – powinien rozliczyć VAT od transgranicznych usług magazynowania towarów, może sprawiać problem.
VAT

Zwrot zapłaty w ramach split payment, która miała trafić na ror kontrahenta

Paweł Ziółkowski
2018-10-10
Firma dokonała płatności za fakturę w systemie split payment (kwota była znaczna). Okazało się, że kontrahent (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) nie ma rachunku bieżącego, a do celów działalności używa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror). W efekcie nie ma także konta VAT – banki nie zakładają takiego konta do ror. Bank kontrahenta nie był w stanie zaksięgować wpłaty (brak rachunku VAT) i dokonał zwrotu kwoty na rachunek firmy. Mimo że kwota pierwotnie zeszła z rachunku bieżącego, zwrot został zaksięgowany na tym rachunku jedynie w kwocie netto – kwota podatku zasiliła rachunek VAT.
Czy bank postąpił prawidłowo? Jak wyjąć pieniądze, które niesłusznie zasiliły konto VAT?
PIT

Akcja promocyjna i obowiązki płatnika PIT od nagród wydanych przedsiębiorcom

Marcin Sądej
2018-10-10
Jeżeli karty podarunkowe wydawane są klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na sprzedającym nie ciążą obowiązki płatnika PIT.
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów sprzedawanych za złotówkę

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka oferuje promocję skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku zakupu jej wyrobów za określoną kwotę klient może nabyć inny towar po cenie znacznie niższej niż jego wartość rynkowa, np. za 1 zł (cena ta jest niższa od ceny zakupu towaru przez spółkę). Spółka sprzedaje ww. towary ze stawką 23% VAT.
Czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie?
VAT

Stawka VAT na cesję praw do umowy deweloperskiej i ekspektatywę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka zamierza sprzedawać mieszkania, a ściślej:
– cedować za opłatą prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej (w sytuacji gdy nie doszło jeszcze do sprzedaży lokalu przez dewelopera i nie została ustanowiona odrębna własność lokali) oraz
– dokonywać sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego (gdy mimo faktycznej sprzedaży mieszkania sąd nie zdążył założyć dla niego księgi wieczystej).
Lokale, do których cedowane są prawa, spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i ich ew. dostawa korzystałaby z 8% stawki VAT.
Czy dla przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej oraz dla sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściwa będzie też ta stawka?
VAT

Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus w przypadku podwyższenia ceny

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Czy po wystawieniu faktury korygującej na plus z racji podwyższenia ceny należny VAT rozlicza się na bieżąco w dacie wystawienia tej faktury, czy wstecz w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub usług, których cenę następnie podwyższono?
CIT i PIT

Wykup samochodu używanego na podstawie umowy leasingu a podatek dochodowy

Piotr Kaim
2018-09-11
Spółka używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres obowiązywania umowy leasingowej dobiega końca. Spółka chciałaby nadal korzystać z auta, więc planuje jego wykup. Ma do tego prawo po wniesieniu dodatkowej opłaty przewidzianej w umowie leasingu.
Jak ją rozliczyć na gruncie CIT?
CIT

Odsetki od kredytu kupieckiego jako koszty finansowania dłużnego

Krzysztof Hałub
2018-09-11
Czy odsetki płacone kontrahentowi z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi (do 90 dni) należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
CIT i PIT

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej

Anna Koleśnik
2018-09-11
W 2016 spółka z o.o. kupiła grunty, które zakwalifikowała obecnie do towarów handlowych (są przeznaczone na sprzedaż). W związku ze wzrostem ich wartości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, w lipcu 2018 została wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
Jak rozliczyć taką opłatę w kosztach podatkowych spółki?
PIT

Przeniesienie praw i obowiązków w spółce osobowej a wystąpienie z niej – skutki w PIT

Aleksander Woźniak
2018-09-11
Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) zamierza sprzedać swój udział innej osobie. Natomiast inny wspólnik zamierza z niej wystąpić.
Czy skutki podatkowe u obu będą takie same? Czy wspólnik występujący ze spółki może dostać nieruchomość o wartości przekraczającej jego udział w zyskach spółki i czy w związku z tym powstanie u niego przychód?
VAT

Przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT

Aleksander Kliszewski
2018-08-10
Czy naczelnik US może przedłużyć 25-dniowy termin zwrotu podatku na rachunek VAT w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
VAT

Świadczenie usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2018-08-10
Spółka z o.o. jest członkiem konsorcjum i głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora. Za wykonywane usługi budowlane wystawia faktury liderowi konsorcjum.
Czy powinny to być faktury z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Korekta faktury po udzieleniu skonta

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka 10.05.2018 sprzedała towary firmie X za 123 000 zł (brutto, w tym 23 000 zł VAT). Sprzedaż tego samego dnia udokumentowała fakturą. Wynikający z niej VAT rozliczyła w całości w deklaracji VAT za maj.
Z racji wcześniejszej zapłaty (w terminie 5 dni od otrzymania faktury) nabywcy przysługiwał 3% rabat (skonto), wynoszący 3690 zł (123 000 zł × 3%). 14.05.2018 kontrahent zapłacił za fakturę 119 310 zł, uwzględniając kwotę skonta. W związku z tym spółka wystawiła fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania (o 3000 zł) oraz VAT (o 690 zł).
Faktura ta została wysłana do kontrahenta, on ją odebrał, a spółka otrzymała potwierdzenie odbioru 12.06.2018. W deklaracji VAT za maj (tj. w miesiącu wystawienia korekty) pomniejszyła podstawę opodatkowania i VAT.
Czy takie rozliczenie skonta było prawidłowe?
CIT

Zakup kosmetyków dla pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. uruchomiła kanał wideo służący do kontaktowania się przez wybranych pracowników z klientami (usługobiorcami). Zapewnia specjalne kosmetyki do makijażu (matujące skórę i tuszujące jej niedoskonałości), aby przed rozpoczęciem pracy pracownicy mogli poprawić swój wygląd i odpowiednio prezentować się na wizji. Kosmetyki znajdują się w firmie, w miejscu ogólnodostępnym dla osób biorących udział w transmisjach. Są używane tylko na potrzeby pracodawcy (makijaż jest zmywany po zakończeniu pracy).
Czy wydatki na ich zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Mateusz Kaczmarek
2018-08-10
Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
2018-08-10
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.
PIT

Wynajem nieruchomości przez spółkę cywilną od wspólnika – koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2018-08-10
Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej. Jeden nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chce wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).
Czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla małżonków koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki?
CIT

Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła
VAT

Udzielenie rabatu pośredniego – moment korekty VAT u sprzedawcy

Krzysztof Hałub
2018-08-10
Spółka udziela tzw. rabatów pośrednich nabywcom, którzy kupują jej towary w hurtowni. Dokumentuje je notą księgową.
W którym momencie powinna pomniejszyć swoją sprzedaż i należny VAT? Z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę
VAT

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności

Tomasz Krywan
2018-08-10
Z końcem czerwca 2018 osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą, w tym złożyła zgłoszenie VAT-Z. Na początku lipca 2018 otrzymała fakturę za prąd do wynajmowanego na potrzeby działalności gospodarczej biura.
Czy może odliczyć z niej VAT?
CIT i PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika za niezasadne zwolnienie – czy jest kosztem pracodawcy

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2018-07-03
Spółka rozwiązała umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy. Sąd skierował sprawę do mediacji. W wyniku ugody mediacyjnej spółka zobowiązała się wypłacić zwolnionemu równowartość kilkumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron.
Czy wypłacone na podstawie ugody wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodów?
VAT

Split payment a odwrotne obciążenie

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment, MPP) dotyczy także transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w VAT?
VAT

MPP w przypadku faktur zaliczkowych i pro forma

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) ma zastosowanie do każdego dokumentu zawierającego VAT, a więc także do faktur zaliczkowych lub pro forma?
VAT

VAT przy przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne

Anna Koleśnik
2018-07-03
Przedsiębiorca chce „wycofać” samochód osobowy z indywidualnej działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Przy jego zakupie w 2016 odliczył połowę VAT.
W jakiej wysokości powinien naliczyć teraz ten podatek? Jak ustalić podstawę opodatkowania?
VAT

Zerowa stawka VAT na WDT gdy wywóz towaru jest potwierdzany dokumentem w PDF

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka sprzedaje towary do innych państw UE, rozliczając WDT. Na jej zlecenie są one przewożone transportem drogowym przez przewoźników lub spedytorów. Spółka wystawia dla kontrahentów faktury oraz dokumenty CMR (międzynarodowy list przewozowy). Planuje wdrożyć za zgodą klientów elektroniczne potwierdzanie CMR w postaci plików PDF.
Po załadunku samochodu przewoźnika będą wystawiane papierowe CMR, następnie skanowane i zapisywane w formacie PDF. Pliki będą wysyłane do odbiorcy przez zabezpieczone łącze. Kierowca będzie zabierać ze sobą papierowe kopie CMR – jedną przekaże przewoźnikowi, a drugą klientowi. Klient potwierdzi odbiór e-CMR i towaru przez postawienie znacznika (status) w systemie informatycznym przy danym unikatowym numerze tego pliku PDF.
Postawienie znacznika z podaniem daty będzie stanowić potwierdzenie danego CMR przez klienta. Prześle on przez bezpieczne łącze informację zwrotną o potwierdzeniu e-CMR do spółki. Ta będzie archiwizować wszystkie e-CMR i śledzić ich status w elektronicznym rejestrze. Czy CMR w postaci PDF umożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT do WDT?
VAT

Wydanie za odpłatnością kopii danych osobowych na żądanie to opodatkowana usługa

Krzysztof Hałub
2018-07-03
Opłaty pobierane przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów RODO za dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych są objęte VAT wg stawki 23%.
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę cywilną bez nazwisk wspólników

Tomasz Krywan
2018-07-03
Spółka cywilna otrzymała fakturę zakupową z samą tylko nazwą spółki (bez nazwisk wspólników).
Czy może odliczyć VAT z tej faktury?
CIT

Wypłata dywidendy a różnice kursowe

Anna Koleśnik
2018-07-03
Spółka z o.o. podjęła decyzję o wypłacie zysku zagranicznym wspólnikom. Wypłata ma nastąpić w euro, a ponieważ zysk był ustalony w złotych, dywidenda zostanie przeliczona na walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty.
Czy w związku z tym powstaną różnice kursowe, wpływające na dochód podatkowy?
PIT

Rozliczenie kosztów prowizji od kredytu na środek trwały i środki obrotowe

Marcin Sądej
2018-07-03
Przedsiębiorca prowadzący pkpir zaciągnął kredyt, który przeznaczył na modernizację wynajętego lokalu (inwestycja w obcym środku trwałym), a także zakup wyposażenia i towarów handlowych.
Jak w takim przypadku rozliczyć wartość prowizji za udzielenie kredytu oraz weryfikację zdolności kredytowej? Czy może być ona bezpośrednio odniesiona w ciężar kosztów podatkowych?
CIT

Koszt miesięcznej opłaty serwisowej w ramach leasingu auta

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka z o.o. jako korzystający zawarła umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której użytkuje samochód osobowy. W ramach umowy ponosi na rzecz finansującego także miesięczne opłaty z tytułu usługi serwisowej (miesięczny ryczałt). W jej skład wchodzą m.in. takie czynności, jak: zawieranie umów ubezpieczenia, organizacja wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, przeglądów pojazdu, napraw serwisowych, wymiany opon, rozliczanie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewnienie pojazdu zastępczego.
Czy wydatki na ten cel w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń wynikających z tzw. kilometrówki?
VAT

Czy sprzedaż wysyłkowa do krajów UE korzysta ze zwolnienia z VAT bez limitu kwotowego

Mateusz Kaczmarek
2018-06-04
Przedsiębiorca zajmuje się handlem internetowym. Stosuje zwolnienie podmiotowe z uwagi na obrót nieprzekraczający 200 tys. zł rocznie. W tym roku wśród jego klientów pojawiły się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w innych krajach UE. Sprzedaż na ich rzecz to tzw. sprzedaż wysyłkowa.
Czy wlicza się ją do limitu obrotu dla potrzeb stosowania zwolnienia podmiotowego?
VAT

Prywatny rachunek bankowy wyklucza stosowanie split payment

Aleksander Kliszewski
2018-06-04
Czy mechanizm podzielonej płatności obejmie podatników, którzy w działalności gospodarczej korzystają z prywatnego rachunku bankowego (oszczędnościowo-rozliczeniowego)?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
2018-06-04
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
VAT

Posiadanie dokumentacji jako warunek odliczenia VAT przy eksporcie usług

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka wykonała usługę doradczą (doradztwo informatyczne) na rzecz firmy ukraińskiej. Wystawiła fakturę, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia (bez stawki i kwoty VAT), gdyż wystąpił tzw. eksport usług (miejsce ich świadczenia znajdowało się na Ukrainie, gdzie siedzibę działalności gospodarczej ma usługobiorca). Tego typu usługi są opodatkowane w Polsce 23% VAT. Przy ich świadczeniu spółka korzystała z pomocy firmy X, która wykonała część ekspertyzy. Otrzymała od niej fakturę z 23% VAT.
Czy może odliczyć ten podatek? Nie ma on związku ze sprzedażą opodatkowaną spółki, lecz tylko z eksportem usług.
CIT

Wydatki na najem mieszkań dla pracowników a koszty podatkowe

Marcin Sądej
2018-06-04
Wydatki ponoszone na zapłatę czynszu za mieszkania dla pracowników, pokrycie kosztów mediów, innych kosztów związanych z tymi lokalami mieszkalnymi, w tym ich wykończenia i wyposażenia, są dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodów.
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych służących działalności gospodarczej – skutki w PIT

Piotr Kaim
2018-06-04
Indywidualny przedsiębiorca nabył na własność działkę gruntu, a następnie wzniósł na niej budynek mieszkalny, w którym otworzył hotel robotniczy. Nabycie działki nastąpiło w 2012, a zakończenie budowy – w 2013. W tym samym roku przedsiębiorca wprowadził budynek do ewidencji środków trwałych i uruchomił działalność hotelu robotniczego (grunt wprowadził do ewidencji w 2012). Obecnie zastanawia się nad sprzedażą działki wraz z budynkiem.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana PIT na zasadach dotyczących działalności gospodarczej, czy też stosowanych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości prywatnych? Czy przedsiębiorca będzie mógł uniknąć PIT zgodnie z „regułą 5 lat”, jeśli sprzedaż nastąpi w 2018?
CIT

Strata spowodowana wyłudzeniem gdy trwa postępowanie w prokuraturze

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka z o.o. zamówiła towary handlowe (odzież) od firmy indonezyjskiej. Celnicy po otwarciu kontenera znaleźli zamiast odzieży ścinki poprodukcyjne. Nie mogąc się skontaktować z przedstawicielami kontrahenta, spółka zgłosiła sprawę na Policję. Prokuratura wszczęła dochodzenie, kwalifikując czyn jako doprowadzenie spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 198 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do posiadania i możliwości dostawy odzieży. Obecnie wydano postanowienie o zawieszeniu dochodzenia ze względu na konieczność wykonania czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.
Czy wobec braku winy i dopełnienia należytej staranności (spółka zweryfikowała kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy) oraz posiadania dowodów jednoznacznie potwierdzających poniesienie szkody strata 198 tys. zł może być uznana za koszt podatkowy?
VAT

Złożenie deklaracji VAT na papierze zamiast elektronicznie

Aleksander Kliszewski
2018-05-14
Jakie są skutki złożenia deklaracji VAT-7 w formie papierowej zamiast elektronicznej?
Czy taka deklaracja będzie prawnie skuteczna?
VAT

Czy na fakturze trzeba podać nazwę i adres oddziału spółki

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. posiada oddziały. Na wystawianych fakturach widnieje jej nazwa, adres oraz NIP, natomiast nie ma adresu danego oddziału wystawiającego fakturę (choć oddział ten uczestniczy w dostawie towaru lub świadczeniu usługi).
Czy tak wystawione faktury są prawidłowe?
VAT

Wynajem autobusu z kierowcą i bez – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć działalność o wynajem pojazdu (autobusu) z kierowcą lub bez kierowcy.
Jaka będzie właściwa stawka VAT dla takich usług? Czy taka sama stawka obowiązuje w przypadku wynajmu autobusu na rzecz własnych pracowników?
VAT

Sprzedaż towarów wysyłanych do innego kraju niż siedziba nabywcy

Tomasz Krywan
2018-05-14
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedającym swoje wyroby (tapicerkę jachtową) oraz towary (tkaniny) kontrahentom z UE i spoza UE. Zdarza się, że sprzedaje wyroby kontrahentowi:
– z Niemiec, lecz na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
– z Niemiec i na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Francji – czy jest to WDT?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do kontrahenta z Francji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
Czy w ww. przypadkach ma znaczenie, kto płaci za transport?
Zdarza się, że tapicerka jest montowana na jachcie, np. w Niemczech, który później zostaje sprzedany do innego kraju (z UE lub spoza UE). Czy mamy wówczas do czynienia z uszlachetnieniem lub transakcją trójstronną?
VAT

Śmierć podatnika a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla celów VAT

Tomasz Krywan
2018-05-14
W kwietniu 2018 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT.
Czy spadkobiercy tej osoby mają obowiązek sporządzić i opodatkować VAT remanent likwidacyjny po niej?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
2018-05-14
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?
PIT

Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki osobowej

Marcin Sądej
2018-05-14
Jednym ze wspólników spółki osobowej (spółka komandytowa) jest obcokrajowiec, będący rezydentem podatkowym Niemiec.
W jaki sposób opodatkowany jest jego udział w zysku spółki?
CIT i PIT

Zwrot nakładów na obcy środek trwały – korekta odpisów amortyzacyjnych

Marcin Sądej
2018-05-14
Spółka zawarła umowę najmu zabudowanej nieruchomości. Wynajmujący wyraził w niej zgodę na wykonanie przez spółkę prac adaptacyjnych, w tym o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa), w celu przystosowania obiektów na potrzeby jej działalności. Czynsz najmu strony ustaliły w rynkowej wysokości, uwzględniającej stan nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji. Ponadto uzgodniono, że spółka otrzyma zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych od wynajmującego na koniec każdego przyjętego okresu rozliczeniowego, w stałej z góry ustalonej kwocie. Zwrot będzie następował aż do momentu całkowitego rozliczenia nakładów.
Kiedy spółka powinna skorygować wysokość zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wytworzonej inwestycji w obcym środku trwałym? Na bieżąco, w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od miesiąca, w którym spółka rozpocznie amortyzację inwestycji?
CIT i PIT

Ustalenie wartości transakcji z podmiotem powiązanym – z VAT czy bez

Anna Koleśnik
2018-05-14
Czy wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ze spółką powiązaną ustala się w kwotach brutto, czy netto?
CIT

Zwrot wydatków na dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej – czy jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-05-14
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty ich dojazdów na posiedzenia tego organu.
Czy te wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Wynagrodzenia pracownicze jako koszty wdrożenia oprogramowania zwiększające wartość wnip

Łukasz Chłond
2018-05-14
Firma zawarła umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (system ERP). Dostawca usług IT zobowiązał się też zaplanować, przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia systemu. Jest właścicielem autorskich praw majątkowych, a firmie udzieli licencji na korzystanie z tych praw. Licencja, po zakończeniu procesu wdrożenia, będzie amortyzowana jako wnip.
Firma oddelegowała kilku pracowników celem wsparcia dostawcy IT. Mają odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości, brać udział w konfigurowaniu komponentów systemu IT oraz testach. Jest to niezbędne do dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Zadania te zajmują pracownikom jedynie część czasu pracy, w pozostałym czasie wykonują codzienne obowiązki, wynikające z umowy o pracę. Zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia, mierzone proporcją czasu pracy, jest zróżnicowane i wynosi od 10 do 40%.
Czy ich wynagrodzenia, wraz ze składkami, są bieżącym kosztem uzyskania przychodów (na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 4g i 4h updop), czy też oddelegowanie do zadań związanych z wdrożeniem systemu sprawia, że w odpowiedniej części powinny być wliczone do wartości początkowej licencji?
VAT

VAT od wynagrodzenia z umowy o wypożyczenie sprzętu i franczyzę

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. udzieliła licencji przedsiębiorcy – osobie fizycznej – na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polski pod swoją marką. Zawarła z nim umowę franczyzy, na mocy której należy się jej ustalone wynagrodzenie. Dodatkowo strony zawarły umowę o odpłatne wypożyczenie sprzętu gastronomicznego (na czas oznaczony).
Czy spółka w wystawionych fakturach prawidłowo zastosowała 23% stawkę VAT do wynagrodzenia z obu umów?
VAT

Nieoprocentowana pożyczka nie wpływa na wskaźnik proporcji VAT

Marcin Sądej
2018-04-13
Czynności niepodlegające ustawie o VAT nie powinny być wliczane do obrotu służącego obliczeniu proporcji odliczenia VAT naliczonego.
VAT

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconej w kwocie netto przez zakład ubezpieczeń

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca ma samochód osobowy, od którego odlicza 50% VAT. Pojazd uległ wypadkowi. Podatnik zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku i samochód został naprawiony w ramach OC sprawcy. Jednak ubezpieczyciel pokrył tylko kwotę netto faktury za naprawę – kwotę podatku musiał zapłacić poszkodowany.
Czy podatnik może odliczyć połowę VAT z tej faktury?
VAT

Wywóz towarów do Stanów Zjednoczonych w celu ich sprzedaży z amerykańskiego magazynu

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca zamierza rozpocząć sprzedaż wyprodukowanych w Polsce towarów dla amerykańskich nabywców. Towary nie będą jednak dostarczane im z Polski, lecz z wynajętego w USA magazynu, do którego przedsiębiorca będzie je przemieszczał.
Czy w związku z tym powinien wykazywać eksport?
CIT

Opłata za odrolnienie gruntu – czy powiększa jego wartość początkową

Anna Koleśnik
2018-04-13
Spółka z o.o. kupiła grunt rolny, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Zamierza na nim wybudować budynek magazynowy. W związku z tym zobowiązała się do zapłaty opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu i jego wyłączenia z produkcji rolnej. Kwota opłaty przekracza 10 tys. zł.
Czy w świetle przepisów updop zwiększa ona (jako ulepszenie) wartość początkową gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja?
CIT i PIT

Wycena spółki osobowej nie na jej koszt

Krzysztof Hałub
2018-04-13
Jeden ze wspólników ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej, zbywając swoje prawa oraz obowiązki w niej na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym spółka zamówiła opinię określającą wartość rynkową jej przedsiębiorstwa. Opinia posłużyła wyłącznie wspólnikowi, który zbywał udział spółkowy, do negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Faktura została wystawiona na spółkę i przez nią opłacona.
Czy kwota, na którą opiewała, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Ekspertyzy i opinie od podmiotu niebędącego jednostką naukową – czy są objęte ulgą B+R

Krzysztof Hałub
2018-04-13
W 2017 przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) poniósł wydatki na ekspertyzy i opinie sporządzone przez ekspertów (osoby fizyczne) na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.
Czy może je wykazać w zeznaniu rocznym jako tzw. koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R?
CIT

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu – data powstania przychodu

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. jako wynajmujący zawarła z firmą X umowę najmu budynku na 15 lat od 1.05.2008. Ustalono, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron spółka ma prawo do odszkodowania w wysokości 50% kwoty czynszu, jaka pozostanie do zapłaty do końca obowiązywania umowy. Niedawno podpisano porozumienie, które rozwiązało umowę z dniem 30.04.2018. W jego wyniku firma X zapłaci odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w terminie 60 dni od podpisania porozumienia.
Czy będzie ono jednorazowym przychodem podatkowym w dacie otrzymania, czy też przychód ten należy rozłożyć w czasie na okres do upływu pierwotnego terminu trwania umowy, czyli do 30.04.2023?
CIT

Remont i modernizacja fontanny w dzierżawionej nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka z o.o. wydzierżawiła od gminy (na 10 lat) zabudowaną nieruchomość. W umowie zobowiązała się do inwestycji, bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy (co było warunkiem przystąpienia do przetargu). Zobowiązała się też do modernizacji położonej na nieruchomości fontanny i jej oświetlenia. Niektóre wydatki na fontannę mają charakter odtworzeniowy (przywracają pierwotny stan obiektu). Chodzi o remont części technologicznej, oczyszczenie rzeźb, uzupełnienie ubytków. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka dla celów bilansowych rozlicza je w czasie trwania umowy dzierżawy. Czy powinna je tak rozliczać także dla celów podatkowych?
Dodatkowo spółka poniosła koszty modernizacji (m.in. budowy przyłącza kanalizacyjnego, instalacji oświetlenia, pomp, systemu sterowania dyszami) w wysokości ponad 10 tys. zł. Wydatki te uznano za inwestycję w obcym środku trwałym, przyjęto do używania i rozpoczęto amortyzację w miesiącu następnym. Czy prawidłowo?
VAT

Zwolnienie z VAT w przypadku podnajmu mieszkania przez spółkę

Marcin Sądej
2018-03-13
Spółka z o.o. wynajmuje lokale mieszkalne innej spółce, która udostępnia je swoim pracownikom wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem ten jest objęty zwolnieniem z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
VAT

Otrzymanie wpłaty od niedoszłego nabywcy – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży surowców chemicznych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego. Część towarów (np. produkty niebezpieczne) może być nabywana jedynie przez przedsiębiorców (informuje o tym strona internetowa dotyczącej danego produktu). Zdarza się jednak, że towary zamawiają osoby prywatne. Właściciel firmy anuluje takie zakupy, a jeżeli niedoszły nabywca dokonał wpłaty na ich poczet – zwraca mu pieniądze.
Czy w tej sytuacji w związku z otrzymaniem wpłaty od osoby prywatnej powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na małżonków

Marcin Sądej
2018-03-13
Można odliczyć cały VAT naliczony z faktury wystawionej na małżonków, gdy działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jeden z nich.
VAT

Wspólny zakup przez dwóch podatników a odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Dwaj przedsiębiorcy (zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT) chcą wspólnie kupić urządzenie, które po zakupie będzie stanowić ich współwłasność po połowie.
Czy sprzedawca powinien wystawić jedną, czy 2 faktury? Czy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć VAT z otrzymanej wspólnie faktury?
PIT

Obliczanie zaliczek na PIT z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2018-03-13
Czy obliczając zaliczkę na PIT z działalności gospodarczej, można od 2018 uwzględniać pełną kwotę zmniejszającą podatek wynikającą ze skali podatkowej?
CIT

Wydatki na integrację pracowników i zleceniobiorców

Anna Koleśnik
2018-03-13
Spółka organizuje imprezę integracyjną, w której wezmą udział pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (członkami rodzin lub innymi bliskimi), a także osoby współpracujące na umowę zlecenie i podwykonawcy prowadzący działalność gospodarczą.
Czy wydatki na ten cel stanowią w całości koszty podatkowe?
CIT

Czy dla pojazdów oddanych w najem trzeba prowadzić ewidencję przebiegu

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie oddawania w najem samochodów osobowych. Niektóre auta pozyska na podstawie umów najmu lub leasingu. Część z nich to zabytkowe pojazdy, które spółka zamierza wynajmować wyłącznie w celach ekspozycyjnych – będą wykorzystywane przez kontrahentów w celach reklamowych m.in. podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych i targów, natomiast nie będą służyć do transportu towarów ani przewozu osób.
Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane z używaniem tych pojazdów (np. czynsz najmu, utrzymanie pojazdu w okresie, gdy nie został wynajęty), należy stosować ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu?
Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
2018-03-13
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?
CIT i PIT

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości należącej do spółki jawnej

Aleksander Kliszewski
2018-02-13
Czy na wspólnikach spółki jawnej (2 osoby fizyczne mające równe udziały), będącej właścicielem budynku centrum handlowego o wartości początkowej 19 mln zł, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
VAT

Rejestracja osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo rolne jako podatnika VAT z tytułu działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2018-02-13
Małżonkowie prowadzą razem gospodarstwo rolne. Jako czynny podatnik VAT z tego tytułu zarejestrowany jest mąż. Żona chce rozpocząć nierolniczą działalność gospodarczą.
Czy może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
VAT

Jak rozliczać przemieszczenie towarów do oddziału przedsiębiorstwa w innym kraju UE

Konrad Piłat
2018-02-13
Polska spółka akcyjna tworzy zakład (oddział) w Hiszpanii. Chce przekazać tam towary importowane z Rosji. W wyniku przesunięcia towarów do oddziału nie występuje – w znaczeniu prawnym – sprzedaż. Część towarów będzie stanowiła pierwsze wyposażenie oddziału.
Czy takie przesunięcie podlega VAT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinny je potwierdzać i co jest podstawą opodatkowania?
VAT na roboty budowlane

Stawka VAT przy przebudowie lokalu użytkowego na mieszkalny

Tomasz Krywan
2018-02-13
Firma budowlana otrzymała od właściciela lokalu zlecenie wykonania robót budowlanych mających na celu przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny (o powierzchni mniejszej niż 150 m2).
Jaką stawkę VAT zastosować do takich usług?
PIT

Działalność w zakresie hodowli koni – sposób opodatkowania

Tomasz Krywan
2018-02-13
Proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii związanej z hodowlą koni w Polsce. Czy osoba mająca 7 koni powinna zarejestrować firmę i płacić podatki?
Nie ma ziemi, konie trzymałaby w pensjonacie.
PIT

PIT od sprzedaży prywatnego auta używanego na potrzeby działalności

Anna Koleśnik
2018-02-13
Przedsiębiorca wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy kupiony na potrzeby prywatne. Auto nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Koszty używania samochodu ujmował w kosztach podatkowych do wysokości limitu „kilometrówki”.
Czy sprzedaż pojazdu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?
PIT

Wydatki na leasingowane auto wykorzystywane także na potrzeby prywatne

Anna Koleśnik
2018-02-13
Czy osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych? Co z wydatkami na eksploatację takiego samochodu (paliwo, ubezpieczenie)?
CIT i PIT

Czynsz za mieszkanie – w kosztach firmy

Krzysztof Hałub
2018-02-13
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Biurko, przy którym pracuje, regał na dokumenty i sprzęt biurowy zajmują część pokoju.
Czy może zaliczyć część wydatków na czynsz i dostawę mediów (prąd, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności?
CIT

Podatek u źródła od oprogramowania z Niemiec

Edyta Głębicka
2017-11-17
Polska spółka zamierza kupić od kontrahenta z Niemiec (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) programy komputerowe wykorzystywane do zarządzania różnymi procesami, np. umowami z kontrahentami.
Czy wypłacając wynagrodzenie za to oprogramowanie, powinna pobrać podatek u źródła?
VAT

Szkolenia coachingowe – zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
2017-11-17
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń coachingowych.
Czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT?
VAT

Transport eksportowanych towarów przez podwykonawcę – jaka stawka VAT

Aleksander Kliszewski
2017-11-17
Firma świadczy usługi transportu towarów – w ramach ich eksportu z Polski do Rosji – na zlecenie innych firm transportowych, które przyjęły zlecenie od eksportera. Do tych usług stosowała dotąd stawkę 0% VAT.
Czy w związku z wyrokiem TSUE ws. C-288/16 konieczna jest korekta dotychczasowych rozliczeń i naliczenie VAT wg stawki 23%?
VAT

Zagraniczne opłaty drogowe nieobjęte VAT w Polsce

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Firma zajmująca się transportem drogowych otrzymała fakturę za korzystanie z płatnych dróg i autostrad za granicą.
Czy powinna rozliczyć VAT z tytułu importu usług?
VAT

Tylko mieszkania korzystają z preferencyjnej stawki VAT

Konrad Piłat
2017-11-17
Sprzedaż apartamentu będącego lokalem użytkowym jest opodatkowana VAT wg stawki 23%.
CIT

Odpisy aktualizujące należność od zagranicznego kontrahenta

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Spółka z o.o. wykonała usługę na rzecz brytyjskiej spółki, dokumentując ją wystawioną 30.12.2015 fakturą na 17 200 zł (bez VAT, z uwagi na odwrotne obciążenie). Przychód w tej wysokości opodatkowała CIT. Dłużnik jedynie częściowo spłacił należność. E-mailowo deklarował spłatę reszty zadłużenia w ratach. 11.03.2016 polska spółka wezwała go do zapłaty pozostałej części należności, jednak już jej nie otrzymała. Z rejestru firm Wielkiej Brytanii wynika, że 10.01.2017 dłużnik został rozwiązany i wykreślony z właściwego rejestru. Przed tym dniem polska spółka nie wniosła pozwu o zapłatę. Od pozostałej do zapłaty należności dokonała odpisów aktualizujących. Wierzytelność nie uległa przedawnieniu.
Czy odpisy te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Niedobory inwentaryzacyjne w kosztach podatkowych

Ewelina Majewska-Howis
2017-11-17
Częstym problemem firm produkcyjnych czy handlowych są niedobory magazynowe wykazywane podczas okresowych inwentaryzacji. Z reguły są one spowodowane ubytkami naturalnymi bądź kradzieżą towarów. Samo stwierdzenie niedoborów nie upoważnia do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.
CIT

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia – skutki dla spółki

Tomasz Krywan
2017-11-17
W spółce z o.o. funkcję członków zarządu sprawują nieodpłatnie jej wspólnicy.
Czy w związku z tym spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty CIT?
VAT

Zlecenie wykonania napraw gwarancyjnych a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-11-14
Podatnik otrzymał od właściciela mieszkania zlecenie jego pomalowania. Udzielił 2-letniej gwarancji na wykonaną usługę. W związku z pojawieniem się przebarwień musi wykonać poprawki malarskie. Zlecił je innej firmie.
Czy wykonaną usługę powinna ona udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?
Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.
PIT

Otrzymanie środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej wkład rzeczowy (aport). Planuje wycofać część tego wkładu. Zwrot nastąpi w pieniądzu przez zmniejszenie przysługującego mu udziału kapitałowego w spółce.
Czy uzyska z tego tytułu przychód objęty PIT, czy też jest to dla niego operacja podatkowo neutralna?
PIT

Wysokość przychodu ze sprzedaży podnajmowanego samochodu

Tomasz Krywan
2017-11-14
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (X) wzięła w lea- sing samochód ciężarowy. Następnie za zgodę leasingodawcy podnajęła ten samochód przedsiębiorcy (Y). W umowie podnajmu znajdował się zapis, że po 3 latach wynajmu Y kupi od X podnajmowany samochód (który w międzyczasie X wykupi z leasingu) za cenę pomniejszoną o sumę wpłaconych kwot czynszu najmu.
Czy X może wykazać przychód ze sprzedaży samochodu w wysokości obiegającej od jego wartości rynkowej?
CIT i PIT

Podatek od wartości dodanej kosztem uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2017-11-14
Spółka jawna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną w Polsce) poniosła we Francji i w Belgii wydatki na zakup towarów i usług (niebędące WNT ani importem usług).
Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów w kwocie brutto, wraz z francuskim/belgijskim podatkiem od wartości dodanej wykazanym w fakturach zakupu?
CIT

Zakup biletów lotniczych przez pośrednika a podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. 8.08.2017 kupiła bilety lotnicze na trasę Warszawa – Londyn dla pracowników odbywających podróż służbową. Kupiono je w polskim biurze podróży, działającym jako pośrednik w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Na otrzymanej od biura fakturze obok podstawowych danych znajduje się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa zagranicznego przewoźnika.
Czy z racji zakupu biletów spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego US zryczałtowanego CIT u źródła?
VAT

Wniesienie aportem prawa do nieodpłatnego używania gospodarstwa ogrodniczego

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Podatnik prowadzący gospodarstwo ogrodnicze chce wnieść do spółki jawnej wkład w postaci prawa do nieodpłatnego używania, przez 2 lata, tego gospodarstwa.
Czy taki aport podlega VAT?
VAT

WNT towarów z Niemiec od szwajcarskiego dostawcy

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) kupuje zegarki od kontrahenta ze Szwajcarii, na warunkach DDP (za transport odpowiada sprzedawca ze Szwajcarii). Kontrahent odpowiada również za importową odprawę celną towarów, która odbywa się w Niemczech. Szwajcar angażuje agencję celną z Niemiec (swojego przedstawiciela podatkowego), która dokonuje odprawy w jego imieniu. Następnie towary są wysyłane do Polski. Spółka nabywa prawo własności do nich na terytorium Polski. Dostawa jest dokumentowana fakturą wystawioną przez szwajcarskiego kontrahenta. Widnieje na niej jego numer VAT, nazwa, adres oraz niemiecki numer VAT-UE jego przedstawiciela podatkowego.
Czy spółka prawidłowo wykazuje WNT od dostawcy szwajcarskiego, ale pod niemieckim numerem VAT-UE przedstawiciela podatkowego?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT

Tomasz Krywan
2017-11-14
Firma zleciła wykonanie usługi remontowej i od wykonawcy otrzymała fakturę z 23% VAT. Po sprawdzeniu okazało się, że wykonawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
Czy mimo to firma może odliczyć VAT z tej faktury?
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
2017-11-14
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej z lokalami użytkowymi – czy podlega PIT

Mateusz Kaczmarek
2017-10-11
Podatnik (lekarz) 20 lat temu kupił niezabudowaną działkę, na której wybudował budynek. Parter przystosował na cele ośrodka zdrowia, w którym prowadził działalność leczniczą, natomiast I piętro do celów mieszkalnych. Podział ten nie był jednak stały, tzn. dowolnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami niektóre powierzchnie na parterze były używane do celów mieszkalnych i na odwrót, I piętro było niekiedy wykorzystywane na potrzeby ośrodka zdrowia. Na ogół na cele działalności podatnik wykorzystywał nieco ponad 50% powierzchni użytkowej budynku (adekwatnie do tego opłacał podatek od nieruchomości i naliczał amortyzację tej części budynku).
We wszystkich dokumentach (projekt, ewidencja gruntów i budynków, operat szacunkowy) budynek konsekwentnie nazywany jest „jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią usługową”, a ponadto został wzniesiony na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej.
Czy jego sprzedaż w 2017 jest objęta PIT?
Opodatkowanie nieruchomości

Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości od 1.01.2016 w zakresie części wspólnej

Ewa Hrebin
2017-10-11
Przedsiębiorca jest właścicielem odrębnego lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej. Dostał niedawno od niej pismo informujące o łącznej powierzchni użytkowej części wspólnej przypadającej na jego lokal i konieczności korekty podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017.
Z czego wynika taki obowiązek?
VAT

Sprzedaż internetowa dla nabywców krajowych i zagranicznych – rozliczenie VAT

Łukasz Chłond
2017-10-11
Przedsiębiorca zamierza uruchomić sklep internetowy i wysyłać towary do klientów w Polsce oraz wybranych krajach UE. Zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi podpisze odpowiednie umowy o współpracy. Płatności za zamówienia będą przyjmowane w formie przedpłaty na rachunek bankowy, przy użyciu usługi PayPal albo za pobraniem (tylko w Polsce).
Jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży?
VAT

Czy sprzedaż psa z hodowli jest objęta VAT

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Jeden z naszych klientów poza działalnością gospodarczą prowadzi hodowlę psów rasowych.
Czy sprzedaż szczeniaka podlega VAT, skoro wg definicji ustawowej towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, a przecież zwierzęta nie są rzeczami, lecz istotami żywymi?
VAT

Zakupy przed rejestracją do VAT uprawniają do odliczenia

Dominika Gałka
2017-10-11
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Potwierdzają to najnowsze interpretacje organów podatkowych.
VAT

Cesja wierzytelności a obowiązek korekty odliczonego VAT przez dłużnika

Tomasz Krywan
2017-10-11
Ze względu na trudną sytuację finansową podatnik X nie zapłacił dotychczas za towary zakupione w maju 2017 od sprzedawcy Y. Na początku września 2017 X otrzymał od Y informację, że przysługująca mu wobec X wierzytelność została zbyta firmie Z.
Czy X będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego z faktury wystawionej przez Y ze względu na upływ 150 dni od daty terminu płatności?
CIT

Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji – w którym momencie

Anna Koleśnik
2017-10-11
W „RiP” nr 7/2017 przeczytałam, że korekty odpisów amortyzacyjnych (zmniejszenia kosztów) w przypadku otrzymania dotacji dokonuje się od miesiąca, w którym otrzymano zwrot wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Znane jest mi jednak stanowisko organów podatkowych, że korekta taka powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano decyzję potwierdzającą przyznanie dotacji.
Które z tych stanowisk jest prawidłowe?
CIT

Wydatki na utrzymanie gołębi jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. będzie prowadzić tzw. wspólny gołębnik, do którego chętni mogą oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki mają uczestniczyć w organizowanych przez spółkę zawodach sportowych, tzw. lotach. Uczestnicy zawodów będą wnosić opłaty na poczet kosztów chowu gołębi i utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Spółka nie zamierza finansować z nich wydatków związanych z posiadaniem własnych gołębi w gołębniku. W razie niedostarczenia gołębi i wycofania się z udziału w zawodach całość kwoty podlega zwrotowi.
Czy wydatki na paszę dla gołębi, opiekę weterynaryjną, utrzymanie gołębników, najem i dzierżawę infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania i trenowania gołębi, a także organizacji lotów są kosztami uzyskania przychodów spółki?
CIT

Organizacja bankietu to reprezentacja

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. organizuje bankiet, na którym nastąpi podsumowanie wyników jej działalności oraz podziękowanie za współpracę kontrahentom i pracownikom. Celem bankietu jest umacnianie relacji biznesowych z kontrahentami, a także reklama spółki. Uczestnikami będą zaproszeni kontrahenci, pracownicy spółki (w ramach obowiązków służbowych) i inni goście (m.in. przedstawiciele samorządów i lokalnych mediów). Uroczystość rozpocznie się częścią oficjalną (przemówienie prezesa, podsumowanie osiągnięć, podziękowania), po niej nastąpi kolacja, a później część artystyczna (występ zespołu muzycznego) i rozrywkowa (impreza prowadzona przez didżeja).
Czy wydatki na organizację takiego bankietu są kosztami uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Koszty dotyczące zakładowej drużyny sportowej

Tomasz Krywan
2017-09-11
Spółka finansuje koszty wyjazdów zakładowej drużyny piłkarskiej, która reprezentuje firmę w różnych turniejach.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Montaż okien w innym państwie UE dla tamtejszego podatnika

Tomasz Krywan
2017-09-11
Firma budowlana zawarła z niemieckim przedsiębiorcą kontrakt, którego przedmiotem jest montaż okien w budynku mieszkalnym w Niemczech. Okna będzie kupowała w Polsce, a następnie transportowała je do Niemiec i tam montowała.
Czy powinna wykazać WDT, czy świadczenie usług poza terytorium Polski?
VAT

Skutki w VAT otrzymania rabatu pośredniego

Tomasz Krywan
2017-09-11
Polska spółka otrzymała notę księgową dokumentującą premię przyznaną przez producenta X (podmiot polski) za zakupy towarów tego producenta. Premia została udzielona z pominięciem dystrybutorów, od których spółka nabywała te towary.
Jak powinna potraktować otrzymaną premię dla celów VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów

Tomasz Krywan
2017-09-11
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
VAT

Data dostawy na zbiorczej fakturze

Marcin Szymankiewicz
2017-09-11
Spółka produkuje elementy z tworzyw sztucznych i sprzedaje je polskim firmom, z którymi współpracuje na podstawie ramowych umów. Wysyłki elementów odbywają się kilka razy w ciągu dnia, przez 7 dni w tygodniu. Dotąd były na nie wystawiane odrębne faktury. Spółka zamierza teraz fakturować dostawy raz w miesiącu, na zakończenie miesiąca. Faktura będzie obejmować wszystkie dostawy z danego miesiąca na rzecz danego kontrahenta. Jako data sprzedaży zostanie na niej wskazany dzień ostatniej dostawy z danego miesiąca. Czy prawidłowo?
Niektóre faktury są wystawiane w euro. Czy do ich przeliczenia na złote spółka może stosować średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień miesiąca?
CIT

Czy zobowiązania niespłacone na dzień wykreślenia z KRS są przychodem spółki

Ryszard Kubacki
2017-09-11
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych w jej księgach nadal będą figurować nieuregulowane zobowiązania.
Czy wartość takich niespłaconych, nieprzedawnionych zobowiązań pozostałych na dzień wykreślenia spółki z KRS generuje przychód podlegający CIT?
CIT

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej ze stratą – skutki w CIT

Piotr Kaim
2017-09-11
Spółka z o.o. przystąpiła do spółki komandytowej (sp.k.) jako komandytariusz, wnosząc aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Obecnie wspólnicy spółki z o.o. planują jej likwidację. W związku z tym – dążąc do upłynnienia majątku – zamierza ona zbyć swoje prawa udziałowe w sp.k. W momencie wniesienia aportu podatkowa wartość zcp wynosiła ok. 1 mln zł. Cena zbycia praw udziałowych w sp.k. wyniesie ok. 300 tys. zł.
Czy zbycie pociągnie za sobą jakiekolwiek skutki podatkowe po stronie sp.k. albo jej wspólników (nie licząc zbywcy)? Czy spółka z o.o. będzie mogła wykazać stratę na zbyciu praw udziałowych w sp.k. (w wysokości ok. 700 tys. zł) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. 1k pkt 2 updop?
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Dominika Gałka
2017-09-11
Przedsiębiorca spełniający kryteria małego podatnika PIT w lutym 2017 kupił środek trwały (maszynę o wartości netto 80 tys. zł) i w ramach pomocy de minimis jednorazowo zamortyzował jej wartość. Ponieważ firma się rozwija, podatnik rozważa ulepszenie środka trwałego przez zakup nowocześniejszego systemu sterowania (o wartości netto 9 tys. zł).
Czy wartość ulepszenia zamortyzowanego środka trwałego również można ująć w kosztach uzyskania przychodu przez jednorazowy odpis amortyzacyjny?
PIT

Nagroda dla współpracownika będącego przedsiębiorcą – skutki podatkowe

Renata Ziólkowska
2017-08-04
Część współpracowników firmy działa na jej rzecz w ramach działalności gospodarczej. Otrzymują stałą kwotę miesięczną. Ostatnio jednemu z nich prezes postanowił przyznać nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych za szczególny wkład w działanie firmy.
Jak rozliczyć taką nagrodę? Czy trzeba wystawić PIT-8C?
CIT

Moment powstania przychodu u komitenta

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. jest producentem zabawek. Zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami umowy komisu. Będą oni sprzedawać zabawki dostarczone przez spółkę. Rozliczenia pomiędzy spółką (komitentem) i komisantami mają odbywać się co miesiąc na podstawie dowodów wydania towaru w danym miesiącu kalendarzowym.
Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero, jeśli zostanie on faktycznie sprzedany przez komisanta, co ma być ustalane na podstawie dostarczanego przez niego zestawienia sprzedaży za dany miesiąc (do 5. dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca). Spółka wystawi fakturę na towar sprzedany w danym miesiącu kalendarzowym przez komisanta z 14-dniowym terminem płatności.
W którym momencie uzyska przychód z tytułu realizacji umowy komisu?
CIT

Modernizacja leasingowanego samochodu

Ryszard Kubacki
2017-08-04
Spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy i dokonać w nim modernizacji, tj. podnieść walory użytkowe pojazdu, zwiększając moc silnika.
Jakie będą tego skutki w CIT?
CIT

Towary przekazane jako próbki – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży profesjonalnych środków czystości, czyściwa, maszyn i urządzeń sprzątających. Jej klientami są firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej i medycznej. W ramach działań promocyjnych i marketingowych spółka przekazuje im nieodpłatnie próbki towarów ze swojej oferty. Przeprowadza także ich testy bezpośrednio na obiektach klientów (np. pokazy maszyn sprzątających), podczas których zużywane są jej produkty (pobierane z magazynu handlowego spółki).
Czy koszty nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów są kosztami uzyskania przychodów?
VAT

Nielegalne gry na automacie z 23% VAT

2017-08-04
Prowadzę biuro rachunkowe. Klient – właściciel baru – ma automaty do gier hazardowych.
Czy taka działalność w zakresie urządzania gier hazardowych jest zwolniona z VAT? Jeśli nie, to jak ustalić podstawę opodatkowania?
VAT

Rozliczenie korekty WNT spowodowanej pomyłką unijnego dostawcy

Tomasz Krywan
2017-08-04
W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 podatnik wykazał WNT. Na początku lipca 2017 otrzymał od unijnego dostawcy fakturę korygującą ilość towarów.
Czy korektę WNT powinien rozliczyć wstecznie, czy w deklaracji VAT-7 za lipiec?
VAT

Wynajem „prywatny” u podatnika składającego deklaracje VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Klient naszego biura z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Oprócz tego wynajmuje prywatne mieszkanie.
Czy wynajem mieszkania należy wykazywać w deklaracji VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów – odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
CIT i PIT

Usługa ubezpieczenia transportowanych towarów a podatek u źródła

Tomasz Krywan
2017-08-04
Spółka zamówiła towary w Chinach i ubezpieczyła je na czas transportu do Polski. Ubezpieczycielem jest firma zagraniczna.
Czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
PIT

Moment potrącenia wydatków na remont łazienki w warsztacie

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Wśród środków trwałych sp. z o.o. znajduje się budynek warsztatu (oddany do użytku w 1994). W czerwcu 2017 spółka wyremontowała łazienkę, m.in. w związku ze słabym odpływem ścieków z instalacji wewnętrznej do głównych odpływów. Remont polegał na skuciu płytek z jednej ze ścian oraz z podłogi, rozebraniu pozostałych warstw podłogowych w zakresie niezbędnym do wymiany podejść odpływowych, wymianie tych podejść na nowe (z rur PCV), wykonaniu nowej instalacji wodociągowej z rur PP zgrzewanych oraz izolacji przeciwwodnej na podłodze i skutej ścianie, uzupełnieniu, naprawie i wyrównaniu tynków, obłożeniu skutej ściany płytkami o wymiarach i wzorze zbliżonym do dotychczasowego, a podłogi płytkami antypoślizgowymi oraz pomalowaniu farbą lateksową sufitu i ścian nad płytkami i farbą olejną drzwi z ościeżnicami oraz rur instalacyjnych.
Czy wydatki na ww. roboty budowlane można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów z przeznaczeniem na darowiznę

Tomasz Krywan
2017-07-17
Spółka kupiła komputer z zamiarem przekazania go w darowiźnie do domu dziecka. Przy zakupie nie odliczyła VAT, nie naliczyła też VAT należnego przy przekazaniu.
Czy postąpiła prawidłowo?
VAT

Ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

Tomasz Krywan
2017-07-17
Ze względu na ujęcie wielu faktur korygujących zmniejszających VAT oraz niewielką sprzedaż w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 podatnik wykaże ujemny VAT należny. W deklaracji tej będzie wykazany również VAT naliczony.
Czy podatnik może wykazać nadwyżkę VAT naliczonego nad ujemnym należnym do zwrotu? Czy może wnioskować o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni?
Podatki

Odliczenie VAT z duplikatu faktury dotyczącego usługi sprzed 6 lub więcej lat

Tomasz Krywan
2017-07-17
W 2009 podatnik kupił program komputerowy na potrzeby prowadzonej działalności. Faktury dokumentującej ten zakup nigdy nie otrzymał, co stwierdził niedawno. Zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu i otrzymał go na początku 2017.
Czy może odliczyć VAT z tego duplikatu?
VAT

Czy zagraniczną fakturę na rabat trzeba rozliczyć w deklaracji VAT

Edyta Głębicka
2017-07-17
Spółka otrzymała od unijnego kontrahenta fakturę, z której wynika, że obciążył ją z tytułu rabatu za zakupy poczynione u spółki w zeszłym roku. Potraktował zatem otrzymany rabat jako wynagrodzenie za świadczoną przez siebie usługę (premia pieniężna).
Czy w związku z tym spółka powinna wykazać import usług?
VAT

Jak udokumentować zapłatę za bon elektroniczny

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Spółka sprzedaje towary za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyła do klientów w Polsce. Oferuje też elektroniczne bony uprawniające do bezgotówkowego zakupu swoich towarów. Bon ma formę wygenerowanego indywidualnego kodu, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przesyłanego na adres e-mail klienta. Umożliwia zakup towarów po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu. W zamian za bon (o określonym terminie ważności – od 3 miesięcy do 5 lat) klient może kupić dowolny towar znajdujący się w asortymencie spółki (o wartości nieprzekraczającej wartości bonu).
Czy w momencie otrzymania przez spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?
CIT i PIT

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych i wnip – korekta kosztów podatkowych

Edward Kosakowski
2017-07-17
Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są podatkowo neutralne.
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

Renata Ziólkowska
2017-07-17
W związku z wprowadzeniem obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego musieliśmy zakupić nowe wersje programów księgowych. Okazało się, że wymaga to wymiany sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki postanowiliśmy zamortyzować jednorazowo, ale tu pojawiła się wątpliwość: czy nie musimy uzyskać zgody naczelnika US, skoro jest to pomoc de minimis?
Czy w kolejnych latach nadal będziemy mogli korzystać z jednorazowej amortyzacji?
PIT

Opłata za przejęcie leasingu – rozliczenie w kosztach

Renata Ziólkowska
2017-07-17
Znajomy przedsiębiorcy zaproponował mu przejęcie swojej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
Czy kwota odstępnego zapłacona dotychczasowemu leasingobiorcy jest kosztem uzyskania przychodu?
CIT

Wynagrodzenia wypłacane podwykonawcom za okres wypowiedzenia umów – czy są kosztami podatkowymi

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Na początku bieżącego roku spółka z uwagi na zmianę branży podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Podwykonawcy nie świadczyli już na rzecz spółki usług w trakcie tego okresu. W tym czasie wystawiali jednak na nią faktury na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umownymi. Spółka opłaciła te faktury.
Czy zafakturowane kwoty stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy faktoringu

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Czy zawieranie umów faktoringu podlega PCC?
Odwrotne obciążenie VAT

Więcej niż jeden podwykonawca a odwrotne obciążenie VAT

Tomasz Krywan
2017-06-12
Firma A wykonała usługę budowlaną (wymienioną w zał. nr 14 do ustawy o VAT) na zlecenie firmy B. B nie wykonała jednak żadnych prac, była jedynie pośrednikiem i usługę tę refakturowała z marżą na firmę elektryczną C. C wykonała instalację i zamontowała wszystkie urządzenia elektryczne (PKWiU 43.21.10.1) na rzecz głównego wykonawcy, firmy D. Z kolei D wystawia fakturę za roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu (PKWiU 43.21.10.1) właścicielowi budynku, firmie E.
Które z tych usług objęte są odwrotnym obciążeniem, jeżeli wszystkie firmy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT?
VAT

Czy darowizna znaku towarowego jest objęta VAT

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Osoba fizyczna wytworzyła znak towarowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Nie został on jeszcze zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wnip.
Czy przekazanie go w drodze umowy darowizny na rzecz spółki osobowej, której osoba ta będzie wspólnikiem, podlega VAT?
VAT

Jedna refaktura zagraniczna na kilka usług wykonanych w różnych terminach

Edyta Głębicka
2017-06-12
Spółka współpracuje z firmą z UE, która świadczy dla niej usługi od ponad roku. Ta za granicą ponosi w związku z tymi pewne wydatki i niedawno zarządy obu firm ustaliły, że zagraniczny kontrahent obciąży polską spółkę kosztami niektórych usług transportowych, zakupionych od podmiotów trzecich. W ostatniej fakturze od kontrahenta poza jego usługą widnieje pozycja dotycząca przeniesienia na spółkę kosztów usług transportowych za maj, wrzesień i listopad 2016. W odniesieniu do każdej usługi podano jej datę oraz kwotę.
Jak rozliczyć tę fakturę dla potrzeb VAT?
VAT

Miesiąc utraty prawa do kwartalnych rozliczeń VAT ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży

Tomasz Krywan
2017-06-12
Od początku roku w spółce z o.o. będącej małym podatnikiem i składającej deklaracje kwartalne znacznie zwiększyła się sprzedaż. Przewidujemy, że w maju 2017 wartość sprzedaży przekroczy 5 157 000 zł.
Jeśli tak się stanie, to kiedy spółka będzie obowiązana do złożenia pierwszej deklaracji VAT-7?
CIT

Wydatki na zakup noclegów dla oddelegowanych pracowników jako koszty spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Spółka wykonuje instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – od 2017 także za granicą (m.in. Francja, Holandia, Niemcy, Włochy). Oddelegowuje pracowników do pracy w tych krajach (nie są to podróże służbowe, pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu takich podróży). W umowach o pracę jako miejsce pracy mają oni wskazane miejsce realizacji kontraktu za granicą. Umowy te zawierają też zobowiązanie pracodawcy do poniesienia kosztów zakwaterowania pracownika na podstawie przedłożonych przez niego rachunków i paragonów dokumentujących poniesione wydatki na noclegi w hotelach lub wynajem mieszkania u osób prywatnych.
Czy zakup noclegów dla oddelegowanych jest kosztem uzyskania przychodów spółki?
PIT

Wartość pracy wspólników spółki jawnej jako koszt uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2017-06-12
Jestem wspólnikiem spółki jawnej.
Czy w kosztach uzyskania przychodów z działalności spółki mogę uwzględniać wartość pracy pozostałych wspólników?
CIT

Wynajem samochodu w czasie zagranicznej podróży służbowej – podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-06-12
Pracownik spółki z o.o. udaje się w podróż służbową do Niemiec. Tam spotka się z kilkoma kontrahentami, w różnych miastach. Dostał zgodę na wynajęcie samochodu w Niemczech (faktura ma być wystawiona przez usługodawcę – niemiecką osobę prawną – na spółkę).
Czy płacąc za usługę wynajmu auta na rzecz firmy niemieckiej, spółka będzie mieć obowiązek pobrania podatku u źródła?
PIT

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – konsekwencje podatkowe

Edyta Głębicka
2017-05-10
Bezrobotny zakłada działalność gospodarczą (świadczenie usług dla ludności). Prawdopodobnie uzyska dotację z urzędu pracy na sfinansowanie pewnych kosztów z tym związanych.
Jakie są tego skutki podatkowe?
VAT

Zasady ustalania obowiązku podatkowego przy WDT

Edward Kosakowski
2017-05-10
Data wystawienia faktury dokumentującej dostawę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku WDT – o ile nie zostanie ona wystawiona zbyt późno w stosunku do momentu dostawy towarów.
VAT

Nabycie towarów od unijnego kontrahenta zwolnionego od VAT

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka kupiła towary od włoskiej firmy, która podała na fakturze swój numer VAT, ale nie zamieściła informacji, że to spółka powinna rozliczyć podatek. Faktura nie zawiera także podatku włoskiego. Włoska firma podała natomiast na tym dokumencie odwołanie do przepisu swojej ustawy o VAT i wyjaśniła, że zgodnie z nim jest ona we Włoszech zwolniona od VAT.
Jak postąpić w takiej sytuacji?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi pompowania betonu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2017-05-10
Firma budowlana (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz innych przedsiębiorców budowlanych jako podwykonawca m.in. usługi pompowania betonu (z samochodu specjalnego, tzw. gruszki, do wcześniej przygotowanego szalunku, fundamentów itp.).
Czy powinna dokumentować je fakturami bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”?
VAT

Wykreślenie „zawieszonego” przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT a prawo do ulgi na złe długi

Tomasz Krywan
2017-05-10
Spółka chce skorzystać z ulgi w VAT na złe długi wobec kontrahenta (osoba fizyczna), który na początku lutego 2017 zawiesił działalność gospodarczą na 12 miesięcy.
Czy spółka ma prawo do ulgi?
PIT

Sprzedaż z zyskiem kilku samochodów w ciągu 7 lat to nie działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2017-05-10
Sam zamiar osiągnięcia zysku nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej PIT. Musi mieć ona charakter zorganizowany i ciągły.
CIT

Czy umorzona pożyczka z WFOŚiGW jest przychodem firmy

Ryszard Kubacki
2017-05-10
Spółka z o.o. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki i podlegał amortyzacji. Pożyczkę umorzono pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na zakup kolejnego samochodu specjalnego.
Czy kwota umorzonej pożyczki jest dla spółki przychodem podatkowym?
PIT

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólników – skutki w PIT i PCC

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka jawna ma 3 wspólników (osoby fizyczne), którzy chcą udzielić jej wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie to pożyczka oprocentowana, czy nieoprocentowana.
Jakie skutki podatkowe mogą się wiązać z jej udzieleniem?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-04-19
Podatnik świadczy usługi dźwigiem, często jako podwykonawca.
Czy powinien stosować odwrotne obciążenie? Nie wszystkie te usługi dotyczą prac budowlanych.
VAT

Zakup usługi w Wielkiej Brytanii od zwolnionego podatnika a import usług

Edyta Głębicka
2017-04-19
Podatnik zamówił w firmie z Wielkiej Brytanii usługę tłumaczenia dokumentów. Po jej wykonaniu otrzymał fakturę, ale bez numeru VAT usługodawcy. Ten poinformował, że korzysta ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej i nie musiał się rejestrować. Z kolei podatnik nie zarejestrował się na VAT-UE, ponieważ zamówienie usługi było incydentalne i niezaplanowane.
Czy powinien wykazać import usług?
PIT

Nabycie nieruchomości w datio in solutum – skutki podatkowe

Edyta Głębicka
2017-04-19
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i spółka z o.o. zamierzają podpisać akt notarialny, na mocy którego osoba fizyczna nabędzie własność nieruchomości (wyodrębnionego lokalu mieszkalnego). Spółka kupiła ją w 2012; zaciągnęła od osoby fizycznej pożyczkę i teraz, wydając nieruchomość, chce uregulować dług. Spółka poinformowała, że transakcja ta będzie zwolniona od VAT. Wartość nieruchomości strony określiły w wysokości odpowiadającej niespłaconej na ten moment kwocie pożyczki wraz z naliczonymi i nieuregulowanymi odsetkami. Osoba fizyczna rozważa, czy powinna ją nabyć jako podmiot gospodarczy, czy jako osoba prywatna.
Jakie będą podatkowe skutki przy obu wariantach?
Czy w razie nabycia nieruchomości prywatnie można później przenieść ją do majątku firmy? Jakie skutki podatkowe wystąpią w razie sprzedaży nieruchomości po roku od nabycia, a jakie po 10 latach?
PIT

Nagroda dla przedsiębiorcy w konkursie a zryczałtowany PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka organizuje konkursy w celu promowania swojej działalności. Uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę punktów za zakupy jej produktów i usług, otrzymają nagrody w postaci voucherów na zakupy produktów i usług innych podmiotów, wraz z odpowiednią kwotą na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego PIT od wygranej. W konkursach biorą udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale spółka rozważa zmianę regulaminu, tak aby mogli do nich przystępować także przedsiębiorcy.
Czy od wartości przekazanych im nagród spółka również powinna pobierać zryczałtowany 10% PIT?
VAT na roboty budowlane

Korekta rozliczenia zaliczki u podwykonawcy robót budowlanych

Edyta Głębicka
2017-04-19
W grudniu 2016 firma zawarła umowę na roboty budowlane, w ramach której działa jako podwykonawca głównego zleceniobiorcy. Dostała wtedy zaliczkę (36 900 zł) na 50% swojego wynagrodzenia. Wystawiła fakturę, opodatkowała zaliczkę 23% VAT i odprowadziła podatek do US. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT od 1.01.2017 usługi firmy są objęte odwrotnym obciążeniem.
Jak powinna rozliczyć usługę po jej wykonaniu? Czy pojawi się problem w związku z tym, że zaliczka została zapłacona gotówką?
VAT

Czy wykazać WNT w informacji podsumowującej, gdy unijny kontrahent nie poda numeru VAT-UE

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka kupuje towary w innych państwach UE od podatników podatku od wartości dodanej. Niektórzy kontrahenci unijni odmawiają wystawienia faktury bez VAT zawierającej numery VAT-UE, nabywcy (spółki) oraz dostawcy (tj. kontrahenta), mimo że są zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zdarza się też, że nie są zarejestrowani dla tych celów. Zakupione towary są transportowane na rzecz spółki z innego państwa UE do Polski, a zatem spółka wykazuje WNT.
Czy prawidłowo? Jeżeli tak, to jak wykazać je w informacji podsumowującej VAT-UE? Bez numeru VAT-UE kontrahenta?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....