Podatki

CIT

Polisa OC członka zarządu nie jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-10-10
Spółka opłaciła polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu (z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką), pełniących funkcję na podstawie powołania.
Czy taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?
CIT

Rozliczenie wydatków na dodatkową gwarancję sprzętu

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła sprzęt elektroniczny (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, komputery stacjonarne), który objęto dodatkową, 36-miesieczną gwarancją serwisową (usługą serwisową w miejscu instalacji). Kupiony sprzęt to środki trwałe.
Jak rozliczyć wydatki na nabycie tej gwarancji?
CIT

Jednorazowy odpis niskocennego składnika majątku a limit amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Agnieszka Kowalska Artur Kowalski
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła w sierpniu i we wrześniu kilka nowych urządzeń (grupa 8 KŚT) o wartości początkowej do 10 tys. zł.
Czy jednorazowe zaliczenie wydatków na ich zakup do kosztów podatkowych spowoduje zmniejszenie limitu jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (100 tys. zł rocznie)?
VAT

Wynajem wspólnego lokalu małżonków – kto rozlicza VAT

Aleksander Woźniak
2018-10-10
Podatnikiem VAT może być tylko jeden z małżonków, nawet jeśli obrót gospodarczy dotyczy ich wspólnego majątku.
PIT

Akcja promocyjna i obowiązki płatnika PIT od nagród wydanych przedsiębiorcom

Marcin Sądej
2018-10-10
Jeżeli karty podarunkowe wydawane są klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na sprzedającym nie ciążą obowiązki płatnika PIT.
VAT

Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usługi magazynowania

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Ustalenie, kto – sprzedawca czy nabywca – powinien rozliczyć VAT od transgranicznych usług magazynowania towarów, może sprawiać problem.
VAT

Zwrot zapłaty w ramach split payment, która miała trafić na ror kontrahenta

Paweł Ziółkowski
2018-10-10
Firma dokonała płatności za fakturę w systemie split payment (kwota była znaczna). Okazało się, że kontrahent (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) nie ma rachunku bieżącego, a do celów działalności używa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror). W efekcie nie ma także konta VAT – banki nie zakładają takiego konta do ror. Bank kontrahenta nie był w stanie zaksięgować wpłaty (brak rachunku VAT) i dokonał zwrotu kwoty na rachunek firmy. Mimo że kwota pierwotnie zeszła z rachunku bieżącego, zwrot został zaksięgowany na tym rachunku jedynie w kwocie netto – kwota podatku zasiliła rachunek VAT.
Czy bank postąpił prawidłowo? Jak wyjąć pieniądze, które niesłusznie zasiliły konto VAT?
PIT

Przyspieszona amortyzacja wynajmowanego budynku mieszkalnego

Piotr Kaim
2018-10-10
Podatnik (osoba fizyczna) zamierza nabyć budynek mieszkalny, wybudowany przez dotychczasowego właściciela i używany wyłącznie do celów prywatnych (jako mieszkanie, od 2009). Następnie zamierza przeprowadzić niewielkie prace remontowe oraz adaptacyjne i wynająć mieszczące się w budynku lokale. Czy powinien amortyzować budynek wg standardowej stawki 1,5% rocznie, czy też może skorzystać z amortyzacji przyspieszonej dla budynków używanych?
Czy prawo do przyspieszonej amortyzacji zależy od formy działalności, tj. czy istnieje różnica między najmem w ramach działalności gospodarczej i tzw. najmem prywatnym?
PIT

Przeniesienie praw i obowiązków w spółce osobowej a wystąpienie z niej – skutki w PIT

Aleksander Woźniak
2018-09-11
Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) zamierza sprzedać swój udział innej osobie. Natomiast inny wspólnik zamierza z niej wystąpić.
Czy skutki podatkowe u obu będą takie same? Czy wspólnik występujący ze spółki może dostać nieruchomość o wartości przekraczającej jego udział w zyskach spółki i czy w związku z tym powstanie u niego przychód?
VAT

Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus w przypadku podwyższenia ceny

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Czy po wystawieniu faktury korygującej na plus z racji podwyższenia ceny należny VAT rozlicza się na bieżąco w dacie wystawienia tej faktury, czy wstecz w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub usług, których cenę następnie podwyższono?
VAT

Stawka VAT na cesję praw do umowy deweloperskiej i ekspektatywę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka zamierza sprzedawać mieszkania, a ściślej:
– cedować za opłatą prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej (w sytuacji gdy nie doszło jeszcze do sprzedaży lokalu przez dewelopera i nie została ustanowiona odrębna własność lokali) oraz
– dokonywać sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego (gdy mimo faktycznej sprzedaży mieszkania sąd nie zdążył założyć dla niego księgi wieczystej).
Lokale, do których cedowane są prawa, spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i ich ew. dostawa korzystałaby z 8% stawki VAT.
Czy dla przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej oraz dla sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściwa będzie też ta stawka?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów sprzedawanych za złotówkę

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka oferuje promocję skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku zakupu jej wyrobów za określoną kwotę klient może nabyć inny towar po cenie znacznie niższej niż jego wartość rynkowa, np. za 1 zł (cena ta jest niższa od ceny zakupu towaru przez spółkę). Spółka sprzedaje ww. towary ze stawką 23% VAT.
Czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie?
CIT i PIT

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej

Anna Koleśnik
2018-09-11
W 2016 spółka z o.o. kupiła grunty, które zakwalifikowała obecnie do towarów handlowych (są przeznaczone na sprzedaż). W związku ze wzrostem ich wartości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, w lipcu 2018 została wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
Jak rozliczyć taką opłatę w kosztach podatkowych spółki?
CIT

Odsetki od kredytu kupieckiego jako koszty finansowania dłużnego

Krzysztof Hałub
2018-09-11
Czy odsetki płacone kontrahentowi z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi (do 90 dni) należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
CIT i PIT

Wykup samochodu używanego na podstawie umowy leasingu a podatek dochodowy

Piotr Kaim
2018-09-11
Spółka używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres obowiązywania umowy leasingowej dobiega końca. Spółka chciałaby nadal korzystać z auta, więc planuje jego wykup. Ma do tego prawo po wniesieniu dodatkowej opłaty przewidzianej w umowie leasingu.
Jak ją rozliczyć na gruncie CIT?
VAT

Przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT

Aleksander Kliszewski
2018-08-10
Czy naczelnik US może przedłużyć 25-dniowy termin zwrotu podatku na rachunek VAT w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
VAT

Korekta faktury po udzieleniu skonta

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka 10.05.2018 sprzedała towary firmie X za 123 000 zł (brutto, w tym 23 000 zł VAT). Sprzedaż tego samego dnia udokumentowała fakturą. Wynikający z niej VAT rozliczyła w całości w deklaracji VAT za maj.
Z racji wcześniejszej zapłaty (w terminie 5 dni od otrzymania faktury) nabywcy przysługiwał 3% rabat (skonto), wynoszący 3690 zł (123 000 zł × 3%). 14.05.2018 kontrahent zapłacił za fakturę 119 310 zł, uwzględniając kwotę skonta. W związku z tym spółka wystawiła fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania (o 3000 zł) oraz VAT (o 690 zł).
Faktura ta została wysłana do kontrahenta, on ją odebrał, a spółka otrzymała potwierdzenie odbioru 12.06.2018. W deklaracji VAT za maj (tj. w miesiącu wystawienia korekty) pomniejszyła podstawę opodatkowania i VAT.
Czy takie rozliczenie skonta było prawidłowe?
VAT

Świadczenie usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2018-08-10
Spółka z o.o. jest członkiem konsorcjum i głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora. Za wykonywane usługi budowlane wystawia faktury liderowi konsorcjum.
Czy powinny to być faktury z odwrotnym obciążeniem?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
2018-08-10
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.
CIT

Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Mateusz Kaczmarek
2018-08-10
Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?
CIT

Zakup kosmetyków dla pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. uruchomiła kanał wideo służący do kontaktowania się przez wybranych pracowników z klientami (usługobiorcami). Zapewnia specjalne kosmetyki do makijażu (matujące skórę i tuszujące jej niedoskonałości), aby przed rozpoczęciem pracy pracownicy mogli poprawić swój wygląd i odpowiednio prezentować się na wizji. Kosmetyki znajdują się w firmie, w miejscu ogólnodostępnym dla osób biorących udział w transmisjach. Są używane tylko na potrzeby pracodawcy (makijaż jest zmywany po zakończeniu pracy).
Czy wydatki na ich zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Wynajem nieruchomości przez spółkę cywilną od wspólnika – koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2018-08-10
Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej. Jeden nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chce wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).
Czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla małżonków koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki?
CIT

Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła
VAT

Udzielenie rabatu pośredniego – moment korekty VAT u sprzedawcy

Krzysztof Hałub
2018-08-10
Spółka udziela tzw. rabatów pośrednich nabywcom, którzy kupują jej towary w hurtowni. Dokumentuje je notą księgową.
W którym momencie powinna pomniejszyć swoją sprzedaż i należny VAT? Z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę
VAT

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności

Tomasz Krywan
2018-08-10
Z końcem czerwca 2018 osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą, w tym złożyła zgłoszenie VAT-Z. Na początku lipca 2018 otrzymała fakturę za prąd do wynajmowanego na potrzeby działalności gospodarczej biura.
Czy może odliczyć z niej VAT?
PIT

Rozliczenie kosztów prowizji od kredytu na środek trwały i środki obrotowe

Marcin Sądej
2018-07-03
Przedsiębiorca prowadzący pkpir zaciągnął kredyt, który przeznaczył na modernizację wynajętego lokalu (inwestycja w obcym środku trwałym), a także zakup wyposażenia i towarów handlowych.
Jak w takim przypadku rozliczyć wartość prowizji za udzielenie kredytu oraz weryfikację zdolności kredytowej? Czy może być ona bezpośrednio odniesiona w ciężar kosztów podatkowych?
VAT

MPP w przypadku faktur zaliczkowych i pro forma

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) ma zastosowanie do każdego dokumentu zawierającego VAT, a więc także do faktur zaliczkowych lub pro forma?
VAT

Split payment a odwrotne obciążenie

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment, MPP) dotyczy także transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w VAT?
CIT i PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika za niezasadne zwolnienie – czy jest kosztem pracodawcy

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2018-07-03
Spółka rozwiązała umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy. Sąd skierował sprawę do mediacji. W wyniku ugody mediacyjnej spółka zobowiązała się wypłacić zwolnionemu równowartość kilkumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron.
Czy wypłacone na podstawie ugody wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodów?
CIT

Koszt miesięcznej opłaty serwisowej w ramach leasingu auta

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka z o.o. jako korzystający zawarła umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której użytkuje samochód osobowy. W ramach umowy ponosi na rzecz finansującego także miesięczne opłaty z tytułu usługi serwisowej (miesięczny ryczałt). W jej skład wchodzą m.in. takie czynności, jak: zawieranie umów ubezpieczenia, organizacja wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, przeglądów pojazdu, napraw serwisowych, wymiany opon, rozliczanie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewnienie pojazdu zastępczego.
Czy wydatki na ten cel w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń wynikających z tzw. kilometrówki?
VAT

VAT przy przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne

Anna Koleśnik
2018-07-03
Przedsiębiorca chce „wycofać” samochód osobowy z indywidualnej działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Przy jego zakupie w 2016 odliczył połowę VAT.
W jakiej wysokości powinien naliczyć teraz ten podatek? Jak ustalić podstawę opodatkowania?
VAT

Zerowa stawka VAT na WDT gdy wywóz towaru jest potwierdzany dokumentem w PDF

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka sprzedaje towary do innych państw UE, rozliczając WDT. Na jej zlecenie są one przewożone transportem drogowym przez przewoźników lub spedytorów. Spółka wystawia dla kontrahentów faktury oraz dokumenty CMR (międzynarodowy list przewozowy). Planuje wdrożyć za zgodą klientów elektroniczne potwierdzanie CMR w postaci plików PDF.
Po załadunku samochodu przewoźnika będą wystawiane papierowe CMR, następnie skanowane i zapisywane w formacie PDF. Pliki będą wysyłane do odbiorcy przez zabezpieczone łącze. Kierowca będzie zabierać ze sobą papierowe kopie CMR – jedną przekaże przewoźnikowi, a drugą klientowi. Klient potwierdzi odbiór e-CMR i towaru przez postawienie znacznika (status) w systemie informatycznym przy danym unikatowym numerze tego pliku PDF.
Postawienie znacznika z podaniem daty będzie stanowić potwierdzenie danego CMR przez klienta. Prześle on przez bezpieczne łącze informację zwrotną o potwierdzeniu e-CMR do spółki. Ta będzie archiwizować wszystkie e-CMR i śledzić ich status w elektronicznym rejestrze. Czy CMR w postaci PDF umożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT do WDT?
VAT

Wydanie za odpłatnością kopii danych osobowych na żądanie to opodatkowana usługa

Krzysztof Hałub
2018-07-03
Opłaty pobierane przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów RODO za dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych są objęte VAT wg stawki 23%.
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę cywilną bez nazwisk wspólników

Tomasz Krywan
2018-07-03
Spółka cywilna otrzymała fakturę zakupową z samą tylko nazwą spółki (bez nazwisk wspólników).
Czy może odliczyć VAT z tej faktury?
CIT

Wypłata dywidendy a różnice kursowe

Anna Koleśnik
2018-07-03
Spółka z o.o. podjęła decyzję o wypłacie zysku zagranicznym wspólnikom. Wypłata ma nastąpić w euro, a ponieważ zysk był ustalony w złotych, dywidenda zostanie przeliczona na walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty.
Czy w związku z tym powstaną różnice kursowe, wpływające na dochód podatkowy?
VAT

Posiadanie dokumentacji jako warunek odliczenia VAT przy eksporcie usług

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka wykonała usługę doradczą (doradztwo informatyczne) na rzecz firmy ukraińskiej. Wystawiła fakturę, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia (bez stawki i kwoty VAT), gdyż wystąpił tzw. eksport usług (miejsce ich świadczenia znajdowało się na Ukrainie, gdzie siedzibę działalności gospodarczej ma usługobiorca). Tego typu usługi są opodatkowane w Polsce 23% VAT. Przy ich świadczeniu spółka korzystała z pomocy firmy X, która wykonała część ekspertyzy. Otrzymała od niej fakturę z 23% VAT.
Czy może odliczyć ten podatek? Nie ma on związku ze sprzedażą opodatkowaną spółki, lecz tylko z eksportem usług.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
2018-06-04
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
CIT

Wydatki na najem mieszkań dla pracowników a koszty podatkowe

Marcin Sądej
2018-06-04
Wydatki ponoszone na zapłatę czynszu za mieszkania dla pracowników, pokrycie kosztów mediów, innych kosztów związanych z tymi lokalami mieszkalnymi, w tym ich wykończenia i wyposażenia, są dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodów.
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych służących działalności gospodarczej – skutki w PIT

Piotr Kaim
2018-06-04
Indywidualny przedsiębiorca nabył na własność działkę gruntu, a następnie wzniósł na niej budynek mieszkalny, w którym otworzył hotel robotniczy. Nabycie działki nastąpiło w 2012, a zakończenie budowy – w 2013. W tym samym roku przedsiębiorca wprowadził budynek do ewidencji środków trwałych i uruchomił działalność hotelu robotniczego (grunt wprowadził do ewidencji w 2012). Obecnie zastanawia się nad sprzedażą działki wraz z budynkiem.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana PIT na zasadach dotyczących działalności gospodarczej, czy też stosowanych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości prywatnych? Czy przedsiębiorca będzie mógł uniknąć PIT zgodnie z „regułą 5 lat”, jeśli sprzedaż nastąpi w 2018?
CIT

Strata spowodowana wyłudzeniem gdy trwa postępowanie w prokuraturze

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka z o.o. zamówiła towary handlowe (odzież) od firmy indonezyjskiej. Celnicy po otwarciu kontenera znaleźli zamiast odzieży ścinki poprodukcyjne. Nie mogąc się skontaktować z przedstawicielami kontrahenta, spółka zgłosiła sprawę na Policję. Prokuratura wszczęła dochodzenie, kwalifikując czyn jako doprowadzenie spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 198 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do posiadania i możliwości dostawy odzieży. Obecnie wydano postanowienie o zawieszeniu dochodzenia ze względu na konieczność wykonania czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.
Czy wobec braku winy i dopełnienia należytej staranności (spółka zweryfikowała kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy) oraz posiadania dowodów jednoznacznie potwierdzających poniesienie szkody strata 198 tys. zł może być uznana za koszt podatkowy?
VAT

Czy sprzedaż wysyłkowa do krajów UE korzysta ze zwolnienia z VAT bez limitu kwotowego

Mateusz Kaczmarek
2018-06-04
Przedsiębiorca zajmuje się handlem internetowym. Stosuje zwolnienie podmiotowe z uwagi na obrót nieprzekraczający 200 tys. zł rocznie. W tym roku wśród jego klientów pojawiły się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w innych krajach UE. Sprzedaż na ich rzecz to tzw. sprzedaż wysyłkowa.
Czy wlicza się ją do limitu obrotu dla potrzeb stosowania zwolnienia podmiotowego?
VAT

Prywatny rachunek bankowy wyklucza stosowanie split payment

Aleksander Kliszewski
2018-06-04
Czy mechanizm podzielonej płatności obejmie podatników, którzy w działalności gospodarczej korzystają z prywatnego rachunku bankowego (oszczędnościowo-rozliczeniowego)?
CIT i PIT

Ustalenie wartości transakcji z podmiotem powiązanym – z VAT czy bez

Anna Koleśnik
2018-05-14
Czy wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ze spółką powiązaną ustala się w kwotach brutto, czy netto?
CIT i PIT

Zwrot nakładów na obcy środek trwały – korekta odpisów amortyzacyjnych

Marcin Sądej
2018-05-14
Spółka zawarła umowę najmu zabudowanej nieruchomości. Wynajmujący wyraził w niej zgodę na wykonanie przez spółkę prac adaptacyjnych, w tym o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa), w celu przystosowania obiektów na potrzeby jej działalności. Czynsz najmu strony ustaliły w rynkowej wysokości, uwzględniającej stan nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji. Ponadto uzgodniono, że spółka otrzyma zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych od wynajmującego na koniec każdego przyjętego okresu rozliczeniowego, w stałej z góry ustalonej kwocie. Zwrot będzie następował aż do momentu całkowitego rozliczenia nakładów.
Kiedy spółka powinna skorygować wysokość zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wytworzonej inwestycji w obcym środku trwałym? Na bieżąco, w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od miesiąca, w którym spółka rozpocznie amortyzację inwestycji?
VAT

Wynajem autobusu z kierowcą i bez – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć działalność o wynajem pojazdu (autobusu) z kierowcą lub bez kierowcy.
Jaka będzie właściwa stawka VAT dla takich usług? Czy taka sama stawka obowiązuje w przypadku wynajmu autobusu na rzecz własnych pracowników?
VAT

Sprzedaż towarów wysyłanych do innego kraju niż siedziba nabywcy

Tomasz Krywan
2018-05-14
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedającym swoje wyroby (tapicerkę jachtową) oraz towary (tkaniny) kontrahentom z UE i spoza UE. Zdarza się, że sprzedaje wyroby kontrahentowi:
– z Niemiec, lecz na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
– z Niemiec i na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Francji – czy jest to WDT?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do kontrahenta z Francji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
Czy w ww. przypadkach ma znaczenie, kto płaci za transport?
Zdarza się, że tapicerka jest montowana na jachcie, np. w Niemczech, który później zostaje sprzedany do innego kraju (z UE lub spoza UE). Czy mamy wówczas do czynienia z uszlachetnieniem lub transakcją trójstronną?
PIT

Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki osobowej

Marcin Sądej
2018-05-14
Jednym ze wspólników spółki osobowej (spółka komandytowa) jest obcokrajowiec, będący rezydentem podatkowym Niemiec.
W jaki sposób opodatkowany jest jego udział w zysku spółki?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
2018-05-14
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?
VAT

Złożenie deklaracji VAT na papierze zamiast elektronicznie

Aleksander Kliszewski
2018-05-14
Jakie są skutki złożenia deklaracji VAT-7 w formie papierowej zamiast elektronicznej?
Czy taka deklaracja będzie prawnie skuteczna?
VAT

Śmierć podatnika a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla celów VAT

Tomasz Krywan
2018-05-14
W kwietniu 2018 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT.
Czy spadkobiercy tej osoby mają obowiązek sporządzić i opodatkować VAT remanent likwidacyjny po niej?
VAT

Czy na fakturze trzeba podać nazwę i adres oddziału spółki

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. posiada oddziały. Na wystawianych fakturach widnieje jej nazwa, adres oraz NIP, natomiast nie ma adresu danego oddziału wystawiającego fakturę (choć oddział ten uczestniczy w dostawie towaru lub świadczeniu usługi).
Czy tak wystawione faktury są prawidłowe?
CIT

Wynagrodzenia pracownicze jako koszty wdrożenia oprogramowania zwiększające wartość wnip

Łukasz Chłond
2018-05-14
Firma zawarła umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (system ERP). Dostawca usług IT zobowiązał się też zaplanować, przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia systemu. Jest właścicielem autorskich praw majątkowych, a firmie udzieli licencji na korzystanie z tych praw. Licencja, po zakończeniu procesu wdrożenia, będzie amortyzowana jako wnip.
Firma oddelegowała kilku pracowników celem wsparcia dostawcy IT. Mają odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości, brać udział w konfigurowaniu komponentów systemu IT oraz testach. Jest to niezbędne do dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Zadania te zajmują pracownikom jedynie część czasu pracy, w pozostałym czasie wykonują codzienne obowiązki, wynikające z umowy o pracę. Zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia, mierzone proporcją czasu pracy, jest zróżnicowane i wynosi od 10 do 40%.
Czy ich wynagrodzenia, wraz ze składkami, są bieżącym kosztem uzyskania przychodów (na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 4g i 4h updop), czy też oddelegowanie do zadań związanych z wdrożeniem systemu sprawia, że w odpowiedniej części powinny być wliczone do wartości początkowej licencji?
CIT

Zwrot wydatków na dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej – czy jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-05-14
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty ich dojazdów na posiedzenia tego organu.
Czy te wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Nieoprocentowana pożyczka nie wpływa na wskaźnik proporcji VAT

Marcin Sądej
2018-04-13
Czynności niepodlegające ustawie o VAT nie powinny być wliczane do obrotu służącego obliczeniu proporcji odliczenia VAT naliczonego.
CIT

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu – data powstania przychodu

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. jako wynajmujący zawarła z firmą X umowę najmu budynku na 15 lat od 1.05.2008. Ustalono, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron spółka ma prawo do odszkodowania w wysokości 50% kwoty czynszu, jaka pozostanie do zapłaty do końca obowiązywania umowy. Niedawno podpisano porozumienie, które rozwiązało umowę z dniem 30.04.2018. W jego wyniku firma X zapłaci odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w terminie 60 dni od podpisania porozumienia.
Czy będzie ono jednorazowym przychodem podatkowym w dacie otrzymania, czy też przychód ten należy rozłożyć w czasie na okres do upływu pierwotnego terminu trwania umowy, czyli do 30.04.2023?
CIT i PIT

Wycena spółki osobowej nie na jej koszt

Krzysztof Hałub
2018-04-13
Jeden ze wspólników ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej, zbywając swoje prawa oraz obowiązki w niej na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym spółka zamówiła opinię określającą wartość rynkową jej przedsiębiorstwa. Opinia posłużyła wyłącznie wspólnikowi, który zbywał udział spółkowy, do negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Faktura została wystawiona na spółkę i przez nią opłacona.
Czy kwota, na którą opiewała, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Ekspertyzy i opinie od podmiotu niebędącego jednostką naukową – czy są objęte ulgą B+R

Krzysztof Hałub
2018-04-13
W 2017 przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) poniósł wydatki na ekspertyzy i opinie sporządzone przez ekspertów (osoby fizyczne) na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.
Czy może je wykazać w zeznaniu rocznym jako tzw. koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R?
CIT

Opłata za odrolnienie gruntu – czy powiększa jego wartość początkową

Anna Koleśnik
2018-04-13
Spółka z o.o. kupiła grunt rolny, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Zamierza na nim wybudować budynek magazynowy. W związku z tym zobowiązała się do zapłaty opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu i jego wyłączenia z produkcji rolnej. Kwota opłaty przekracza 10 tys. zł.
Czy w świetle przepisów updop zwiększa ona (jako ulepszenie) wartość początkową gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja?
VAT

Wywóz towarów do Stanów Zjednoczonych w celu ich sprzedaży z amerykańskiego magazynu

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca zamierza rozpocząć sprzedaż wyprodukowanych w Polsce towarów dla amerykańskich nabywców. Towary nie będą jednak dostarczane im z Polski, lecz z wynajętego w USA magazynu, do którego przedsiębiorca będzie je przemieszczał.
Czy w związku z tym powinien wykazywać eksport?
VAT

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconej w kwocie netto przez zakład ubezpieczeń

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca ma samochód osobowy, od którego odlicza 50% VAT. Pojazd uległ wypadkowi. Podatnik zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku i samochód został naprawiony w ramach OC sprawcy. Jednak ubezpieczyciel pokrył tylko kwotę netto faktury za naprawę – kwotę podatku musiał zapłacić poszkodowany.
Czy podatnik może odliczyć połowę VAT z tej faktury?
VAT

VAT od wynagrodzenia z umowy o wypożyczenie sprzętu i franczyzę

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. udzieliła licencji przedsiębiorcy – osobie fizycznej – na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polski pod swoją marką. Zawarła z nim umowę franczyzy, na mocy której należy się jej ustalone wynagrodzenie. Dodatkowo strony zawarły umowę o odpłatne wypożyczenie sprzętu gastronomicznego (na czas oznaczony).
Czy spółka w wystawionych fakturach prawidłowo zastosowała 23% stawkę VAT do wynagrodzenia z obu umów?
VAT

Otrzymanie wpłaty od niedoszłego nabywcy – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży surowców chemicznych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego. Część towarów (np. produkty niebezpieczne) może być nabywana jedynie przez przedsiębiorców (informuje o tym strona internetowa dotyczącej danego produktu). Zdarza się jednak, że towary zamawiają osoby prywatne. Właściciel firmy anuluje takie zakupy, a jeżeli niedoszły nabywca dokonał wpłaty na ich poczet – zwraca mu pieniądze.
Czy w tej sytuacji w związku z otrzymaniem wpłaty od osoby prywatnej powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
VAT

Zwolnienie z VAT w przypadku podnajmu mieszkania przez spółkę

Marcin Sądej
2018-03-13
Spółka z o.o. wynajmuje lokale mieszkalne innej spółce, która udostępnia je swoim pracownikom wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem ten jest objęty zwolnieniem z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
2018-03-13
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?
CIT

Remont i modernizacja fontanny w dzierżawionej nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka z o.o. wydzierżawiła od gminy (na 10 lat) zabudowaną nieruchomość. W umowie zobowiązała się do inwestycji, bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy (co było warunkiem przystąpienia do przetargu). Zobowiązała się też do modernizacji położonej na nieruchomości fontanny i jej oświetlenia. Niektóre wydatki na fontannę mają charakter odtworzeniowy (przywracają pierwotny stan obiektu). Chodzi o remont części technologicznej, oczyszczenie rzeźb, uzupełnienie ubytków. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka dla celów bilansowych rozlicza je w czasie trwania umowy dzierżawy. Czy powinna je tak rozliczać także dla celów podatkowych?
Dodatkowo spółka poniosła koszty modernizacji (m.in. budowy przyłącza kanalizacyjnego, instalacji oświetlenia, pomp, systemu sterowania dyszami) w wysokości ponad 10 tys. zł. Wydatki te uznano za inwestycję w obcym środku trwałym, przyjęto do używania i rozpoczęto amortyzację w miesiącu następnym. Czy prawidłowo?
CIT

Czy dla pojazdów oddanych w najem trzeba prowadzić ewidencję przebiegu

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie oddawania w najem samochodów osobowych. Niektóre auta pozyska na podstawie umów najmu lub leasingu. Część z nich to zabytkowe pojazdy, które spółka zamierza wynajmować wyłącznie w celach ekspozycyjnych – będą wykorzystywane przez kontrahentów w celach reklamowych m.in. podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych i targów, natomiast nie będą służyć do transportu towarów ani przewozu osób.
Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane z używaniem tych pojazdów (np. czynsz najmu, utrzymanie pojazdu w okresie, gdy nie został wynajęty), należy stosować ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu?
CIT

Wydatki na integrację pracowników i zleceniobiorców

Anna Koleśnik
2018-03-13
Spółka organizuje imprezę integracyjną, w której wezmą udział pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (członkami rodzin lub innymi bliskimi), a także osoby współpracujące na umowę zlecenie i podwykonawcy prowadzący działalność gospodarczą.
Czy wydatki na ten cel stanowią w całości koszty podatkowe?
PIT

Obliczanie zaliczek na PIT z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2018-03-13
Czy obliczając zaliczkę na PIT z działalności gospodarczej, można od 2018 uwzględniać pełną kwotę zmniejszającą podatek wynikającą ze skali podatkowej?
VAT

Wspólny zakup przez dwóch podatników a odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Dwaj przedsiębiorcy (zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT) chcą wspólnie kupić urządzenie, które po zakupie będzie stanowić ich współwłasność po połowie.
Czy sprzedawca powinien wystawić jedną, czy 2 faktury? Czy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć VAT z otrzymanej wspólnie faktury?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na małżonków

Marcin Sądej
2018-03-13
Można odliczyć cały VAT naliczony z faktury wystawionej na małżonków, gdy działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jeden z nich.
VAT na roboty budowlane

Stawka VAT przy przebudowie lokalu użytkowego na mieszkalny

Tomasz Krywan
2018-02-13
Firma budowlana otrzymała od właściciela lokalu zlecenie wykonania robót budowlanych mających na celu przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny (o powierzchni mniejszej niż 150 m2).
Jaką stawkę VAT zastosować do takich usług?
VAT

Rejestracja osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo rolne jako podatnika VAT z tytułu działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2018-02-13
Małżonkowie prowadzą razem gospodarstwo rolne. Jako czynny podatnik VAT z tego tytułu zarejestrowany jest mąż. Żona chce rozpocząć nierolniczą działalność gospodarczą.
Czy może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
VAT

Jak rozliczać przemieszczenie towarów do oddziału przedsiębiorstwa w innym kraju UE

Konrad Piłat
2018-02-13
Polska spółka akcyjna tworzy zakład (oddział) w Hiszpanii. Chce przekazać tam towary importowane z Rosji. W wyniku przesunięcia towarów do oddziału nie występuje – w znaczeniu prawnym – sprzedaż. Część towarów będzie stanowiła pierwsze wyposażenie oddziału.
Czy takie przesunięcie podlega VAT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinny je potwierdzać i co jest podstawą opodatkowania?
PIT

Działalność w zakresie hodowli koni – sposób opodatkowania

Tomasz Krywan
2018-02-13
Proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii związanej z hodowlą koni w Polsce. Czy osoba mająca 7 koni powinna zarejestrować firmę i płacić podatki?
Nie ma ziemi, konie trzymałaby w pensjonacie.
PIT

PIT od sprzedaży prywatnego auta używanego na potrzeby działalności

Anna Koleśnik
2018-02-13
Przedsiębiorca wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy kupiony na potrzeby prywatne. Auto nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Koszty używania samochodu ujmował w kosztach podatkowych do wysokości limitu „kilometrówki”.
Czy sprzedaż pojazdu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?
PIT

Wydatki na leasingowane auto wykorzystywane także na potrzeby prywatne

Anna Koleśnik
2018-02-13
Czy osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych? Co z wydatkami na eksploatację takiego samochodu (paliwo, ubezpieczenie)?
CIT i PIT

Czynsz za mieszkanie – w kosztach firmy

Krzysztof Hałub
2018-02-13
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Biurko, przy którym pracuje, regał na dokumenty i sprzęt biurowy zajmują część pokoju.
Czy może zaliczyć część wydatków na czynsz i dostawę mediów (prąd, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności?
CIT i PIT

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości należącej do spółki jawnej

Aleksander Kliszewski
2018-02-13
Czy na wspólnikach spółki jawnej (2 osoby fizyczne mające równe udziały), będącej właścicielem budynku centrum handlowego o wartości początkowej 19 mln zł, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
CIT

Podatek u źródła od oprogramowania z Niemiec

Edyta Głębicka
2017-11-17
Polska spółka zamierza kupić od kontrahenta z Niemiec (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) programy komputerowe wykorzystywane do zarządzania różnymi procesami, np. umowami z kontrahentami.
Czy wypłacając wynagrodzenie za to oprogramowanie, powinna pobrać podatek u źródła?
CIT

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia – skutki dla spółki

Tomasz Krywan
2017-11-17
W spółce z o.o. funkcję członków zarządu sprawują nieodpłatnie jej wspólnicy.
Czy w związku z tym spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty CIT?
VAT

Szkolenia coachingowe – zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
2017-11-17
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń coachingowych.
Czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT?
CIT i PIT

Niedobory inwentaryzacyjne w kosztach podatkowych

Ewelina Majewska-Howis
2017-11-17
Częstym problemem firm produkcyjnych czy handlowych są niedobory magazynowe wykazywane podczas okresowych inwentaryzacji. Z reguły są one spowodowane ubytkami naturalnymi bądź kradzieżą towarów. Samo stwierdzenie niedoborów nie upoważnia do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.
CIT

Odpisy aktualizujące należność od zagranicznego kontrahenta

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Spółka z o.o. wykonała usługę na rzecz brytyjskiej spółki, dokumentując ją wystawioną 30.12.2015 fakturą na 17 200 zł (bez VAT, z uwagi na odwrotne obciążenie). Przychód w tej wysokości opodatkowała CIT. Dłużnik jedynie częściowo spłacił należność. E-mailowo deklarował spłatę reszty zadłużenia w ratach. 11.03.2016 polska spółka wezwała go do zapłaty pozostałej części należności, jednak już jej nie otrzymała. Z rejestru firm Wielkiej Brytanii wynika, że 10.01.2017 dłużnik został rozwiązany i wykreślony z właściwego rejestru. Przed tym dniem polska spółka nie wniosła pozwu o zapłatę. Od pozostałej do zapłaty należności dokonała odpisów aktualizujących. Wierzytelność nie uległa przedawnieniu.
Czy odpisy te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Tylko mieszkania korzystają z preferencyjnej stawki VAT

Konrad Piłat
2017-11-17
Sprzedaż apartamentu będącego lokalem użytkowym jest opodatkowana VAT wg stawki 23%.
VAT

Zagraniczne opłaty drogowe nieobjęte VAT w Polsce

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Firma zajmująca się transportem drogowych otrzymała fakturę za korzystanie z płatnych dróg i autostrad za granicą.
Czy powinna rozliczyć VAT z tytułu importu usług?
VAT

Transport eksportowanych towarów przez podwykonawcę – jaka stawka VAT

Aleksander Kliszewski
2017-11-17
Firma świadczy usługi transportu towarów – w ramach ich eksportu z Polski do Rosji – na zlecenie innych firm transportowych, które przyjęły zlecenie od eksportera. Do tych usług stosowała dotąd stawkę 0% VAT.
Czy w związku z wyrokiem TSUE ws. C-288/16 konieczna jest korekta dotychczasowych rozliczeń i naliczenie VAT wg stawki 23%?
VAT

WNT towarów z Niemiec od szwajcarskiego dostawcy

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) kupuje zegarki od kontrahenta ze Szwajcarii, na warunkach DDP (za transport odpowiada sprzedawca ze Szwajcarii). Kontrahent odpowiada również za importową odprawę celną towarów, która odbywa się w Niemczech. Szwajcar angażuje agencję celną z Niemiec (swojego przedstawiciela podatkowego), która dokonuje odprawy w jego imieniu. Następnie towary są wysyłane do Polski. Spółka nabywa prawo własności do nich na terytorium Polski. Dostawa jest dokumentowana fakturą wystawioną przez szwajcarskiego kontrahenta. Widnieje na niej jego numer VAT, nazwa, adres oraz niemiecki numer VAT-UE jego przedstawiciela podatkowego.
Czy spółka prawidłowo wykazuje WNT od dostawcy szwajcarskiego, ale pod niemieckim numerem VAT-UE przedstawiciela podatkowego?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT

Tomasz Krywan
2017-11-14
Firma zleciła wykonanie usługi remontowej i od wykonawcy otrzymała fakturę z 23% VAT. Po sprawdzeniu okazało się, że wykonawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
Czy mimo to firma może odliczyć VAT z tej faktury?
VAT

Zlecenie wykonania napraw gwarancyjnych a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-11-14
Podatnik otrzymał od właściciela mieszkania zlecenie jego pomalowania. Udzielił 2-letniej gwarancji na wykonaną usługę. W związku z pojawieniem się przebarwień musi wykonać poprawki malarskie. Zlecił je innej firmie.
Czy wykonaną usługę powinna ona udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Wniesienie aportem prawa do nieodpłatnego używania gospodarstwa ogrodniczego

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Podatnik prowadzący gospodarstwo ogrodnicze chce wnieść do spółki jawnej wkład w postaci prawa do nieodpłatnego używania, przez 2 lata, tego gospodarstwa.
Czy taki aport podlega VAT?
CIT

Zakup biletów lotniczych przez pośrednika a podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. 8.08.2017 kupiła bilety lotnicze na trasę Warszawa – Londyn dla pracowników odbywających podróż służbową. Kupiono je w polskim biurze podróży, działającym jako pośrednik w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Na otrzymanej od biura fakturze obok podstawowych danych znajduje się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa zagranicznego przewoźnika.
Czy z racji zakupu biletów spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego US zryczałtowanego CIT u źródła?
CIT i PIT

Podatek od wartości dodanej kosztem uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2017-11-14
Spółka jawna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną w Polsce) poniosła we Francji i w Belgii wydatki na zakup towarów i usług (niebędące WNT ani importem usług).
Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów w kwocie brutto, wraz z francuskim/belgijskim podatkiem od wartości dodanej wykazanym w fakturach zakupu?
PIT

Wysokość przychodu ze sprzedaży podnajmowanego samochodu

Tomasz Krywan
2017-11-14
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (X) wzięła w lea- sing samochód ciężarowy. Następnie za zgodę leasingodawcy podnajęła ten samochód przedsiębiorcy (Y). W umowie podnajmu znajdował się zapis, że po 3 latach wynajmu Y kupi od X podnajmowany samochód (który w międzyczasie X wykupi z leasingu) za cenę pomniejszoną o sumę wpłaconych kwot czynszu najmu.
Czy X może wykazać przychód ze sprzedaży samochodu w wysokości obiegającej od jego wartości rynkowej?
PIT

Otrzymanie środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej wkład rzeczowy (aport). Planuje wycofać część tego wkładu. Zwrot nastąpi w pieniądzu przez zmniejszenie przysługującego mu udziału kapitałowego w spółce.
Czy uzyska z tego tytułu przychód objęty PIT, czy też jest to dla niego operacja podatkowo neutralna?
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
2017-11-14
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?
Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.
Opodatkowanie nieruchomości

Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości od 1.01.2016 w zakresie części wspólnej

Ewa Hrebin
2017-10-11
Przedsiębiorca jest właścicielem odrębnego lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej. Dostał niedawno od niej pismo informujące o łącznej powierzchni użytkowej części wspólnej przypadającej na jego lokal i konieczności korekty podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017.
Z czego wynika taki obowiązek?
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej z lokalami użytkowymi – czy podlega PIT

Mateusz Kaczmarek
2017-10-11
Podatnik (lekarz) 20 lat temu kupił niezabudowaną działkę, na której wybudował budynek. Parter przystosował na cele ośrodka zdrowia, w którym prowadził działalność leczniczą, natomiast I piętro do celów mieszkalnych. Podział ten nie był jednak stały, tzn. dowolnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami niektóre powierzchnie na parterze były używane do celów mieszkalnych i na odwrót, I piętro było niekiedy wykorzystywane na potrzeby ośrodka zdrowia. Na ogół na cele działalności podatnik wykorzystywał nieco ponad 50% powierzchni użytkowej budynku (adekwatnie do tego opłacał podatek od nieruchomości i naliczał amortyzację tej części budynku).
We wszystkich dokumentach (projekt, ewidencja gruntów i budynków, operat szacunkowy) budynek konsekwentnie nazywany jest „jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią usługową”, a ponadto został wzniesiony na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej.
Czy jego sprzedaż w 2017 jest objęta PIT?
VAT

Sprzedaż internetowa dla nabywców krajowych i zagranicznych – rozliczenie VAT

Łukasz Chłond
2017-10-11
Przedsiębiorca zamierza uruchomić sklep internetowy i wysyłać towary do klientów w Polsce oraz wybranych krajach UE. Zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi podpisze odpowiednie umowy o współpracy. Płatności za zamówienia będą przyjmowane w formie przedpłaty na rachunek bankowy, przy użyciu usługi PayPal albo za pobraniem (tylko w Polsce).
Jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży?
VAT

Czy sprzedaż psa z hodowli jest objęta VAT

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Jeden z naszych klientów poza działalnością gospodarczą prowadzi hodowlę psów rasowych.
Czy sprzedaż szczeniaka podlega VAT, skoro wg definicji ustawowej towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, a przecież zwierzęta nie są rzeczami, lecz istotami żywymi?
VAT

Zakupy przed rejestracją do VAT uprawniają do odliczenia

Dominika Gałka
2017-10-11
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Potwierdzają to najnowsze interpretacje organów podatkowych.
VAT

Cesja wierzytelności a obowiązek korekty odliczonego VAT przez dłużnika

Tomasz Krywan
2017-10-11
Ze względu na trudną sytuację finansową podatnik X nie zapłacił dotychczas za towary zakupione w maju 2017 od sprzedawcy Y. Na początku września 2017 X otrzymał od Y informację, że przysługująca mu wobec X wierzytelność została zbyta firmie Z.
Czy X będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego z faktury wystawionej przez Y ze względu na upływ 150 dni od daty terminu płatności?
CIT

Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji – w którym momencie

Anna Koleśnik
2017-10-11
W „RiP” nr 7/2017 przeczytałam, że korekty odpisów amortyzacyjnych (zmniejszenia kosztów) w przypadku otrzymania dotacji dokonuje się od miesiąca, w którym otrzymano zwrot wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Znane jest mi jednak stanowisko organów podatkowych, że korekta taka powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano decyzję potwierdzającą przyznanie dotacji.
Które z tych stanowisk jest prawidłowe?
CIT

Wydatki na utrzymanie gołębi jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. będzie prowadzić tzw. wspólny gołębnik, do którego chętni mogą oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki mają uczestniczyć w organizowanych przez spółkę zawodach sportowych, tzw. lotach. Uczestnicy zawodów będą wnosić opłaty na poczet kosztów chowu gołębi i utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Spółka nie zamierza finansować z nich wydatków związanych z posiadaniem własnych gołębi w gołębniku. W razie niedostarczenia gołębi i wycofania się z udziału w zawodach całość kwoty podlega zwrotowi.
Czy wydatki na paszę dla gołębi, opiekę weterynaryjną, utrzymanie gołębników, najem i dzierżawę infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania i trenowania gołębi, a także organizacji lotów są kosztami uzyskania przychodów spółki?
CIT

Organizacja bankietu to reprezentacja

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. organizuje bankiet, na którym nastąpi podsumowanie wyników jej działalności oraz podziękowanie za współpracę kontrahentom i pracownikom. Celem bankietu jest umacnianie relacji biznesowych z kontrahentami, a także reklama spółki. Uczestnikami będą zaproszeni kontrahenci, pracownicy spółki (w ramach obowiązków służbowych) i inni goście (m.in. przedstawiciele samorządów i lokalnych mediów). Uroczystość rozpocznie się częścią oficjalną (przemówienie prezesa, podsumowanie osiągnięć, podziękowania), po niej nastąpi kolacja, a później część artystyczna (występ zespołu muzycznego) i rozrywkowa (impreza prowadzona przez didżeja).
Czy wydatki na organizację takiego bankietu są kosztami uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Koszty dotyczące zakładowej drużyny sportowej

Tomasz Krywan
2017-09-11
Spółka finansuje koszty wyjazdów zakładowej drużyny piłkarskiej, która reprezentuje firmę w różnych turniejach.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Montaż okien w innym państwie UE dla tamtejszego podatnika

Tomasz Krywan
2017-09-11
Firma budowlana zawarła z niemieckim przedsiębiorcą kontrakt, którego przedmiotem jest montaż okien w budynku mieszkalnym w Niemczech. Okna będzie kupowała w Polsce, a następnie transportowała je do Niemiec i tam montowała.
Czy powinna wykazać WDT, czy świadczenie usług poza terytorium Polski?
VAT

Skutki w VAT otrzymania rabatu pośredniego

Tomasz Krywan
2017-09-11
Polska spółka otrzymała notę księgową dokumentującą premię przyznaną przez producenta X (podmiot polski) za zakupy towarów tego producenta. Premia została udzielona z pominięciem dystrybutorów, od których spółka nabywała te towary.
Jak powinna potraktować otrzymaną premię dla celów VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów

Tomasz Krywan
2017-09-11
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
VAT

Data dostawy na zbiorczej fakturze

Marcin Szymankiewicz
2017-09-11
Spółka produkuje elementy z tworzyw sztucznych i sprzedaje je polskim firmom, z którymi współpracuje na podstawie ramowych umów. Wysyłki elementów odbywają się kilka razy w ciągu dnia, przez 7 dni w tygodniu. Dotąd były na nie wystawiane odrębne faktury. Spółka zamierza teraz fakturować dostawy raz w miesiącu, na zakończenie miesiąca. Faktura będzie obejmować wszystkie dostawy z danego miesiąca na rzecz danego kontrahenta. Jako data sprzedaży zostanie na niej wskazany dzień ostatniej dostawy z danego miesiąca. Czy prawidłowo?
Niektóre faktury są wystawiane w euro. Czy do ich przeliczenia na złote spółka może stosować średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień miesiąca?
CIT

Czy zobowiązania niespłacone na dzień wykreślenia z KRS są przychodem spółki

Ryszard Kubacki
2017-09-11
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych w jej księgach nadal będą figurować nieuregulowane zobowiązania.
Czy wartość takich niespłaconych, nieprzedawnionych zobowiązań pozostałych na dzień wykreślenia spółki z KRS generuje przychód podlegający CIT?
CIT

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej ze stratą – skutki w CIT

Piotr Kaim
2017-09-11
Spółka z o.o. przystąpiła do spółki komandytowej (sp.k.) jako komandytariusz, wnosząc aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Obecnie wspólnicy spółki z o.o. planują jej likwidację. W związku z tym – dążąc do upłynnienia majątku – zamierza ona zbyć swoje prawa udziałowe w sp.k. W momencie wniesienia aportu podatkowa wartość zcp wynosiła ok. 1 mln zł. Cena zbycia praw udziałowych w sp.k. wyniesie ok. 300 tys. zł.
Czy zbycie pociągnie za sobą jakiekolwiek skutki podatkowe po stronie sp.k. albo jej wspólników (nie licząc zbywcy)? Czy spółka z o.o. będzie mogła wykazać stratę na zbyciu praw udziałowych w sp.k. (w wysokości ok. 700 tys. zł) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. 1k pkt 2 updop?
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Dominika Gałka
2017-09-11
Przedsiębiorca spełniający kryteria małego podatnika PIT w lutym 2017 kupił środek trwały (maszynę o wartości netto 80 tys. zł) i w ramach pomocy de minimis jednorazowo zamortyzował jej wartość. Ponieważ firma się rozwija, podatnik rozważa ulepszenie środka trwałego przez zakup nowocześniejszego systemu sterowania (o wartości netto 9 tys. zł).
Czy wartość ulepszenia zamortyzowanego środka trwałego również można ująć w kosztach uzyskania przychodu przez jednorazowy odpis amortyzacyjny?
VAT

Rozliczenie korekty WNT spowodowanej pomyłką unijnego dostawcy

Tomasz Krywan
2017-08-04
W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 podatnik wykazał WNT. Na początku lipca 2017 otrzymał od unijnego dostawcy fakturę korygującą ilość towarów.
Czy korektę WNT powinien rozliczyć wstecznie, czy w deklaracji VAT-7 za lipiec?
VAT

Wynajem „prywatny” u podatnika składającego deklaracje VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Klient naszego biura z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Oprócz tego wynajmuje prywatne mieszkanie.
Czy wynajem mieszkania należy wykazywać w deklaracji VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów – odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
VAT

Nielegalne gry na automacie z 23% VAT

2017-08-04
Prowadzę biuro rachunkowe. Klient – właściciel baru – ma automaty do gier hazardowych.
Czy taka działalność w zakresie urządzania gier hazardowych jest zwolniona z VAT? Jeśli nie, to jak ustalić podstawę opodatkowania?
CIT

Towary przekazane jako próbki – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży profesjonalnych środków czystości, czyściwa, maszyn i urządzeń sprzątających. Jej klientami są firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej i medycznej. W ramach działań promocyjnych i marketingowych spółka przekazuje im nieodpłatnie próbki towarów ze swojej oferty. Przeprowadza także ich testy bezpośrednio na obiektach klientów (np. pokazy maszyn sprzątających), podczas których zużywane są jej produkty (pobierane z magazynu handlowego spółki).
Czy koszty nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów są kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Modernizacja leasingowanego samochodu

Ryszard Kubacki
2017-08-04
Spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy i dokonać w nim modernizacji, tj. podnieść walory użytkowe pojazdu, zwiększając moc silnika.
Jakie będą tego skutki w CIT?
CIT

Moment powstania przychodu u komitenta

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. jest producentem zabawek. Zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami umowy komisu. Będą oni sprzedawać zabawki dostarczone przez spółkę. Rozliczenia pomiędzy spółką (komitentem) i komisantami mają odbywać się co miesiąc na podstawie dowodów wydania towaru w danym miesiącu kalendarzowym.
Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero, jeśli zostanie on faktycznie sprzedany przez komisanta, co ma być ustalane na podstawie dostarczanego przez niego zestawienia sprzedaży za dany miesiąc (do 5. dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca). Spółka wystawi fakturę na towar sprzedany w danym miesiącu kalendarzowym przez komisanta z 14-dniowym terminem płatności.
W którym momencie uzyska przychód z tytułu realizacji umowy komisu?
CIT i PIT

Usługa ubezpieczenia transportowanych towarów a podatek u źródła

Tomasz Krywan
2017-08-04
Spółka zamówiła towary w Chinach i ubezpieczyła je na czas transportu do Polski. Ubezpieczycielem jest firma zagraniczna.
Czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
PIT

Nagroda dla współpracownika będącego przedsiębiorcą – skutki podatkowe

Renata Ziólkowska
2017-08-04
Część współpracowników firmy działa na jej rzecz w ramach działalności gospodarczej. Otrzymują stałą kwotę miesięczną. Ostatnio jednemu z nich prezes postanowił przyznać nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych za szczególny wkład w działanie firmy.
Jak rozliczyć taką nagrodę? Czy trzeba wystawić PIT-8C?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów z przeznaczeniem na darowiznę

Tomasz Krywan
2017-07-17
Spółka kupiła komputer z zamiarem przekazania go w darowiźnie do domu dziecka. Przy zakupie nie odliczyła VAT, nie naliczyła też VAT należnego przy przekazaniu.
Czy postąpiła prawidłowo?
VAT

Ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

Tomasz Krywan
2017-07-17
Ze względu na ujęcie wielu faktur korygujących zmniejszających VAT oraz niewielką sprzedaż w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 podatnik wykaże ujemny VAT należny. W deklaracji tej będzie wykazany również VAT naliczony.
Czy podatnik może wykazać nadwyżkę VAT naliczonego nad ujemnym należnym do zwrotu? Czy może wnioskować o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni?
Podatki

Odliczenie VAT z duplikatu faktury dotyczącego usługi sprzed 6 lub więcej lat

Tomasz Krywan
2017-07-17
W 2009 podatnik kupił program komputerowy na potrzeby prowadzonej działalności. Faktury dokumentującej ten zakup nigdy nie otrzymał, co stwierdził niedawno. Zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu i otrzymał go na początku 2017.
Czy może odliczyć VAT z tego duplikatu?
VAT

Czy zagraniczną fakturę na rabat trzeba rozliczyć w deklaracji VAT

Edyta Głębicka
2017-07-17
Spółka otrzymała od unijnego kontrahenta fakturę, z której wynika, że obciążył ją z tytułu rabatu za zakupy poczynione u spółki w zeszłym roku. Potraktował zatem otrzymany rabat jako wynagrodzenie za świadczoną przez siebie usługę (premia pieniężna).
Czy w związku z tym spółka powinna wykazać import usług?
VAT

Jak udokumentować zapłatę za bon elektroniczny

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Spółka sprzedaje towary za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyła do klientów w Polsce. Oferuje też elektroniczne bony uprawniające do bezgotówkowego zakupu swoich towarów. Bon ma formę wygenerowanego indywidualnego kodu, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przesyłanego na adres e-mail klienta. Umożliwia zakup towarów po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu. W zamian za bon (o określonym terminie ważności – od 3 miesięcy do 5 lat) klient może kupić dowolny towar znajdujący się w asortymencie spółki (o wartości nieprzekraczającej wartości bonu).
Czy w momencie otrzymania przez spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?
CIT i PIT

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych i wnip – korekta kosztów podatkowych

Edward Kosakowski
2017-07-17
Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są podatkowo neutralne.
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

Renata Ziólkowska
2017-07-17
W związku z wprowadzeniem obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego musieliśmy zakupić nowe wersje programów księgowych. Okazało się, że wymaga to wymiany sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki postanowiliśmy zamortyzować jednorazowo, ale tu pojawiła się wątpliwość: czy nie musimy uzyskać zgody naczelnika US, skoro jest to pomoc de minimis?
Czy w kolejnych latach nadal będziemy mogli korzystać z jednorazowej amortyzacji?
PIT

Moment potrącenia wydatków na remont łazienki w warsztacie

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Wśród środków trwałych sp. z o.o. znajduje się budynek warsztatu (oddany do użytku w 1994). W czerwcu 2017 spółka wyremontowała łazienkę, m.in. w związku ze słabym odpływem ścieków z instalacji wewnętrznej do głównych odpływów. Remont polegał na skuciu płytek z jednej ze ścian oraz z podłogi, rozebraniu pozostałych warstw podłogowych w zakresie niezbędnym do wymiany podejść odpływowych, wymianie tych podejść na nowe (z rur PCV), wykonaniu nowej instalacji wodociągowej z rur PP zgrzewanych oraz izolacji przeciwwodnej na podłodze i skutej ścianie, uzupełnieniu, naprawie i wyrównaniu tynków, obłożeniu skutej ściany płytkami o wymiarach i wzorze zbliżonym do dotychczasowego, a podłogi płytkami antypoślizgowymi oraz pomalowaniu farbą lateksową sufitu i ścian nad płytkami i farbą olejną drzwi z ościeżnicami oraz rur instalacyjnych.
Czy wydatki na ww. roboty budowlane można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
PIT

Opłata za przejęcie leasingu – rozliczenie w kosztach

Renata Ziólkowska
2017-07-17
Znajomy przedsiębiorcy zaproponował mu przejęcie swojej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
Czy kwota odstępnego zapłacona dotychczasowemu leasingobiorcy jest kosztem uzyskania przychodu?
VAT

Miesiąc utraty prawa do kwartalnych rozliczeń VAT ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży

Tomasz Krywan
2017-06-12
Od początku roku w spółce z o.o. będącej małym podatnikiem i składającej deklaracje kwartalne znacznie zwiększyła się sprzedaż. Przewidujemy, że w maju 2017 wartość sprzedaży przekroczy 5 157 000 zł.
Jeśli tak się stanie, to kiedy spółka będzie obowiązana do złożenia pierwszej deklaracji VAT-7?
PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy faktoringu

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Czy zawieranie umów faktoringu podlega PCC?
Odwrotne obciążenie VAT

Więcej niż jeden podwykonawca a odwrotne obciążenie VAT

Tomasz Krywan
2017-06-12
Firma A wykonała usługę budowlaną (wymienioną w zał. nr 14 do ustawy o VAT) na zlecenie firmy B. B nie wykonała jednak żadnych prac, była jedynie pośrednikiem i usługę tę refakturowała z marżą na firmę elektryczną C. C wykonała instalację i zamontowała wszystkie urządzenia elektryczne (PKWiU 43.21.10.1) na rzecz głównego wykonawcy, firmy D. Z kolei D wystawia fakturę za roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu (PKWiU 43.21.10.1) właścicielowi budynku, firmie E.
Które z tych usług objęte są odwrotnym obciążeniem, jeżeli wszystkie firmy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT?
VAT

Czy darowizna znaku towarowego jest objęta VAT

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Osoba fizyczna wytworzyła znak towarowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Nie został on jeszcze zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wnip.
Czy przekazanie go w drodze umowy darowizny na rzecz spółki osobowej, której osoba ta będzie wspólnikiem, podlega VAT?
VAT

Jedna refaktura zagraniczna na kilka usług wykonanych w różnych terminach

Edyta Głębicka
2017-06-12
Spółka współpracuje z firmą z UE, która świadczy dla niej usługi od ponad roku. Ta za granicą ponosi w związku z tymi pewne wydatki i niedawno zarządy obu firm ustaliły, że zagraniczny kontrahent obciąży polską spółkę kosztami niektórych usług transportowych, zakupionych od podmiotów trzecich. W ostatniej fakturze od kontrahenta poza jego usługą widnieje pozycja dotycząca przeniesienia na spółkę kosztów usług transportowych za maj, wrzesień i listopad 2016. W odniesieniu do każdej usługi podano jej datę oraz kwotę.
Jak rozliczyć tę fakturę dla potrzeb VAT?
CIT

Wydatki na zakup noclegów dla oddelegowanych pracowników jako koszty spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Spółka wykonuje instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – od 2017 także za granicą (m.in. Francja, Holandia, Niemcy, Włochy). Oddelegowuje pracowników do pracy w tych krajach (nie są to podróże służbowe, pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu takich podróży). W umowach o pracę jako miejsce pracy mają oni wskazane miejsce realizacji kontraktu za granicą. Umowy te zawierają też zobowiązanie pracodawcy do poniesienia kosztów zakwaterowania pracownika na podstawie przedłożonych przez niego rachunków i paragonów dokumentujących poniesione wydatki na noclegi w hotelach lub wynajem mieszkania u osób prywatnych.
Czy zakup noclegów dla oddelegowanych jest kosztem uzyskania przychodów spółki?
CIT

Wynagrodzenia wypłacane podwykonawcom za okres wypowiedzenia umów – czy są kosztami podatkowymi

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Na początku bieżącego roku spółka z uwagi na zmianę branży podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Podwykonawcy nie świadczyli już na rzecz spółki usług w trakcie tego okresu. W tym czasie wystawiali jednak na nią faktury na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umownymi. Spółka opłaciła te faktury.
Czy zafakturowane kwoty stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
PIT

Wartość pracy wspólników spółki jawnej jako koszt uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2017-06-12
Jestem wspólnikiem spółki jawnej.
Czy w kosztach uzyskania przychodów z działalności spółki mogę uwzględniać wartość pracy pozostałych wspólników?
CIT

Wynajem samochodu w czasie zagranicznej podróży służbowej – podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-06-12
Pracownik spółki z o.o. udaje się w podróż służbową do Niemiec. Tam spotka się z kilkoma kontrahentami, w różnych miastach. Dostał zgodę na wynajęcie samochodu w Niemczech (faktura ma być wystawiona przez usługodawcę – niemiecką osobę prawną – na spółkę).
Czy płacąc za usługę wynajmu auta na rzecz firmy niemieckiej, spółka będzie mieć obowiązek pobrania podatku u źródła?
VAT

Zasady ustalania obowiązku podatkowego przy WDT

Edward Kosakowski
2017-05-10
Data wystawienia faktury dokumentującej dostawę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku WDT – o ile nie zostanie ona wystawiona zbyt późno w stosunku do momentu dostawy towarów.
VAT

Nabycie towarów od unijnego kontrahenta zwolnionego od VAT

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka kupiła towary od włoskiej firmy, która podała na fakturze swój numer VAT, ale nie zamieściła informacji, że to spółka powinna rozliczyć podatek. Faktura nie zawiera także podatku włoskiego. Włoska firma podała natomiast na tym dokumencie odwołanie do przepisu swojej ustawy o VAT i wyjaśniła, że zgodnie z nim jest ona we Włoszech zwolniona od VAT.
Jak postąpić w takiej sytuacji?
PIT

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – konsekwencje podatkowe

Edyta Głębicka
2017-05-10
Bezrobotny zakłada działalność gospodarczą (świadczenie usług dla ludności). Prawdopodobnie uzyska dotację z urzędu pracy na sfinansowanie pewnych kosztów z tym związanych.
Jakie są tego skutki podatkowe?
CIT

Czy umorzona pożyczka z WFOŚiGW jest przychodem firmy

Ryszard Kubacki
2017-05-10
Spółka z o.o. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki i podlegał amortyzacji. Pożyczkę umorzono pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na zakup kolejnego samochodu specjalnego.
Czy kwota umorzonej pożyczki jest dla spółki przychodem podatkowym?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi pompowania betonu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2017-05-10
Firma budowlana (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz innych przedsiębiorców budowlanych jako podwykonawca m.in. usługi pompowania betonu (z samochodu specjalnego, tzw. gruszki, do wcześniej przygotowanego szalunku, fundamentów itp.).
Czy powinna dokumentować je fakturami bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”?
PIT

Sprzedaż z zyskiem kilku samochodów w ciągu 7 lat to nie działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2017-05-10
Sam zamiar osiągnięcia zysku nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej PIT. Musi mieć ona charakter zorganizowany i ciągły.
PIT

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólników – skutki w PIT i PCC

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka jawna ma 3 wspólników (osoby fizyczne), którzy chcą udzielić jej wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie to pożyczka oprocentowana, czy nieoprocentowana.
Jakie skutki podatkowe mogą się wiązać z jej udzieleniem?
VAT

Wykreślenie „zawieszonego” przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT a prawo do ulgi na złe długi

Tomasz Krywan
2017-05-10
Spółka chce skorzystać z ulgi w VAT na złe długi wobec kontrahenta (osoba fizyczna), który na początku lutego 2017 zawiesił działalność gospodarczą na 12 miesięcy.
Czy spółka ma prawo do ulgi?
PIT

Nabycie nieruchomości w datio in solutum – skutki podatkowe

Edyta Głębicka
2017-04-19
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i spółka z o.o. zamierzają podpisać akt notarialny, na mocy którego osoba fizyczna nabędzie własność nieruchomości (wyodrębnionego lokalu mieszkalnego). Spółka kupiła ją w 2012; zaciągnęła od osoby fizycznej pożyczkę i teraz, wydając nieruchomość, chce uregulować dług. Spółka poinformowała, że transakcja ta będzie zwolniona od VAT. Wartość nieruchomości strony określiły w wysokości odpowiadającej niespłaconej na ten moment kwocie pożyczki wraz z naliczonymi i nieuregulowanymi odsetkami. Osoba fizyczna rozważa, czy powinna ją nabyć jako podmiot gospodarczy, czy jako osoba prywatna.
Jakie będą podatkowe skutki przy obu wariantach?
Czy w razie nabycia nieruchomości prywatnie można później przenieść ją do majątku firmy? Jakie skutki podatkowe wystąpią w razie sprzedaży nieruchomości po roku od nabycia, a jakie po 10 latach?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-04-19
Podatnik świadczy usługi dźwigiem, często jako podwykonawca.
Czy powinien stosować odwrotne obciążenie? Nie wszystkie te usługi dotyczą prac budowlanych.
VAT

Zakup usługi w Wielkiej Brytanii od zwolnionego podatnika a import usług

Edyta Głębicka
2017-04-19
Podatnik zamówił w firmie z Wielkiej Brytanii usługę tłumaczenia dokumentów. Po jej wykonaniu otrzymał fakturę, ale bez numeru VAT usługodawcy. Ten poinformował, że korzysta ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej i nie musiał się rejestrować. Z kolei podatnik nie zarejestrował się na VAT-UE, ponieważ zamówienie usługi było incydentalne i niezaplanowane.
Czy powinien wykazać import usług?
PIT

Nagroda dla przedsiębiorcy w konkursie a zryczałtowany PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka organizuje konkursy w celu promowania swojej działalności. Uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę punktów za zakupy jej produktów i usług, otrzymają nagrody w postaci voucherów na zakupy produktów i usług innych podmiotów, wraz z odpowiednią kwotą na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego PIT od wygranej. W konkursach biorą udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale spółka rozważa zmianę regulaminu, tak aby mogli do nich przystępować także przedsiębiorcy.
Czy od wartości przekazanych im nagród spółka również powinna pobierać zryczałtowany 10% PIT?
VAT

Czy wykazać WNT w informacji podsumowującej, gdy unijny kontrahent nie poda numeru VAT-UE

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka kupuje towary w innych państwach UE od podatników podatku od wartości dodanej. Niektórzy kontrahenci unijni odmawiają wystawienia faktury bez VAT zawierającej numery VAT-UE, nabywcy (spółki) oraz dostawcy (tj. kontrahenta), mimo że są zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zdarza się też, że nie są zarejestrowani dla tych celów. Zakupione towary są transportowane na rzecz spółki z innego państwa UE do Polski, a zatem spółka wykazuje WNT.
Czy prawidłowo? Jeżeli tak, to jak wykazać je w informacji podsumowującej VAT-UE? Bez numeru VAT-UE kontrahenta?
VAT na roboty budowlane

Korekta rozliczenia zaliczki u podwykonawcy robót budowlanych

Edyta Głębicka
2017-04-19
W grudniu 2016 firma zawarła umowę na roboty budowlane, w ramach której działa jako podwykonawca głównego zleceniobiorcy. Dostała wtedy zaliczkę (36 900 zł) na 50% swojego wynagrodzenia. Wystawiła fakturę, opodatkowała zaliczkę 23% VAT i odprowadziła podatek do US. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT od 1.01.2017 usługi firmy są objęte odwrotnym obciążeniem.
Jak powinna rozliczyć usługę po jej wykonaniu? Czy pojawi się problem w związku z tym, że zaliczka została zapłacona gotówką?
PIT

Opodatkowanie rolnika prowadzącego firmę

Tomasz Krywan
2017-03-16
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Jak w takim przypadku należy rozliczać PIT oraz VAT?
CIT

Przyporządkowanie przychodów i kosztów przy długotrwałych usługach budowlanych

Edyta Głębicka
2017-03-16
Jak wykazywać przychody i koszty przy długoterminowych robotach budowlanych? To zagadnienie budzi w praktyce wiele wątpliwości.
Odwrotne obciążenie VAT

Dostawy bram wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2017-03-16
Podatnik montuje bramy garażowe, które kupuje od producenta. Do tej pory na fakturach wykazywał to świadczenie w jednej pozycji, jako dostawę plus montaż bramy garażowej.
Czy obecnie w przypadku gdy klientem jest firma budowlana, należy stosować odwrotne obciążenie, tzn. to kontrahent powinien naliczyć VAT od takiej transakcji?
VAT

Czy można anulować fakturę wystawioną na byłego pracownika, który jej nie zapłacił

Edyta Głębicka
2017-03-16
W zeszłym roku spółka wypowiedziała umowę o pracę osobie, która korzystała z samochodu służbowego. Zgodnie z regulaminem firma miała prawo obciążyć ją za używanie pojazdu, gdyby zwlekała z jego zwrotem. Tak się stało, więc naliczono wynagrodzenie za kilka dni zwłoki i wystawiono na byłego pracownika fakturę. Niestety, dotąd nie uregulował on tej faktury.
Czy w związku z tym spółka może ją anulować, czy raczej powinna wystawić fakturę korygującą? Co z VAT należnym?
CIT i PIT

Różnice kursowe przy kompensacie

Anna Koleśnik
2017-03-16
Chciałabym zapytać o kompensatę faktur WDT i WNT.
Jeżeli mam fakturę zakupu i sprzedaży w walucie obcej, to jak należy policzyć podatkowe różnice kursowe? Czy takie powstaną?
VAT

Sposób rozliczenia faktur korygujących dostawę objętą odwrotnym obciążeniem

Marcin Szymankiewicz
2017-03-16
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje od firm krajowych (czynnych podatników VAT) wyroby stalowe i z metali kolorowych (wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Zdarza się, że jej kontrahenci wystawiają faktury korygujące (na minus i plus), np. z powodu zawyżenia/zaniżenia obrotu na fakturze pierwotnej wskutek wskazania nieprawidłowej ilości towaru, błędu rachunkowego, nieprawidłowej stawki VAT (23% zamiast odwrotnego obciążenia), zwrotu towaru (ilość niezgodna z zamówieniem czy uznanie reklamacji jakościowej), udzielenia rabatu, obniżenia/podwyższenia ceny w wyniku ustaleń stron po dokonaniu transakcji.
Jak (w której deklaracji VAT-7) spółka powinna rozliczyć te korekty?
CIT i PIT

Samochód do firmy – na kredyt czy w leasingu

Tomasz Krywan
2017-03-16
Przedsiębiorca chce kupić na kredyt lub wziąć w leasing samochód osobowy o wartości ok. 200 tys. zł.
Która z tych opcji jest podatkowo korzystniejsza?
CIT i PIT

Koszty ubezpieczenia AC samochodów osobowych wziętych w leasing

Anna Koleśnik
2017-03-16
Czy do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym, o wartości przewyższającej 20 tys. euro, ma zastosowanie ograniczenie możliwości uznania za koszt podatkowy składek na ubezpieczenie auto-casco (AC)?
VAT

VAT na usługi transportu osób z Polski do Niemiec

Tomasz Krywan
2017-03-15
Polska firma transportowa otrzymała zlecenie przewiezienia pracowników niemieckiej firmy z Polski do Niemiec.
Jaką stawkę VAT zastosować do wykonanej usługi transportowej?
VAT

Odliczenie VAT należnego z tytułu WNT wykazanego z ponad 3-miesięcznym opóźnieniem

Tomasz Krywan
2017-02-14
Spółka nie wykazała dotychczas VAT należnego z tytułu WNT, do którego doszło u niej we wrześniu 2016.
Czy wykazując to WNT wstecznie, w korekcie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016, może jednocześnie odliczyć VAT należny, traktując go jako podatek naliczony? Czy też VAT naliczony może wykazać jedynie w bieżącej deklaracji VAT?
PIT

Sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności

Grzegorz Gębka
2017-02-14
Do celów działalności gospodarczej podatnik kupił samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Kilka lat później wycofał pojazd z firmy. Obecnie zamierza go sprzedać.
Czy cena sprzedaży będzie przychodem z działalności?
VAT

Deklaracje VAT składane przez nowego podatnika, wybierającego metodę kasową

Tomasz Krywan
2017-02-14
Osoba fizyczna planuje otworzyć działalność gospodarczą. Zarejestruje się jako czynny podatnik VAT.
Czy to prawda, że wybierając rozliczanie VAT metodą kasową, będzie musiała składać miesięczne deklaracje VAT-7?
CIT i PIT

Różnice od własnych środków pieniężnych – czy zwiększają wartość środka trwałego

Anna Koleśnik
2017-02-14
Podatnik kupił od polskiego kontrahenta maszynę (środek trwały), za którą zgodnie z umową zapłacił w walucie obcej (euro).
Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zwiększą wartość początkową maszyny? Jeśli tak, to czy również te naliczone od kwoty VAT? Różnice są rozliczane metodą podatkową.
VAT

Nieskładanie informacji podsumowujących przesłanką wykreślenia z rejestru VAT-UE

Tomasz Krywan
2017-02-14
Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-UE incydentalnie świadczy usługi, które podlegają wykazaniu w informacjach podsumowujących VAT-UE. Zdarza się, że nie składa VAT-UE przez dłużej niż 3 miesiące.
Czy w związku z tym będzie wykreślany z rejestru podatników VAT-UE i będzie musiał ponownie składać zgłoszenia rejestracyjne?
VAT

Moment rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT

Edyta Głębicka
2017-02-14
Podatnik w 2016 wystawił 3 faktury korygujące zmniejszające VAT należny. Jedna z nich, dokumentująca rabat, została wystawiona pod koniec czerwca, ale z powodu opóźnień w wysyłce dotarła do kontrahenta 20 lipca. W tym samym dniu potwierdził on elektronicznie jej otrzymanie. Czy VAT należny można było obniżyć w deklaracji za czerwiec?
W drugim przypadku w październiku wystawiono fakturę dokumentującą zwrot towaru, a potwierdzenie jej otrzymania wpłynęło od kontrahenta dopiero 24 listopada. Ze strony internetowej Poczty Polskiej podatnik wydrukował jednak informację, że faktycznie kontrahent odebrał przesyłkę z korektą 14 października.
Czy korektę prawidłowo ujęto w deklaracji za październik?
Trzecia faktura została wystawiona w październiku z błędną stawką 23%. W tym samym miesiącu podatnik ją skorygował, wykazując stawkę ZW. Kontrahent potwierdził otrzymanie korekty 2 listopada (faktura była wysłana elektronicznie, ale jego firma była zamknięta w ostatnich dniach października i nie odebrano e-maila).
Kiedy należało ją ująć w rozliczeniach?
PIT

Jak liczyć podatek w razie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zakupionej za cenę znacznie niższą niż rynkowa

Edyta Głębicka
2017-02-14
Spółka z o.o. kupiła za 50 tys. zł od osoby fizycznej mieszkanie obciążone hipoteką. Sprzedawca zaciągnął kredyt, którego spłata została zabezpieczona na tej nieruchomości. Spółka stała się więc dłużnikiem rzeczowym banku. Mieszkanie było przez nią wynajmowane w celach zarobkowych. Jeżeli poprzedni właściciel zaprzestanie spłaty kredytu, dojdzie do licytacji komorniczej i spółka będzie musiała wydać mieszkanie.
Czy uzyska wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak, to co nim będzie, skoro kwota ze sprzedaży w pierwszej kolejności zaspokoi bank, a spółka otrzyma (w najlepszym razie) tylko resztę ceny? Jaki będzie koszt uzyskania przychodu?
CIT

Ujęcie kosztu pośredniego w razie braku faktury

Łukasz Walkiewicz
2017-01-18
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów pośrednich od lat rodzi wątpliwości. Powstają one m.in. gdy fakturę dokumentującą taki koszt podatnik otrzyma już po zakończeniu roku, w którym poniósł wydatek, zwłaszcza po zamknięciu ksiąg za ten rok.
PIT

Rozliczenie PIT od wynajmu nieruchomości użyczonej jednemu ze współwłaścicieli

Grzegorz Gębka
2017-01-18
Podatnik wraz z rodzeństwem otrzymał w spadku nieruchomość (lokal użytkowy). Znalazł się chętny na jego wynajęcie, przy czym pozostali współwłaściciele nie chcą zajmować się wynajmem ani czerpać z niego korzyści (mieszkają za granicą). Podatnik chce, aby bezpłatnie użyczyli mu lokal z możliwością jego wynajęcia. Czy w takim wypadku tylko on będzie zobowiązany rozliczać PIT od przychodów z najmu?
VAT

Miejsce opodatkowania VAT usługi prawniczej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-18
Do firmy (podatnik VAT z siedzibą w Polsce) świadczącej usługi prawnicze zgłosiła się spółka belgijska, która nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ale zamierza w przyszłości prowadzić działalność w zakresie usług medycznych za pośrednictwem spółki zależnej. Firma prawnicza ma naświetlić zasady prawne prowadzenia działalności medycznej w Polsce.
Czy miejscem świadczenia usług prawniczych na rzecz spółek zagranicznych jest kraj siedziby kontrahenta, a tym samym nie podlegają one VAT w Polsce?
VAT na roboty budowlane

Kiedy firma działa w charakterze podwykonawcy robót budowlanych

Tomasz Krywan
2017-01-18
Kiedy należy przyjmować, że prowadzący firmę budowlaną świadczy usługi jako podwykonawca, a w związku z tym obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na usługobiorcy?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie przy wykonywaniu robót budowlanych

Tomasz Krywan
2017-01-18
Rozliczam podatnika prowadzącego firmę budowlaną.
Czy odwrotne obciążenie powinien on stosować zawsze, gdy świadczy usługi dla firm?
Usdg, PIT, CIT

Wyłączenie płatności gotówkowych z kosztów podatkowych – przepisy przejściowe

Aleksander Kliszewski
2017-01-18
Jeżeli transakcja została zawarta w 2016, a płatność nastąpi w 2017, to czy dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów stosuje się limit w wysokości 15 tys. zł, czy 15 tys. euro?
PIT

Amortyzacja po odkupieniu udziałów we własności budynku

Aleksander Woźniak
2017-01-18
Udziały w nieruchomości nie są odrębnym środkiem trwałych, więc ich nabycie nie uprawnia do wyboru stawki i metody amortyzacji.
VAT

Zakup usługi szkolenia zagranicznego – czy to import usług

Tomasz Krywan
2017-01-10
Spółka otrzymała od niemieckiej firmy fakturę za szkolenie pracownika. Odbyło się ono w Niemczech.
Czy powinna rozliczyć import usług?
Odwrotne obciążenie VAT

Podwykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-01-10
Firma budowlana (A) była głównym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie domów szeregowych (inwestorem była firma deweloperska). Przy wykonywaniu prac A korzystała z usług podwykonawców, którzy wystawiali jej faktury z odwrotnym obciążeniem.
Po odbiorze robót okazało się, że konieczne jest wykonanie poprawek w ramach gwarancji. Firma A bezskuteczne wzywała do usunięcia wad odpowiedzialnego za to podwykonawcę. Ostatecznie wykonanie poprawek zleciła firmie (B).
Czy zrealizowaną usługę B powinna udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Przenoszenie nadwyżki VAT powstałej ponad 5 lat temu

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
We wrześniu 2012 z uwagi na znaczne nakłady inwestycyjne spółka wykazała ok. 320 tys. zł nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Ta kwota była w okresie od września 2012 do grudnia 2017 przenoszona do rozliczenia na kolejne okresy rozliczeniowe i od ponad 5 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Aktywność gospodarcza spółki jest mniejsza niż kiedyś i w związku z tym wykazywana od ponad 5 lat nadwyżka VAT, przenoszona do rozliczenia, zmniejsza się w bardzo wolnym tempie. Z końcem 2017 przedawniło się zobowiązanie podatkowe za grudzień 2012.
Czy spółka w 2018 nadal może przenosić nadwyżkę na kolejne okresy, ew. wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy?
VAT

Wymiana i montaż markiz w budynkach mieszkalnych objęte 8% VAT

Ryszard Kubacki
2017-01-10
Firma remontowo-budowlana świadczy m.in. usługi wymiany i montażu markiz w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Są to usługi instalacyjno-budowlane, modernizacyjne i termomodernizacyjne, polegające na trwałej instalacji w ścianach budynku zewnętrznych rolet okiennych, drzwiowych, markiz, a także na ich wymianie na nowe. W efekcie wykonywanych usług obiekt zyskuje nowe parametry użytkowe, techniczne i estetyczne.
Czy można do nich zastosować 8% stawkę VAT?
VAT

Sprzedaż nieprzekraczająca 200 tys. zł u czynnego podatnika VAT – czy konieczna jest rezygnacja ze zwolnienia

Tomasz Krywan
2017-01-10
Czynny podatnik VAT w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł. Czy w 2018 jest automatycznie zwolniony z VAT i powinien złożyć rezygnację ze zwolnienia?
Czy taką rezygnację można złożyć w trakcie roku?
PCC

Dokumentowanie poboru podatków przez notariuszy

Tomasz Krywan
2017-01-10
Jaki dokument powinien wystawić notariusz na udokumentowanie pobrania PCC i podatku od spadków i darowizn?
Sporządzając akt notarialny, pobiera on taksę notarialną (swoje wynagrodzenie), opłatę za odpisy i nalicza VAT. Dokumentuje to fakturą, jednak nie może na niej wykazać podatku, bo to nie jest usługa ani towar.
CIT i PIT

Utracone wadium – czy jest kosztem podatkowym

Anna Koleśnik
2017-01-10
Spółka wzięła udział w przetargu i go wygrała. Zamawiający – po przedłożeniu przez nią dodatkowego kosztorysu – stwierdził drobne (ale jego zdaniem istotne) rozbieżności w wymiarach zamawianego urządzenia w stosunku do wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium.
Czy utracone wadium może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Odszkodowanie za niewykonanie umowy opodatkowane CIT

Edyta Głębicka
2017-01-10
Spółka z o.o. zawarła umowę o inwestycję budowlaną – budowę nowego pieca w zakładzie produkcyjnym. Umowa przewiduje m.in. wypłatę odszkodowania dla spółki, jeżeli wykonawca nieprawidłowo wykona inwestycję, w szczególności opóźni się z przekazaniem poszczególnych etapów. Doszło do takiej sytuacji i spółka chce obciążyć go karą na podstawie noty obciążeniowej.
Czy otrzymana kwota będzie jej przychodem?
PIT

Obowiązki płatnika związane z organizowaniem akcji promocyjnej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
Spółka świadczy usługi organizacji i obsługi akcji promocyjnych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ich ramach wydaje nagrody uczestnikom akcji, którzy dokonają zakupów produktów zleceniodawcy (klienta) o określonej w regulaminie wartości lub ilości. Nagrody są przekazywane klientowi, który następnie wydaje je zaproszonym do udziału w promocji sklepom, a dopiero sklepy wręczają je uczestnikom. Realizując promocję, spółka działa w imieniu własnym, ale na rzecz klienta. Ten ponosi ekonomiczny ciężar jej organizacji, w tym koszt nagród (jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego spółce od klienta).
Czy wydając uczestnikom promocji (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub dokonującym zakupu promocyjnego poza tą działalnością) nagrody pieniężne w postaci bonów pieniężnych, spółka jest zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego PIT?
PIT

Przekazanie podatnikowi informacji PIT-8C w formie elektronicznej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatami na rzecz osób fizycznych należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof (tj. przychodów z innych źródeł).
Czy skoro jest zobowiązana do przesłania tych informacji do US w formie elektronicznej, może je przekazać w tej postaci także podatnikowi?
VAT

Zwolnienie podmiotowe dla podatnika sprzedającego sztuczną biżuterię

Tomasz Krywan
2016-12-15
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i sprzedaży sztucznej biżuterii.
Czy musi rejestrować się jako podatnik VAT?
VAT

Opodatkowanie i udokumentowanie usług wymiany okien na terenie Belgii

Ryszard Kubacki
2016-12-15
Podatnik świadczył usługę wymiany okien, rolet zewnętrznych oraz szyb w budynku (firmowym) w Belgii.
Jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze?
CIT

Jak ująć w kosztach podatkowych opłatę za przedłużenie gwarancji na samochód

Edyta Głębicka
2016-12-15
Spółka z o.o. ma samochód osobowy. Został on wzięty w leasing operacyjny jako nowy, na gwarancji producenta. Umowa leasingu kończy się w kwietniu 2018, wtedy też kończy się gwarancja. Po zakończeniu umowy spółka zamierza „wykupić” auto, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i używać w prowadzonej działalności. Obecnie jednak ma możliwość wykupienia przedłużenia umowy gwarancyjnej samochodu u producenta na kolejne 2 lata, a więc do kwietnia 2020.
Czy koszt związany z przedłużeniem gwarancji można uznać za koszt uzyskania przychodów?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury za nocleg i sprzątanie

Tomasz Krywan
2016-12-15
Spółka wynajęła na tydzień mieszkanie dla pracownika przebywającego w podróży służbowej. Od wynajmującego otrzymała fakturę zawierającą 2 pozycje – nocleg (stawka 8%) oraz sprzątanie (23%).
Czy spółka może odliczyć VAT w części dotyczącej sprzątania ?
CIT i PIT

Zakup służbowych telefonów dla pracowników i właściciela firmy

Grzegorz Gębka
2016-12-15
Podatnik zatrudniający kilkanaście osób zamierza kupić dla siebie i wszystkich swoich pracowników jeżdżących w delegacje telefony służbowe. Umowa z operatorem zakłada, że rozmowy wykonywane w ramach kwoty abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracownicy będą wykorzystywać telefony również na potrzeby prywatne, jednak główny cel ich nabycia to realizacja zadań służbowych.
Czy można rozliczyć w kosztach firmy pełen wydatek na abonamenty?
CIT

Wydatek poniesiony na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę – czy jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2016-12-15
Spółka akcyjna (inwestor) prawomocnym wyrokiem sądu została zobowiązana do zapłaty na rzecz podwykonawcy robót budowlanych kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Kwoty tej nie uiścił na rzecz podwykonawcy generalny wykonawca. Sąd stwierdził, że inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za jej zapłatę z generalnym wykonawcą. Skoro ten upadł, inwestor rozpoczął faktyczną spłatę należności na podstawie ugody płatniczej, na mocy której zobowiązał się spłacić całość do końca 2017.
Czy wydatek poniesiony tytułem tej spłaty stanowi koszt uzyskania przychodu inwestora?
CIT

Sankcyjna stawka CIT w cenach transakcyjnych

2016-12-15
Spółka z o.o. nie przedstawiła kontrolującym dokumentacji podatkowej wymaganej dla cen transakcyjnych.
Czy zgadzając się z ustaleniami kontroli i składając korektę zeznania, musi do różnicy między dochodem zadeklarowanym a określonym przez kontrolujących zastosować stawkę CIT w wysokości 50%?
VAT

Opodatkowanie VAT najmu długoterminowego samochodu osobowego za granicą

Marcin Szymankiewicz
2016-12-15
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) zawarła z niemiecką firmą umowę najmu długoterminowego samochodu osobowego (na 12 miesięcy). Auto zostało oddane do użytku na terenie Niemiec w siedzibie niemieckiego kontrahenta. Nie ma on w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a spółka nie prowadzi działalności poza Polską.
Czy w związku z zawarciem takiej umowy spółka powinna wykazać import usług?
Odwrotne obciążenie VAT

Sprzedaż sprzętu elektronicznego z odwrotnym obciążeniem

Edyta Głębicka
2016-12-15
Spółka przygotowuje na zamówienie firmy leasingowej ofertę sprzedaży sprzętu komputerowego, na którym będzie zainstalowane opracowane przez nią oprogramowanie. Łączna kwota zamówienia opiewa na ok. 60 tys. zł. Dostawy nastąpią w grudniu 2016.
Czy fakturę należy wystawić na wartość netto, bez VAT? Jak sformułować na niej informację o odwrotnym obciążeniu?
CIT i PIT

Różnice kursowe naliczone w trakcie budowy środka trwałego

Anna Koleśnik
2016-12-15
Spółka prowadząca księgi rachunkowe wytwarza środek trwały we własnym zakresie, kupując w tym celu towary i usługi od zagranicznych dostawców.
Czy naliczone, ale niezrealizowane jeszcze – do dnia przekazania tego środka trwałego do używania – różnice kursowe zwiększą jego wartość początkową? Spółka rozlicza różnice kursowe metodą podatkową.
VAT

Stawka VAT dla wynajmu powierzchni na cele reklamowe

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Właściciel warsztatu wynajmuje powierzchnie na cele reklamowe – udostępnia na ogrodzeniu miejsca na baner informacyjno-reklamowy.
Jaka powinna być stawka VAT na taką usługę?
VAT

Koszty wykonania zastępczego własnym sumptem a VAT

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Spółka będąca generalnym wykonawcą robót budowlanych korzysta z usług podwykonawców. Zastrzega sobie prawo do obciążenia ich kosztami wykonania zastępczego (własnymi siłami) naprawy usterek po zakończeniu projektu budowlanego. Jeżeli podwykonawca uchyla się od naprawy stwierdzonych protokolarnie usterek/wad, do których usunięcia zobowiązuje go umowa ze spółką, ta nakłada na podwykonawcę kary umowne.
Czy podlegają one VAT?
VAT

Kurs przeliczeniowy przy imporcie usług

Tomasz Krywan
2016-11-15
Spółka nabyła usługę od zagranicznego kontrahenta. Została ona wykonana 4.10.2016, jednak fakturę kontrahent wystawił już 21.09.2016. Spółka opłaciła ją 6.10.2016.
Czy ustalając podstawę opodatkowania importu usług, należy przyjąć kurs euro z 20.09.2016, czy 3.10.2016?
VAT

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Europejskiego Funduszu Społecznego a zwolnienie z VAT

Edyta Głębicka
2016-11-15
Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem wysokospecjalistycznego oprogramowania na potrzeby przedsiębiorców i osób wykonujących określone profesje. Przeprowadza także szkolenia z zakresu oprogramowania, w tym na zlecenia pracodawców szkoli ich pracowników. Zdarza się, że choć za przeprowadzone szkolenia płaci przedsiębiorca, to korzysta on z dofinansowania zewnętrznego, m.in. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, wykorzystywanych w różnych programach ramowych.
Z jaką stawką VAT powinny być fakturowane te szkolenia, jeżeli firma wie, że występuje takie dofinansowanie? Czy powinna uzyskać od klientów jakieś potwierdzenie tego faktu? Co zrobić, gdy wystawiono już fakturę ze stawką 23% VAT?
CIT

Kurs waluty właściwy do ustalenia różnic kursowych na rachunku bankowym

Edyta Głębicka
2016-11-15
Jak na potrzeby podatku dochodowego rozliczyć wpływ euro na rachunek bankowy spółki z o.o. prowadzony w euro (np. z pożyczki zagranicznej lub ze sprzedaży zagranicznej), a następnie zapłatę tymi samymi środkami za usługi zagraniczne lub np. spłatę kredytów walutowych w euro?
Najkorzystniejsze byłoby przyjęcie kursów historycznych, czyli po jakich środki zostały zaksięgowane, według metody FIFO. Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?
VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu za wynagrodzeniem podlega VAT

Iwona Czauderna
2016-11-15
Spółka wynajmuje m.in. lokal użytkowy na podstawie umowy zawartej na 5 lat i wystawia z tego tytułu faktury najemcy. Po 3 latach najemca wystąpił o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana. Tytułem strat i utraconych korzyści z powodu rozwiązania umowy najemca zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty, która jest niższa niż suma opłat czynszowych należnych spółce do końca okresu jej trwania.
Czy w świetle przepisów o VAT kwotę otrzymaną przez spółkę z racji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu należy traktować jako odszkodowanie pieniężne niepodlegające VAT, czy też stanowi ona wynagrodzenie za świadczenie usługi opodatkowanej VAT?
PIT

Zakup roweru a koszty działalności

Grzegorz Gębka
2016-11-15
Przedsiębiorca prowadzi sklep wysyłkowy. Kupił rower, z którego korzystają pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe (np. przejazd na pocztę, do urzędu). Firma znajduje się w dużym mieście – przemieszczanie się autem zabiera wiele czasu, a rower to doskonała alternatywa.
Czy taki wydatek będzie kosztem działalności? Czy można odliczyć VAT?
PIT

Ulepszenie spółdzielczego lokalu użytkowego

Anna Koleśnik
2016-11-15
Przedsiębiorca zakupił spółdzielczy lokal użytkowy w celu wykorzystania go w działalności gospodarczej (jako siedzibę firmy). Przed przyjęciem lokalu do używania poniósł wydatki na jego adaptację do własnych potrzeb (m.in. przebudowę ścianek działowych, montaż drzwi, klimatyzacji) w kwocie 30 000 zł.
Czy zwiększają one wartość początkową lokalu? Jak potraktować wydatek w postaci wpisowego do spółdzielni? Czy on też zwiększa wartość lokalu?
CIT i PIT

Wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników

Tomasz Krywan
2016-11-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju imprezy integracyjne (np. paintball, escape room, park linowy), których koszty finansuje ze środków obrotowych.
Czy są one kosztami uzyskania przychodów?
VAT

Opodatkowanie usług montażu regałów świadczonych w Niemczech

Tomasz Krywan
2016-11-15
Podatnik nawiązał współpracę z niemiecką firmą, będzie montował regały w halach na terenie Niemiec.
Czy w związku z tym ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT-UE? Czy powinien naliczać VAT na wystawianych fakturach dokumentujących usługi montażu regałów?
Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu

2016-10-14
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Jako jeden z przedmiotów działalności w CEIDG wpisany jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych – podatek liniowy. Podatnik ma nieruchomość prywatną, nieuwzględnioną w ewidencji środków trwałych firmy.
Czy jej wynajem może być opodatkowany ryczałtem?
VAT

Opodatkowanie VAT kwoty otrzymanej jako wadium w przetargu

Tomasz Krywan
2016-10-14
Spółka ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie negocjacji. Oferenci musieli wpłacić wadium przed przystąpieniem do negocjacji. Z podmiotem, który zaproponował najwyższą cenę, podpisano protokół z zakończenia negocjacji. Określono w nim cenę sprzedaży i zaznaczono, że wpłacone wadium zostanie zaliczone na jej poczet, wyznaczono również datę podpisania umowy przedwstępnej.
Kiedy należy opodatkować VAT kwotę wpłaconą jako wadium?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z biletu kolejowego

Tomasz Krywan
2016-10-14
Podatnik często kupuje kilka biletów kolejowych z wyprzedzeniem.
Kiedy można odliczać VAT z takich biletów? W miesiącu zakupu czy przejazdu?
CIT i PIT

Nieściągalna wierzytelność – koszt brutto czy netto

Edyta Głębicka
2016-10-14
To wątpliwość wielu przedsiębiorców, którzy walczą z niesolidnymi kontrahentami. Za sprawą niejednolitego orzecznictwa sądowego wciąż nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, choć przeważa wykładnia niekorzystna dla podatników.
CIT i PIT

Odszkodowanie za śmierć pracownika kosztem podatkowym

Grzegorz Gębka
2016-10-14
Pracownik spółki z o.o. podczas świadczenia pracy uległ śmiertelnemu wypadkowi. Na mocy prawomocnego wyroku sądu cywilnego spółka wypłaciła rodzinie odszkodowanie i pokryła koszty pogrzebu.
Czy te wydatki można zaliczyć do kosztów działalności?
PIT

Korekta przychodu w związku z błędnym wystawieniem faktury przed 1.01.2016

Tomasz Krywan
2016-10-14
W październiku 2015 podatnik wykazał przychód ze sprzedaży towaru, do której w rzeczywistości nie doszło, tj. fakturę wystawiono pomyłkowo. Przychód z tej faktury został uwzględniony w pkpir za 2015 i zeznaniu PIT-36L za ten rok. Popełniony błąd podatnik uświadomił sobie dopiero we wrześniu 2016.
Czy korektę przychodu należy zrobić wstecznie, czy też na bieżąco?
VAT

Montaż mebli kuchennych – sprzedaż towarów czy modernizacja mieszkania

Konrad Piłat
2016-10-14
W sprawie stawki VAT na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu mebli kuchennych NSA wydał uchwałę, a MF wyraził swoje stanowisko w interpretacji ogólnej. Do sądów wciąż jednak trafiają sprawy dotyczące tego zagadnienia.
VAT

Zbycie własnych wierzytelności bez VAT

Tomasz Krywan
2016-09-15
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma kilka nieuregulowanych przez kontrahentów wierzytelności.
Czy sprzedając je, powinien wystawić fakturę z naliczonym VAT?
CIT i PIT

Ustalanie przychodów z najmu zaliczanego do działalności gospodarczej

Edward Kosakowski
2016-09-15
Ze względu na ciągły charakter usług najmu datę powstania przychodu z ich tytułu ustala się na zasadach szczególnych. Nie zmienia to faktu, że za przychody z najmu uważa się kwoty należne – identycznie jak ze świadczenia innych usług.
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie VAT przy nabyciu notebooków i smartfonów

Marcin Szymankiewicz
2016-09-15
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) nabywa fabrycznie nowe notebooki i smartfony na podstawie pojedynczych „niezależnych” zamówień od 1 dostawcy (czynnego podatnika VAT). Każde zamówienie jest dokumentowane odrębną fakturą wystawioną przez sprzedawcę z 23% VAT. Na dostawę sprzętu nie są zawierane umowy. Przykładowo przy zapotrzebowaniu na 3 notebooki składane jest zamówienie na ten sprzęt (które nie przekracza kwoty 20 tys. zł), towar dostarczony jest w 1 dostawie. Za tydzień okazuje się, że trzeba zamówić dla innej osoby w firmie smartfon oraz kolejny notebook – znowu składane jest zamówienie (nieprzekraczające 20 tys. zł), towar dostarczony jest w kolejnej dostawie itd.
Czy transakcje te powinny być rozliczone przez spółkę na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), czy też prawidłowe jest rozliczenie VAT przed dostawcę sprzętu (wystawienie faktury z 23% VAT)?
VAT

Wywozowy Dokument Towarzyszący a stawka 0% na eksport towarów

Edyta Głębicka
2016-09-15
W kwietniu spółka dokonała eksportu towarów. Wykazaliśmy już go ze stawką 0% VAT, ale nabraliśmy obecnie wątpliwości, czy nie uczyniliśmy tego przedwcześnie, na podstawie pierwszego dokumentu, z którego wynikało, że towary zostały objęte procedurą wywozu.
Jeżeli urzędem wywozu był UC w Niemczech, to czy Wywozowy Dokument Towarzyszący, który eksporter otrzymuje najszybciej, mógł być potwierdzeniem wywozu i pozwalał zastosować stawkę 0% dla eksportu?
PIT

Odsetki za opóźnienia płatności przez kontrahentów – źródło przychodu

2016-09-15
Część moich klientów nie realizuje płatności w terminie, na co nie zwracałem dotąd uwagi. Jednak gdy to przeanalizowałem, okazało się, że w skali roku należności z tytułu odsetek za zwłokę, które mógłbym uzyskać, dają całkiem sporą kwotę. Obecnie więc w sytuacji opóźnienia płatności naliczam odsetki.
Czy są one przychodem z działalności gospodarczej, czy też powinny być zakwalifikowane do innych źródeł (prowadzę pkpir)?
CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej – jaki kurs waluty

Anna Koleśnik
2016-09-15
Jaki kurs waluty powinniśmy przyjąć – dla celów podatku dochodowego – do wyceny faktur korygujących wystawionych w walucie obcej, a rozliczanych na bieżąco (korekta niespowodowana błędem rachunkowym ani inną oczywistą omyłką)?
Podatki

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla celów VAT w przypadku samochodów demonstracyjnych

Iwona Czauderna
2016-08-15
Spółka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych. Niektóre pojazdy przeznaczone do odprzedaży są udostępniane klientom jako samochody do jazd testowych (demonstracyjnych). Wykorzystanie pojazdów demonstracyjnych jest uregulowane w akcie wewnętrznym (porozumienie, regulamin) w taki sposób, aby wyłączyć ich użytek na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Czy aby odliczyć w pełni VAT od wydatków związanych z tymi samochodami, spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT?
CIT i PIT

Powypadkowy remont auta objętego ubezpieczeniem assistance

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca ma samochód służbowy objęty ubezpieczeniem assistance (ASS).
Czy koszty jego remontu powypadkowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Wydawanie voucherów – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż promocyjną swoich towarów. W ramach promocji jego klienci otrzymują vouchery uprawniające do bezpłatnych posiłków w restauracji, z którą zawarł umowę.
Czy wydawanie voucherów klientom podlega VAT?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie przy dostawie przemysłowych komputerów mobilnych

Marcin Szymankiewicz
2016-08-15
Spółka sprzedaje i serwisuje przemysłowe komputery mobilne o masie do 1 kg (PKWiU 26.20.11.0). Jedne z nich mają wygląd terminalu (ekran z klawiaturą), inne telefonu komórkowego czy tabletu. Mają wszystkie typowe dla komputerów elementy: procesor, pamięć ulotną i trwałą, wyświetlacz ciekłokrystaliczny (3–5 cali), klawiaturę, akumulator i system operacyjny. Ponadto są wyposażane w czytniki kodów kreskowych, kart zbliżeniowych, kamery itp. Mają zakres pracy w temperaturach od –20 do +50°C i w wilgotności 5–95%, normę szczelności od IP 40 do IP 67 oraz są zaprojektowane tak, że wytrzymują upadki na beton z wysokości od 1,5 do 2 m. Są one nabywane wyłącznie przez firmy i instytucje (nie zaś osoby prywatne), z przeznaczeniem do użytku służbowego.
Czy dostawy tych urządzeń nabywcom będącym czynnymi podatnikami VAT są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?
CIT i PIT

OC z polisy sprawcy wypadku – czy jest przychodem

Edward Kosakowski
2016-08-15
W wyniku stłuczki zniszczeniu uległ samochód stanowiący środek trwały. Nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (AC), jednak przedsiębiorcy zostało wypłacone odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku, pokrywające koszty naprawy.
Czy kwota ta jest przychodem z działalności gospodarczej?
Ryczałt ewidencjonowany

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, że w rozliczeniu za wierzytelność (w miejsce zapłaty za usługę) odda mu do użytkowania lokal, który przedsiębiorca będzie mógł wynajmować.
Czy przychody z wynajmu może on opodatkować w formie ryczałtu?
CIT i PIT

Zmiana nawierzchni parkingu – ulepszenie czy remont

Dominika Gałka
2016-08-15
Podatnik ma pawilon, w którym mieści się sklep wielobranżowy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking na kilka samochodów. Stanowi on odrębny środek trwały – został wybudowany 2 lata po zakończeniu budowy pawilonu, kiedy podatnik kupił grunt sąsiadujący z gruntem wcześniej zabudowanym. Nawierzchnia parkingu to tłuczeń wysypany ubitą ziemią. Podatnik planuje ułożyć w tym miejscu kostkę brukową.
Czy wydatki na nową nawierzchnię będą bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
VAT

Opodatkowanie zaliczki na poczet WDT

Edyta Głębicka
2016-08-15
Wystawiamy fakturę zaliczkową na WDT, aby na tej podstawie klient dokonał przedpłaty.
Czy taką fakturę ujmujemy w rejestrze i deklaracji VAT w miesiącu wystawienia z podatkiem 23%, skoro nie mamy jeszcze potwierdzenia wywozu?
CIT

Korekty deklaracji CIT-8 – nadpłata w jednym roku, zaległość w kolejnym

Ryszard Kubacki
2016-07-13
Wskutek błędnego rozliczenia międzyokresowego kosztów spółka jest zmuszona do złożenia korekt deklaracji CIT-8 za lata 2013–2014. W rezultacie za 2013 powstała nadpłata, zaś za 2014 – zaległość podatkowa w tej samej wysokości.
Czy w takim przypadku trzeba uiścić odsetki za zwłokę?
VAT

Zwolnienie podmiotowe dla biegłego rewidenta

Tomasz Krywan
2016-07-13
Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?
VAT

Faktura dokumentująca przedpłatę – czy powstaje obowiązek podatkowy w WNT

Edward Kosakowski
2016-07-13
Spółka w maju wpłaciła całą kwotę należności na poczet WNT. 19.05.2016 otrzymała fakturę od unijnego kontrahenta potwierdzającą tę przedpłatę. Towar został jej dostarczony dopiero 2 czerwca. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT?
VAT

Korzystanie z autostrad za granicą to nie import usług

Marcin Szymankiewicz
2016-07-13
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) świadczy usługi transportu drogowego. Ponosi za granicą opłaty drogowe m.in. z tytułu korzystania z płatnych autostrad, tuneli bądź mostów. Czy słusznie nie wykazuje ich jako importu usług?
PIT

Diety podróżującego przedsiębiorcy jako koszt uzyskania

Tomasz Krywan
2016-07-13
Przedsiębiorca wyjeżdża w długie, zagraniczne podróże służbowe. Bywa, że trwają one przez większą część miesiąca.
Czy naliczone w związku z tym diety mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów klienta?
VAT

NIP z prefiksem można stosować także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową

Anna Koleśnik
2016-07-13
Mamy klienta, u którego spora część obrotu to transakcje wewnątrzwspólnotowe. Jego program do fakturowania automatycznie umieszcza na wystawianych fakturach NIP poprzedzony kodem PL.
Czy prawidłowe jest posługiwanie się takim numerem także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową?
VAT

Obrona dobrego imienia a naliczony VAT

Piotr Kaim
2016-07-13
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w branży budowlanej. Po zakończeniu jednego ze zleceń jego kontrahent udzielił 2 wywiadów w lokalnej prasie, w których stwierdził, że jakość wykonanych robót była niska, co miało go narazić na dodatkowe, niezaplanowane koszty. Przedsiębiorca złożył wówczas pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta w drodze ugody pozasądowej. Przy jej zawieraniu, a także w poprzedzającym ją postępowaniu sądowym przedsiębiorca był reprezentowany przez kancelarię adwokacką. Ta wystawiła fakturę za swoje usługi.
Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć z niej VAT?
PCC

Zwolnienie od PCC pożyczki między członkami rodziny

Łukasz Chłond
2016-07-13
Czy pożyczka od członka rodziny zawsze jest wolna od PCC, czy też jest jakaś kwota, do której pożyczki takie są zwolnione z podatku?
PIT

Przychód z tytułu ustanowienia przez przedsiębiorcę służebności przesyłu

Tomasz Krywan
2016-07-13
Osoba fizyczna prowadzi firmę budowlaną. Na działce wykorzystywanej w działalności gospodarczej ustanowiła służebność przesyłu (dla firmy energetycznej).
Czy uzyskany z tej racji przychód jest opodatkowany PIT jako przychód z działalności gospodarczej?
CIT i PIT

Utracona zaliczka nie jest kosztem podatkowym

Karol Różycki
2016-07-13
Przedsiębiorca wpłacił zaliczkę na poczet planowanej dostawy towarów. Kontrahent okazał się oszustem – „zniknął” wraz z pieniędzmi.
Czy utraconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Skutki umorzenia części składek ZUS przedsiębiorcy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ZUS umorzył część zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami.
Czy z tego tytułu powstał przychód opodatkowany PIT?
VAT

Duplikat e-faktury w formie papierowej

Tomasz Krywan
2016-06-06
Podatnik wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, a następnie drukuje je w celu przechowywania.
Czy może na żądanie nabywcy wystawić duplikat e-faktury w formie papierowej?
CIT

Środek trwały kupiony w 2015 na raty – czy konieczna korekta kosztów

Ryszard Kubacki
2016-06-06
Spółka nabyła i wprowadziła do swojej ewidencji w październiku 2015 środek trwały – linię produkcyjną. Dokonuje miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, począwszy od listopada 2015, ujmując je w swoich kosztach podatkowych. Terminy płatności dla sprzedawcy (w ratach) ustalono na poszczególne miesiące 2016 (maj, sierpień, grudzień).
Czy – uwzględniając art. 15b updop – spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Obciążanie nabywców usług transportowych opłatami za przestój

Tomasz Krywan
2016-06-06
Spółka świadczy usługi transportowe.
W jaki sposób powinna obciążać zleceniodawców kosztami przestoju pojazdów?
VAT

Fakturowanie usługi szkoleniowej wykonywanej w Polsce dla firmy zagranicznej

Tomasz Krywan
2016-06-06
Osoba fizyczna (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) prowadzi działalność szkoleniową. Do jednego z organizowanych szkoleń (w Poznaniu) swoich pracowników zgłosiła firma niemiecka.
Czy fakturę za szkolenie należy tej firmie wystawić bez VAT z dopiskiem „odwrotne obciążenie”?
VAT

Wprowadzenie prywatnego auta do firmy nie daje prawa do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki
2016-06-06
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) w zeszłym roku kupił samochód osobowy, który wszedł do majątku prywatnego. Obecnie pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.
Czy podatnik ma prawo przynajmniej do częściowego odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie auta?
CIT i PIT

Uproszczona ewidencja kosztów zakupu materiałów i towarów a ustalanie zaliczek na CIT i PIT

Edward Kosakowski
2016-06-06
Czy podatnicy CIT i PIT, prowadzący księgi rachunkowe i stosujący metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu, dla potrzeb ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek korekty kosztów księgowych o wartość różnicy ich stanu ustalanego w drodze spisu z natury?
VAT

Usługi pośrednictwa w odzyskaniu VAT – jaka stawka VAT

Tomasz Krywan
2016-05-08
Firma świadczy usługi pośrednictwa w odzyskiwaniu podatku VAT w innych państwach członkowskich UE.
Czy korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?

Zbycie nieruchomości uzyskanej wskutek rozszerzenia wspólności majątkowej – czy powstaje przychód

Grzegorz Gębka
2016-05-08
Podatnik kilkanaście lat temu (jeszcze jako kawaler) kupił nieruchomość. Początkowo stanowiła ona jego majątek odrębny. Obecnie chce ją włączyć do majątku wspólnego (jego i małżonki).
Czy gdy nieruchomość ta zostanie sprzedana przed upływem 5 lat od włączenia do majątku wspólnego, powstanie obowiązek zapłaty PIT?
PIT

Nieodliczony zwrot VAT z faktury VAT-RR – czy jest kosztem

Karol Różycki
2016-05-08
Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowany zwrot podatku z faktury VAT-RR w sytuacji, gdy nie zostają spełnione warunki do zwiększenia kwoty VAT naliczonego o ten zwrot?
VAT

Skonto można rozliczyć mimo braku faktury korygującej od unijnego kontrahenta

Konrad Piłat
2016-05-08
Bardzo często (szczególnie dostawcy w Niemiec) stosują wobec klientów rabaty w postaci skonta, tj. zmniejszenie ceny za wcześniejszą płatność. Informacja o skoncie zawarta jest jedynie w treści faktury. Nawet jeśli odbiorca z niego skorzysta (czyli zapłaci szybciej, ale z uwzględnieniem rabatu), to dostawcy nie wystawiają faktury korygującej ani żadnego innego dodatkowego dokumentu.
Jak w takich przypadkach określić wartość WNT? Przykładowo: faktura zakupu w ramach WNT wystawiona jest przez zagranicznego dostawcę 25 kwietnia, polski odbiorca ma możliwość skorzystania z 2% skonta w przypadku płatności w ciągu 10 dni i 2 maja dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta. Czy wówczas jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za kwiecień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (ponieważ do dnia złożenia deklaracji VAT wiemy już, że z niego skorzystaliśmy)? Czy też w kwietniu powinniśmy wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za maj (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta?
VAT

Wydłużenie terminu płatności – czy trzeba wystawić fakturę korygującą

Tomasz Krywan
2016-05-08
Spółka wystawiła fakturę, wskazując na niej termin płatności. Przed upływem tego terminu nabywca wynegocjował jego przedłużenie.
Czy spółka ma obowiązek wystawić fakturę korygującą celem wskazania ostatecznego (zmienionego) terminu płatności?
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?
VAT

Rozliczenie VAT od sprzedaży elektrośmieci

Edyta Głębicka
2016-05-08
Podatnik prowadzący restaurację przechowuje żywność w dużych zamrażarkach i ladach chłodniczych. Jedna z zamrażarek uległa uszkodzeniu na tyle istotnemu, że naprawa trwałaby długo, a jej koszty mogłyby osiągnąć połowę ceny nowego sprzętu. Zdecydował się więc kupić nowe urządzenie, a stare i uszkodzone sprzedać firmie zajmującej się skupem takiego sprzętu i jego utylizacją.
Czy powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, skoro faktycznie zamrażarka nie była jeszcze złomem? Wartość sprzętu została ustalona według jego wagi.
CIT i PIT

Kara umowna za nieprawidłowości w dokumentacji medycznej jako koszt podatkowy

Tomasz Krywan
2016-05-08
NFZ nałożył na spółkę jawną prowadzącą przychodnię karę umowną za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej.
Czy można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Czy otrzymując zaliczkę na poczet WDT, trzeba wystawić fakturę

Tomasz Krywan
2016-04-15
Na początku lutego 2016 niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na poczet zakupu towaru, który zostanie jej wysłany w maju 2016.
Czy należało wystawić fakturę zaliczkową i w części przypadającej na tę zaliczkę wykazać WDT?
VAT

Obowiązek składania informacji VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu

Tomasz Krywan
2016-04-15
Czy w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu należy złożyć aktualizację VAT-26?
Zmianie ulega numer rejestracyjny samochodu.
PIT

Wyrównanie szkody poniesionej przez klienta biura rachunkowego - skutki w PIT

Anna Koleśnik
2016-04-15
Odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego wypłacone przedsiębiorcy - osobie fizycznej - przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest przychodem z działalności gospodarczej i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.
PIT

Sprzedaż lokalu użytkowego po przekształceniu prawa spółdzielczego we własność a podatek dochodowy

Grzegorz Gębka
2016-04-15
Podatnik kilka lat temu nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które w 2014 zostało przekształcone w pełną własność. Lokal do tej pory wynajmował poza działalnością (najem prywatny). Obecnie ma zamiar go sprzedać.
Jak ustalić termin nabycia nieruchomości - czy będzie to data, w której uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu, czy moment uzyskania prawa własności?
PIT

Umowa najmu wspólnika ze spółką osobową - jak rozliczać koszty

Konrad Piłat
2016-04-15
Nasz klient planuje zostać komandytariuszem w spółce komandytowej. W majątku prywatnym ma dom jednorodzinny z garażem, który będzie ona od niego wynajmować.
Czy płacony mu przez spółkę czynsz za wynajem może być bez ograniczeń zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez wszystkich wspólników, w tym przez niego? Jak wyglądałoby to w przypadku innych spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej?
VAT

Badania kliniczne prowadzone przez lekarza nie korzystają ze zwolnienia od VAT

Zofia Ruwnicka
2016-04-15
Lekarz specjalista w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie opieki medycznej zawarł umowę z firmą farmaceutyczną (sponsorem) o świadczenie usług medycznych związanych z badaniami klinicznymi. Przedmiotem umowy jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku u pacjentów z określonymi chorobami.
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?
VAT

Termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę w przypadku samofakturowania

Marcin Szymankiewicz
2016-04-15
Spółka X (czynny podatnik VAT) sprzedaje usługi spółce Y (też czynny podatnik VAT). Zgodnie z zawartym porozumieniem o samofakturowaniu faktury potwierdzające tę sprzedaż wystawia w formie elektronicznej nabywca - Y. Wystawia także faktury korygujące, m.in. w razie udzielenia rabatu przez sprzedawcę. Dokumenty te są przesyłane do sprzedawcy do akceptacji e-mailem, na bieżąco, niezwłocznie po ich wystawieniu (tego samego dnia). Akceptując fakturę elektroniczną, sprzedawca wysyła stosowną informację - zazwyczaj również tego samego dnia.
Czy wystawienie faktury korygującej przez Y w ramach samofakturowania, a następnie otrzymanie jej przez X do akceptacji spełnia wymogi dotyczące uzyskania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej in minus, a w związku z tym X ma prawo ujmować te faktury w rozliczeniu za miesiąc ich wystawienia?
PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży udziałów/akcji u osoby fizycznej – zmiana od 1.01.20

Edward Kosakowski
2016-03-16
Przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych u podatników PIT powstaje na tych samych zasadach co u podatników CIT – zawsze w dacie przeniesienia na nabywcę własności tych udziałów/akcji.
VAT

Najem zwolniony z VAT wpływa na limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców

Anna Koleśnik
2016-03-15
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, korzystając ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców (z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży 150 000 zł). Jednocześnie uzyskuje przychody z prywatnego najmu 2 mieszkań (na cele mieszkalne), zwolnione z VAT.
Czy tę sprzedaż zwolnioną bierze się pod uwagę w celu ustalenia, czy nie została przekroczona kwota 150 000 zł?
CIT i PIT

Zapłata zaległej faktury przed złożeniem zeznania a zwiększenie kosztów podatkowych

Karol Różycki
2016-03-15
Podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów za 2015 z powodu niezapłacenia w terminie należności wynikającej z faktury.
Czy zapłata tej należności przed złożeniem zeznania za 2015 upoważnia go do korekty zwiększającej koszty za ten rok?
VAT

Finansowanie zakupu okularów dla pracownika – prawo do odliczenia VAT

Tomasz Krywan
2016-03-15
Czy pracodawca może odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?
VAT

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna rozliczana procedurą uproszczoną

Tomasz Krywan
2016-03-15
Podatnik wystawił fakturę zawierającą dodatkowe dane określone w art. 136 ust. 1 ustawy o VAT.
Jakie jeszcze obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne na nim ciążą? Czy będzie to opodatkowane VAT?
CIT i PIT

Nowe zasady korekty – czy stosować je do przychodów i kosztów za 2015

Karol Różycki
2016-03-15
Od 1.01.2016 określono reguły rozliczania faktur korygujących przychody i koszty podatkowe.
Czy w związku z art. 11 ustawy z 10.09.2015 (DzU poz. 1595), mówiącym o stosowaniu nowych przepisów do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/ poniesionych przed 1.01.2016, przed złożeniem zeznania za 2015 należy skorygować zapisy księgi za ten rok, uwzględniając te nowe zasady?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez hotel za pobyt podczas szkolenia

Paweł Ziółkowski
2016-03-15
Zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla pracowników naszego biura rachunkowego. Głównym kosztem były noclegi.
Czy z faktury wystawionej przez hotel możemy odliczyć VAT?
CIT

Abonament medyczny dla zleceniobiorców jako koszt firmy

Grzegorz Gębka
2016-03-15
Czy abonament medyczny wykupiony dla członków zarządu, zleceniobiorców i wykonawców dzieła jest kosztem podatkowym spółki z o.o. niezatrudniającej pracowników?
CIT

Koszt podatku od nieruchomości dotyczący mieszkań niesprzedanych jeszcze przez dewelopera

Tomasz Krywan
2016-02-15
Spółka z o.o. prowadzi działalność deweloperską. W wybudowanym w ubiegłym roku budynku mieszkalnym ma do sprzedaży kilka mieszkań.
Czy podatek od nieruchomości dotyczący tych mieszkań może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów już teraz (z chwilą jego zapłaty), czy dopiero w momencie sprzedaży mieszkań?
VAT

Gadżety i próbki otrzymane przez fryzjera od dystrybutorów i wydawane klientom – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2016-02-15
Podatniczka prowadzi salon fryzjerski. Kupując produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów niezbędne przy świadczeniu usług, otrzymuje od producentów i dystrybutorów próbki (różnej objętości), testery produktów, materiały informacyjne i ulotki, gratisy w postaci różnych gadżetów, w tym takie, które wykorzystuje w działalności (kubki, nożyczki, maszynki). Dostaje też tzw. szampony techniczne. Czasami rzeczy te przekazuje swoim klientom. Zdarza się, że na fakturach dystrybutorzy wpisują, że odpłatność za używanie otrzymanych przez nią materiałów promocyjnych jest zawarta w cenie produktów. Takie materiały (np. bransoletki) także wydaje klientom.
Jakie są tego skutki w VAT?
Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych – wozi ładunki ciężarówką. Jeździ też taksówką osobową.
Czy z PIT może rozliczać się ryczałtem, stosując różne stawki do tych usług?
PCC

Pożyczka między członkami rodziny zawarta przed notariuszem

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Klient chce zawrzeć z bratem umowę pożyczki środków na działalność gospodarczą.
Czy jeśli zrobi to przed notariuszem, będzie musiał złożyć w US deklarację PCC-3 wraz z dowodem otrzymania środków na rachunek bankowy?
PIT

Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej roślin pochodzących z własnej hodowli

Tomasz Krywan
2016-02-15
Osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą (uprawia kwiaty) oraz działalność gospodarczą (sklep).
Czy sprzedaż kwiatów z własnej uprawy w swoim sklepie jest objęta PIT? Czy przychody z tego tytułu należy ująć w pkpir?
VAT

Parkowanie pojazdu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Spółka (podatnik VAT) posiada flotę pojazdów przeznaczonych wyłącznie do prowadzonej działalności (a nie do użytku prywatnego), co potwierdzają przepisy regulaminów wewnętrznych oraz umów zawieranych z pracownikami. Jednocześnie spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi, dlatego każdy pracownik przechowuje auto w pobliżu miejsca zamieszkania. W US zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, do każdego pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu.
Czy spółka może odliczać 100% VAT?
VAT

Zbycie udziałów w spółce – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Spółka (producent mebli) ma udziały w innej spółce, które kiedyś uzyskała w ramach rozliczenia z kontrahentem. W najbliższym czasie – w celu uzyskania dodatkowych środków – zamierza je zbyć.
Czy będzie to opodatkowane VAT?
CIT

Kara umowna za podjęcie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2016-02-15
Spółka z o.o. zobowiązała się do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec firmy X, a w razie naruszenia tego zobowiązania – do zapłaty na jej rzecz kary umownej. W styczniu 2016 po analizie biznesowej spółka zdecydowała o podjęciu działalności konkurencyjnej (wiążącej się z uzyskiwaniem przez nią przychodów opodatkowanych CIT) i zapłaciła karę umowną firmie X.
Czy może być ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Nagroda pieniężna – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Podatnik prowadzi akcję promocyjną, w ramach której przyznaje klientom punkty za nabycie towarów. Ci, którzy zbiorą ich najwięcej, otrzymają po zakończeniu promocji nagrody pieniężne.
Czy przekazywanie nagród w takiej formie podlega VAT?
VAT

Korekta VAT odliczonego przy adaptacji wynajmowanego pomieszczenia po zaprzestaniu najmu

Tomasz Krywan
2016-01-15
Od 2013 podatnik wynajmuje lokal na siedzibę firmy. Na początku wynajmu poniósł koszty jego adaptacji na biuro, od których odliczył VAT. Obecnie zamierza przenieść siedzibę do innego lokalu i rozwiązać dotychczasową umowę najmu. Czy konieczna będzie korekta odliczonego VAT?
PIT

Nabycie obcego środka trwałego z własną inwestycją

Ryszard Kubacki
2016-01-15
Spółka jawna osób fizycznych poczyniła inwestycję w wynajmowanym lokalu. Została ona w części zamortyzowana jako inwestycja w obcym środku trwałym. Obecnie spółka chce nabyć ten lokal.
Czy niezamortyzowana wartość inwestycji będzie kosztem podatkowym w momencie nabycia lokalu?
VAT

Zmiana US właściwego w sprawach VAT a obowiązek aktualizacji zgłoszenia VAT-R

Tomasz Krywan
2016-01-15
Dotychczas nasz klient rozliczał VAT w US właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (sklep).
Czy w związku ze zmianą przepisów konieczna jest aktualizacja zgłoszenia VAT-R celem wskazania US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania?
CIT i PIT

Likwidacja korekty kosztów z tytułu przeterminowanych faktur, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Edward Kosakowski
2016-01-15
Od 1.01.2016 uchylono przepisy updop dotyczące obowiązkowej korekty kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań. Spółka z o.o. ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Czy należy uznać, że obowiązek korekty kosztów został w tym przypadku zniesiony w trakcie roku podatkowego?
PIT

Opodatkowanie transakcji na rynku Forex zawieranych w ramach działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2016-01-15
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza rozszerzyć ją o PKD 64.99.Z i handlować opcjami walutowymi na rynku Forex.
Czy osiągane z tego tytułu przychody będą dla niej przychodami z działalności gospodarczej, czy z praw majątkowych?
VAT

Odliczenie VAT od towarów nabywanych w celu bezpłatnego przekazania pracownikom

Tomasz Krywan
2016-01-15
Spółka prowadząca działalność opodatkowaną VAT kupuje towary wręczane pracownikom jako nagrody rzeczowe (np. jako nagroda miesiąca, z okazji urodzin czy przejścia na emeryturę). Czy z faktur dokumentujących takie zakupy może odliczać VAT?
VAT

Niemieckie należności celne a podstawa opodatkowania WNT

Tomasz Krywan
2015-12-15
Polski podatnik kupuje towary z Chin, odprawa celna odbywa się w Hamburgu.
Czy należności celne płacone za pośrednictwem niemieckiego przedstawiciela należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT WNT towarów przemieszczanych z Niemiec do Polski?
VAT

Zwolnienie z VAT lokalu ujętego w likwidacyjnym spisie z natury

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) kupił lokal użytkowy, od którego odliczył VAT. Lokal był wykorzystywany wyłącznie pod usługi najmu opodatkowane VAT. Obecnie jego odpłatne zbycie jest zwolnione z VAT - minęły 2 lata po pierwszym zasiedleniu. Podatnik zamierza zakończyć działalność.
Czy lokal powinien być ujęty w spisie z natury i podlega VAT przy likwidacji działalności?
PCC

Umowa depozytu nieprawidłowego a PCC

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Klient naszego biura zawarł z innym przedsiębiorcą umowę depozytu nieprawidłowego. Na tej podstawie oddał przechowawcy na określony czas środki pieniężne, którymi ten drugi może rozporządzać. W zamian za to uzyska wynagrodzenie za udostępnienie swoich środków.
Czy powinien zapłacić PCC?
PCC

Pożyczka od brata na rozwój przedsiębiorstwa

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność otrzymał od brata pożyczkę w wysokości 100 000 zł, którą przeznaczył na rozwój biznesu.
Na jakim formularzu powinien zadeklarować PCC i kiedy powinien go wpłacić?
CIT i PIT

Utracona zaliczka jako koszt uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2015-12-15
Spółka z o.o. zamówiła w Chinach towary handlowe, za które wpłaciła zaliczkę w wysokości 20% ceny. Na zaliczkę otrzymała fakturę. Zanim jednak doszło do transakcji, chińska firma zbankrutowała i nie dostarczyła zamówienia.
Czy kwotę wpłaconą tytułem zaliczki można zaliczyć do kosztów podatkowych? Spółka raczej jej nie odzyska ani nie dostanie zamówionych towarów.
CIT

Wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy w okresie wypowiedzenia umowy - czy jest kosztem

Ryszard Kubacki
2015-12-15
Z uwagi na zmianę branży spółka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W jego trakcie podwykonawcy nie świadczyli już usług, wystawiali jednak na spółkę faktury z VAT na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. Spółka opłaciła te faktury.
Czy wydatki na ten cel są dla niej kosztami uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny

Radosław Michał Stępień
2015-12-15
Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe - zamierza wziąć 2 maszyny w leasing operacyjny.
Opłaty wstępne dotyczące leasingu mogą być odniesione w koszty podatkowe jednorazowo czy trzeba je rozliczyć poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów?
VAT

Nakłady na nieruchomość uwzględnione w czynszu - jak liczyć VAT z tytułu dzierżawy

Ryszard Kubacki
2015-12-15
Wysokość czynszu należnego z tytułu dzierżawy będzie obniżana o określoną kwotę nakładów na nieruchomość, które ma ponieść dzierżawca.
Co będzie podstawą opodatkowania VAT z tytułu dzierżawy?
PCC

PCC przy zawarciu umowy spółki jawnej

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Nasz klient wraz z 2 osobami zamierza utworzyć spółkę jawną. Każdy z przyszłych wspólników wniesie do niej określony wkład rzeczowy lub pieniężny. W związku z tym wystąpi PCC.
Kto będzie zobowiązany do jego zapłaty: spółka czy wspólnicy?
CIT i PIT

Wydatek na opracowanie strony WWW przekraczający 3500 zł a amortyzacja

Tomasz Krywan
2015-11-15
Zleciliśmy opracowanie strony internetowej, za co zapłaciliśmy 7000 zł netto + VAT (1610 zł).
Kwotę netto możemy w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy powinniśmy ją amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?
VAT

Jaka stawka dla WNT książek i kosztów ich wysyłki

Tomasz Krywan
2015-11-15
Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie książek oznaczonych symbolem ISBN jest WNT podlegającym VAT i jaką stawkę należy zastosować?
Czy tę samą stawkę należy przyjąć do kosztów wysyłki wykazanych w fakturze za książki?
CIT

Prace rozbiórkowe a wartość początkowa nowego obiektu

Ewelina Majewska-Howis
2015-11-15
Podatnik (spółka z o.o.) planuje rozbiórkę środka trwałego (budynku garażowego) na własnej działce. W to miejsce chce wybudować nowy obiekt, w którym będzie kontynuowana dotychczasowa działalność gospodarcza.
Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy powiększyć o nakłady na wyburzenie starego?
PIT

Wydatki na garnitur dla przedsiębiorcy

Tomasz Krywan
2015-11-15
Czy zakup garnituru można uznać za koszt uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Charakter wykonywanej działalności (prawnik) nakazuje używanie takiego stroju.
VAT

Rejestracja VAT-UE podatnika zwolnionego podmiotowo

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Przedsiębiorca rozpoczyna działalność w zakresie handlu towarami. Jest zwolniony z VAT z uwagi na niski pułap obrotów. Część towarów chce nabyć w Niemczech od tamtejszych firm.
Czy ma obowiązek zarejestrować się na VAT-UE? Jeśli tak, to czyw dalszym ciągu będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego?
VAT

Czy jest VAT od odsetek cywilnych naliczonych za spóźnioną zapłatę

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Sprzedano towar z terminem płatności 14 dni. Nabywca zapłacił dopiero po 4 miesiącach. Sprzedawca chce naliczyć mu odsetki od opóźnionej płatności.
Czy powinien opodatkować je VAT ze stawką właściwą dla sprzedanego towaru?
PCC

Pożyczka udzielona na konto spółki cywilnej

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach małżeństwa ustanowił rozdzielność majątkową. Żona pożyczyła mu 20 000 zł, które przelała ze swojego rachunku bankowego na rachunek spółki.
Czy wpływa to na zwolnienie pożyczki z podatku?
VAT

Sprzedaż w procedurze marży maszyn kupionych bez VAT

Ryszard Kubacki
2015-11-15
Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. W zeszłym roku zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawyo VAT (stał się czynnym podatnikiem VAT). Część maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie kupił przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w VAT - na umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Planuje sprzedaż niektórych z tych maszyn.
Czy możliwe jest tutaj opodatkowanie na zasadzie marży?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....