Książki wydawnictwa „Rachunkowość”

Zamknięcie roku 2020


Gdy rozpoczął się 2021 r. wiele osób cieszyło się, że 2020 r. jest już zamkniętym rozdziałem. Księgowi wiedzieli jednak, że zamknięcie tego roku jest jeszcze przed nimi... Wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego można znaleźć w jednej książce - „Zamknięcie roku 2020”.

W publikacji szczegółowo omówiono tematykę m.in.:

 • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),
 • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
 • ustalania podatku odroczonego,
 • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line, rozszerzonej o wciąż aktualne opracowania z lat ubiegłych.


Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 718

ISBN: 978-83-63251-29-1

Cena: 189.00 zł (w tym 5% VAT)


Polska Izba Biegłych Rewidentów - e-księgarnia

Podatki 2020


Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2020 r., m.in. w zakresie:

 • nowej matrycy stawek VAT,
 • wiążących informacji stawkowych,
 • zmodyfikowanego pliku JPK_VAT,
 • rozliczania VAT od importu towarów,
 • opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • kas rejestrujących on-line i elektronicznych paragonów,
 • wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności przelewem na rachunek spoza „białej listy” bądź z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności,
 • korekty przychodów i kosztów w przypadku wystąpienia złych długów,
 • obowiązków płatników PIT,
 • raportowania schematów podatkowych,
 • przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa.

Ponadto w książce omówiono podatkowe skutki wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców, w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej, w związku z pandemią.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych regulacji, podają przykłady, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia wydane przez Ministra Finansów.

Stan prawny 30.10.2020

Wydanie II uzupełnione


Autorzy: Łukasz Chłond, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Renata Majewska, Marcin Sądej, Aneta Szwęch, Małgorzata Trzęsimiech, Robert Woźniacki, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 340

ISBN: 978-83-63251-31-4

Cena: 94.00 zł (w tym 5% VAT)


Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2020 r.


W książce omówiono zagadnienia zamknięcia roku i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych za 2020 rok.

Ze względu na specyficzne cechy działalności spółdzielni, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków spółdzielni oraz działalność pozostała (w tym gospodarcza – ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

Odmienny jest też sposób ustalania dochodu podatkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa oblicza dwa, a niekiedy nawet trzy niezależne od siebie dochody: z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (wolny od CIT przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz z pozostałej działalności i ew. z zysków kapitałowych (podlegające opodatkowaniu).

Z uwagi na specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowych pojawia się też wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT – stosowaniem zwolnień od opodatkowania i właściwych stawek podatku, korzystaniem z prawa do odliczenia.

Problemom tym poświęcona jest niniejsza publikacja. Uzupełnia ją wybór najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśniających konkretne problemy podatkowe spółdzielni.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymaga jednak znajomości ogólnych zasad, przedstawionych w publikacji Zamknięcie roku 2020, komplementarnej do niniejszej książki.


Autorzy: Ewa Hrebin

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 122

ISBN: 978-83-63251-30-7

Cena: 69.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości


Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.


Autorzy: Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2015

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 186

ISBN: 978-83-63251-12-3

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych


W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości.

Ilustracją poruszanych zagadnień są liczne przykłady, schematy, tabele.

Autorami książki są praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni i syndycy, na co dzień zajmujący się tą problematyką.

Zmiany w drugim wydaniu:

W ciągu roku od momentu ukazania się pierwszego wydania nastąpiło wiele zmian prawnych, pojawiło się nowe orzecznictwo i interpretacje, zwłaszcza dotyczące kwestii podatkowych. Uwzględniliśmy je w drugim wydaniu.

Gdy ukazywało się pierwsze wydanie, obowiązywało jeszcze Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie kwestie upadłości i postępowań naprawczych regulują dwie ustawy: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania wszczęte przed 1.01.2016 r. toczą się jednak jeszcze według starych zasad i dlatego pozostawiliśmy równoległy opis dwóch trybów postępowania upadłościowego (starego i nowego),większy akcent kładąc jednak na nowe rozwiązania. Szerzej zostały także omówione nowe tryby postępowań restrukturyzacyjnych.


Autorzy: Maria Brzezińska, Zdzisław Fedak, Ewa Hrebin, Edward Kosakowski, Anna Łukaszun, Witold Missala, Jerzy Pałys, Elżbieta Pudło, Andrzej Radzisław, Łukasz Wolbach, Paweł Wrześniewski

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 196

ISBN: 978-83-63251-16-1

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: Angielsko-polski i polsko-angielski


Zestaw dwóch słowników: Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego.

Publikacje zawierają tłumaczenia słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieprecyzyjnie tłumaczonych w dostępnych słownikach. Pozycje wzajemnie się uzupełniają i otwieraja dostęp do fachowej literatury w języku angielskim, a także ułatwiają księgowym i biegłym rewidentom, komunikację w języku angielskim w fachowych kwestiach z z pracodawcami, klientami, współpracownikami, podczas konferencji, narad, seminariów, a także w różnych pisemnych opracowaniach.


Autorzy: dr Nelli Artienwicz

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2017, 2014

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 132

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: polsko-angielski, angielsko-polski
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Rachunkowość Zarządcza
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości


W książce zaprezentowano różne metody rachunkowości zarządczej, takie jak:

 • zarządczy rachunek kosztów,
 • planowanie finansowe,
 • budżetowanie operacyjne i sprawozdania decyzyjne,
 • rachunek kosztów docelowych,
 • rachunek strumieni wartości,
 • rachunek celowego postarzania produktów,
 • mapy wartości.

Na opracowanie składają artykuły opublikowane pierwotnie na łamach miesięcznika „Rachunkowość”, uwspółcześnione z uwagi na upływ czasu oraz zmianę uwarunkowań korzystania z rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej na poziomie akademickim, tj. uczestników studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości, finansów i controllingu.


Autorzy: Monika Łada

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-18-5

Cena: 60.00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy wykaz kont


Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.

WWK uwzględnia postanowienia:

 • ustawy o rachunkowości,
 • kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
 • ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
 • ustaw o podatkach dochodowych,
 • ustawy o podatku akcyzowym.

Na WWK składają się:

 • zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont,
 • wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
 • bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
  • wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
  • wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2009

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 240

ISBN: 978-83-926323-1-3

Cena: 99.00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy Wykaz Kont
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....