Książki wydawnictwa „Rachunkowość”

Zamknięcie roku 2020


W pierwszym tygodniu listopada ukaże się 26. wydanie naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego szczegółowo omawiającego tematykę m.in.:

 • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),
 • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
 • ustalania podatku odroczonego,
 • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line, rozszerzonej o wciąż aktualne opracowania z lat ubiegłych.


Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 718

ISBN: 978-83-63251-29-1

Cena: 189.00 zł (w tym 5% VAT)


Podatki 2020


Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2020 r., m.in. w zakresie:

 • nowej matrycy stawek VAT,
 • wiążących informacji stawkowych,
 • zmodyfikowanego pliku JPK_VAT,
 • rozliczania VAT od importu towarów,
 • opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • kas rejestrujących on-line i elektronicznych paragonów,
 • wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,
 • wyłączenia z kosztów podatkowych płatności przelewem na rachunek spoza „białej listy” bądź z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności,
 • korekty przychodów i kosztów w przypadku wystąpienia złych długów,
 • obowiązków płatników PIT,
 • raportowania schematów podatkowych,
 • przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa.

Ponadto w książce omówiono podatkowe skutki wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców, w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej, w związku z pandemią.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych regulacji, podają przykłady, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia wydane przez Ministra Finansów.

Stan prawny 5.08.2020


Autorzy: Łukasz Chłond, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Renata Majewska, Marcin Sądej, Aneta Szwęch, Małgorzata Trzęsimiech, Robert Woźniacki, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 320

ISBN: 978-83-63251-28-4

Cena: 94.00 zł (w tym 5% VAT)


Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej


W książce omówiono zagadnienia zamknięcia roku i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych za 2020 rok.

Ze względu na specyficzne cechy działalności spółdzielni, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków spółdzielni oraz działalność pozostała (w tym gospodarcza – ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

Odmienny jest też sposób ustalania dochodu podatkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa oblicza dwa, a niekiedy nawet trzy niezależne od siebie dochody: z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (wolny od CIT przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz z pozostałej działalności i ew. z zysków kapitałowych (podlegające opodatkowaniu).

Z uwagi na specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowych pojawia się też wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT – stosowaniem zwolnień od opodatkowania i właściwych stawek podatku, korzystaniem z prawa do odliczenia.

Problemom tym poświęcona jest niniejsza publikacja. Uzupełnia ją wybór najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśniających konkretne problemy podatkowe spółdzielni.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymaga jednak znajomości ogólnych zasad, przedstawionych w publikacji Zamknięcie roku 2020, komplementarnej do niniejszej książki.


Autorzy: Ewa Hrebin

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 88

ISBN: 978-83-63251-30-7

Cena: 69.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości


Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.


Autorzy: Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2015

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 186

ISBN: 978-83-63251-12-3

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych


W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości.

Ilustracją poruszanych zagadnień są liczne przykłady, schematy, tabele.

Autorami książki są praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni i syndycy, na co dzień zajmujący się tą problematyką.

Zmiany w drugim wydaniu:

W ciągu roku od momentu ukazania się pierwszego wydania nastąpiło wiele zmian prawnych, pojawiło się nowe orzecznictwo i interpretacje, zwłaszcza dotyczące kwestii podatkowych. Uwzględniliśmy je w drugim wydaniu.

Gdy ukazywało się pierwsze wydanie, obowiązywało jeszcze Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie kwestie upadłości i postępowań naprawczych regulują dwie ustawy: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania wszczęte przed 1.01.2016 r. toczą się jednak jeszcze według starych zasad i dlatego pozostawiliśmy równoległy opis dwóch trybów postępowania upadłościowego (starego i nowego),większy akcent kładąc jednak na nowe rozwiązania. Szerzej zostały także omówione nowe tryby postępowań restrukturyzacyjnych.


Autorzy: Maria Brzezińska, Zdzisław Fedak, Ewa Hrebin, Edward Kosakowski, Anna Łukaszun, Witold Missala, Jerzy Pałys, Elżbieta Pudło, Andrzej Radzisław, Łukasz Wolbach, Paweł Wrześniewski

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 196

ISBN: 978-83-63251-16-1

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: Angielsko-polski i polsko-angielski


Zestaw dwóch słowników: Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego.

Publikacje zawierają tłumaczenia słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieprecyzyjnie tłumaczonych w dostępnych słownikach. Pozycje wzajemnie się uzupełniają i otwieraja dostęp do fachowej literatury w języku angielskim, a także ułatwiają księgowym i biegłym rewidentom, komunikację w języku angielskim w fachowych kwestiach z z pracodawcami, klientami, współpracownikami, podczas konferencji, narad, seminariów, a także w różnych pisemnych opracowaniach.


Autorzy: dr Nelli Artienwicz

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2017, 2014

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 132

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: polsko-angielski, angielsko-polski
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Rachunkowość Zarządcza
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości


W książce zaprezentowano różne metody rachunkowości zarządczej, takie jak:

 • zarządczy rachunek kosztów,
 • planowanie finansowe,
 • budżetowanie operacyjne i sprawozdania decyzyjne,
 • rachunek kosztów docelowych,
 • rachunek strumieni wartości,
 • rachunek celowego postarzania produktów,
 • mapy wartości.

Na opracowanie składają artykuły opublikowane pierwotnie na łamach miesięcznika „Rachunkowość”, uwspółcześnione z uwagi na upływ czasu oraz zmianę uwarunkowań korzystania z rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej na poziomie akademickim, tj. uczestników studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości, finansów i controllingu.


Autorzy: Monika Łada

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-18-5

Cena: 60.00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy wykaz kont


Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.

WWK uwzględnia postanowienia:

 • ustawy o rachunkowości,
 • kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
 • ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
 • ustaw o podatkach dochodowych,
 • ustawy o podatku akcyzowym.

Na WWK składają się:

 • zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont,
 • wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
 • bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
  • wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
  • wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2009

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 240

ISBN: 978-83-926323-1-3

Cena: 99.00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy Wykaz Kont
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....