Książki wydawnictwa „Rachunkowość”

Zamknięcie roku 2018


24. wydanie naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (spółek kapitałowych, osobowych, osób fizycznych) oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Na 712 stronach szczegółowo omówiono tematykę inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, e-sprawozdań finansowych, podatku odroczonego, ustalenia wyniku podatkowego (dochodu z działalności gospodarczej oraz z objęcia i zbycia udziałów i akcji w spółkach), podziału zysku w spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych.

Treść prezentacji wzbogacają liczne tabele, przykłady, schematy.

Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, najnowsze stanowiska i interpretacje Komitetu Standardów Rachunkowości, przepisy podatkowe obowiązujące w 2018 r., najświeższe orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.


Autorzy: Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Agnieszka Gajewska, Edyta Głębicka, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Iwona Kowalczyk, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń, Ewa Stopczyńska, Ewa Śnieżek, Tadeusz Waślicki

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 712

ISBN: 978-83-63251-22-2

Cena: 189,00 zł (w tym 5% VAT)


Zamknięcie roku 2018
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ Sprawdź promocje 10%... 15%... ⇐
Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej


Książka jest poświęcona zamknięciu roku obrotowego i rozliczeniom podatkowym spółdzielni mieszkaniowych.

Ze względu na specyficzne cechy działalności spółdzielni, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków spółdzielni oraz działalność pozostała (w tym gospodarcza) – ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

Odmienny jest też sposób ustalania dochodu podatkowego – spółdzielnia mieszkaniowa oblicza dwa, a niekiedy nawet trzy niezależne od siebie dochody: z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (wolny od CIT przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz z pozostałej działalności i ew. z zysków kapitałowych (podlegające opodatkowaniu).

Z uwagi na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych pojawia się też wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT – stosowaniem zwolnień od opodatkowania i właściwych stawek podatku, korzystaniem z prawa do odliczenia.

Zagadnienia te omówiono w niniejszej publikacji. Uzupełnia ją wybór najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśniających konkretne problemy podatkowe spółdzielni.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymaga jednak znajomości ogólnych zasad, przedstawionych w publikacji Zamknięcie roku 2018, komplementarnej do niniejszej książki.


Autorka: Ewa Hrebin

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2018

Stan prawny: 9.11.2018 r.

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 88

ISBN: 978-83-63251-23-9

Cena: 69,00 zł (w tym 5% VAT)


Podatki 2018

– najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa


Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacji podatkowej), które weszły w życie pod koniec 2017 i w 2018 r., m.in. w zakresie:

 • wyodrębnienia w CIT zysków kapitałowych jako źródła przychodów,
 • kosztów finansowania dłużnego,
 • cen transferowych,
 • zaliczania do kosztów podatkowych usług niematerialnych świadczonych przez podmioty powiązane,
 • opodatkowania podziału spółki kapitałowej,
 • przyspieszonej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych,
 • amortyzacji jednorazowej niskocennych składników majątku,
 • terminów sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • podatku od przychodów z nieruchomości,
 • podzielonej płatności (split payment) w VAT,
 • „czarnej listy” podatników VAT,
 • kas rejestrujących,
 • blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców w ramach STIR.

Poruszono w niej także zagadnienia związane z zachowaniem należytej staranności w VAT oraz progami sporządzania dokumentacji podatkowej, będące przedmiotem wyjaśnień Ministra Finansów.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych przepisów, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych.


Autorzy: Marek Barowicz, Łukasz Chłond, Agata Dominowska, Ewa Hrebin, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Aleksander Kliszewski, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Renata Majewska, Karol Różycki, Iwona Sawicka, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Stan prawny: 14.08.2018

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 284

ISBN: ISBN 978-83-63251-21-5

Cena: 79,00 zł (w tym 5% VAT)


Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
⇒ Czytaj on-line ⇐

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych - aspekty bilansowe i podatkowe


W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości.

Ilustracją poruszanych zagadnień są liczne przykłady, schematy, tabele.

Autorami książki są praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni i syndycy, na co dzień zajmujący się tą problematyką.

Zmiany w drugim wydaniu:

W ciągu roku od momentu ukazania się pierwszego wydania nastąpiło wiele zmian prawnych, pojawiło się nowe orzecznictwo i interpretacje, zwłaszcza dotyczące kwestii podatkowych. Uwzględniliśmy je w drugim wydaniu.

Gdy ukazywało się pierwsze wydanie, obowiązywało jeszcze Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie kwestie upadłości i postępowań naprawczych regulują dwie ustawy: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania wszczęte przed 1.01.2016 r. toczą się jednak jeszcze według starych zasad i dlatego pozostawiliśmy równoległy opis dwóch trybów postępowania upadłościowego (starego i nowego),większy akcent kładąc jednak na nowe rozwiązania. Szerzej zostały także omówione nowe tryby postępowań restrukturyzacyjnych.


Autorzy: Maria Brzezińska, Zdzisław Fedak, Ewa Hrebin, Edward Kosakowski, Anna Łukaszun, Witold Missala, Jerzy Pałys, Elżbieta Pudło, Andrzej Radzisław, Łukasz Wolbach, Paweł Wrześniewski

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 196

ISBN: 978-83-63251-16-1

Cena: 79,00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości


Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.


Autorzy: Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 186

Oprawa: miękka

Format: A4

ISBN: 978-83-63251-12-3

Cena: 89,00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
⇒ Czytaj on-line ⇐
Podatki 2017
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
⇒ Czytaj on-line ⇐

Podatki 2017

najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS


Książka zawiera omówienia najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacji podatkowej), które weszły w życie na początku 2017 r. i w 2016 r., m.in. w zakresie:

 • korekt kosztów i przychodów podatkowych,
 • poboru zaliczek na PIT,
 • cen transferowych,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • odwrotnego obciążenia VAT,
 • zasad rejestracji podatników VAT i składania deklaracji,
 • Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • pełnomocnictw.

Poruszono w niej też zagadnienia związane z reformą administracji skarbowej i kontrolą przedsiębiorców (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej), podatkiem bankowym i podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych przepisów, przywołują też liczne wyjaśnienia i interpretacje Ministra Finansów oraz podległych mu organów podatkowych, a także najnowsze wyroki sądów administracyjnych.


Autorzy: Łukasz Chłond, Grzegorz Gębka, Marcin Górski, Magdalena Januszewska, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Aleksander Kliszewski, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Jarosław Oleśniewicz, Joanna Pasymowska, Konrad Piłat, Mikołaj Przywara, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 292

ISBN: 978-83-63251-19-2

Cena:75,00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości


W książce zaprezentowano różne metody rachunkowości zarządczej, takie jak:

 • zarządczy rachunek kosztów,
 • planowanie finansowe,
 • budżetowanie operacyjne i sprawozdania decyzyjne,
 • rachunek kosztów docelowych,
 • rachunek strumieni wartości,
 • rachunek celowego postarzania produktów,
 • mapy wartości.

Na opracowanie składają artykuły opublikowane pierwotnie na łamach miesięcznika „Rachunkowość”, uwspółcześnione z uwagi na upływ czasu oraz zmianę uwarunkowań korzystania z rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej na poziomie akademickim, tj. uczestników studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości, finansów i controllingu.


Autorka: Monika Łada

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-18-5

Cena: 60,00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość Zarządcza
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
⇒ Czytaj on-line ⇐
Słowniki: polsko-angielski, angielsko-polski
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐

Słowniki: Angielsko-polski / polsko-angielski


Zestaw dwóch słowników: Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego.

Publikacje zawierają tłumaczenia słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieprecyzyjnie tłumaczonych w dostępnych słownikach. Pozycje wzajemnie się uzupełniają i otwieraja dostęp do fachowej literatury w języku angielskim, a także ułatwiają księgowym i biegłym rewidentom, komunikację w języku angielskim w fachowych kwestiach z z pracodawcami, klientami, współpracownikami, podczas konferencji, narad, seminariów, a także w różnych pisemnych opracowaniach.


Autor: dr Nelli Artienwicz

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2017, 2014

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 132

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 79,00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy Wykaz Kont


Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.

WWK uwzględnia postanowienia:

 • ustawy o rachunkowości,
 • kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
 • ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
 • ustaw o podatkach dochodowych,
 • ustawy o podatku akcyzowym.

Na WWK składają się:

 • zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont,
 • wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
 • bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
  • wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
  • wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2009

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 240

ISBN: 978-83-926323-1-3

Cena: 99,00 zł (w tym 5% VAT)


Wzorcowy Wykaz Kont
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
Vademecum biur rachunkowych
⇒ Kup w naszym sklepie ⇐
⇒ Czytaj on-line ⇐

Vademecum Biur Rachunkowych


Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.


Autor: Maria Marek

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2012

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-00-0

Cena: 86,00 zł (w tym 5% VAT)


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....