Rachunkowość - Rachunkowość
Artykuły - Informacje - Wyjaśnienia

Podatki 2016 Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Od 1.01.2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzające obowiązek stosowania przez podatników tzw. prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego. Była już o nich mowa w „Rachunkowości” nr 6/2015. Wracamy do tego tematu, wskazując, kto w praktyce jest obowiązany do ustalania tej wstępnej proporcji i co należy przy tym wziąć pod uwagę. czytaj dalej Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Podatki 2016 Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych

Od 01.01.2016 r. doprecyzowano i uszczelniono przepisy ustawy o PCC, a także upol, ograniczając tym samym możliwość obniżania ciężarów podatkowych przez przedsiębiorców. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany w obu ustawach. czytaj dalej Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych

Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej

Artykuł omawia zmiany, jakie dla konsolidacji sprawozdań finansowych spowodowało włączenie do uor postanowień dyrektywy 2013/34/UE. Dotyczą one głównie znamion jednostek, których dane obejmowane są konsolidacją. Niezmienione zostały metody i zasady konsolidacji. czytaj dalej Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej

Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

1.01.2016 r. weszły w życie dość liczne zmiany pojedynczych przepisów regulujących zasady opodatkowania przedsiębiorców. Zostały wprowadzone szeregiem ustaw, często niedotyczących bezpośrednio prawa podatkowego, uchwalanych przez Sejm w trakcie całego 2015 r. czytaj dalej Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

Deklaracje VAT za grudzień kierujemy do nowego US – Komunikat MF

Podatnicy VAT, dla których od 1.01.2016 w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT zmieniła się właściwość US w sprawach VAT, deklaracje VAT za grudzień 2015 bądź IV kwartał 2015 a także informacje podsumowujące składają już do nowego US . czytaj dalej Deklaracje VAT za grudzień kierujemy do nowego US – Komunikat MF

Inwentaryzacja i użytkowanie wieczyste – dwa nowe stanowiska KSR

Komitet Standardów Rachunkowości poddał pod dyskusję projekty 2 nowych stanowisk – jedno dotyczy inwentaryzacji w magazynach i sklepach a drugie – księgowego ujęcia prawa użytkowania wieczystego gruntów. czytaj dalej Inwentaryzacja i użytkowanie wieczyste – dwa nowe stanowiska KSR

Co nowego w prawie - luty 2016

Nowe druki podatkowe, Uproszczona księgowość w małych organizacjach pozarządowych, Zamówienia publiczne – kurs złotego, Właściwość miejscowa przy VAT, Koszty nadzoru finansowego, Dochody z oszczędności, Odbiór wyrobów akcyzowych... czytaj dalej Co nowego w prawie - luty 2016

Nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie VAT

Od 1.01.2016 r. podatnicy VAT rozliczają się z tego podatku w US ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (pozostali), a nie ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających VAT. czytaj dalej Nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie VAT

Korygujemy tylko wcześniej potrącone koszty

Od 1.01.2016, jeżeli korekta kosztów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, podatnicy dokonują jej w okresie, w którym otrzymali fakturę korygującą. W ten sposób powinny być rozliczane jedynie faktury korygujące dotyczące kosztów, które wcześniej wystąpiły. czytaj dalej Korygujemy tylko wcześniej potrącone koszty

Zasady stosowania ulgi na złe długi w VAT po zmianach od 1.01.2016 r.

Ulga na złe długi umożliwia podatnikom VAT odzyskanie podatku należnego od należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę (obejmującej kwotę VAT), które stały się nieściągalne, a więc niezapłacone przez nabywcę. czytaj dalej Zasady stosowania ulgi na złe długi w VAT po zmianach od 1.01.2016 r.

podatki dochodowe Nie trzeba będzie korygować kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych faktur

Od 1.01.2016 r. uchylono uciążliwe dla przedsiębiorców przepisy updop i updof, dotyczące obowiązkowej korekty kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań. czytaj dalej Nie trzeba będzie korygować kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych faktur

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

1.01.2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które wyraźnie rozróżniają upadłość od restrukturyzacji.

Czy w odniesieniu do jednostek objętych restrukturyzacją przyjmuje się założenie kontynuacji działalności? Czy na dzień rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przeprowadza się inwentaryzację majątku i zamyka księgi? czytaj dalej Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe i ułatwienia dla małych podatników – limity na 2016 r.

Osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie będą prowadzić w 2016 r. księgi rachunkowe, jeśli ich przychody za 2015 r. osiągną pułap 5 mln. 92 tys. 440 zł. czytaj dalej Księgi rachunkowe i ułatwienia dla małych podatników – limity na 2016 r.

Zamknięcie roku 2015 Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniu finansowym

Jednostki mikro i małe mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe za 2015 r. Dane liczbowe w ich bilansie oraz rachunku zysków i strat mogą być wykazywane w sposób bardziej lub mniej zagregowany. czytaj dalej Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniu finansowym

Zmiana prawa Jeden kurs euro dla celów ustalenia limitów podatkowych i księgowych

Wszystkie wyrażone w euro limity, których nieprzekroczenie warunkuje korzystanie w 2016 r. z ułatwień (podatkowych i księgowych) przewidzianych dla małych firm, będą obliczane według kursu średniego NBP z tego samego dnia. czytaj dalej Jeden kurs euro dla celów ustalenia limitów podatkowych i księgowych

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – z dużej chmury mały deszcz

Ustawa w zmienionym brzmieniu obowiązuje od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2016 r., ale może być stosowana już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji (a więc także za 2015 r.). czytaj dalej Nowelizacja ustawy o rachunkowości – z dużej chmury mały deszcz

Rachunek pozornego postarzania produktów

Możliwości obniżenia kosztów produktów – zwłaszcza bezpośrednich – w toku produkcji są ograniczone, zależą one bowiem od przyjętej konstrukcji (składu chemicznego) i technologii. czytaj dalej Rachunek pozornego postarzania produktów

Umowa leasingu operacyjnego – rachunkowość a podatki

Przepisy uor po nowelizacji z 23.07. 2015 r. dopuszczają możliwość wyboru przez jednostki mikro, małe i sektora finansów publicznych uproszczenia, polegającego na klasyfikowaniu umów do leasingu operacyjnego lub finansowego na podstawie przepisów o podatku dochodowym. czytaj dalej Umowa leasingu operacyjnego – rachunkowość a podatki

inwentaryzacja Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

Termin kolejnej rocznej inwentaryzacji zbliża się nieubłaganie. Przed przystąpieniem do pierwszych czynności inwetaryzacyjnych warto zastanowić się, jakie korzyści może ona przynieść firmie. czytaj dalej Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

praca, świadczenia i ubezpieczenia Co należy zaproponować po okresie próbnym

Jeśli pracodawca zawrze po 21.02. 2016 r. drugą umowę na okres próbny z osobą, która pracowała u niego np. 3 lata, jaką następną umowę będzie musiał jej zaoferować? czytaj dalej Co należy zaproponować po okresie próbnym

praca, świadczenia i ubezpieczenia Jak należy traktować umowy o pracę istniejące od 22.02.2016

Ponad połowa pracowników naszej firmy ma okresowe umowy o pracę, niektóre nawet kilkuletnie.

Co się stanie z umową na czas określony np. na 3 lata, zawartą przed 22.02. 2016 r.? czytaj dalej Jak należy traktować umowy o pracę istniejące od 22.02.2016

technologie przetwarzania Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

Prawdziwą przyczyną zbyt powolnego upowszechniania się w Polsce e-faktur w transakcjach kupna/sprzedaży między przedsiębiorstwami jest brak standaryzacji układu faktur, a w następstwie brak programów obsługujących kompleksowo ogół czynności związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur. czytaj dalej Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

MSSF Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

Niniejszy artykuł ma za zadanie „wywołać wilka z lasu”. Stanowi początek, mamy nadzieję, dyskusji prowadzącej do ujednolicenia słownictwa rachunkowości, a zwłaszcza terminów, które pojawiły się wraz z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

Jest wiele pojęć i terminów wymagających wyjaśnienia, które należy przemyśleć, a być może zmienić. Wystarczy wskazać, że występujący w określeniu „wartość godziwa” (fair value) przymiotnik odbiega od angielskiego oryginału: fair w tym przypadku oznacza „rynkowa” (notowana na targu), a nie „uczciwa” (godziwa). Zapraszamy do wymiany poglądów. czytaj dalej Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

PIT Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Od 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania tzw. ukrytych przychodów osób fizycznych. Zostały one wprowadzone na skutek orzeczenia o niekonstytucyjności obecnych przepisów w tym zakresie.
Korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest to, że jeśli w postępowaniu zostanie ustalone źródło pochodzenia zgłoszonego wcześniej organom podatkowym dochodu, to będzie on opodatkowany na zasadach i według stawki właściwej dla tego źródła, a nie sankcyjnym 75% podatkiem.
Wątpliwości budzi przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, od którego wymaga się wskazania źródeł pochodzenia majątku zgromadzonego w całym okresie pracy czy działalności zarobkowej. czytaj dalej Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Zawiłe przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, sprzecznie interpretowane przez urzędników ZUS sprawiają, że nietrudno o błąd przy obliczaniu należnych składek. Przedsiębiorcy mogą się przed tym ratować, składając wnioski o interpretacje w sprawach składkowych. Stosując się do nich, są chronieni przed koniecznością zapłaty składek czy kar, gdy kontrolujący ich urzędnicy przyjmą inną wykładnię. Jeśli interpretację uznają za niekorzystną dla siebie, mają prawo ją zaskarżyć. czytaj dalej Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Orzecznictwo podatkowe

Orzecznictwo podatkowe - Ordynacja podatkowa Były członek zarządu odpowiada także za odsetki od zaległości podatkowych spółki określone na dzień wydania decyzji ustalającej jego odpowiedzialność, w tym także za okres, w którym nie pełnił już funkcji w zarządzie spółki

Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 116 § 2 Op odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Stosownie natomiast do art. 107 § 2 pkt 2 Op osoby trzecie odpowiadają również za odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych... czytaj dalej Były członek zarządu odpowiada także za odsetki od zaległości podatkowych spółki określone na dzień wydania decyzji ustalającej jego odpowiedzialność, w tym także za okres, w którym nie pełnił już funkcji w zarządzie spółki

Wywiady

z życia stowarzyszenia Kontynuacja i rozwój - Wywiad z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

"Działalność Stowarzyszenia w nowej kadencji będzie, rzecz jasna, kontynuacją wszystkich dotychczasowych, sprawdzonych w praktyce rodzajów aktywności, służących realizacji podstawowych celów statutowych i wynikających z nich zadań. Musimy być jednak organizacją nowoczesną, dostosowaną zarówno do aktualnych warunków, jak i potrzeb członków i − ogólnie – środowiska zawodowego. Zakładamy zatem, że będzie to „kontynuacja plus rozwój” – nastąpi rozwój działalności w dotychczasowych obszarach, a zarazem pojawią się nowe przedsięwzięcia, uwzględniające wyzwania, jakie niesie postęp gospodarczy czy techniczny. " czytaj dalej Kontynuacja i rozwój - Wywiad z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

audytor Ku czemu zmierzamy - Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) jest dziś organizacją przede wszystkimo charakterze administracyjnym. Wywiązujemy się z obowiązków ustawowych i robimy to dobrze, ale wciąż jesteśmy zbyt pasywni w stosunku do wyzwań, jakie przyniesie przyszłośći w dużej mierze zależni od regulatora. To model charakterystyczny dla państw Europy Wschodniej i Środkowej, zakorzeniony w przeszłości. czytaj dalej Ku czemu zmierzamy - Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Publikacje

Zamknięcie Roku 2015

Zamknięcie Roku 2015

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń
● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi
● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady
● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów czytaj dalej Zamknięcie Roku 2015

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i uor.
Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce.
Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej.
Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. czytaj dalej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Szerokie omówionie zagadnień prawnych, podatkowych i rachunkowych związanych z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej.
Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości. czytaj dalej Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2016 to wiele korzyści m.in.:
- łatwy dostęp do wersji elektronicznej,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.