Informacje - wyjaśnienia

prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe i ułatwienia dla małych podatników – limity na 2016 r.

Osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie będą prowadzić w 2016 r. księgi rachunkowe, jeśli ich przychody za 2015 r. osiągną pułap 5 mln. 92 tys. 440 zł. czytaj dalej Księgi rachunkowe i ułatwienia dla małych podatników – limity na 2016 r.

21. urodziny ustawy o rachunkowości!

Zaledwie na kilka dni przed rocznicą ustawa przeszła kolejny lifting... czytaj dalej 21. urodziny ustawy o rachunkowości!

Zamknięcie roku 2015 Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniu finansowym

Jednostki mikro i małe mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe za 2015 r. Dane liczbowe w ich bilansie oraz rachunku zysków i strat mogą być wykazywane w sposób bardziej lub mniej zagregowany. czytaj dalej Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniu finansowym

Zmiana prawa Jeden kurs euro dla celów ustalenia limitów podatkowych i księgowych

Wszystkie wyrażone w euro limity, których nieprzekroczenie warunkuje korzystanie w 2016 r. z ułatwień (podatkowych i księgowych) przewidzianych dla małych firm, będą obliczane według kursu średniego NBP z tego samego dnia. czytaj dalej Jeden kurs euro dla celów ustalenia limitów podatkowych i księgowych

wyrok NSA Po ulepszeniu zamortyzowanego w pełni środka trwałego podatnik ma prawo jedynie do kontynuowania amortyzacji według przyjętych wcześniej stawek i metod

Z uzasadnienia: Do zdarzeń powodujących ulepszenie środka trwałego i tym samym powiększających jego wartość początkową doszło już po zakończeniu procesu amortyzacji środka trwałego. Zdaniem spółki w tym wypadku amortyzacja otwiera się niejako „na nowo”, w konsekwencji dokonując odpisów amortyzacyjnych, należy przyjąć „nową wartość początkową” amortyzowanego budynku, a spółka ma prawo ponownie wybrać metodę amortyzacji. czytaj dalej Po ulepszeniu zamortyzowanego w pełni środka trwałego podatnik ma prawo jedynie do kontynuowania amortyzacji według przyjętych wcześniej stawek i metod

wyrok NSA Po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie można odliczyć straty poniesionej w czasie prowadzenia tej działalności

Z uzasadnienia: Artykuł 17 ust. 5 i 6 updop nie odnosi się do strat, jakie przedsiębiorca poniósł w trakcie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Nie przewidziano, w przypadku cofnięcia zezwolenia, możliwości obniżenia dochodu podlegającego zwrotowi o straty poniesione w okresie prowadzenia działalności w strefie, a wynikające z działalności objętych zezwoleniem. czytaj dalej Po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie można odliczyć straty poniesionej w czasie prowadzenia tej działalności

wyrok NSA Wynajem garaży na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej nie jest zwolniony z pdop

Z uzasadnienia: Garaże mieszczą się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe”, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile służą mieszkańcom, będącym równocześnie członkami spółdzielni, w zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały wybudowane. czytaj dalej Wynajem garaży na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej nie jest zwolniony z pdop

wyrok NSA Ryzyko kursowe nie może obciążać budżetu państwa

Z uzasadnienia: Ryzyko, jakie podjęła spółka, było niewspółmierne do zakresu zabezpieczenia się przed spadkiem kursu euro. (…) Szereg czynników ryzyka – np. zawieranie umów na dłuższe terminy, brak bieżących działań i modyfikacji prognoz, brak dążenia do zbilansowania przepływów w danej walucie, ignorowanie zawartych w umowach zastrzeżeń banków dotyczących konieczności analizy ryzyka i możliwości wystąpienia innego niż prognozowany kurs waluty – zostało pominiętych przez spółkę. czytaj dalej Ryzyko kursowe nie może obciążać budżetu państwa

wyrok NSA Wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są kosztami podatkowymi

Z uzasadnienia: Podobnie jak odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy, tak wydatki na usługi maklerskie związane z wypłatą dywidendy, zwrotem dopłat akcjonariuszom czy wystawianiem świadectw depozytowych nie mogą zostać zaliczone przez spółkę akcyjną do kosztów uzyskania przychodów. czytaj dalej Wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są kosztami podatkowymi

Artykuły

rachunkowość budżetowa Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z 23.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw1 umożliwia samorządowym jednostkom organizacyjnym korzystanie ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej. Rodzi to wiele pytań, o czym świadczą otrzymane przez redakcję e-maile. czytaj dalej Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego

rachunkowość budżetowa Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej

System rachunkowości zarówno na świecie, jak i w Polsce, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przeszedł poważne przeobrażenia dzięki rozwojowi technologii przetwarzania danych i wdrażaniu jej osiągnięć do praktyki. Od dawna odchodzi się od ręcznego wykonywania czynności składających się na prowadzenie rachunkowości, a przechodzi do jej prowadzenia za pomocą maszyn – kolejno – księgujących, minikomputerów, mikrokomputerów, systemów komputerowych wielodostępnych, lokalnych sieci komputerowych, aż do wykorzystywania sieci internet (przewodowej i bezprzewodowej) i rozwiązań chmurowych. Rozwiązania te ułatwiają prowadzenie rachunkowości, zwiększają i przyspieszają dostęp do rezultatów przetwarzania danych, pozwalają zwiększyć wydajność pracy księgowego i obniżają koszty przetwarzania informacji. czytaj dalej Budżet zadaniowy w praktyce samorządowej

technologie przetwarzania Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

Obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej) może być następstwem:
1) umorzenia udziałów/akcji (przy czym istnieją trzy warianty tego trybu) lub
2) zmniejszenia wartości nominalnej udziałów/akcji.

W pierwszym przypadku dochodzi do unicestwienia (unieważnienia) udziałów/akcji, w drugim liczba udziałów/akcji pozostaje ta sama, zmianie ulega natomiast ich wartość nominalna.

Niniejszy artykuł wskazuje – na przykładzie spółek z o.o. – podstawowe różnice między poszczególnymi sposobami obniżania kapitału, które może nastąpić za wynagrodzeniem na rzecz wspólników, jak i bez wynagrodzenia (uchwała dotycząca obniżenia kapitału zakładowego spółki powinna wskazywać na sposób dyspozycji kwotą pieniężną powstałą po obniżeniu kapitału zakładowego – zostanie ona wypłacona udziałowcom, pozostaniew spółce i będzie przeniesiona na kapitał zapasowy/rezerwowy bądź przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych). Analogiczne zasady obowiązują w przypadku spółki akcyjnej. czytaj dalej Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych

MSSF Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

Niniejszy artykuł ma za zadanie „wywołać wilka z lasu”. Stanowi początek, mamy nadzieję, dyskusji prowadzącej do ujednolicenia słownictwa rachunkowości, a zwłaszcza terminów, które pojawiły się wraz z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

Jest wiele pojęć i terminów wymagających wyjaśnienia, które należy przemyśleć, a być może zmienić. Wystarczy wskazać, że występujący w określeniu „wartość godziwa” (fair value) przymiotnik odbiega od angielskiego oryginału: fair w tym przypadku oznacza „rynkowa” (notowana na targu), a nie „uczciwa” (godziwa). Zapraszamy do wymiany poglądów. czytaj dalej Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF

PIT Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowaniaOd 1.01.2016 r. będą obowiązywać nowe zasady opodatkowania tzw. ukrytych przychodów osób fizycznych. Zostały one wprowadzone na skutek orzeczenia o niekonstytucyjności obecnych przepisów w tym zakresie.

Korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest to, że jeśli w postępowaniu zostanie ustalone źródło pochodzenia zgłoszonego wcześniej organom podatkowym dochodu, to będzie on opodatkowany na zasadach
i według stawki właściwej dla tego źródła, a nie sankcyjnym 75% podatkiem.

Wątpliwości budzi przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika, od którego wymaga się wskazania źródeł pochodzenia majątku zgromadzonego w całym okresie pracy czy działalności zarobkowej.


czytaj dalej Nieujawnione dochody nowe reguły opodatkowania

Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Zawiłe przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, sprzecznie interpretowane przez urzędników ZUS sprawiają, że nietrudno o błąd przy obliczaniu należnych składek. Przedsiębiorcy mogą się przed tym ratować, składając wnioski o interpretacje w sprawach składkowych. Stosując się do nich, są chronieni przed koniecznością zapłaty składek czy kar, gdy kontrolujący ich urzędnicy przyjmą inną wykładnię. Jeśli interpretację uznają za niekorzystną dla siebie, mają prawo ją zaskarżyć. czytaj dalej Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać

Wywiady

z życia stowarzyszenia Kontynuacja i rozwój - Wywiad z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

"Działalność Stowarzyszenia w nowej kadencji będzie, rzecz jasna, kontynuacją wszystkich dotychczasowych, sprawdzonych w praktyce rodzajów aktywności, służących realizacji podstawowych celów statutowych i wynikających z nich zadań. Musimy być jednak organizacją nowoczesną, dostosowaną zarówno do aktualnych warunków, jak i potrzeb członków i − ogólnie – środowiska zawodowego. Zakładamy zatem, że będzie to „kontynuacja plus rozwój” – nastąpi rozwój działalności w dotychczasowych obszarach, a zarazem pojawią się nowe przedsięwzięcia, uwzględniające wyzwania, jakie niesie postęp gospodarczy czy techniczny. " czytaj dalej Kontynuacja i rozwój - Wywiad z Franciszkiem Walą, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

audytor Ku czemu zmierzamy - Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) jest dziś organizacją przede wszystkimo charakterze administracyjnym. Wywiązujemy się z obowiązków ustawowych i robimy to dobrze, ale wciąż jesteśmy zbyt pasywni w stosunku do wyzwań, jakie przyniesie przyszłośći w dużej mierze zależni od regulatora. To model charakterystyczny dla państw Europy Wschodniej i Środkowej, zakorzeniony w przeszłości. czytaj dalej Ku czemu zmierzamy - Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Publikacje

Zamknięcie Roku 2015

Zamknięcie Roku 2015

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń
● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi
● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady
● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów czytaj dalej Zamknięcie Roku 2015

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej. czytaj dalej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Szerokie omówionie zagadnień prawnych, podatkowych i rachunkowych związanych z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej.
Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości. czytaj dalej Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.