Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi

Niejedna jednostka prowadząca działalność gospodarczą wystawiła fakturę przed datą sprzedaży lub taką fakturę otrzymała.
Przyjrzyjmy się, z jakimi konsekwencjami – na gruncie prawa bilansowego i podatkowego – może się to wiązać?

Jaki rachunek kosztów w uczelniach

Jaki rachunek kosztów w uczelniach

Wprowadzając nowoczesny rachunek kosztów uczelni, trzeba mieć na uwadze, że poprawę jakości kształcenia – a ta zależy od poziomu kadry nauczającej i sposobu kształcenia – trudno wymierzyć, aby porównać z ewentualnym wzrostem lub obniżeniem kosztów.

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

W dobie cyfryzacji komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i różnych rejestrów danych jest zjawiskiem powszechnym. Również biegli rewidenci, w celu zwiększenia wydajności, poprawy efektywności oraz komfortu czynności rewizyjnych sięgają po narzędzia informatyczne.

Artykuły:

Podatkowe konsekwencje niewypłacenia dywidendy w terminie

Wypłata dywidendy wspólnikom spółki kapitałowej po ustalonym dniu tej wypłaty, wywołuje dla spółki wypłacającej ujemne skutki podatkowe.

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale zgromadzenia właścicieli (wspólników/akcjonariuszy) spółki kapitałowej. Jeżeli uchwała zgromadzenia właścicieli spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, to jest ona wypłacana w spółkach z o.o. w dniu ustalonym przez zarząd, a w spółkach akcyjnych przez radę nadzorczą. czytaj dalej Podatkowe konsekwencje niewypłacenia dywidendy w terminie

Prowadzenie ksiąg podatkowych i wypełnianie deklaracji nie pozbawia prawa do zwolnienia z VAT i kas fiskalnych

Biura rachunkowe wykonujące wyłącznie usługi księgowe, korzystają ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców i ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu sprzedaży w kasach fiskalnych, nawet jeśli w ramach świadczonych usług prowadzą księgi podatkowe i wypełniają deklaracje oraz zeznania.

Tak wynika z długo oczekiwanej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.04.2015 r. (PT.3.8101.2.2015.AEW.16). czytaj dalej Prowadzenie ksiąg podatkowych i wypełnianie deklaracji nie pozbawia prawa do zwolnienia z VAT i kas fiskalnych

Eksport towarów, jako czynność opodatkowana VAT

Eksport towarów to ich wywóz (wysyłka lub transport) z terytorium Polski poza terytorium UE, jeżeli towary te są objęte procedurą celną wywozu w Polsce, bądź w innym państwie członkowskim UE i spełnione zostały pozostałe warunki, wskazane w ustawie o VAT. czytaj dalej Eksport towarów, jako czynność opodatkowana VAT

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Minister Finansów w ogólnej interpretacji przepisów potwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisy na fundusz na remontowy dokonane od lokali użytkowych. czytaj dalej Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w 2015 r., dotyczy wszystkich podatników VAT, u których wartość sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług na rzecz ludności przekroczy 20 000 zł.

Ogólny zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu (rejestracji obrotu), określa art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązkiem tym obciążeni są podatnicy VAT czynni, a także zwolnieni z tego podatku, dokonujący sprzedaży na rzecz:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli tzw. konsumentów oraz
– rolników ryczałtowych ... czytaj dalej Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.

Aktualności

Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

W 2015 r. upływa 10 lat od wprowadzenia MSSF do sprawozdawczości finansowej krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1.01.2005 r. weszło w życie rozporządzenie 1606/20024, na mocy którego wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązkowo sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Rozporządzenie umożliwia ponadto krajom członkowskim rozszerzenie zakresu stosowania MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz innych jednostek. Z opcji tej skorzystała również Polska, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania zgodnie z MSSF skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz możliwość sporządzania zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych, czytaj dalej Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

Orzecznictwo

Orzecznictwo podatkowe - podatek dochodowy Koszty używania samochodu są nielimitowane

Koszty używania samochodu są nielimitowane

Wyrok NSA z 14.01. 2015 r. (II FSK 3026/12).

Teza: Ponoszone przez podatnika koszty czynszu z tytułu dzierżawy samochodu osobowego, jako niemieszczące się w pojęciu „kosztów używania”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, powinny być kwalifikowane na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop.

Z uzasadnienia: Pod pojęciem używać (używania) należy rozumieć „posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, zużytkować” (…). Innymi słowy w rozumieniu językowym koszty używania samochodu osobowego wiążą się z kosztami eksploatacyjnymi, które pozwalają wykorzystywać ten samochód dla potrzeb działalności gospodarczej. czytaj dalej Koszty używania samochodu są nielimitowane

Publikacje:

Zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014

Nowe zaktualizowane wydanie, a w nim następujące zagadnienia:
- roczne sprawozdanie finansowe;
- omówienie spraw budzących najczęstsze wątpliwości;
- zasady szczególne dla jednostek mikro;
- sprawozdanie z działalności;
- podatki dochodowe;
- terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku;
- sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego.

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.

Podatki 2015

Podatki 2015

Już do nabycia nasza najnowsza publikacja

Podatki 2015
Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Pytania Czytelników:
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Jesteśmy małą fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Dotychczas sporządzaliśmy uproszczone sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor, przy wykorzystaniu uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust. 2 uor.

Czy obecnie, po zmianie uor, możemy być uznani za jednostkę mikro i sporządzać sprawozdanie finansowe – począwszy od sprawozdania za rok 2014 – zgodnie z zał. nr 4 do uor? czytaj dalej Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Podatki

Prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką podatku

Prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką podatku

Spółka wykonuje roboty budowlane związane z wzniesieniem budynku mieszkalnego, którego część podziemna obejmuje garaże. Od jednego z podwykonawców otrzymała fakturę za usługę budowlaną, w której VAT obliczony został według stawki 23%. W naszej ocenie usługa powinna być opodatkowana 8% stawką, ale usługodawca nie przyznaje nam racji i nie zamierza skorygować faktury.
Czy spółka ma prawo odliczyć cały VAT z tej faktury? czytaj dalej Prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką podatku

Ubezpieczenia społeczne

Termin przekazania środków na zfron

Termin przekazania środków na zfron

Czy środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych osób niepełnosprawnych należy przekazywać na zfron w ciągu 7 dni od daty wypłaty wynagrodzenia pracownikom, czy w ciągu 7 dni od powstania obowiązku przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? czytaj dalej Termin przekazania środków na zfron

Rewizja finansowa

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Jestem biegłym rewidentem, współwłaścicielem podmiotu uprawnionego. Zlecono nam badanie sprawozdania finansowego spółki kapitałowej mającej siedzibę na Litwie. Nie było to badanie ustawowe. Spółka ta należy do grupy kapitałowej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na Litwie.

Litewski biegły rewident grupy poprosił o udostępnienie dokumentacji rewizyjnej. Czy mogę to zrobić, a szerzej – czy dozwolona jest współpraca z zagranicznym biegłym rewidentem grupy? czytaj dalej Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Poradniki
Finansowe wskaźniki sektorowe

za lata 2002 - 2012

za lata 2002 - 2012

Zestaw finansowych wskaźników sektorowych to przydatne narzędzie, które pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo i ocenić jaką zajmuje pozycję wśród innych. czytaj dalej za lata 2002 - 2012

Instrukcja

Instrukcja

Jak uzyskać dostęp do pełnych treści na stronieczytaj dalej Instrukcja

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

O atrakcyjności kandydata na stanowisko pracy decyduje wykształcenie oraz doświadczenie. Studenci mają ogromny wybór nie tylko praktyk, ale również organizacji studenckich... czytaj dalej

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt. czytaj dalej

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. czytaj dalej

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Ukazała się 3 tomowa książka pt. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów” autorstwa prof. dr hab. Sławomira Sojaka, skierowana zarówno do studentów jak i menedżerów. czytaj dalej

Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Jeżeli wybrałeś finanse i rachunkowość, jako kierunek studiów licząc na zdobycie dobrze płatnej pracy na wysokim stanowisku, bardzo dobrze zrobiłeś. Jeśli jednak uważasz, że sam dyplom ukończenia szkoły wyższej wystarczy, jesteś w dużym błędzie. czytaj dalej Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów obierając temat konferencji, brała pod uwagę, że przewidywane niebawem wprowadzenie MSRF jako obowiązujących w Polsce standardów rewizji finansowej stanowić będzie ważną zmianę sposobu pracy biegłych rewidentów i będzie dużym wyzwaniem. Dlatego chciała przybliżyć uczestnikom obrad sposoby wykonywania usług rewizji finansowej zgodnie z MSRF zarówno z perspektywy wzorców dobrej praktyki (przepisów), jak i codziennej praktyki oraz skłonić do dyskusji na ten temat. W trakcie konferencji nie zabrakło wystąpień porównujących rozwiązania zawarte w MSRF z dotychczas obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Prelegenci wskazywali na korzyści, jakie przyniesie wdrożenie MSRF, ale także sygnalizowali koszty, jakie w związku z tym trzeba będzie dodatkowo ponieść. czytaj dalej Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Wywiady

Wywiady Księgowi na „Złotym szlaku”

Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Księgowi na „Złotym szlaku”

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zapraszamy na organizowane już po raz VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości.

Jest to wydarzenie, które w dniach 8 – 10 kwietnia zgromadzić ma w sercu Śląska studentów, których ścieżki nauki podążają w stronę rachunkowości. W tym roku możecie zdobyć nagrody nawet w czterech oddzielnych konkursach w ciągu trzech dni. czytaj dalej VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Znany cytat Benjamina Franklina brzmi: „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Podatki to jedna z trudniejszych kategorii finansowych. Czy więc można się ich nauczyć podczas studiów?

Programy nauczania proponowane przez uczelnie wyższe obfitują w wiele przedmiotów, które dotyczą podatków i innych obowiązkowych świadczeń na rzecz państwa (np. składek ZUS). Jednak czy możliwe jest znalezienie jednego kierunku, który wyczerpałby tę tematykę? czytaj dalej Czy na studiach można nauczyć się podatków

Informacje

  1. Z życia SKwP
  2. Z prac KRBR

Styczeń 2015


W dniach 15–16.06.2015 r. w Jachrance odbędzie się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zarząd Główny SKwP 16.12.2014 r. przyjął harmonogram kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej zjazd. Ustalono założenia przygotowywanych projektów dokumentów na XXI Krajowy Zjazd Delegatów, w tym sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 2011–2014, zasadny zawiadamiania delegatów o terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad XXI Krajowego Zjazdu wraz z przekazaniem sprawozdania z działalności i innych materiałów, procedurę postępowania w zakresie nadania godności Członka Honorowego SKwP.

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w dniach 22–24.09.2014 r., zorganizował 61. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pt. Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Tematyka Zjazdu obejmowała, m.in. zagadnienia analizy i rewizji w teorii i praktyce, tendencje rozwoju rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, problemy i kierunki rozwoju rachunkowości i audytu w sektorze finansów publicznych oraz etyczne dylematy w rachunkowości.

15.02.2015 r. upływa termin nadsyłania prac na XLVI edycję konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości, ogłoszonego przez radę Naukową SKwP (szczegółowe informacje na www.skwp.pl). czytaj dalej Styczeń 2015

Luty 2015


W listopadzie 2014 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zatwierdziła plan finansowy KIBR na 2015 r. oraz projekt planu finansowego na I kwartał 2015 r. Obowiązek ten wynika z podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Ruszyły konsultacje

Od grudnia 2014 r. uruchomiono przedsięwzięcie o nazwie Konsultacje KIBR, które służą merytoryczną pomocą biegłym rewidentom w razie wątpliwości, jak stosować krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finansowej oraz zasady etyczne.

W posiedzeniu KRBR, które odbyło się 18.12.2014 r., wzięli udział prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów. Tematem obrad były m.in. zmiany zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wynikające z ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna DzU z 2014 r. poz. 768) oraz stan przygotowań do VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (24–26.06.2015 r.), w tym projekty dokumentów przeznaczonych pod obrady Zjazdu i walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIBR. czytaj dalej Luty 2015