.

Jakie zmiany w zakresie własnego rozliczenia podatkowego można wprowadzić na początku 2015 r.

Jakie zmiany w zakresie własnego rozliczenia podatkowego można wprowadzić na początku 2015 r.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni w styczniu i lutym zastanowić się nad wyborem na 2015 r. nowych, bardziej bezpiecznych oraz korzystniejszych rozwiązań, jakie dopuszczają ustawy o podatkach dochodowych.

20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości

20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości

Dwudziesta rocznica wejścia w życie ustawy o rachunkowości to okazja do przypomnienia przesłanek leżących u podstaw tej ustawy, problemów merytorycznych związanych z jej opracowaniem, a także głównych zmian przepisów ustawy i ich przyczyn.

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

W dobie cyfryzacji komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i różnych rejestrów danych jest zjawiskiem powszechnym. Również biegli rewidenci, w celu zwiększenia wydajności, poprawy efektywności oraz komfortu czynności rewizyjnych sięgają po narzędzia informatyczne.

PIT-11 można dostarczyć przez internet

Do 2 marca zatrudniający mają obowiązek doręczyć pracownikom i zleceniobiorcom informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. Mogą to zrobić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Potwierdza to interpretacja IS w Katowicach z 11.02.2015 r. (IBPBII/1/415-951/14/MK).
Dotyczyła ona firmy, która zatrudnia blisko 8000 osób na terenie całej Polski. Świadcząc pracę korzystają oni z odpowiednio zabezpieczonej platformy internetowej.
Za pomocą tej platformy firma chciała udostępniać im do pobrania informację PIT-11 w formie elektronicznej (nieedytowalnych plików w wersji PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem, podpisanych elektronicznie z użyciem certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
czytaj dalej PIT-11 można dostarczyć przez internet

Niektóre spółki można zakładać on-line

Od 15.01.2015 r. można założyć spółkę jawną i komandytową przez internet z użyciem wzorców umów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wcześniej było to możliwe wyłącznie w wypadku spółek z o.o. Skutkować to ma skróceniem czasu powstania takich spółek (teoretycznie z dnia na dzień), obniżeniem kosztów rejestracji, w tym opłat za wpis do KRS, a także w niektórych przypadkach uniknięciem sporządzania aktów notarialnych. W tym celu obniżono opłaty sądowe – za założenie spółki przez Internet trzeba zapłacić 250 zł (tradycyjnie – 500 zł), a za zmiany w umowie – 200 zł (tradycyjnie - 250 zł). czytaj dalej Niektóre spółki można zakładać on-line

Obowiązki płatników PIT do wykonania w lutym 2015 r.

Z końcem lutego 2015 r. upływa dla płatników PIT (zakładów pracy i innych) termin wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku dochodowego za 2014 r. Po raz pierwszy deklaracje i informacje podatkowe będą obligatoryjnie przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. czytaj dalej Obowiązki płatników PIT do wykonania w lutym 2015 r.

Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w 2015 r., dotyczy wszystkich podatników VAT, u których wartość sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług na rzecz ludności przekroczy 20 000 zł.

Ogólny zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu (rejestracji obrotu), określa art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązkiem tym obciążeni są podatnicy VAT czynni, a także zwolnieni z tego podatku, dokonujący sprzedaży na rzecz:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli tzw. konsumentów oraz
– rolników ryczałtowych (rolników sprzedających produkty z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3).
czytaj dalej Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.

Aktualności

Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

W 2015 r. upływa 10 lat od wprowadzenia MSSF do sprawozdawczości finansowej krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1.01.2005 r. weszło w życie rozporządzenie 1606/20024, na mocy którego wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązkowo sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Rozporządzenie umożliwia ponadto krajom członkowskim rozszerzenie zakresu stosowania MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz innych jednostek. Z opcji tej skorzystała również Polska, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania zgodnie z MSSF skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz możliwość sporządzania zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych, a także sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) spółek należących do grup kapitałowych, w których jednostka dominująca sporządza sprawozdania zgodnie z MSSF. czytaj dalej Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

Orzecznictwo

Orzecznictwo podatkowe - VAT Dobra wiara podatnika

Dobra wiara podatnika

Wyrok NSA z 9.10.2014 r. (I FSK 664/14)

Teza: Na gruncie podatku od towarów i usług zagadnienie należytej staranności kupieckiej (tzw. dobrej wiary) ma swoje bezpośrednie źródło i właściwe jemu rozumienie w unijnym prawie podatkowym kształtowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a nie w polskim prawie cywilnym (art. 169 § 1 Kc). czytaj dalej Dobra wiara podatnika

Zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014

Nowe zaktualizowane wydanie, a w nim następujące zagadnienia:
- roczne sprawozdanie finansowe;
- omówienie spraw budzących najczęstsze wątpliwości;
- zasady szczególne dla jednostek mikro;
- sprawozdanie z działalności;
- podatki dochodowe;
- terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku;
- sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego.

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.

Podatki 2015

Podatki 2015

Już do nabycia nasza najnowsza publikacja

Podatki 2015
Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Rachunkowość

Uzgodnienie rozrachunków e-mailem

Uzgodnienie rozrachunków e-mailem

Każda jednostka ma – jak wiadomo – obowiązek uzgodnienia sald należności na dzień bilansowy lub wcześniej. Czy możemy prośbę (wezwanie) o uzgodnienie rozrachunków przekazać kontrahentom drogą mailową? czytaj dalej Uzgodnienie rozrachunków e-mailem

Podatki

NIP dla konsorcjum i sposób rozliczenia VAT od wspólnego przedsięwzięcia

NIP dla konsorcjum i sposób rozliczenia VAT od wspólnego przedsięwzięcia

Wraz z drugą spółką występujemy w przetargu. Połączenie sił było konieczne, aby spełniać kryteria formalne. Nie mamy zamiaru tworzyć odrębnego podmiotu (spółki), a działać jedynie jako konsorcjum przy realizacji inwestycji.

Czy musimy wystąpić o nadanie NIP dla konsorcjum? Czy fakturę za usługi ma wystawić konsorcjum? Co z odliczeniem VAT naliczonego? czytaj dalej NIP dla konsorcjum i sposób rozliczenia VAT od wspólnego przedsięwzięcia

Ubezpieczenia społeczne

Rozliczenie pracownika na zwolnieniu lekarskim

Rozliczenie pracownika na zwolnieniu lekarskim

Czy gdy pracownik cały miesiąc przebywa np. na zwolnieniu lekarskim, do imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA należy dołączyć „zerowy” imienny raport miesięczny ZUS RCA? czytaj dalej Rozliczenie pracownika na zwolnieniu lekarskim

Rewizja finansowa

Udostępnienie dokumentacji audytorowi grupy mającemu siedzibę za granicą

Udostępnienie dokumentacji audytorowi grupy mającemu siedzibę za granicą

Czy polski podmiot uprawniony, badający sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od jednostki dominującej, mającej siedzibę poza Polską, jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji rewizyjnej z tego badania audytorowi grupy, mającemu siedzibę również poza Polską (na żądanie audytora grupy)? czytaj dalej Udostępnienie dokumentacji audytorowi grupy mającemu siedzibę za granicą

Poradniki

Wskaźniki sektorowe

Znajdą tu Państwo zestaw finansowych wskaźników sektorowych za lata 2002-2012.

Przydatne narzędzie stworzone głównie na potrzeby:
- biegłych rewidentów,
- kierownictwa jednostek,
- inwestorów,
- analityków bankowych i finansowych,

pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo i ocenić jaką zajmuje pozycję wśród innych. czytaj dalej Wskaźniki sektorowe

Dostęp do pełnych treści na stronie

Aby korzystać z pełnych treści na stronie www.rachunkowosc.com.pl należy być prenumeratorem miesięcznika „Rachunkowość”. Prenumeratorzy otrzymali specjalne kody umożliwiające zalogowanie się do systemu na 3 stronie okładki miesięcznika „Rachunkowość” z 2015 roku lub w liście dodanym do miesięcznika.

Osoby, które chcą korzystać z pełnych treści powinny się najpierw zarejestrować, a następnie w panelu logowania aktywować swój dostęp do serwisu. czytaj dalej Dostęp do pełnych treści na stronie

Certyfikat eksperta usług księgowych konsekwencją deregulacji zawodu księgowego

Certyfikat eksperta usług księgowych konsekwencją deregulacji zawodu księgowego

Od 10 sierpnia 2014 r. nie ma obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, który można było uzyskać po spełnieniu wielu wymogów formalnych i merytorycznych. Właściciele biur rachunkowych, którzy chcą mieć potwierdzenie fachowości świadczonych ... czytaj dalej

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt. czytaj dalej

Z księgowego na menedżera - podnoszenie kwalifikacji szansą na rozwój zawodowy

Z księgowego na menedżera - podnoszenie kwalifikacji szansą na rozwój zawodowy

Certyfikaty są dużą wartością dodaną do doświadczenia zawodowego kandydata. Wskazują na silną motywację do zmiany i chęć rozwoju nawet w tych dziedzinach, w których do tej pory nie miał on doświadczenia. czytaj dalej

Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Podejmując studia, młodzi ludzie chcieliby pracować w zawodzie zgodnym z ich wykształceniem. W przypadku kierunków ekonomicznych studenci widzą się często w roli księgowego, biegłego rewidenta, controllera czy wielu innych zawodach związanych z obszarem finansów i rachunkowości. Zapewne wszyscy adepci tych kierunków zdają sobie sprawę z tego, że żadna z wymienionych ścieżek zawodowych nie jest łatwa, a przy obecnej sytuacji na rynku pracy im wcześniej zaczną budować swoje CV tym większe szanse mają na zawodowy sukces. Gdzie więc zacząć szukać pierwszej pracy w zawodzie? czytaj dalej Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) obierając temat konferencji, brała pod uwagę, że przewidywane niebawem wprowadzenie MSRF jako obowiązujących w Polsce standardów rewizji finansowej stanowić będzie ważną zmianę sposobu pracy biegłych rewidentów i będzie dużym wyzwaniem.

Dlatego chciała przybliżyć uczestnikom obrad (ok. 300 osób) sposoby wykonywania usług rewizji finansowej zgodnie z MSRF zarówno z perspektywy wzorców dobrej praktyki (przepisów), jak i codziennej praktyki oraz skłonić do dyskusji na ten temat. W trakcie konferencji nie zabrakło wystąpień porównujących rozwiązania zawarte w MSRF z dotychczas obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej (KSRF).

Prelegenci wskazywali na korzyści, jakie przyniesie wdrożenie MSRF, ale także sygnalizowali koszty, jakie w związku z tym trzeba będzie dodatkowo ponieść. Szeroko dyskutowano też o stanie przygotowania biegłych rewidentów do poprawnego stosowania MSRF. czytaj dalej Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Wywiady

Wywiady Księgowi na „Złotym szlaku”

Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Księgowi na „Złotym szlaku”

Praktyczny wymiar rachunkowości: rewizja – podatki – manipulacje

Praktyczny wymiar rachunkowości: rewizja – podatki – manipulacje

Niektórym wydawać by się mogło, że temat tegorocznej, odbywającej się w dniach 26-28 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie IX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej brzmi lekko nieprawdopodobnie, można by nawet powiedzieć: niepokojąco. Uczestnicy w swoich wystąpieniach udowodnią jednak, że rachunkowość nie powinna być traktowana jako narzędzie manipulacji; w taki sposób temat mogłyby zinterpretować osoby spoza grona wtajemniczonych. Wręcz przeciwnie! Rachunkowość pozwala na wykrywanie pojawiających się nieprawidłowości, walkę z nimi, a – co najważniejsze – rozwój badań w tym zakresie owocuje nowymi możliwościami w zapobieganiu nadużyciom. czytaj dalej Praktyczny wymiar rachunkowości: rewizja – podatki – manipulacje

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

Rachunek kosztów i zarządzanie dokonaniami to dwa ważne obszary współczesnej rachunkowości zarządczej. Kierunkom ich rozwoju poświęcona była konferencja naukowa, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Prowadzenie działalności zawsze wiąże się z ponoszeniem kosztów, których racjonalizacja jest głównym sposobem poprawy efektywności. Dzięki ponoszeniu kosztów przedsiębiorstwa mają odpowiednie dokonania i osiągają określone korzyści.

Rosnąca złożoność działalności oraz konkurencja powodują zwiększone zapotrzebowanie menedżerów na informacje o kosztach i dokonaniach z różnych obszarów aktywności gospodarczej. Nie wystarczają już obecnie informacje finansowe dostarczane przez tradycyjny system rachunkowości. czytaj dalej Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

Informacje

  1. Z życia SKwP
  2. Z prac KRBR

Styczeń 2015


W dniach 15–16.06.2015 r. w Jachrance odbędzie się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zarząd Główny SKwP 16.12.2014 r. przyjął harmonogram kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej zjazd. Ustalono założenia przygotowywanych projektów dokumentów na XXI Krajowy Zjazd Delegatów, w tym sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 2011–2014, zasadny zawiadamiania delegatów o terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad XXI Krajowego Zjazdu wraz z przekazaniem sprawozdania z działalności i innych materiałów, procedurę postępowania w zakresie nadania godności Członka Honorowego SKwP.

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w dniach 22–24.09.2014 r., zorganizował 61. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pt. Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Tematyka Zjazdu obejmowała, m.in. zagadnienia analizy i rewizji w teorii i praktyce, tendencje rozwoju rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, problemy i kierunki rozwoju rachunkowości i audytu w sektorze finansów publicznych oraz etyczne dylematy w rachunkowości.

15.02.2015 r. upływa termin nadsyłania prac na XLVI edycję konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości, ogłoszonego przez radę Naukową SKwP (szczegółowe informacje na www.skwp.pl). czytaj dalej Styczeń 2015

Luty 2015


W listopadzie 2014 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zatwierdziła plan finansowy KIBR na 2015 r. oraz projekt planu finansowego na I kwartał 2015 r. Obowiązek ten wynika z podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Ruszyły konsultacje

Od grudnia 2014 r. uruchomiono przedsięwzięcie o nazwie Konsultacje KIBR, które służą merytoryczną pomocą biegłym rewidentom w razie wątpliwości, jak stosować krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finansowej oraz zasady etyczne.

W posiedzeniu KRBR, które odbyło się 18.12.2014 r., wzięli udział prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów. Tematem obrad były m.in. zmiany zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wynikające z ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna DzU z 2014 r. poz. 768) oraz stan przygotowań do VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (24–26.06.2015 r.), w tym projekty dokumentów przeznaczonych pod obrady Zjazdu i walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIBR. czytaj dalej Luty 2015