Rachunkowość

Informacje

Rozliczenia PIT i CIT za 2014 rok, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dochody osób fizycznych, od których pdof pobierają i rozliczają płatnicy oraz dochody osób prawnych, poczynając od uzyskanych za 2014 r., obowiązkowo rozliczane będą z właściwymi US wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek taki wynika z ustawy z 26.09.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw , która wprowadza szereg usprawnień w zakresie wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową i w szczególności płatnikami pdof oraz podatnikami pdop, mających na celu „budowę elektronicznej administracji podatkowej”, w tym wypełnianie przez urzędy skarbowe zeznań podatkowych, głównie PIT-37.

Więcej

Informacje

Rozliczenia CIT i PIT tylko w formie elektronicznej

Biura rachunkowe sporządzające i przesyłające za swoich klientów deklaracje CIT-8, a także większość deklaracji i informacji PIT, począwszy od rozliczenia za 2014 r. będą to robić wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ministerstwo Finansów udostępni do tego celu system e-Deklaracje 2, a także tzw. Uniwersalną Bramkę Dokumentów – dla przesyłających większe pakiety danych.

Obowiązek składania tylko w formie elektronicznej dotyczy dokumentów: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, IFT-2/IFT-2R, CIT-8, CIT-8A i CIT-8B i załączników do nich (CIT-8/O CIT-D CIT-ST SSE-R). Terminy składania tych deklaracji i informacji nie uległy zmianie.

Więcej

Informacje

Wybór sposobu opodatkowania najmu przez małżonków

Małżonkowie nie będą musieli co roku wskazywać sposobu rozliczenia podatku z tytułu najmu. Wybór opodatkowania całości dochodu/przychodu przez jednego małżonka będzie wiążący także w kolejnych latach.

Jest to skutek dodania nowego ust. 8a w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym przepisem wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Więcej

Informacje

Wyższe kary za naruszenie obowiązków podatkowych w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. w związku z podwyżką najniższego wynagrodzenia za pracę wzrosną też kary za przestępstwa i wykroczenia określone w kodeksie karnym skarbowym.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia z pracę z 1680 zł do 1750 zł (ogłoszona w DzU z 2014 poz. 1220) powoduje, że w przyszłym roku wyższe będą kary za przestępstwa skarbowe obliczane według tzw. stawek dziennych.

Więcej

Ścieżka kariery

Z księgowego na menedżera - podnoszenie kwalifikacji szansą na rozwój zawodowy

Certyfikaty są dużą wartością dodaną do doświadczenia zawodowego kandydata. Wskazują na silną motywację do zmiany i chęć rozwoju nawet w tych dziedzinach, w których do tej pory nie miał on doświadczenia.

Część księgowych zajmujących się rachunkowością finansową wyraża zainteresowanie stanowiskami w obszarze controllingu, audytu, rachunkowości zarządczej czy zarządzania projektami. Nabyta przez kilka lat teoretyczna wiedza księgowa i praktyczne umiejętności umożliwiają zmiany zawodowe w tych kierunkach, jednak często nie są wystarczające. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się certyfikaty podwyższające kwalifikacje, będące dobrym argumentem przy rozmowach o podwyżkę, ale i których zdobycie daje możliwości objęcia stanowiska o znacząco różnym profilu, zakresie obowiązków i odpowiedzialności.

Więcej

Informacje

Działy specjalne produkcji rolnej – deklaracja PIT-6/PIT-6L

Dziś upływa termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L, będącej podstawą do wymiaru zaliczek na podatek od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 r.

Obowiązek złożenia tej deklaracji - we właściwym urzędzie skarbowym – w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (w tym roku jest to niedziela, więc termin przesuwa się na dzień następny), mają osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego, czy ich dochód z tego tytułu ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy na podstawie prowadzonych ksiąg. W deklaracji wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej produkcji w 2015 r., a jeśli prowadzą księgi - dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 r. dochodu.

Więcej

Informacje

Obowiązkowe OC dla biur rachunkowych – nowe rozporządzenie Ministra Finansów

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych wyniesie równowartość w złotych 10 000 euro.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU poz. 1616 z 19.11.2014 r.), które wejdzie w życie po 60 dniach od ogłoszenia, czyli 19.01.2015 r. Zastąpi ono dotychczasowy akt prawny z tego zakresu z 2008 r.

Więcej

Informacje

Szersze zwolnienie dla odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych pracownikom

Od 4.10.2014 r. wolne od PIT są nie tylko świadczenia odszkodowawcze wynikające wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ale również te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

Przy czym zwolnienie to za zastosowanie do tych dochodów z mocą wsteczną – od 1.01.2014 r., co oznacza, ze osoby, którym w trakcie tego roku pobrano od nich zaliczkę na podatek, mogą występować do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty (ewentualnie czekać do momentu złożenia zeznania rocznego, gdzie ta nadpłata się ujawni, bo pracodawca wykaże prawidłową wysokość przychodu – po uwzględnieniu zwolnienia - w informacji PIT-11).

Więcej

Konferencje

Rachunkowość i finanse, teoria i praktyka

Pod koniec października w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa „Rachunkowość i finanse, teoria i praktyka”, której celem była wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości i współczesnych finansów z uwzględnieniem promocji zawodu biegłego rewidenta.

Na konferencję zostali zaproszeni księgowi, biegli rewidenci i pracownicy naukowi a także studenci PWSZ w Gorzowie Wlkp i uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.

Uczestników i gości w imieniu własnym i organizatorów powitała dr Małgorzata Trocka - Dziekan Wydziału Ekonomicznego PWSZ w Gorzowie Wlkp., oraz mgr Helena Kozaruk - Sekretarz Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów i Franciszek Plichta Prezes Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Więcej

Informacje

Ostatni dzwonek na korektę VAT z niezapłaconych faktur

Tylko do końca tego roku można odzyskać VAT od złych długów, korygując podatek należny z niezapłaconych faktur wystawionych w 2012 r.

A to dlatego, że ulgę w VAT na tzw. złe długi można wykorzystać tylko przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura, czyli dla faktur wystawionych w 2012 r. jest na to czas do końca 2014 r.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że od 2013 r. zmieniły się przepisy dotyczące takich korekt i obecne mają zastosowanie do VAT z faktur z terminem płatności przypadającym od 4.08.2012 r. Jeśli termin płatności był wcześniejszy, VAT podlega korekcie na starych zasadach. Nie wystarczy więc oprzeć się na aktualnej treści art. 89a i 89b ustawy o VAT, a trzeba sięgnąć do przepisów w starej wersji.

Więcej

Konferencje

Praktyczny wymiar rachunkowości: rewizja – podatki – manipulacje

Niektórym wydawać by się mogło, że temat tegorocznej, odbywającej się w dniach 26-28 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie IX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej brzmi lekko nieprawdopodobnie, można by nawet powiedzieć: niepokojąco. Uczestnicy w swoich wystąpieniach udowodnią jednak, że rachunkowość nie powinna być traktowana jako narzędzie manipulacji; w taki sposób temat mogłyby zinterpretować osoby spoza grona wtajemniczonych. Wręcz przeciwnie! Rachunkowość pozwala na wykrywanie pojawiających się nieprawidłowości, walkę z nimi, a – co najważniejsze – rozwój badań w tym zakresie owocuje nowymi możliwościami w zapobieganiu nadużyciom.

Niewątpliwie w tegorocznej edycji nie zabraknie referatów ściśle związanych z kreatywną księgowością – ostatecznie księgowi także chcieliby przez moment poczuć się jak detektywi. Idea przewodnia Konferencji pozwala jednak każdemu na wszechstronność w doborze tematu referatu, jak co roku można wiec spodziewać się różnorodnych prezentacji, gdzie prelegenci mogą przedstawić to, co naprawdę ich interesuje i podzielić się posiadaną przez siebie wiedzą i doświadczeniem z innymi pasjonatami. Publiczność stanowią bowiem członkowie kół naukowych z uczelni całej Polski, którzy czy to pełni napięcia związanego ze zbliżającym się wystąpieniem, czy z uczuciem ulgi po wygłoszeniu własnego referatu, z uwagą przysłuchują się wystąpieniom koleżanek i kolegów, by móc potem samemu zagłębić się w dane zagadnienie bądź też podjąć dyskusję jeszcze w ramach Konferencji.

Więcej

Konferencje

Sigma Maraton

W dniach 19-21 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON: Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA.

SIGMA MARATON jest cykliczną, ogólnopolską konferencją naukową obejmującą tematykę z obszaru rachunkowości. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród studentów. Konferencja obejmuje swoim zakresem aspekty regulacyjne, zarządcze i środowiskowe współczesnej sprawozdawczości finansowej.

Tegoroczna edycja konferencji potrwa trzy dni, podczas których na uczestników czekają: konkurs referatów, case study, gra miejska.

Więcej

Informacje

Zbycie udziałów w spółkach kapitałowych – jak ustalić koszt uzyskania przychodu

Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia uprzednio nabytych lub objętych udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, zależy od tego, w jaki sposób udziały te zostały objęte.

Ustala się je na dzień zbycia, tj. uzyskania przychodów, zależnie od formy nabycia lub objęcia zbywanych udziałów/akcji, zarówno, gdy zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny (w jakiejkolwiek formie, w tym w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części) oraz za wkład pieniężny bądź też nabyte w inny sposób (np. w drodze umowy kupna-sprzedaży, spadku, darowizny, podziału spółek itp.). Stosuje się przy tym zasady określone w art. 15 ust. 1k i art. 16 ust.1 pkt 8 updop oraz art. 22 ust. 1f i art. 23 ust. 1 pkt 38 updof.

Więcej

Okiem Studenta

Młode wilki w zawodzie biegłego rewidenta

Praca biegłego rewidenta jest popularną ścieżką kariery wybieraną przez świeżo upieczonych magistrów finansów i rachunkowości. Duże powodzenie tego zawodu wynika nie tylko z perspektywy wysokich zarobków, ale również z faktu, iż sama profesja jest ciekawa i bardzo rozwijająca. Jednakże zdobycie uprawnień pozwalających na wykonywanie badań sprawozdań finansowych, jest nie lada wyzwaniem dla studentów. W Polsce, specjalności przygotowujące do pracy audytora są rzadkością na uczelniach państwowych, a późniejsze testy kompetencji i egzaminy wcale nie należą do najprostszych. Pomimo tego, młodzież, już w trakcie swojej nauki akademickiej zdobywa prawo do wykonywania owego zawodu.

Wśród polskich studentów kierunków ekonomicznych można zauważyć pewną skłonność. Wielu z nich pragnie pracować jako audytor w korporacji, bądź w dalszej perspektywie, założyć własną kancelarię, by sprawdzać sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Duża liczba osób zderza się ze ścianą obowiązkowych egzaminów, której przebicie przysparza niektórym z nich sporo trudności.

Więcej

Informacje

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w rozumieniu ustawy o VAT

Do wystąpienia WNT w Polsce konieczne jest, aby towary zostały przywiezione do Polski w związku z ich dostawą z terytorium innego państwa członkowskiego UE.

WNT za wynagrodzeniem na terytorium kraju jest czynnością objętą VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4. Warunkiem jest, by towar był przesłany lub przetransportowany na terytorium Polski.

Przez WNT – stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Więcej

Informacje

Wyższa minimalna pensja w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1750 zł.

Minimalne uposażenie będzie więc wyższe o 70 zł (obecnie wynosi 1680 zł). Taka zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (DzU z 2014 poz. 1220).

Więcej

Informacje

Konkurs na najlepszy raport roczny rozstrzygnięty

Już po raz dziewiąty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2013”. Wyróżnienie „Rachunkowości” za stały wysoki poziom sprawozdania finansowego według MSSF/MSR otrzymała spółka PGNiG SA.

W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR.

Więcej

Ścieżka kariery

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt.

Zadaniem rekrutera, który w wielu firmach rekrutacyjnych współpracuje zarówno z kandydatem, jak i klientem, jest pozyskanie dla firmy, którą reprezentuje najlepszego pracownika spełniającego oczekiwane kryteria. Niezwykle ważne jest by rozumiał potrzeby danej firmy, specyfikę stanowiska, na jakie będzie selekcjonować kandydatów oraz zadania, jakie będzie wykonywał przyszły pracownik. Musi więc poznać cechy, jakimi powinien się wykazywać kandydat na konkretne stanowisko i umiejętności, jakie powinien mieć.

Więcej

Informacje

ABACUS - I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości

W dniu 10 czerwca 2014 roku odbyła się w Toruniu I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości, w której wzięło udział 43 uczestników z całej Polski. Organizatorem Konferencji była Katedra Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy współudziale Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce, działającej przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Termin konferencji zbiegł się nieprzypadkowo z Dniem Księgowego przypadającym 9 czerwca.

Więcej

Informacje

Ułatwienia podatkowe dla małych przedsiębiorców w 2015 r.

Firmy, których przychody/obroty za 2014 r. nie przekroczą limitu 5 015 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów przewidzianych w ustawach o PIT, CIT i VAT dla tzw. małych podatników.

Chodzi o możliwość wpłaty zaliczek na PIT i CIT co kwartał, jednorazową amortyzację środków trwałych, rozliczanie VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta i kwartalne wpłaty VAT.

Więcej

Informacje

Kto rozliczy i zoptymalizuje nasze podatki

Od 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU nr 107, poz. 768) deregulujących lub całkowicie dereglamentujących dziewięć zawodów rynku finansowego. Ustawa ta otwiera dostęp do zawodu księgowego w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Trudno nie zgodzić się z autorami wyrażającymi pogląd, że poprzez całkowitą likwidację wymogów w zakresie wykształcenia, praktyki i zdania egzaminu zawód księgowego został w zasadzie zdereglamentowany.

Więcej

Informacje

Certyfikat eksperta usług księgowych konsekwencją deregulacji zawodu księgowego

Od 10 sierpnia 2014 r. nie ma obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, który można było uzyskać po spełnieniu wielu wymogów formalnych i merytorycznych. Właściciele biur rachunkowych, którzy chcą mieć potwierdzenie fachowości świadczonych przez siebie usług mogą się ubiegać o certyfikat eksperta usług księgowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, umożliwiła prowadzenie biura rachunkowego, czyli np. obsługę księgowości przedsiębiorców każdemu, kto zechce to robić. Obecnie wystarczy być niekaranym i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ wszystkie wcześniej wymagane warunki (wyższe wykształcenie kierunkowe, zdanie egzaminu państwowego, przynajmniej 2-letnia praktyka i inne) zostały zniesione. Uznano, że rynek usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ureguluje się sam.

Więcej

Informacje

Pierwsze certyfikaty eksperta usług księgowych zostały już wręczone

23 września br. w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie pojawili sie absolwenci pierwszego kursu na certyfikowanego eksperta usług księgowych. Egzamin zdały 44 osoby i choć kilka z nich nie mogło pojawić się na uroczystości wręczania certyfikatów, sala była wypełniona po brzegi.

Więcej

Informacje

Kto w 2015 r. zaprowadzi księgi rachunkowe, a kto księgę podatkową

Limit przychodów, którego osiągnięcie w 2014 r. zobowiązuje osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wynosi 5 010 600 zł.

Wynika on z przeliczenia kwoty wskazanej w ustawie o rachunkowości (1 200 000 euro) po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na 30.09.2014 r. (według tabeli kursów średnich nr 189/A/NBP/2014 średni kurs euro na ten dzień wyniósł 4,1755 zł).

Więcej

Informacje

Jak liczyć limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z kasy rejestrującej

Ustalając, czy nie przekroczono limitu obrotów uprawniającego do podmiotowego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy, bierze się pod uwagę całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, w tym także przedmiotowo zwolnioną z ewidencji.

Potwierdza to interpretacja IS w Łodzi z 29.07.2014 r. (IPTPP4/443-338/14-2/MK). Dotyczyła ona podatnika, który wynajmując prywatny lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe zamierzał jednocześnie rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą w całkowicie innym zakresie i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Więcej

Informacje

Ruszył konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1.09.2014 r. ogłosiło kolejną, IV już edycję konkursu, którego celem jest upowszechnianie Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Konkurs ma za zadanie pobudzanie do przygotowania i popularyzację sposobów rozwiązywania dylematów etycznych z zakresu rachunkowości. Organizator liczy także na poszerzenie Banku Dylematów Etycznych, utrzymywanego przez Radę Naukową SkwP. Zachęca do udziału w konkursie wszystkich, którym problemy etyki zawodowej są bliskie. Uczestnictwo w konkursie przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości, a zarazem daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Więcej

Informacje

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej z błędną stawką VAT

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących określa jak powinien postąpić podatnik gdy wystąpi oczywista pomyłka przy prowadzeniu ewidencji za pomocą kasy. Nie wskazuje natomiast jak wyprostować inne błędy. Nie pozbawia to jednak podatnika możliwości korekty nieprawidłowo zaewidencjonowanego obrotu.

Więcej

Informacje

Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółkach kapitałowych

Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych, ustala się w momencie powstania przychodu podatkowego, tj. objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część.

Stosuje się przy tym zasady określone w art. 15 ust. 1j updop i art. 22 ust. 1e updof. Przychód (o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop i art. 17 ust. 1 pkt 9 updof) powstaje w dacie zarejestrowania w KRS spółki lub podwyższenia jej kapitału zakładowego (potwierdza to m.in. wyrok WSA z 10.12.2010 r., I SA/Wr 980/10).

Więcej

Okiem studenta

Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Podejmując studia, młodzi ludzie chcieliby pracować w zawodzie zgodnym z ich wykształceniem. W przypadku kierunków ekonomicznych studenci widzą się często w roli księgowego, biegłego rewidenta, controllera czy wielu innych zawodach związanych z obszarem finansów i rachunkowości. Zapewne wszyscy adepci tych kierunków zdają sobie sprawę z tego, że żadna z wymienionych ścieżek zawodowych nie jest łatwa, a przy obecnej sytuacji na rynku pracy im wcześniej zaczną budować swoje CV tym większe szanse mają na zawodowy sukces. Gdzie więc zacząć szukać pierwszej pracy w zawodzie?

Więcej

Informacje

Jak rozlicza się dochody z objęcia lub zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych

Dochody z objęcia lub zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych, rozlicza się w ramach ogólnego dochodu osoby prawnej. U osób fizycznych zaś zaliczają się one do kapitałów pieniężnych, opodatkowanych odrębnie, 19% podatkiem.

Więcej

Informacje

VAT od nieodpłatnych dostaw

Jeżeli podatnik VAT przy nabyciu (wytworzeniu, imporcie) towarów miał prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części, to niezależnie od tego, na jaki cel nieodpłatnie przekazał te towary, powinien je opodatkować, jakby były przedmiotem odpłatnej dostawy.

  Przez dostawę towarów na terytorium kraju – w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT– rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Jest to więc dostawa towarów realizowana nieodpłatnie, do której zalicza się w szczególności:
 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 • wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
 • Więcej

Informacje

Stres – jak może pomóc w znalezieniu pracy?

Negocjacje z kontrahentami, raportowanie przed zarządem, zamykanie miesiąca w działach księgowych to sytuacje, które u większości powodują stres i zdenerwowanie. Dla osoby aktywnie poszukującej pracy stres związany jest z rozmową kwalifikacyjną, od której w znaczącym stopniu zależy otrzymanie oferty pracy. To pierwsze sekundy decydują zazwyczaj o tym, jakie zrobimy wrażenie i czy pojawi się, odczuwalna przez obie strony, „chemia” zachęcająca pracodawcę do zaproszenia Kandydata do zespołu.

Ze stresem można walczyć, poddać się mu lub próbować go poskromić. Na każdego z nas stres działa inaczej – jednych paraliżuje, innych mobilizuje do działania. By skutecznie odnaleźć się w rzeczywistości, która generuje sporo sytuacji stresowych należy zastanowić się, czym stres jest dla mnie i skąd się bierze.

Więcej

Informacje

Własna praca przedsiębiorcy i jego najbliższych a koszty podatkowe

Wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników spółki niebędącej osobą prawną nie jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) nie zalicza się do kosztów uzyskania – bez względu na to, czy opodatkowanie następuje według zasad ogólnych, czy jednolitą 19% (liniową) stawką – wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników (chodzi tu o spółki cywilne, a także osobowe spółki handlowe - jawną, komandytową, partnerską).

Więcej

Informacje

Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro ogłoszone

W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia (poz. 1100) ukazała się ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw. Upraszcza ona sprawozdawczość tzw. jednostek mikro. Wchodzi w życie 5 września br., a jej przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych jednostek mikro za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie (a więc już za 2014 r.).

Więcej

Informacje

Jak rozumieć odpłatną dostawę towarów dla potrzeb VAT

Istotą odpłatnej dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a nie przeniesienie prawa własności towarów.

Odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski podlega VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jest nią – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Chodzi o przeniesienie ekonomicznego władztwa nad rzeczą (ruchomością, nieruchomością oraz wszelkimi postaciami energii) w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować podobnie jak właściciel.

Więcej

Informacje

Ryczałt za używanie terenowego auta przez leśnika opodatkowany

Pracownik Służby Leśnej, który używa w pracy własny samochód ciężarowy, zapłaci podatek od zwrotu związanych z tym kosztów, otrzymanego od pracodawcy.

Tak stwierdziła IS w Bydgoszczy w interpretacji z 13.05.2014 r. (ITPB2/415-152/14/MN).

  Z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) wynika zwolnienie z podatku dotyczące otrzymanego przez pracownika zwrotu kosztów używania własnego pojazdu na potrzeby pracodawcy. Zostało ono obwarowane licznymi wymogami:
 • pojazd ma być wykorzystywany w jazdach lokalnych,
 • wysokość zwróconych kosztów, objętych zwolnieniem nie może przekraczać miesięcznego ryczałtu albo kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
 • obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów powinien wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.

Więcej

Informacje

Każdy może prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe

Od 10.08.2014 r. usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych a także udzielaniem podatnikom pomocy w tym zakresie może trudnić się praktycznie każdy, kto się tego podejmie. Nie jest już konieczne posiadanie odpowiednich kwalifikacji - certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministra Finansów ani tytułu doradcy podatkowego, czy biegłego rewidenta.

Więcej

Informacje

Dotacje na środki trwałe – skutki w podatku dochodowym

Dotacje (subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia) otrzymane na nabycie lub wytworzenie środków trwałych nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. W konsekwencji sfinansowana nimi część wartości środka trwałego nie jest uznawana za koszt podatkowy.

U podatników podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) zwiększają one przychody podatkowe zwolnione od podatku zaś, u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) są wyłączone z przychodów podatkowych. Zwolnienie z opodatkowania takich dotacji wynika z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop, zaś wyłączenie z przychodów podatkowych – odpowiednio na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 updof1 .

Więcej

Informacje

Ostatni dzwonek by wystąpić o wydanie certyfikatu księgowego

W lipcu tego roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Chciałabym ubiegać się o certyfikat księgowy, jednak dyplom ukończenia studiów otrzymam we wrześniu 2014 r., a do okresu wymaganej praktyki brakuje mi trzech miesięcy. Co zrobić, aby uzyskać certyfikat?

Od 10.08.2014 r. do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych a także udzielania podatnikom pomocy w tym zakresie nie jest już konieczne posiadanie certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministra Finansów bądź tytułu doradcy podatkowego, czy biegłego rewidenta. To efekt wejścia w życie ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU. z 10.06.2014 r. poz. 768).

Nowelizacja zawiera też regulacje przejściowe dotyczące zachowania ważności dotychczas wydanych certyfikatów księgowych (będzie można się nimi posługiwać w celu poświadczenia swoich kwalifikacji, a wykaz osób które uzyskały certyfikat będzie zamieszczony w celach informacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) i określa zasady postępowania w przypadku wniosków o ich wydanie złożonych przed wejściem w życie nowelizacji.

Więcej

Informacje

Szykuje się nowy KSR Środki trwałe i dwa stanowiska

Komitet Standardów Rachunkowości rozpoczął prace nad opracowaniem standardu poświęconego środkom trwałym.

  Ma on pomóc pracownikom służb finansowo-księgowych, biegłym rewidentom, a także użytkownikom sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a w szczególności przy:
 • kwalifikowaniu składników aktywów do środków trwałych,
 • ustalaniu wartości początkowej środków trwałych,
 • ujmowaniu nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środków trwałych,
 • amortyzowaniu środków trwałych,
 • wycofywaniu z użytkowania środków trwałych.

Więcej

Informacje

Nowe OC dla biur rachunkowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie z 16.12.2008 r.

Zmiana jest podyktowana wejściem w życie ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU poz. 768), która od 10.08.2014 r. znosi obowiązek legitymowania się certyfikatem księgowym, tytułem doradcy podatkowego bądź biegłego rewidenta przez osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe a także księgi podatkowe i wypełniające zeznania czy deklaracje podatkowe.

Więcej

Informacje

Centra usług wspólnych – atrakcyjny pracodawca

Wraz z powstaniem nowego typu pracodawcy, jakim są centra usług wspólnych (ang. Shared Service Centers, SSC) oraz centra outsourcingu procesów biznesowych (ang. Business Process Outsourcing, BPO), pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o szczególnych kompetencjach.

Centra te powstały w celu zmniejszenia kosztów i usprawnienia działań administracyjnych firm w wielu obszarach. Pomagają również ujednolicić procesy biznesowe organizacji, które działają w kilku lub kilkunastu krajach. To stosunkowo młoda branża, zarówno w Polsce jak i na świecie. Choć działają od niedawna, odniosły sukces i dynamicznie się rozwijają. Stworzyły nowe możliwości dla osób chcących zdobyć doświadczenie zawodowe i umiejętności w obszarze finansów, czy administracji kadrowo-płacowej.

Więcej

Informacje

W jaki sposób zaliczamy wynagrodzenia i składki ZUS do kosztów podatkowych

Wynagrodzenia za pracę oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Wynagrodzenia za pracę, które mogą mieć postać wypłat za czas pracy (dniówka, pensja) bądź za efekt pracy, wlicza się do kosztów w wartości brutto, ustalanej indywidualnie dla każdego pracownika w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania bądź innym dokumencie nawiązującym stosunek pracy.

Przez wynagrodzenia rozumie się należności pracowników z tytułu szeroko rozumianego stosunku pracy, za które uważa się w szczególności płacę zasadniczą oraz inne wypłaty i świadczenia z tytułu pracy, bez względu na źródło ich finansowania (art. 12 ust. 1 updof).

Więcej

Informacje

Które czynności nie są objęte VAT

Z ustawy o VAT wynika, że jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części a także do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Czynności wyłączone spod opodatkowania VAT zostały wskazane w art. 6 pkt. 1 i 2 ustawy. Przyjrzyjmy się co kryje się pod użytymi w tym przepisie pojęciami.

Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część

I tak przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego (ustawa o VAT nie zawiera własnej definicji przedsiębiorstwa). Jak wskazał NSA w wyroku z 15.05.2012 r. (I FSK 1223/11) pojęcie przedsiębiorstwo obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.

Więcej

Informacje

Preferencyjna amortyzacja dla małych podatników

W 2014 r. tzw. mały podatnik ma możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej do 211 tys. zł.

Instytucja tzw. małego podatnika została wprowadzona do ustaw podatkowych (updop i updof) od 1.01.2007 r., jako instrument mający pobudzić przedsiębiorców prowadzących działalność w mniejszym rozmiarze m.in. do podejmowania inwestycji.

Więcej

Informacje

Czy za członków rad nadzorczych będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne?

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje ona m.in., że wszyscy członkowie rad nadzorczych (RN) wynagradzani z tego tytułu będą objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (obecnie za osoby zasiadające w RN, mające miejsce zamieszkania w Polsce odprowadza się wyłącznie składkę zdrowotną).

Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczył wszystkich członków RN, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty.

Więcej

Okiem Studenta

Rachunkowość finansowa czy zarządcza – perspektywy pracy dla przyszłych księgowych

Potrzeba dostosowania informacji do różnego rodzaju odbiorców spowodowała podział na rachunkowość finansową i zarządczą. Jest on widoczny nie tylko w literaturze naukowej, ale i w praktyce gospodarczej.

Ciągłe zmiany regulacji prawnych dotyczących finansów przedsiębiorstw wymuszają zatrudnianie coraz większej liczby pracowników specjalizujących się w rachunkowości. Biura rachunkowe, centra finansowo-księgowe oraz firmy outsourcingowe plasują się w czołówce pracodawców pod względem liczby rekrutacji.

Jacy fachowcy są bardziej poszukiwani – ci, którzy dostarczają informacje finansowo-majątkowe na zewnątrz czy ci, którzy je analizują na wewnętrzny użytek przedsiębiorstwa?

Ile zarabia księgowy?

Więcej

Informacje

Skonto wymaga korekty

Rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) nie może być przez sprzedawcę uwzględniony już momencie wystawiania faktury. Dopiero po skorzystaniu przez nabywcę ze skonta należy wykazać go w fakturze korygującej.

Takie stanowisko zajęła IS w Poznaniu w piśmie z 20.05.2014 r. (ILPP2/443-210/14-2/Akr), interpretując nowe regulacje ustawy o VAT.

O interpretację wystąpiła spółka, która zamierza na wystawianych przez siebie fakturach dla pewnej grupy klientów uwzględniać skonto. Przykładowo będzie udzielać skonta w wysokości 2% w razie zapłaty przez klienta za daną fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia. Na wystawionych fakturach widoczne będzie kwota netto, brutto i podatek VAT w wartościach przed uwzględnieniem skonta oraz wartość skonta (np. 2% wartości faktury).

Więcej

Informacje

Pozorna umowa o pracę

Czy ZUS podczas kontroli może wyłączyć z ubezpieczeń pracownika zgłoszonego przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, powołując się na pozorność zawartej umowy o pracę? Czy jeśli przedsiębiorca i ubezpieczony dostaną taką decyzję i się od niej nie odwołają, należy złożyć korektę dokumentów? Czy ZUS zwróci opłacone składki?

Ustawa o sus daje ZUS prawo przeprowadzania kontroli dotyczących m.in. ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych, w celu wyjaśnienia, czy umowa o pracę była faktycznie wykonywana, czy została zawarta tylko dla pozoru. Zgodnie z art. 68 ustawy o sus do zakresu działania ZUS należy m.in. stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz kontrola wykonywania przez płatników i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. ZUS jest uprawniony do weryfikowania, czy osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych posiada tytuł do objęcia tymi ubezpieczeniami, określony obowiązującymi przepisami. W tym zakresie ZUS jest więc uprawniony do badania zarówno faktu zawarcia umowy o pracę, jak i jej ważności.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ankieta została przygotowana przez portal rachunkowosc.com.pl

Więcej

Informacje

Czy spółki komandytowo-akcyjne skutecznie zmieniły swój rok obrotowy

Spółka osobowa, której wspólnikiem jest co najmniej jedna osoba fizyczna, nie może przyjąć roku obrotowego innego niż kalendarzowy.

Takie kontrowersyjne stanowisko wynika z najnowszych interpretacji IS w Poznaniu i w Łodzi.

Problem wyboru przez spółkę osobową roku obrotowego innego niż kalendarzowy pojawił się pod koniec 2013 r., w związku z uchwaleniem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która przewidywała uznanie spółek komandytowo-akcyjnych (dalej ska) za podatników CIT od 1.01.2014 r.

Wcześniej spółki te, podobnie jak inne spółki osobowe, były podatkowo „przejrzyste” czyli nie były podatnikami podatku dochodowego – ten rozliczali ich wspólnicy, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne (podatnicy PIT) jak i spółki kapitałowe (podatnicy CIT).

Nowelizacja zawierała przepisy przejściowe, zgodnie z którymi spółki, których rok obrotowy trwał w momencie jej wejścia w życie i nie kończył się 31.12.2013 r., mogły rozliczać się z podatku dochodowego na starych zasadach, do końca przyjętego przez nie roku obrotowego.

Aby jeszcze przez jakiś czas korzystać z dotychczasowych zasad opodatkowania, wiele ska zmieniło wtedy rok obrotowy z kalendarzowego na inny, zanim nowela weszła w życie (co według jej przepisów było warunkiem skuteczności tej zmiany dla rozliczenia podatkowego). Taki manewr wykonało również wiele spółek, których wspólnikami były osoby fizyczne.

Więcej

Informacje

Jak długo przechowywać faktury zakupu środków trwałych

Dokumenty dotyczące ustalenia wartości początkowej środka trwałego powinny być przechowywane przez cały okres amortyzacji, aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za ostatni rok, w którym zakończono jego amortyzację.

Tak wynika z wyroków WSA: w Lublinie z 3.12.2013 r. (I SA/Lu 700/13, nieprawomocny) i w Łodzi z 19.11.2013 r. (I SA/Łd 973/13, prawomocny).

Zasadą jest, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, dalej Op). A przedawnia się ono z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Op).

Księgą podatkową jest również ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w której wykazuje się m.in. wartość początkową tych składników majątku, stawkę amortyzacji, wysokość odpisów.

Więcej

Ogłoszenia

Współczesny polski księgowy

Finansiści z całej Polski przez trzy miesiące walczyli o dominację w konkursie "Księgowi Przyszłości". Dzięki niemu mogli udowodnić, że są znakomitymi fachowcami doceniającymi także zabawę, jaką umożliwiał konkurs.

Pasjonaci sportów ekstremalnych, miłośnicy zwierząt, domorośli artyści sztuk wszelakich, nowocześni rodzice, fani zdrowego żywienia, aktywni sportowcy, kobiety z zarządów wielkich firm, mężczyźni odreagowujący zawodowy stres dzięki pieczeniu ciasteczek - to osoby, które na co dzień pracują jako księgowi. Stanowią dowód, iż utrwalany przez lata wizerunek nudnego, zasadniczego księgowego nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Konkurs „Księgowi Przyszłości” pokazał, że należy zaprzestać powielania stereotypu nudnych, zarozumiałych księgowych, ponieważ ten zawód, w trakcie ostatnich lat, mocno ewoluował i przeszedł znaczącą zmianę wizerunkową. Nasi uczestnicy udowodnili, że współcześni księgowi podążają za trendami, wdrażają do swej pracy nowoczesne technologie oraz posiadają niebanalne pasje, w których realizują się w czasie wolnym - komentuje Jadwiga Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365 z firmy Soneta, współorganizator konkursu „Księgowi Przyszłości”.

Więcej

Okiem Studenta

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA.

Obecnie o atrakcyjności kandydata na stanowisko pracy decyduje nie tylko jego wykształcenie, a przede wszystkim doświadczenie. Podczas 5-letniej ścieżki akademickiej studenci mają ogromny wybór nie tylko praktyk, ale również organizacji studenckich, których mogą stać się członkami. W czym tkwi przewaga kół naukowych nad innymi studenckimi zrzeszeniami?

Każde koło ma swój własny profil działalności. Jedne kładą nacisk na rozwój dydaktyczny w obrębie konkretnego tematu zainteresowań, inne stawiają na możliwość organizacji warsztatów i szkoleń, począwszy od kompetencji miękkich, po te typowo branżowe. Jedno jest pewne – jeśli chciałbyś się rozwijać poza samym studiowaniem, na pewno znajdziesz taką organizację, która będzie spełniała Twoje oczekiwania.

Więcej

Informacje

Dla fiskusa liczy się tylko udział w zyskach

Przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej wspólnika z udziału w spółce osobowej, ważna jest wysokość jego prawa do udziału w zyskach, nie ma natomiast znaczenia czy i w jakiej proporcji partycypuje on w stratach spółki.

Potwierdza to interpretacja IS w Poznaniu z 6.05.2014 r. (ILPB1/415-356/14-2/AG).

Była ona odpowiedzią na pytanie osoby fizycznej, komplementariusza w spółce komandytowej. W umowie spółki została odrębnie ustalona wysokość prawa do udziału w zyskach dla poszczególnych wspólników oraz odrębnie wysokość uczestnictwa w stratach spółki. Pytający uczestniczył w zyskach w wysokości 2% oraz został wyłączony z udziału w stratach.

Jego zdaniem dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, do przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej należy przyjąć proporcję zgodną z określonym dla niego w umowie prawem do zysku. Uczestnictwo w stratach - określone w umowie - pozostaje bez wpływu na określanie wysokości podstawy opodatkowania u poszczególnych wspólników.

Więcej

Informacje

Przejęcie majątku likwidowanej spółki przez wspólnika

Przekazanie wspólnikowi likwidowanej spółki osobowej jej majątku – zarówno w postaci pieniędzy jak i wierzytelności (własnych i obcych) - nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania.

Potwierdza to interpretacja IS w Poznaniu z 12.05.2014 r. (ILPB1/415-169/14-2/IM). Zwrócił się o nią wspólnik – osoba fizyczna, który wskazał, że w skład majątku likwidowanej spółki wchodzą, oprócz środków pieniężnych także wierzytelności pożyczkowe obce (gdzie spółka jest wierzycielem wobec osób trzecich) i własne (gdzie spółka jest wierzycielem wobec wspólnika).

Jeśli chodzi o te ostatnie, wygaśnięcie zobowiązania wspólnika wobec spółki nastąpi przez tzw. konfuzję, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (wspólnika) prawa (wierzytelności spółki wobec wspólnika) i sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania wspólnika wobec spółki).

  IS podzieliła stanowisko podatnika, że otrzymane składniki majątkowe nie będą jego przychodem z działalności gospodarczej na mocy art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz pkt 12 lit. b) ustawy o PIT. W myśl tych przepisów do przychodów tych nie zalicza się:
 • środków pieniężnych,
 • innych składników majątku

Więcej

Informacje

Kiedy można stosować zerową stawkę VAT

Stawka VAT 0% – ze względu na specyfikę zwrotów VAT – jest w praktyce najwyższą formą preferencji w obowiązującym systemie VAT.

De facto ma ona charakter zwolnienia od podatku z prawem odliczenia podatku naliczonego. Stosowana jest na ogół do dostaw towarów w tzw. transakcjach transgranicznych: wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz eksporcie towarów, a w ograniczonym zakresie także do towarów i usług w obrocie krajowym (ściśle określonych w przepisach szczególnych).

Więcej

Informacje

Udzielanie porad podatkowych nadal zastrzeżone wyłącznie dla doradców i biegłych

Od 10.08.2014 r. do prowadzenia ksiąg i sporządzania deklaracji podatkowych a także udzielania pomocy w tym zakresie nie będzie już konieczne posiadanie tytułu doradcy podatkowego ani też certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi w tym zakresie będzie mógł świadczyć praktycznie każdy. Deregulacja nie objęła natomiast udzielania porad opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Są to (podobnie zresztą jak prowadzenie ksiąg) czynności doradztwa podatkowego, a ich zawodowe wykonywanie jest nadal zastrzeżone wyłącznie dla doradców podatkowych i innych podmiotów uprawnionych (adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów).

Więcej

Informacje

Ustawa deregulująca zawody finansowe ogłoszona

10 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU poz. 768)

Oznacza to, że jej przepisy odnoszące się do osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe i doradców podatkowych wejdą w życie 10 sierpnia (po 60 dniach).

Od tego dnia usługi księgowe (w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych, a także sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych) będzie można świadczyć bez konieczności posiadania certyfikatu poświadczającego kwalifikacje zawodowe, wydawanego przez Ministerstwo Finansów.

  Warunkiem jest jedynie, by osoby wykonujące te czynności:
 • miały pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Więcej

Informacje

Kształcenie pracowników bez ulgi podatkowej

Od 27.05.2014 r. przedsiębiorcy nie mają już możliwości zaliczania wpłat na zakładowy fundusz szkoleniowy do kosztów uzyskania przychodów.

To skutek wejścia w życie ustawy z 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 598), likwidującej podstawę do tworzenia takich funduszy. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji, jest to podyktowane tym, że z dotychczasowych rozwiązań, które przewidywały refundację ze środków Funduszu Pracy części kosztów szkoleń pracowników, pracodawcom którzy utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy, korzystała znikoma liczba firm. Obecnie środki te będą trafiać do Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców były uregulowane w art. 67-69 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dochód funduszu stanowiły m.in. wpłaty pracodawcy, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac.

Więcej

Informacje

Amortyzacja podatkowa - zasady i metody naliczania odpisów

Odpisy amortyzacyjne od składników majątku przedsiębiorcy są uznawane za koszty uzyskania przychodów, tylko jeżeli zostały naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Zasady i stawki amortyzacji podatkowej regulują art. 16a–16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 22a–22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 jest szczególnym, bo niepociągającym za sobą wydatków w bieżącym okresie, rodzajem kosztów podatkowych (art. 15 ust. 6 updop i art. 22 ust. 8 updof).

Odpisów amortyzacyjnych przypadających na poszczególne lata podatkowe dokonuje się od wartości początkowej, ustalanej zgodnie z art. 16g updop i art. 22g updof. Przy czym raz ustalona wartość początkowa może być zmieniona tylko w ściśle określonych przypadkach, w zasadzie na skutek ulepszenia (zwiększenie) lub częściowej likwidacji (zmniejszenie) – nie może być ona w dowolny sposób modyfikowana przez podatnika.

Więcej

Informacje

Uproszczenia w rachunkowości bez wpływu na CIT

Podatnik, który korzysta z uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającego na odpisywaniu kupowanych materiałów na bieżąco w koszty, nie może uznać tych materiałów za koszt uzyskania przychodu przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Tak wynika z interpretacji IS w Poznaniu z 6.05.2014 r. (ILPB3/423-48/14-2/EK). Oznacza to, że w celu ustalenia prawidłowej wysokości zaliczki trzeba na koniec każdego miesiąca ustalać stan tych materiałów, zamiast sporządzić spis z natury raz w roku, na jego koniec.

Więcej

Informacje

Kiedy stosuje się 8% stawkę VAT

W Polsce obowiązują cztery stawki podatkowe (podstawowa, dwie obniżone oraz tzw. stawka preferencyjna). Stawka 8% zaliczana jest do stawek obniżonych i obejmuje towary i usługi ściśle wymienione w przepisach o VAT. Ma zastosowanie m.in. w budownictwie mieszkaniowym.

Stawka obniżona 8%, podobnie jak stawka podstawowa 23% obliczana jest od obrotu netto, tzw. rachunkiem „od stu”, tj. jako narzut doliczany do ceny (wartości dostawy) netto według formuły: cena netto x stawka podatku VAT 8% = kwota podatku VAT.

Więcej

Artykul Sponsorowany

Moja ambasadorska rzeczywistość

Kandydat z doświadczeniem zawodowym niewątpliwie zyskuje na atrakcyjności na rynku pracy w oczach przyszłego pracodawcy. Studenci mogą przebierać w morzu ofert, od praktyk krajowych po wyjazdy zagraniczne. Jednak jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Jak pogodzić studiowanie z pierwszymi obowiązkami? Jeśli chciałbyś stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu w profesjonalnej firmie, program ambasadorski firmy KPMG jest idealny dla Ciebie!

Więcej

Ścieżka Kariery

Finansiści wychodzą zza biurek – nowe oblicze działów finansowych

Zmiany w zakresie zarządzania organizacją oraz rosnąca rola działów finansowych i controllingowych w firmach sprawiają, że ofert pracy na stanowiskach finansowych jest bardzo dużo. Znalezienie właściwych pracowników to jednak wciąż spore wyzwanie dla wielu pracodawców.

Finanse kojarzą się z odrębnym działem w firmie, skupionym jedynie na przepisach, liczbach, tabelach i kontaktach z urzędami. Tymczasem dział finansowy coraz częściej inicjuje ważne projekty, jest znaczącym doradcą dla zarządów firm i ma realny wpływ na decyzje biznesowe.

Więcej

Informacja

Jakie składniki majątku trwałego podlegają amortyzacji podatkowej

Wydatki na nabycie środków trwałych raz wartości niematerialnych i prawnych nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a stają się takim kosztem jedynie przez odpisy amortyzacyjne naliczane na zasadach określonych w przepisach ustaw o podatku dochodowym.

Amortyzacja składników majątku trwałego użytkowanych w działalności gospodarczej, wyraża się zmniejszeniem ich wartości w pewnym okresie, głównie w wyniku użytkowania lub starzenia się.

Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, amortyzacja jest szczególnym – ze względu na jej niepieniężny charakter, niepociągający za sobą wydatków w bieżącym okresie – rodzajem kosztów podatkowych, określonym w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Więcej

Informacja

Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT)

Miejsca świadczenia (tym samym opodatkowania) WNT uzależnione jest od tego gdzie towary znajdują się w momencie zakończenia ich transportu.

Przypomnijmy, w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Więcej

Okiem Studenta

Praktyki studenckie - praca za karę czy szansa na rozwój?

Coraz więcej studentów szansy na rozwój szuka w praktykach, które odbywają w trakcie studiów. Czy są one przepustką do rozpoczęcia kariery w wybranym zawodzie?

Z pewnością dają okazję do zdobycia cennego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę przekazywaną podczas zajęć. Kluczem do sukcesu jest dobór instytucji, w której student stawiał będzie pierwsze zawodowe kroki. - Praktyki w jednym z większych polskich banków pozwoliły mi na poznanie bankowości od bardziej praktycznej strony. Nauczyłam się m.in. korzystania z serwisu Eurobank Online, drukowania asygnat. Podniosłam również swoje kompetencje miękkie. Przede wszystkim przestałam się obawiać konsekwencji własnych decyzji w przyszłości – opowiada Adriana, studentka III roku ekonomii.

Więcej

Ogloszenia

Walka o tytuł Księgowego Przyszłości trwa!

Do konkursu "Księgowi Przyszłości" zgłosiło się niemal 500 drużyn, które walczą o zaszczytny tytuł. Księgowi coraz śmielej odsłaniają swoje oblicze. Za nimi już 2 testy eliminacyjne – rozgrywki są bardzo wyrównane i wkraczają w końcową fazę! Przed nimi rywalizacja półfinałowa, a wielki finał coraz bliżej.

Konkurs już wkrótce wyłoni najbardziej przyszłościowych finansistów. W połowie maja po dziesięć najlepszych zespołów zawodowców i po pięć najlepszych zespołów studenckich z każdego z sześciu wyodrębnionych przez organizatorów regionów Polski, zmierzy się w półfinałowych rozgrywkach. Najlepsi z najlepszych wyruszą w egzotyczną podróż.

Więcej

Informacje

Szkolenia finansowane ze środków publicznych – kiedy można zastosować zwolnienie z VAT

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie wchodzi w grę tylko wtedy, gdy udział środków publicznych w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%. W praktyce są wątpliwości jak rozumieć ten wymóg.

Więcej

Artykul Sponsorowany

Trwają konsultacje nad wdrożeniem globalnych zasad rachunkowości zarządczej

CIMA i AICPA - dwie najważniejsze międzynarodowe organizacje zrzeszające specjalistów z dziedziny rachunkowości prowadzą konsultacje dotyczące zbioru nowatorskich zasad rachunkowości zarządczej. Prace nad nowymi standardami odbywają się w 177 krajach. W Polsce partnerem projektu jest Giełda Papierów Wartościowych.

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zaproponowały opracowanie systemu norm, który wpłynie na ujednolicenie praktyk rachunkowości zarządczej na całym świecie. Pozwoli to firmom na podejmowanie bardziej trafnych decyzji dotyczących ich długoterminowego rozwoju w złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Instytuty połączyły w Polsce siły z GPW, aby podjąć działania na rzecz promocji rachunkowości zarządczej jako ważnego elementu budowy wartości firm i zaufania na rynku.

Więcej

Informacje

Miejsce świadczenia (opodatkowania VAT) usług ustalane odmiennie od zasad ogólnych

Miejsce świadczenia (a tym samym opodatkowania) usług uzależnione jest od tego, na czyją rzecz są one świadczone oraz od ich rodzaju.

Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług (powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług) regulują art. 28b–28o ustawy o VAT.

Więcej

Informacje

Miejsce świadczenia (opodatkowania VAT) przy dostawie towarów

Miejsca świadczenia (a tym samym opodatkowania) dostawy towarów uzależnione jest od jej rodzaju.

  Ustawa o VAT w art. 22, 23 i 24 określa je odrębnie dla dostawy towarów:
 • wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, nabywcę lub osobę trzecią,
 • które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub podmiot działający na jego rzecz,
 • niewysyłanych ani nietransportowanych,
 • na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium UE,
 • gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej w systemie elektroenergetycznym (przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej),
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju.

Więcej

Ogloszenia

Zostań biegłym rewidentem
Rekrutacja 2014

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów raz w roku ogłasza rekrutację podejmując odpowiednią uchwałę, zawierającą terminy składania zgłoszeń. Treść uchwały dostępnej również na stronie internetowej KIBR prezentujemy poniżej.

UCHWAŁA NR 2220/40/2014
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu
do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pomiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855 oraz z 2013 r. poz. 1036) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 36, z 2013 r. poz. 251) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się dzień 30 czerwca 2014 r. jako końcowy termin składania do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – w cyklu egzaminacyjnym rozpoczynającym się w 2014 r.

§ 2. Wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów kandydat składa kwestionariusz osobowy, zawierający dane określone w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej

Informacje

Komu należy udostępnić roczne sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe (rsf) wymaga udostępnienia wewnątrz i na zewnątrz jednostki.

Wewnątrz jednostka przedkłada właścicielom rsf wraz ze sprawozdaniem z działalności, jeżeli jest zobowiązana do jego sporządzania, oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, o ile jednostka była badana. Ustawa o rachunkowości przewiduje (art. 68), że spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne (które omyłkowo pominięto) oraz spółdzielnie powinny to uczynić nie później niż 15 dni przed zgromadzeniem właścicieli, na którym ma nastąpić zatwierdzenie rsf i sprawozdania z działalności. Zasada ta powinna by być stosowana również w jednostkach niewymienionych w art. 68, jak np. przedsiębiorstwach państwowych, SP ZOZ czy spółkach osobowych.

Więcej

Informacje

Zasady potrącania kosztów podatkowych bezpośrednio związanych z przychodami

Koszty bezpośrednie to takie, które można powiązać wprost z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez przedsiębiorstwo. Dlatego o momencie ich potrącenia decyduje data uzyskania tego przychodu.

Zaliczenie poniesionych wydatków (kosztów) do kosztów działalności gospodarczej może nastąpić w sposób bezpośredni lub pośredni (stosownie do art. 15 ust. 4-4d updop i art. 22 ust. 22 ust. 5-5d updof). Podział ten jest ważny przy ustalaniu momentu zaliczenia kosztów do danego okresu.

Więcej

Ścieżka Kariery

Firma pozwalająca na rozwój i specjalizację, sukcesem Twojej kariery zawodowej

Wykwalifikowany księgowy to jedna z najbardziej kluczowych funkcji w strukturze firmy. Głównym jego zadaniem jest informowanie kierownictwa o stanie finansowym firmy. Często zdarza się jednak, że dzięki swoim umiejętnościom nieoficjalnie zastępuje kilku specjalistów na raz. Jakość rozwoju organizacji bardzo traci przez taki model pionu finansowego. Czemu tak się dzieje? Czy można zapobiec takiej sytuacji w dobie redukcji etatów?

Niepokojącą tendencję odchodzenia od zatrudniania „klasycznych księgowych” zauważono już w 2012 roku, podczas realizacji projektów rekrutacyjnych na terenie trzech województw: Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Sformułowanie „klasyczny księgowy” ma oczywiście oznaczać zakres obowiązków i kompetencji, czyli prowadzenie księgi głównej, księgowanie środków trwałych, czy sporządzanie sprawozdań finansowych.

Więcej

Informacje

Deregulacja zawodów finansowych uchwalona

4 kwietnia Sejm przyjął tzw. ustawę deregulacyjną, która m.in. zmienia warunki wykonywania zawodów: certyfikowanego księgowego i doradcy podatkowego a także uzyskiwania uprawnień zawodowych przez biegłych rewidentów.

  Najważniejsza zmiana w ustawie o rachunkowości polega na tym, że każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (również ksiąg i ewidencji podatkowych oraz sporządzania zeznań i deklaracji), bez konieczności legitymowania się odpowiednim wykształceniem kierunkowym bądź certyfikatem księgowego i odbycia praktyki (bez pomocy osób posiadających takie wykształcenie/certyfikat). Warunkiem jest jedynie, by osoby wykonujące czynności z tego zakresu:
 • miały pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe lub za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych.

Więcej

Informacje

Jak zaskarżyć interpretację, z którą podatnik się nie zgadza

Jeżeli podatnik nie zgadza się z udzieloną mu indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego bądź uznaje odpowiedź organu, który ją wydał za niewystarczającą, ma prawo złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego.

Skargę na udzieloną interpretację z powodu jej niezgodności z prawem wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę organu, który ją wydał. Wcześniej trzeba jednak wezwać ten organ (formalnie Ministra Finansów) na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wydaniu interpretacji.

Więcej

Informacje

Jak uzyskać interpretację podatkową od Ministra Finansów

Podatnik, który nie wie, jak rozumieć i zastosować przepis podatkowy w swoim konkretnym przypadku, może zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji.

Podatkowe interpretacje indywidualne (mowa o nich w art. 14b Ordynacji podatkowej - dalej Op) wydaje Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego.

Osobami zainteresowanymi, które mogą wystąpić z takim wnioskiem są zasadniczo podatnicy, płatnicy, inkasenci i osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników. Z wnioskiem o interpretację mogą wystąpić również osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, osoby (przedsiębiorcy) planujące utworzenie spółki, oddziału – w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tej spółki lub oddziału.

Więcej

Ścieżka kariery

Dlaczego nie warto kłamać pracodawcy?

Pisząc cv, z prawdą najczęściej mijają się pracownicy na początku kariery zawodowej. Po przeanalizowaniu aplikacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie okazało się, że 44% cv zawierało przekłamania. To aż o 12% więcej niż w 2010 roku.

Kandydaci mijają się z prawdą głównie podając informacje dotyczące poziomu znajomości języków obcych oraz zakresu swoich dotychczasowych obowiązków. W osiemdziesięciu jeden procentach nieścisłości występują w życiorysach osób z doświadczeniem nie większym niż pięć lat.

Więcej

Ogłoszenia

Stawka VAT na meble wnękowe: 8 czy 23% – wyjaśnienia urzędowe

Ukazała się interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca opodatkowania VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

pismo z 31.03.2014 r., PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577
W związku z podjętą w dniu 24 czerwca 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwałą sygn. akt I FPS 2/13 dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie opodatkowania właściwą stawką VAT – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje.

Więcej

Informacje

Rachunkowość warta poznania

W dniach 15 i 16 maja 2014 roku w Poznaniu w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędzie się IV. Ogólnopolska Studencka Konferencja „RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA”.

Temat tegorocznej edycji to „20 lat ustawy o rachunkowości – jak wiele jeszcze przed nami”. Organizatorem tego wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentują studenci z całej Polski (m. in. z Wrocławia, Krakowa, Torunia, Łodzi, Katowic), a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy rachunkowości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wszystkie artykuły zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej. Najlepsze spośród zaprezentowanych przez studentów odczytów zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Są to m.in. podręczniki oraz bezpłatny udział w szkoleniach. Wszyscy uczestnicy będą mieli zagwarantowany nocleg, wyżywienie i wezmą udział w zwiedzaniu Poznania wraz z wycieczką po browarach Kompanii Piwowarskiej. Przewidziano również zabawę integracyjną oraz małe upominki.

Więcej

Informacje

Ministerstwo Finansów zinterpretowało nowe przepisy dotyczące VAT na samochody

Na stronie internetowej resortu pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące zasad odliczania VAT od wydatków samochodowych (zakup, leasing i koszty eksploatacji pojazdów, w tym zakupu paliwa), obowiązujących od 1.04.2014 r. Pozwalają one zorientować się jak organy podatkowe będą interpretować te dość skomplikowane regulacje.

Treść wyjaśnień jest dostępna tu:
NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Na temat nowych regulacji ustawy o VAT, a także zmian w kwalifikacji wydatków samochodowych na gruncie ustaw o PIT i CIT piszemy też szeroko w kwietniowym numerze „Rachunkowości”.

Czytaj także:
"O wykorzystaniu auta wyłącznie do działalności gospodarczej trzeba powiadomić urząd"

Informacje

Rozliczenie PIT za 2013 r. od dochodów z działalności gospodarczej

Do końca kwietnia wszyscy podatnicy PIT, w tym uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w minionym roku.

  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego za 2013 r. dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu (na własny lub cudzy rachunek), w tym także w formie osobowych spółek handlowych i cywilnych, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej (ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Chodzi więc o osoby opodatkowane:
 • według „zasad ogólnych” –przy zastosowaniu do podstawy obliczenia podatku progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej (18% i 32%), określonej w art. 27 ust. 1 updof;
 • przy zastosowaniu jednolitej 19% stawki (liniowo) do dochodu ustalonego na ogólnych zasadach, tj. na podstawie art. 30c updof.

Roczne zeznania podatkowe za 2013 r. składają do 30.04.2014 r. właściciele firmy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko oraz każdy ze wspólników osobowej spółki handlowej i cywilnej odrębnie, do właściwego dla nich urzędu skarbowego (us). Chodzi o urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Więcej

Informacje

Kto zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe1?

Zysk jednostki, wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym (rsf), może być dzielony na przewidziane umową lub statutem cele lub strata pokryta pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia rsf, a więc zaakceptowania tego sprawozdania przez właścicieli jako godnego zaufania, a zatem wiarygodnego. W myśl bowiem więcej lub mniej jednoznacznych zapisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych czy Prawa spółdzielczego podziałowi podlega aprobowana przez właścicieli kwota zysku za rok obrotowy, z tym że w przypadku osób prawnych, zobowiązanych do poddania swego rsf corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta (podmiot uprawniony), dodatkowy warunek stanowi – wyrażenie przezeń o tym sprawozdaniu opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

W razie poniesienia przez jednostkę straty właściciele decydują o sposobie jej pokrycia.

  Właściciele podejmują zatem dwie odrębne decyzje:
 • o zatwierdzeniu rsf,
 • o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Więcej

Informacje

O wykorzystaniu auta wyłącznie do działalności gospodarczej trzeba powiadomić urząd

Od 1.04.2014 r. będą obowiązywać nowe zasady odliczania VAT od samochodów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

Wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT z 7.02.2014 r. (DzU nr 312) gruntownie zmieniająca reguły odzyskiwania podatku od wydatków samochodowych.

Wynika z niej m.in., że przedsiębiorcy używający pojazdy samochodowe (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) nie spełniające kryteriów technicznych określonych w ustawie o VAT, co do zasady nie odliczą VAT od paliwa do nich, a od pozostałych wydatków związanych z ich eksploatacją odzyskają tylko połowę podatku naliczonego. Chyba, że auta te (także samochody typowo osobowe) mogą być uznane za używane wyłącznie do działalności gospodarczej, co potwierdzi prowadzona dla pojazdu ewidencja przebiegu. Wtedy VAT od wszelkich wydatków eksploatacyjnych może być odliczany bez ograniczeń.

Więcej

Informacje

Warunki otrzymania zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni

Jeśli podatnik wystąpi o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, to co do zasady powinien go uzyskać w ciągu 60 dni od złożenia deklaracji. W niektórych przypadkach termin ten może być skrócony albo wydłużony.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasadą jest, że zwrot różnicy VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji) przez podatnika, na jego rachunek bankowy w banku (spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) mającym siedzibę na terytorium kraju, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP. Może też nastąpić na wskazany rachunek jako zabezpieczenie udzielonego przez bank (kasę) kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika US, w terminie złożenia deklaracji VAT, pisemnego upoważnienia, potwierdzonego przez bank (kasę) udzielający kredytu, do przekazania tego zwrotu.
60-dniowy termin zwrotu jest podstawowym terminem mającym zastosowanie zasadniczo do każdej nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, niezależnie od jej rodzaju i przyczyn powstania. Dokonywany jest więc w odniesieniu do wszystkich nabywanych towarów i usług, tj. bez względu na ich rodzaj, jak też bez względu na wysokość stawek VAT stosowanych do opodatkowania sprzedaży (innych czynności). Termin ten został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również i do korekty, i to bez względu na jej przyczynę (por. wyrok WSA z 13.03.2013 r., I SA/Wr 1307/12).

Więcej

Ścieżka kariery

Nie bój się negocjować z pracodawcą!

Spowolnienie gospodarcze jest faktem, jednak przed specjalistami wciąż stawiane są nowe wyzwania i możliwości zawodowe. Mimo wysokich kwalifikacji zastanawiamy się czy negocjować warunki zatrudnienia z potencjalnym pracodawcą? Czy to nie skreśli nas na pierwszej rozmowie?

„Specjaliści i menedżerowie zmieniając pracę nie powinni obawiać się jasnego przedstawienia pożądanych warunków zatrudnienia. Pracodawcy wiedzą, że w wartościowego kandydata warto zainwestować w każdych czasach. Należy jednak pamiętać, że nasze oczekiwania nie powinny znacząco odbiegać od warunków przeciętnie oferowanych na danym stanowisku. Kandydaci muszą się również liczyć z wysokimi wymaganiami pracodawców i bardzo wnikliwym procesem rekrutacyjnym. Nie wystarczy świetne przygotowanie specjalistyczne – trzeba się również wykazać miękkimi umiejętnościami” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Więcej

Ogłoszenie

Szukamy Księgowych Przyszłości!

Praca księgowego to nie lada wyzwanie. Trzeba nieustannie trzymać rękę na pulsie, a emocje na wodzy, by nie zagubić się w nieustannie zmieniającym się otoczeniu prawno – ekonomicznym. Konkurs "Księgowi Przyszłości" to dobra okazja, by swoje doświadczenie sprawdzić w warunkach emocjonujących zawodów. Rejestracja do konkursu właśnie ruszyła, a jego zwycięzcy wyjadą na egzotyczne wakacje marzeń!

Każdy zawodowy księgowy i student kierunku ekonomicznego ma okazję, by pochwalić się swoją wiedzą i zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody. Zawody odbywają się w ciekawej, drużynowej formie. Adepci rachunkowości nie muszą obawiać się bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Rywalizacja odbędzie się w dwóch równoległych edycjach: akademickiej i profesjonalnej.

Konkurs "Księgowi Przyszłości", organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – najstarszą polską organizację zawodową i firmę Soneta – producenta oprogramowania do zarządzania i księgowości enova, promuje wizerunek współczesnego księgowego - menedżera, doradcy, który potrafi odnaleźć się w trudnych, biznesowych sytuacjach, osoby, która nieustannie inwestuje w poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności.

Więcej

Informacje

Kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oferuje profesjonalne kursy przygotowawcze do egzaminów na biegłego rewidenta.

Celem kursów jest zarówno opanowanie zagadnień teoretycznych jak i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Najbliższe kursy w CEK:

I. Ekonomia i kontrola wewnętrzna - start 4 kwietnia 2014 r.

II. Teoria i zasady rachunkowości - start 11 kwietnia 2014 r.

Proces edukacji w ramach kursów realizowany jest w oparciu o:
a) autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych,
b) literaturę przedmiotu (akty normatywne, publikacje podręcznikowe) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe,
c) samodzielną naukę słuchacza.

Program zajęć odpowiada zakresowi tematycznemu egzaminu określonego uchwałą Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ceny, sposobu rejestracji oraz szczegółowego programu zajęć, zapraszamy na stronę internetową Centrum Edukacji zakładka DLA KANDYDATÓW.

Informacje

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe jednostkowe?

Podpisy na jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym (dalej rsf) potwierdzają przejęcie przez podpisujące osoby odpowiedzialności za rzetelność i jasność przedkładanych w rsf informacji liczbowych i słownych, a także ich zgodność z zasadami (polityką) rachunkowości, określonymi w ustawie o rachunkowości (dalej ustawa) lub w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i wydanych do nich interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

  Rsf podpisują – podając zarazem datę podpisu:
 • osoba, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie rsf (może to być także – w imieniu biura rachunkowego lub centrum obliczeniowego grupy kapitałowej, prowadzącego księgi rachunkowe jednostki – osoba posiadająca nadane jej przez Ministerstwo Finansów uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg),
 • kierownik jednostki, której rsf dotyczy, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Więcej

Informacje

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazała się nowa publikacja - "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013", którą mogą Państwo nabyć w naszym sklepie internetowym. Pozycja ta jako jedyna prezentuje oficjalny polski przekład Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Jest to niezbędne narzędzie pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku. "MSSF 13" są wyjątkowo istotne w przypadku przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne.

  Obecne wydanie zawiera m.in.:
 • MSSF: 1- 13,
 • MSR: 1, 2, 7, 8, 10-12, 16-21, 23-24, 26-29, 32-34, 36-41,
 • interpretacje KIMSF: 1, 2, 4-7, 10, 12-20 oraz
 • interpretacje SKI: 7, 10, 15, 25, 27, 29, 31, 32.

 • Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują na dzień 1 stycznia 2013 r.

Informacje

Odzyskamy tylko połowę VAT od wydatków na eksploatację samochodów osobowych

Od 1 kwietnia zmienią się zasady odliczania VAT przy zakupie i eksploatacji pojazdów samochodowych. Pełne odliczenie będzie wchodzić w grę przy zakupie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz takich, które spełniają warunki do uznania ich za używane wyłącznie w działalności gospodarczej.

Chodzi o pojazdy spełniające określone w ustawie o VAT warunki techniczne i wszystkie pozostałe, w odniesieniu do których podatnik zadeklaruje że wykluczone jest ich użycie na inne cele (składając stosowną informację w urzędzie skarbowym) i będzie prowadzić dla nich specjalną ewidencję.

Więcej

Prawo

Rozliczenie CIT za rok podatkowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Do końca marca podatnicy CIT (osoby prawne, z wyjątkiem zwolnionych od podatku), u których rokiem podatkowym i obrotowym jest rok kalendarzowy, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2013 r.

Składa się je na formularzu CIT-8 (wersja 21), którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU nr 265, poz. 1575).

Na podstawie złożonego zeznania podatkowego następuje ostateczne rozliczenie podatku dochodowego za rok podatkowy. Z momentem jego złożenia może powstać zobowiązanie podatkowe bądź nadpłata podatku. Jest to uzależnione od wysokości ustalonego za rok podatkowy dochodu podatkowego bądź straty podatkowej oraz wysokości wpłaconych za poszczególne miesiące zaliczek na podatek. Niezapłacone zaliczki za poszczególne miesiące 2013 r., stanowią zaległość podatkową, aż do chwili złożenia zeznania podatkowego za ten rok (do tego terminu naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek; potwierdza to również wyrok NSA z 18.01.2013 r., II FSK 953/11).

Więcej

Ścieżka kariery

Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze, stabilizacja, czy możliwość rozwoju determinuje wybór firmy, a może są pracodawcy, który oferują te wszystkie benefity swoim pracownikom. Wydaje się, iż w obszarze finansowo-księgowym oczekiwania pracownika są dobrze znane i jasno określone, bo jest to sektor najmniej wrażliwy na zmiany. Taki pogląd jest jednak złudny. Żyjemy w czasach, w których zmiana jest wpisana w codzienność. Nieustannie zmienia się sytuacja gospodarcza na świecie, następuje szybki rozwój technologii, dokonywane są przełomowe odkrycia w obszarze szeroko pojętej nauki. Zmiany zachodzą również na rynku pracy, w zakresie  wzajemnych oczekiwań pracodawcy i pracownika. Dzieje się tak praktycznie w każdej branży.
Czy zatem idealnym pracodawcą jest ten, kto może więcej zapłacić, czy też ten, kto stanie się windą w drodze na szczyt kariery?

Stabilizacja, to jak wynika z badań w dzisiejszych czasach najistotniejszy czynnik wyboru miejsca pracy. Stabilna pozycja firmy to podstawa, bez niej niepewne jest zarówno samo miejsce pracy jak i obiecywane przez pracodawcę podwyższanie kompetencji, czy wspaniała ścieżka kariery. W związku z tym poczucie bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia jest dla przyszłych pracowników kluczowe.
W czasach „niepewnego rynku” stabilizacja pracy jest rozumiana również, jako stabilność wynegocjowanych oraz przyjętych warunków współpracy.
Sektory uznane przez kandydatów za najbardziej odporne na spowolnienie gospodarcze to IT, branża paliwowa oraz farmaceutyczna. Najmniejszą popularnością cieszą się natomiast sektor budowlany i nieruchomości.

Więcej

Informacje

Korekta spisu po zwrocie towaru

Przedsiębiorca, który otrzyma zwrot towaru sprzedanego w roku ubiegłym (np. w wyniku reklamacji) powinien - zgodnie z konsekwentnym poglądem organów podatkowych – skorygować przychód, ale nie bieżący, tylko za rok ubiegły. To nieżyciowe stanowisko powoduje wiele komplikacji.

Oznacza bowiem konieczność korekty już zamkniętych rozliczeń. Niekiedy może prowadzić do absurdów. Okazuje się bowiem, że jeśli zwrot towaru otrzyma podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinien on również skorygować spis z natury sporządzany na 31 grudnia poprzedniego roku, wykazując w nim towar, którego faktycznie nie miał w tym dniu na stanie.
Takie stanowisko zajęła np. IS w Łodzi w interpretacji z 29.01.2014 r. (IPTPB1/415-671/13-4/KSU).

Więcej

Informacje

Odsetki płacimy fiskusowi, gdy ich kwota przekroczy 8,70 zł

Od lutego wzrósł limit odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego nie trzeba ich naliczać i wpłacać na konto urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej. Ponieważ od lutego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej SA z 17.01.2014 r. opłata ta wynosi 2,90 zł, kwota „darowanych” odsetek wzrasta do 8,70 zł (wcześniej wynosiła ona 6,60 zł). Kwota ta obowiązuje od 1.02.2014 r.

Więcej

Informacje

Jak odwrócić skutki korekty kosztów po zapłacie za towar

Przedsiębiorcy, którzy nie uregulują w określonym ustawowo terminie należności za zakupione towary i usługi mają obowiązek wyłączenia wydatków poniesionych na ten cel z kosztów podatkowych. Późniejsza zapłata uprawnia do przywrócenia kosztu, ale już w bieżącym rozliczeniu.

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości”, dotyczy to także kosztów bezpośrednio powiązanych z przychodem. Regulacje dotyczące korekt wyłączają więc działanie zasady memoriału i zasady współmierności przychodów i kosztów (pełną treść tej odpowiedzi prezentujemy tutaj).

  Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i odpowiednio art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2013 r., w razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania jej w terminie:
 1. 30 dni od daty upływu terminu płatności, bądź
 2. 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów (gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni), podatnik ma obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zmniejszenie następuje w miesiącu, w którym upływają wskazane terminy, natomiast w miesiącu uregulowaniu zobowiązania dochodzi do odwrócenia skutków korekty i zwiększenia kosztów podatkowych o kwotę wcześniej z nich wyłączoną.

Więcej

Ścieżka kariery

Ile zarabiają księgowi

Pytanie o wysokość pensji to według kandydatów, jedno z najważniejszych, ale i najtrudniejszych pytań zadawanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Obawiają się oni ujawnić swoje oczekiwania finansowe, aby nie przekroczyć budżetu przewidzianego przez pracodawcę a w konsekwencji, nie zmniejszyć szans na otrzymanie pracy.

Zanim odpowiesz potencjalnemu pracodawcy ile chcesz zarabiać przeanalizuj poniższe czynniki. Być może Twoje oczekiwania nie są wcale zbyt wygórowane.

Więcej

Artykuły

Odliczenie VAT przy metodzie kasowej – jest jak było, czy zmiana na gorsze?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z VAT metodą kasową, odliczają podatek z faktur zakupowych na szczególnych zasadach. Od 1.01.2013 r. przyznano im w tym zakresie pewne ułatwienia. Lektura przepisów po kolejnej ich zmianie - od 1.01.2014 r. – może prowadzić do wniosku, że ułatwienia te po roku obowiązywania zostały zniesione.

Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że nic takiego się nie stało. Na co innego wskazuje literalne brzmienie znowelizowanych przepisów. Problem dotyczy otrzymanych przez małego podatnika faktur zakupowych, które zostały przez niego opłacone tylko w części, a także zakupów zagranicznych.

Kasowe rozliczenie
Przypomnijmy, że mali podatnicy (czyli ci, których obroty za rok poprzedni nie przekroczyły ustawowego limitu będącego równowartością 1 mln 200 tys. euro) mają możliwość wyboru tzw. kasowej metody rozliczenia. W uproszczeniu polega ona na tym, że VAT należny od sprzedaży wykazują oni dopiero po uregulowaniu (całości bądź części) należności przez kontrahenta. Z kolei VAT naliczony mają prawo odliczyć dopiero, gdy sami zapłacą za swoje zakupy. VAT jest przy tym rozliczany przez nich raz na kwartał.

Więcej

Artykuły

Refakturowanie usług a podatek VAT

Dla potrzeb VAT za podstawę prawną refakturowania usług uznaje się obowiązujący od 1.04.2011 r. art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, wdrażający art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W znowelizowanej ustawie o VAT od 1.01.2014 r. treść tego przepisu nie uległa zmianie, stąd też przedstawione niżej zasady refakturowania usług obowiązują również w 2014 r. Na mocy tego przepisu, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W znaczeniu potocznym refakturowanie oznacza ponowienie czynności fakturowania, czyli dokumentowania sprzedaży. Oznacza to, że podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Zatem podatnik biorący udział w odsprzedaży usługi wystawia za świadczącego faktury dokumentujące wyświadczenie tej usługi bez uwzględnienia jednak marży. W myśl tej zasady przy refakturowaniu stosuje się identyczne ceny za wykonaną usługę (bez marży) oraz identyczną stawkę opodatkowania VAT, jak w fakturze pierwotnej, chyba że transakcja ta spowoduje konieczność ustalenia miejsca świadczenia usługi innego niż przy pierwotnej fakturze.

Więcej

Informacje

Zmiany w VAT – kolejne wyzwania dla księgowego

Rewolucyjne zmiany w VAT to jeden z głównych tematów konferencji, rozpoczynającej 3 lutego 2014 r. we Wrocławiu, ogólnopolski cykl spotkań branżowych pod hasłem „Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014”. Problemowe zagadnienia prezentować będą doświadczeni praktycy, specjalizujący się w podatku od towarów i usług.

Konferencje skierowane są do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, pracowników działów księgowych, osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, przede wszystkim z sektora MŚP, ale przedstawiciele dużych przedsiębiorstw również nie będą zawiedzeni.
Poruszane zagadnienia zainteresują także studentów finansów, ekonomii i rachunkowości. Kolejne spotkania odbędą się w Krakowie (5.02.14), Warszawie (6.02.14), Łodzi (12.02.14), Bydgoszczy (18.02.14) oraz w Poznaniu (25.02.14).

Więcej

Ścieżka kariery

Analityk finansowy, a narzędzia IT

Jedną z kluczowych osób w codziennej pracy działu finansowego jest analityk. Jego zasadniczym zadaniem jest analiza bieżących operacji pod kątem ich opłacalności, co z kolei ma znaczący wpływ na kształtowanie strategii finansowej całej firmy.
Jakie znaczenie ma informatyka w pracy analityka finansowego? Z z czego wynika potrzeba poszerzania kompetencji, pracownika na tym stanowisku, w obszarze narzędzi IT?

Procesy rekrutacyjne przeprowadzone w trzech polskich województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim wskazują na nowy trend wśród analityków finansowych. Wzrosły zarówno oczekiwania pracodawców, jak i umiejętności pracowników w zakresie informatyki.

Więcej

Informacje

O czym podatnicy podatku dochodowego powinni pamiętać na początku 2014 r.

W pierwszych miesiącach roku przedsiębiorcy mogą podjąć kilka decyzji rzutujących na sposób rozliczenia przez nich podatku dochodowego przez cały ten rok. Możliwa jest m.in. zmiana roku podatkowego albo zmiana formy opodatkowania.

Podatnicy CIT i PIT prowadzący działalność gospodarczą powinni na początku 2014 r. zastanowić się nad wyborem nowych, nie tylko korzystniejszych, ale również bardziej bezpiecznych rozwiązań, jakie dopuszczają updop i updof. W szczególności warto by się zastanowić nad zasadnością:

zmiany roku podatkowego z kalendarzowego na inny okres, trwający kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, biorąc pod uwagę sezonowość produkcji lub sprzedaży (dotyczy tylko podatników pdop). Wybór taki zależy każdorazowo od woli podatnika, a zmiana roku podatkowego, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 8 updop, nie jest niczym ograniczona; może następować wielokrotnie, o ile spełnione zostaną warunki określone w tym przepisie.

Więcej

Informacje

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2013 r.

Do 20 stycznia należy wpłacić zaliczki na PIT i CIT za grudzień bądź ostatni kwartał 2013 r. Zapłaty zaliczek można uniknąć, składając w tym terminie zeznanie podatkowe.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zaliczki na podatek CIT i PIT, w ciągu roku podatkowego rozliczają – co do zasady za okresy miesięczne – w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 updop i art. 44 ust. 3 i 6 updof). Podatnicy CIT i PIT rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy mogą wpłacać zaliczki kwartalne (art. 25 ust. 1b updop i art. 44 ust. 3g updof).

Więcej

Informacje

Z żalem przekazujemy wiadomość o śmierci
prof. dr hab. Zbigniewa Messnera - Prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Profesor był długoletnim przyjacielem i Autorem miesięcznika "Rachunkowość", przewodniczącym Rady Nadzorczej i członkiem Rady Programowej naszego wydawnictwa. Zawsze służył nam radą i pomocą. Będzie nam Go bardzo brakować.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Przyjaciółmi Profesora
Redakcja "Rachunkowość"

Ogłoszenie

Uwaga! Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2013 roku

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 45. edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Celem konkursu jest inspiracja środowiska naukowego do podejmowania indywidualnych lub grupowych prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z zakresu rachunkowości oraz oddziaływanie na merytoryczną wartość tych prac.

Więcej

Informacje

Rewolucja w VAT

Od nowego roku przedsiębiorcy i księgowi musieli przestawić się na nowy system rozliczania podatku od towarów i usług

Więcej

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Kiedy wydatki na poczęstunek kontrahentów można zaliczyć do kosztów podatkowych – interpretacja ogólna Ministra Finansów

(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25.11.2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. regulacjami zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe regulacje zastąpiły obowiązujące do końca 2006 r. przepisy dotyczące limitowania kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej, zgodnie z którymi nie były uważane za koszty uzyskania przychodów koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona była w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Konsekwencją zmiany regulacji dotyczących reprezentacji i reklamy, wprowadzonej od 2007 r., jest uznanie wszystkich wydatków na reklamę (prowadzoną w sposób publiczny lub niepubliczny) za koszty uzyskania przychodów oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, do których w szczególności zostały zaliczone wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Więcej

Konferencje

IV Kongres Podatków i Rachunkowości

Już po raz czwarty zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie Podatków i Rachunkowości, który odbędzie się 14 stycznia 2014 r. w hotelu Hilton w Warszawie. Wyłącznym organizatorem i patronem merytorycznym jest firma audytorsko - doradcza KPMG.

Kongres adresowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu oraz kadry najwyższego szczebla z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Będzie się składał z dwóch obszarów tematycznych: podatków i rachunkowości.
W części podatkowej omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące nowelizacji prawa podatkowego i jego zastosowania w obszarach VAT, CIT i PIT, a także najnowsze zmiany w przepisach o cenach transferowych. Natomiast w części rachunkowej zaplanowano temat praktycznych aspektów wdrażania nowych standardów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF 10) i wartości godziwej (MSSF 13).

Prelekcje wygłoszą Partnerzy i Dyrektorzy KPMG z wieloletnią praktyką zawodową, którzy posiadają uprawnienia Doradców Podatkowych, Radców Prawnych i Biegłych Rewidentów.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 7 stycznia 2014 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej KPMG

Zapraszamy

Konferencje

Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka

W dniach 9-10 grudnia 2013 r., w Krakowie, odbędzie się cykliczna międzynarodowa konferencja, organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka”.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i dyskusja nad problemami związanymi z kwantyfikacją wartości i ryzyka w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Tegoroczna konferencja została dedykowana pamięci prof. zw. dr hab. Elżbiety Burzym – Mistrzyni polskiej nauki rachunkowości.

Więcej

Konferencje

Rachunkowość i finanse w Gorzowie Wielkopolskim

17 października 2013 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża (PWSZ) w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka.

Celem konferencji była wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Więcej

Informacje

Ukończenie 18 lat w trakcie zimowiska nie pozbawia prawa do ulgi

Dopłacając z funduszu socjalnego do zimowisk, obozów, wczasów, czy innych form zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników, pracodawcy nie muszą pobierać od tych świadczeń zaliczki na PIT. Jednym z warunków zwolnienia z podatku jest jednak to, by z wypoczynku korzystały dzieci i młodzież do lat 18. Problem pojawia się, gdy w trakcie wypoczynku dziecko przekracza tę granicę wieku.

Nie są to częste przypadki, niemniej sprawiają niemały kłopot zarówno przedsiębiorcom, jak i samym organom podatkowym, które nie wiedzą jak interpretować art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT przyznający tę ulgę. Z przepisu wynika, że do zastosowania zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie kilku warunków. Chodzi o to, by wypoczynek:

Więcej

Artykuły

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja – jak wiadomo – stanowi część składową rachunkowości (art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy) i polega na okresowym ustaleniu w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dany dzień. Jeżeli stany te dadzą się wyrazić również ilościowo, a nie wyłącznie wartościowo, to zadaniem inwentaryzacji jest ustalenie tak stanu ilościowego, jak i wartościowego.

Cele inwentaryzacji mogą być dwojakie.

Więcej

Informacje

Zamrożone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2014 r. prawdopodobnie będą obowiązywać odpisy na zfśs w tej samej wysokości, co w bieżącym roku.

Wynika to z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

W przyszłym roku odpisy na zfśs mają być nadal naliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiej połowy 2010 r., czyli od 2917,14 zł. Podstawowy odpis za zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1093,93 zł (2917,14 zł x 37,5%). Odpisy zostaną zatem „zamrożone” po raz czwarty z rzędu.

Więcej

Wywiady

Zamknięcie roku 2013 - Nowe tematy, wcześniej nie prezentowane

Wywiad z dr. Zdzisławem Fedakiem

Niedługo ukaże się „Zamknięcie roku 2013” - najnowsze wydawnictwo książkowe „Rachunkowości”. Dlaczego właściwie nazwano tę książkę Zamknięcie roku, a nie na przykład Bilans czy Roczne Sprawozdanie finansowe?

Wydaję się, że tytuł „Zamknięcie roku” dobrze charakteryzuje przesłanie i zawartość książki. Sprawozdanie finansowe czy wchodzący w jego skład bilans, to tylko niektóre „plony” zamknięcia rocznego, któremu poświęcona jest publikacja. Naszym zamysłem jest kompleksowe przedstawienie sposobu wywiązania się jednostki z obowiązku rozliczania się z działalności rocznej, na który składa się zarówno zamknięcie ksiąg rachunkowych, jak i sporządzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz rocznych zeznań podatkowych przez podatników pdop i pdof. „Zamknięcie roku” poświęcone jest omówieniu tej właśnie tematyki i wskazaniu, jak poprawnie i sprawnie wywiązać się z tych powinności.

Więcej

Informacje

Fiskus nie uznaje kosztów szkoleń zawodowych

Wydatki na zdobycie uprawnień zawodowych (specjalistycznych szkoleń, aplikacji, egzaminów, opłat za wpis na listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu) nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przyszłej działalności gospodarczej osoby, która podnosiła swoje kwalifikacje.

Tak przynajmniej uważają organy podatkowe, bo sądy administracyjne z reguły zajmują odmienne stanowisko.

W najnowszych interpretacjach fiskus konsekwentnie odmawia osobom wykonującym wolne zawody prawa zaliczenia takich wydatków do kosztów otwieranej przez nie działalności (zob. np. interpretacje Izb Skarbowych w: Warszawie z 24.09.2013 r, IPPB1/415-659/13-4/IF i z 13.09.2013 r., IPPB1/415-662/13-2/IF, w Łodzi z 20.09.2013 r., IPTPB1/415-427/13-2/AP, w Katowicach z 26.08.2013 r., IBPBI/1/415-554/13/ŚS i w Bydgoszczy z 13.08. 2013 r., ITPB1/415-721/13/IG).

Więcej

Artykuły

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług

Generalną zasadą jest, że obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

W praktyce obrotu handlowego wydania towaru nie można utożsamiać z przeniesieniem własności rzeczy; następuje ono przez przeniesienie posiadania towaru na odbiorcę (objęcie towaru przez odbiorcę). Oznacza to, że objęcie towaru przez odbiorcę następuje zasadniczo przez:

 • dostarczenie towaru do magazynu odbiorcy (parytet ceny: franco magazyn odbiorcy) – wydanie towaru dokonuje się z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez odbiorcę, czyli zwykle po wyładowaniu i pokwitowaniu odbioru;
 • odebranie towaru z magazynu dostawcy (parytet ceny: logo magazyn dostawcy) – wydanie towaru dokonuje się z chwilą załadowania i pokwitowania odbioru towaru;
 • wydanie towaru przewoźnikowi na podstawie umowy przewozu (wysłanie towaru np. za pośrednictwem poczty) – przeniesienie posiadania następuje w momencie oddania (powierzenia, doręczenia) towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi (poczcie dokonującej wysyłki), tj. zgodnie z przepisami prawa przewozowego (w zależności np. od użytego środka transportu).

Więcej

Artykuły

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są związane z posiadaniem na własnym rachunku walutowym otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych i obrotem tymi środkami (rozchodem). Jest to odrębna – od związanych z rozliczaniem transakcji handlowych (należności i zobowiązań) w walutach obcych – kategoria różnic kursowych. Powstanie obu tych rodzajów różnic jest od siebie niezależne.

Zasady ustalania różnic od własnych środków pieniężnych reguluje art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop oraz art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof. W myśl tych przepisów podatkowe różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) powstają, jeżeli kwota otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpłaty, przeliczona na złote według faktycznie zastosowanego kursu waluty obcej, różni się od kwoty tych środków w dniu ich wykorzystania do zapłaty lub rozchodu w innej formie, przeliczonej na złote również według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Jeżeli kwota środków w dniu rozchodu jest wyższa od kwoty z dnia ich otrzymania (nabycia), to powstaje różnica kursowa dodatnia, zwiększająca przychód podatkowy, jeżeli zaś niższa, to różnica kursowa ujemna – zwiększająca koszt podatkowy.

Więcej

Prawo

Wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzyskania przychodu

(wyrok siedmiu sędziów NSA z 17.06.2013 r. - II FSK 702/11)

Z uzasadnienia ustnego: Wydatki na zakup usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, odbywającymi się w siedzibie podatnika, jak też poza tą siedzibą mogą być kosztem uzyskania przychodu. Nie są to wydatki na reprezentację, ponieważ nie wiążą się z poprawą wizerunku przedsiębiorcy. Każda sprawa musi być jednak rozpatrywana indywidualnie, w kontekście konkretnego stanu faktycznego.

Od redakcji: Wyrok zapadł na tle jednej ze spraw, w której spółka zaskarżyła do WSA interpretację izby skarbowej. We wniosku o interpretację spółka spytała, czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na obiad (kolację, lunch) z kontrahentami w lokalach gastronomicznych oraz na drobny poczęstunek i napoje (kawa, herbata) dla kontrahentów w siedzibie firmy. Izba stwierdziła, że kosztem mogą być tylko wydatki na organizację spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki, a i to pod warunkiem, że nie mają cech okazałości, czyli są to drobne poczęstunki, kawa czy herbata. Natomiast nie są kosztem wydatki ponoszone na spotkania z kontrahentami poza siedzibą spółki, np. w restauracji, ponieważ wiążą się z tworzeniem i utrwalaniem pozytywnego wizerunku firmy, czyli służą kształtowaniu lepszego postrzegania spółki na zewnątrz.

W sprawie tej WSA orzekł, że skoro w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop ustawodawca zaliczył do kosztów reprezentacji koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na te cele nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy kupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy nie.

Więcej

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne