Rachunkowość - Rachunkowość

Rachunkowość 03/2017

artykuły

Stanisław Hońko - Informacja dodatkowa szyta na miarę

Andrzej Niemiec - Jak dobrać dane niefinansowe, aby prezentowały istotne cechy działalności

Izabela Zimoch-Konopacka - Nadużycia w dziale sprzedaży

Aleksander Kliszewski - Zasady zaliczania nadpłat na poczet zaległości lub bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych

Ewelina Majewska-Howis - Specjalne strefy ekonomiczne – przegląd kwestii spornych

Edyta Głębicka - Opodatkowanie różnymi stawkami VAT tzw. towarów podobnych


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Leasing zwrotny prawa wieczystego użytkowania gruntu

Leasing zwrotny budynku biurowego posadowionego na gruncie użytkowanym wieczyście

Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT u podwykonawców usług (robót) budowlanych

podatki i prawo gospodarcze

Czy opłaty licencyjne za znak towarowy to koszt pośredni

Proporcja przekraczająca 98% – zasady odliczania VAT od działalności „mieszanej”

Miejsce opodatkowania VAT usługi projektowania budowlanego konkretnej inwestycji

Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT oraz plik JPK_VAT

Rozliczenie zaliczek otrzymanych w 2016 r. na roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów podróży służbowych zamiast wynagrodzenia za zlecenie dla opiekuna wycieczek

Nie każda prowizja wyłączona spod minimalnej stawki

Minimalną stawkę przeliczamy na godzinę pracy


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


z doświadczeń zagranicy

Jak ściągać należności – dziewięć wskazówek dla małych przedsiębiorstw


Rachunkowość 02/2017

artykuły

Joanna Dadacz - Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nelli Artienwicz - Rzetelny i jasny obraz – ideał czy mrzonka

Jarosław Sekita - Zasady dokonywania przyspieszonej amortyzacji podatkowej


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Księgowanie wstępnej opłaty leasingowej

Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych

Czy wykonane, lecz niezafakturowane roboty zwiększają wartość początkową środka trwałego

Zasady ewidencji wieloletnich decyzji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej, która je wydała

podatki i prawo gospodarcze

Roboty budowlane wykonywane na rzecz inwestorów a odwrotne obciążenie

Skutki zwrotu towarów sprzedanych do innego kraju unijnego

Cesja praw z umowy przedwstępnej a obowiązek wystawienia faktury korygującej wpłaconą wcześniej zaliczkę

Zwolnienie od VAT dostawy zabudowanej nieruchomości

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Na wystąpienie o sprostowanie świadectwa nadal 7 dni

Upływ 24-miesięcznego terminu w 2016 r. a obowiązek natychmiastowego wydania świadectwa pracy

Urlop ojcowski ma już swoją „formułę”


aktualności

Wybrane zmiany w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym wprowadzone przepisami poprawiającymi otoczenie prawne przedsiębiorców

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami


rachunkowość – audytor

Nadużycia i naruszenia przepisów a badanie sprawozdania finansowego – obowiązki biegłego rewidenta (cz. 2)

XVII Doroczna Konferencja Audytingu

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – wybrane zagadnienia

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Z działalności Krajowej Izby

Rachunkowość 01/2017

artykuły

Piotr Rybicki, Zbigniew Wilkosz – Trudne decyzje małych jednostek

Ewa Woźniak – Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.

Ryszard Kubacki – Zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2017 r.

Tomasz Krywan – Zmiany w VAT od 1.01.2017 r.


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Koszty szczepień pracowników

Ewidencja i prezentacja skutków likwidacji garażu, który spłonął

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – zakres i prezentacja

Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS

Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń

podatki i prawo gospodarcze

Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT

Korekta marży transakcyjnej po kontroli US

Przedawnienie a zabezpieczenia rzeczowe na majątku dłużnika

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT

Wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników – czy są kosztem podatkowym

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Firmowa siłownia udostępniona pracownikom – skutki w PIT

Jak spółka może zawrzeć umowę z prezesem

Informacja o warunkach zatrudnienia zamieszczona w angażu


aktualności

Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom – rozmowa „Rachunkowości” z Franciszkiem Walą, prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Kalendarium

Bezpieczeństwo danych i informacji w wirtualnym świecie

Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. UŁ dr. hab. Radosława Ignatowskiego


Rachunkowość 12/2016

artykuły

Ewa Śnieżek - Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

Izabela Wójtowicz, Nelli Artienwicz - Stereotyp księgowego w oczach księgowych oraz studentów rachunkowości

Jadwiga Wojtas - Jednolity Plik Kontrolny w małych i średnich przedsiębiorstwach

Joanna Pasymowska - Dokumentacja cen transferowych – nowe zasady

Maja Fabrowska - Opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości od 2017 r. – zmiana czy kontynuacja


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Data księgowania wkładów podwyższających kapitał podstawowy

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sporządzanie informacji dodatkowej a zasada istotności

Możliwość niestosowania przepisu uor w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej

podatki i prawo gospodarcze

Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Zwolnienie od VAT wspólnoty mieszkaniowej

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Czy po centralizacji rozliczania VAT zakład budżetowy nadal jest podatnikiem CIT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki podatkowe i składkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – czy powstaje przychód

Gdzie należy robić badania kontrolne


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Doświadczenia konkursu The Best Annual Report – jak ulepszyć jakość sprawozdań finansowych i uwzględnić zmiany przepisów

Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

Aktywa finansowe. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.

Spis treści miesięcznika rachunkowość. Numery 1‒12 rok 2016

Rachunkowość 11/2016

artykuły

Wojciech Baucz – Faktoring w księgach – wybrane zagadnienia

Ryszard Kubacki – Centralizacja samorządowego VAT

Mikołaj Przywara – Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

Jak ustalić wartość aktywów i przychodów netto, kwalifikując jednostkę do kategorii małych

Dopłaty wspólników w spółce z o.o.

Prezentacja aktywów finansowych zaangażowanych w kapitale innej jednostki

Czy jednostka w upadłości sporządza sprawozdanie z działalności

podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku wykorzystywanego po wybudowaniu w działalności gospodarczej

Produkcja towarów na rzecz niemieckiej spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce

Sprzedaż sushi na wynos – z jaką stawką VAT

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga delegacyjna tylko do limitów diet

Koszty uzyskania przychodów przy dwóch wypłatach w miesiącu

Zatrudnienie okresowe maksymalnie przez 33 miesiące

Notatka w świadectwie pracy pracownika-dłużnika


aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości – relacja z konferencji


z doświadczeń zagranicy

Dwanaście sposobów na ulepszenie przepływów pieniężnych dzięki kontroli kosztów


rachunkowość – audytor

Nadużycia i naruszenia przepisów a badanie sprawozdania finansowego – obowiązki biegłego rewidenta (cz. 1)

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Z działalności Krajowej Izby


Rachunkowość 10/2016

artykuły

Waldemar Gos - Zasada memoriału

Monika Łada - Siedem zasad planowania finansowego w małym i średnim przedsiębiorstwie

Piotr Kaim - Aport z agio – skutki w podatku dochodowym

Konrad Piłat - Oddelegowanie pracownika – skutki w zakresie składek ZUS

Ryszard Kubacki - Zmiany w unijnym i krajowym prawie celnym


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Czy nieodpłatnie otrzymana dokumentacja projektowa zwiększa wartość początkową (koszt wytworzenia) środka trwałego

Zasady spełniania kryteriów jednostki małej przez kolejne 2 lata

Koszty windykacji należności, w tym obsługi prawnej i komorniczej

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym

podatki i prawo gospodarcze

Możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe metody marży transakcyjnej netto

Korekta przychodu związana z błędnym naliczeniem VAT od odszkodowania

Świadczenie usług elektronicznych dla firmy z UE a nieaktywny numer VAT w VIES

Licencja na program komputerowy – kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Podatkowe skutki udzielenia pracownikowi wsparcia finansowego

Wyprawka szkolna dla dzieci sfinansowana ze środków zfśs

Co z potrąceniami pozaegzekucyjnymi po zajęciu pensji


aktualności

Minimalna płaca zleceniobiorców i samozatrudnionych

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Usługi doradztwa biznesowego – nowa perspektywa dla firm księgowych

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Janie Matuszewiczu 1927–2016

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rachunkowość 8/2016

artykuły

Przemysław Kabalski – Istotność w rachunkowości

Jarosław Oleśniewicz – JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej

Ewelina Majewska-Howis – Opodatkowanie nagród wydawanych w związku z promocją i reklamą firmy


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Zaangażowanie w kapitale a istotność

Prezentacja udzielonych pożyczek rozłożonych na raty oraz odpisy aktualizujące należności

Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Skutki oszacowania przez kontrolujących dochodów spółki dla rozliczeń VAT

Wystawienie weksla a obowiązek korekty VAT przez dłużnika z tytułu „złego długu”

Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zastosowanie interpretacji podatkowych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS

Odszkodowania i odprawy dla dobrowolnie rezygnujących z pracy objęte PIT

Przesunięcie na inne stanowisko bez wypowiedzenia zmieniającego


aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


rachunkowość - audytor

Reforma audytu w Polsce. Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

Dwa światy: audytora i biznesu – relacja z konferencji

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Działalność Komisji Nadzoru Audytowego w 2015 r.

Rachunkowość 7/2016

artykuły

Mikołąj Turzyński – Nowy MSSF 16 Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe

Piotr Rybicki – Testy na utratę wartości aktywów

Jan Szary – Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych – aspekty podatkow


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem

Istotność w rachunkowości

Prezentacja odsetek od należności w bilansie jednostki budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów przedsiębiorcy po przekształceniu w spółkę

Zwrot towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

Rozliczenie VAT od pożyczki udzielonej przez polską spółkę firmie z innego kraju UE

Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy dla fundacji

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT – od kiedy dla spółek cywilnych

Odpowiedzialność członka zarządu – wniosek o ogłoszenie upadłości

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Świadczenia pracodawcy dla obojga rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka – wysokość kosztów, zwolnienie z PIT

Komornik nie może żądać zbyt wielu danych od pracodawcy dłużnika

Praca z programem Płatnik w firmie wielooddziałowej


aktualności

Interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

„Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi‟ Jubileusz Profesora Kazimierza Sawickiego

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


z zagranicy

Dziesięć zasad postępowania z korespondencją elektroniczną


Rachunkowość 6/2016

artykuły

Tomasz Wnuk-Pel – System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu

Beata Sadowska – Drzewo w przedsiębiorstwie

Jarosław Sekita – Opłaty produktowe i inne wydatki związane z wprowadzaniem na polski rynek niektórych towarów a koszty podatkowe

Ewa Hrebin – Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 2)


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Badanie sprawozdania finansowego izby gospodarczej

Podatki i opłaty a usługi obce – klasyfikacja

podatki i prawo gospodarcze

Działalność deweloperska – obowiązek podatkowy w VAT i dokumentowanie sprzedaży przy wpłatach na rachunek powierniczy

Wymiana udziałów przez grupę wspólników – zmiana stanowiska organów podatkowych

Sprzedaż wierzytelności a „ulga na złe długi” w VAT

Opłaty dodatkowe za przedłużenie terminu płatności pożyczki – zwolnienie z VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie noclegu w miejscu pracy a przychód pracownika

Koszt całodziennego wyżywienia wolny od PIT do limitu diety

Czy odszkodowanie antykonkurencyjne podlega egzekucji

Czy pracodawca musi zdradzić wysokość pensji na żądanie związkowców


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Podsumowanie prac Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji

Raporty roczne spółek publicznych za 2015 r. – kolejna edycja konkursu

Rachunkowość 5/2016

artykuły

Józef Dudek – Dowody księgowe

Wanda Skoczylas – Dlaczego i jak korzystać ze wskaźników sektorowych

Łukasz Chłond – Podatkowe aspekty aportów do spółek osobowych

Ewa Hrebin – Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 1)


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Ewidencja podatku bankowego

Prezentacja Funduszu Pożyczkowego

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Fundacja jako jednostka mikro

podatki i prawo gospodarcze

Skonto od dostawcy z UE – czy wpływa na podstawę opodatkowania WNT

Zawyżony podatek od importu towarów

VAT od sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wzniósł budynek

Złożenie spornej kwoty w depozycie sądowym a obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanej faktury

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków pracodawcy jako koszt uzyskania przychodów

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy orzeczenie TK o niekonstytucyjności przepisu może być podstawą do żądania zwrotu nadpłaconych składek ZUS

Elektroniczne rozliczenie delegacji

Zasady udzielania pomocy z funduszu socjalnego


aktualności

Co nowego w orzecznictwie podatkowym - maj 2016

Co nowego w prawie - maj 2016


ludzie – wydarzenia – książki

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – kierunki zmian

rachunkowość - audytor

Rozmowa z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Korzystajmy z doświadczeń seniorów

Nadrzędne zasady badania przeprowadzanego zgodnie z MSB

Ranking firm audytorskich


Rachunkowość 4/2016

artykuły

Stanisław Hońko – Wycena wartości firmy

Nelli Artienwicz – Trudne słowa, wątpliwe tłumaczenia – głos w dyskusji

Olaf Włodkowski – Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Emilia Wolnowska – Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych

Marek Barowicz – Samofakturowanie – zasady i problemy praktyczne


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowym

Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat

Jednostki powiązane – nowa definicja

Rachunkowość przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

Szczegółowość opisu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zwroty wydatków w państwowej jednostce budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa na kartę paliwową

Połączenie spółek – skutki w podatku od towarów i usług

Brak sprzedaży detalicznej w danym dniu – czy drukować raport dobowy

Zwrot wydatków związanych z podrożą służbową członków zarządu spółki a koszty podatkowe

Kto ma obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników

Odpowiedzialność członka zarządu w razie wskazania mienia do egzekucji

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sfinansowanie studiów nowo zatrudnionego pracownika – skutki w CIT i PIT

„Przejściowa” umowa na czas wykonania określonej pracy

Jak ustalić limit 33 miesięcy zatrudnienia okresowego, gdy umowa rozpoczyna się w trakcie miesiąca

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez 2 pracodawców


aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Zawód księgowego – praktyczne porady na każdym etapie kariery

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rachunkowość 3/2016

artykuły

Natalia Krzyżanowska – Co się zmienia w standardach o instrumentach finansowych

Ewa Hrebin – Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Jarosław Sekita – Nowe regulacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców – koszty i zwolnienia podatkowe

Paweł Ziółkowski – Wybrane problemy z ustalaniem podstawy wymiaru składek ZUS


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Ujawnianie informacji na temat kapitalizowanych odsetek i różnic kursowych

Ujawnianie informacji na temat powiązań składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu

Kryteria kwalifikowania spółki jawnej do jednostek mikro

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń

podatki i prawo gospodarcze

Dysponowanie środkami zfśs bez wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika odliczenia VAT

Wybór opcji opodatkowania dostawy nieruchomości a odliczenie VAT

Korekta kosztów przypisanych do roku minionego, a poniesionych w bieżącym

Nagroda roczna dla pracownika – koszt kasowy czy memoriałowy

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Rozliczenia PIT i ZUS po połączeniu spółek

Nowe uprawnienia pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Lektury księgowego

dodatek specjalny

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014


Rachunkowość 2/2016

artykuły

Radosław Ignatowski – Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej

Aldona Kamela-Sowińska – Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe

Łukasz Chłond – Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Mikołaj Przywara – Nowa ulga w CIT i PIT na prace badawczo-rozwojowe

Grzegorz Gębka – Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Wyodrębnianie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

Czy niesporządzanie sprawozdania z działalności narusza przepisy Ksh

podatki i prawo gospodarcze

Operacje finansowe nie wpływają na ustalenie prewspółczynnika

Sprzedaż półproduktów spożywczych a stawka VAT

Jaka stawka VAT na pomieszczenia udostępniane mieszkańcom przez spółdzielnię

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności – skutki w CIT

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Odpowiedzialność członka zarządu – wskazanie mienia do egzekucji

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak rozstrzygnąć zbieg 2 umów zlecenia

Co z przychodem wypłaconym po wygaśnięciu zbiegu umów zlecenia

Urlop wychowawczy w okresie przejściowym


aktualności

Kalendarium obowiązków wobec ZUS na 2016 r. i wysokość składek dla przedsiębiorców

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Zarządzanie kosztami i dokonaniami


rachunkowość - audytor

Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej - pytania i odpowiedzi

Z prac Krajowej Rady

Rachunkowość 1/2016

artykuły

Edward Kosakowski – Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

Łukasz Chłond – Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r.

Marek Barowicz – Refakturowanie usług – skutki podatkowe

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr – Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Agnieszka Tłaczała – O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Czy spółka z o.o., komplementariusz w spółce komandytowej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Fundusze własne i wynik finansowy spółdzielni – stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

Co to są prace rozwojowe

podatki i prawo gospodarcze

Czy jest PCC od umowy powierniczej

Podwyższenie kapitału zapasowego w spółce kapitałowej a PCC

Konsekwencje spóźnionego ujęcia VAT od importu usług

Przekształcenie jednoosobowej działalności prowadzonej w SSE w spółkę z o.o. a prawo do zwolnienia z CIT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak stosować nowe przepisy prawa pracy

Urlop wychowawczy po okresie pracy w obniżonym wymiarze

W jaki sposób formułować wnioski o urlop rodzicielski

Od kiedy płynie maksymalny czas zatrudnienia okresowego

Czy urlop bezpłatny i wychowawczy wlicza się do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony


aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi


ludzie – wydarzenia – książki

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości