Informacje

Deregulacja zawodów finansowych uchwalona

4 kwietnia Sejm przyjął tzw. ustawę deregulacyjną, która m.in. zmienia warunki wykonywania zawodów: certyfikowanego księgowego i doradcy podatkowego a także uzyskiwania uprawnień zawodowych przez biegłych rewidentów.

  Najważniejsza zmiana w ustawie o rachunkowości polega na tym, że każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (również ksiąg i ewidencji podatkowych oraz sporządzania zeznań i deklaracji), bez konieczności legitymowania się odpowiednim wykształceniem kierunkowym bądź certyfikatem księgowego i odbycia praktyki (bez pomocy osób posiadających takie wykształcenie/certyfikat). Warunkiem jest jedynie, by osoby wykonujące czynności z tego zakresu:
 • miały pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe lub za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych.

Ponadto utrzymano wymóg ubezpieczenia się przez przedsiębiorcę usługowo prowadzącego księgi od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością.

Osoby, które uzyskały certyfikaty księgowe, mogą się nimi nadal posługiwać w celu poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wykaz takich osób będzie zamieszczony – w celach informacyjnych - na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W związku z tym w przepisach przejściowych umożliwiono przystąpienie do egzaminu i uzyskanie certyfikatu osobom, które złożyły stosowne wnioski przed wejściem w życie ustawy.

  Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym dotyczą m.in.:
 • zredukowania czynności zastrzeżonych wyłącznie doradcom (i innym podmiotom uprawnionym) do udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych z zakresu obowiązków podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej z nimi związanej,
 • skrócenia okresu wymaganej praktyki po egzaminie z 2 lat do 6 miesięcy i likwidacji praktyki w organach podatkowych (będzie się ona odbywać wyłącznie u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego).

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach polegają z kolei m.in. na uproszczeniu warunków odbywania praktyki i aplikacji oraz uelastycznieniu systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Ustawa zmieniająca, aby weszła w życie, musi być jeszcze przyjęta przez Senat i wymaga podpisu Prezydenta. W części dotyczącej usługowego prowadzenia ksiąg i doradców podatkowych ma zacząć obowiązywać po upływie 60 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Regulacje dotyczące biegłych rewidentów staną się wiążące po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Anna Koleśnik

Informacje

Jak zaskarżyć interpretację, z którą podatnik się nie zgadza

Jeżeli podatnik nie zgadza się z udzieloną mu indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego bądź uznaje odpowiedź organu, który ją wydał za niewystarczającą, ma prawo złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego.

Skargę na udzieloną interpretację z powodu jej niezgodności z prawem wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę organu, który ją wydał. Wcześniej trzeba jednak wezwać ten organ (formalnie Ministra Finansów) na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wydaniu interpretacji.

Więcej

Informacje

Jak uzyskać interpretację podatkową od Ministra Finansów

Podatnik, który nie wie, jak rozumieć i zastosować przepis podatkowy w swoim konkretnym przypadku, może zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji.

Podatkowe interpretacje indywidualne (mowa o nich w art. 14b Ordynacji podatkowej - dalej Op) wydaje Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego.

Osobami zainteresowanymi, które mogą wystąpić z takim wnioskiem są zasadniczo podatnicy, płatnicy, inkasenci i osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników. Z wnioskiem o interpretację mogą wystąpić również osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, osoby (przedsiębiorcy) planujące utworzenie spółki, oddziału – w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tej spółki lub oddziału.

Więcej

Ścieżka kariery

Dlaczego nie warto kłamać pracodawcy?

Pisząc cv, z prawdą najczęściej mijają się pracownicy na początku kariery zawodowej. Po przeanalizowaniu aplikacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie okazało się, że 44% cv zawierało przekłamania. To aż o 12% więcej niż w 2010 roku.

Kandydaci mijają się z prawdą głównie podając informacje dotyczące poziomu znajomości języków obcych oraz zakresu swoich dotychczasowych obowiązków. W osiemdziesięciu jeden procentach nieścisłości występują w życiorysach osób z doświadczeniem nie większym niż pięć lat.

Więcej

Ogłoszenia

Stawka VAT na meble wnękowe: 8 czy 23% – wyjaśnienia urzędowe

Ukazała się interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca opodatkowania VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

pismo z 31.03.2014 r., PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577
W związku z podjętą w dniu 24 czerwca 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwałą sygn. akt I FPS 2/13 dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie opodatkowania właściwą stawką VAT – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje.

Więcej

Informacje

Rachunkowość warta poznania

W dniach 15 i 16 maja 2014 roku w Poznaniu w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędzie się IV. Ogólnopolska Studencka Konferencja „RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA”.

Temat tegorocznej edycji to „20 lat ustawy o rachunkowości – jak wiele jeszcze przed nami”. Organizatorem tego wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentują studenci z całej Polski (m. in. z Wrocławia, Krakowa, Torunia, Łodzi, Katowic), a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy rachunkowości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wszystkie artykuły zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej. Najlepsze spośród zaprezentowanych przez studentów odczytów zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Są to m.in. podręczniki oraz bezpłatny udział w szkoleniach. Wszyscy uczestnicy będą mieli zagwarantowany nocleg, wyżywienie i wezmą udział w zwiedzaniu Poznania wraz z wycieczką po browarach Kompanii Piwowarskiej. Przewidziano również zabawę integracyjną oraz małe upominki.

Więcej

Informacje

Ministerstwo Finansów zinterpretowało nowe przepisy dotyczące VAT na samochody

Na stronie internetowej resortu pojawiły się obszerne wyjaśnienia dotyczące zasad odliczania VAT od wydatków samochodowych (zakup, leasing i koszty eksploatacji pojazdów, w tym zakupu paliwa), obowiązujących od 1.04.2014 r. Pozwalają one zorientować się jak organy podatkowe będą interpretować te dość skomplikowane regulacje.

Treść wyjaśnień jest dostępna tu:
NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Na temat nowych regulacji ustawy o VAT, a także zmian w kwalifikacji wydatków samochodowych na gruncie ustaw o PIT i CIT piszemy też szeroko w kwietniowym numerze „Rachunkowości”.

Czytaj także:
"O wykorzystaniu auta wyłącznie do działalności gospodarczej trzeba powiadomić urząd"

Informacje

Rozliczenie PIT za 2013 r. od dochodów z działalności gospodarczej

Do końca kwietnia wszyscy podatnicy PIT, w tym uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w minionym roku.

  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego za 2013 r. dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu (na własny lub cudzy rachunek), w tym także w formie osobowych spółek handlowych i cywilnych, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej (ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Chodzi więc o osoby opodatkowane:
 • według „zasad ogólnych” –przy zastosowaniu do podstawy obliczenia podatku progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej (18% i 32%), określonej w art. 27 ust. 1 updof;
 • przy zastosowaniu jednolitej 19% stawki (liniowo) do dochodu ustalonego na ogólnych zasadach, tj. na podstawie art. 30c updof.

Roczne zeznania podatkowe za 2013 r. składają do 30.04.2014 r. właściciele firmy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko oraz każdy ze wspólników osobowej spółki handlowej i cywilnej odrębnie, do właściwego dla nich urzędu skarbowego (us). Chodzi o urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Więcej

Informacje

Kto zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe1?

Zysk jednostki, wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym (rsf), może być dzielony na przewidziane umową lub statutem cele lub strata pokryta pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia rsf, a więc zaakceptowania tego sprawozdania przez właścicieli jako godnego zaufania, a zatem wiarygodnego. W myśl bowiem więcej lub mniej jednoznacznych zapisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych czy Prawa spółdzielczego podziałowi podlega aprobowana przez właścicieli kwota zysku za rok obrotowy, z tym że w przypadku osób prawnych, zobowiązanych do poddania swego rsf corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta (podmiot uprawniony), dodatkowy warunek stanowi – wyrażenie przezeń o tym sprawozdaniu opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

W razie poniesienia przez jednostkę straty właściciele decydują o sposobie jej pokrycia.

  Właściciele podejmują zatem dwie odrębne decyzje:
 • o zatwierdzeniu rsf,
 • o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Więcej

Informacje

O wykorzystaniu auta wyłącznie do działalności gospodarczej trzeba powiadomić urząd

Od 1.04.2014 r. będą obowiązywać nowe zasady odliczania VAT od samochodów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

Wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT z 7.02.2014 r. (DzU nr 312) gruntownie zmieniająca reguły odzyskiwania podatku od wydatków samochodowych.

Wynika z niej m.in., że przedsiębiorcy używający pojazdy samochodowe (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) nie spełniające kryteriów technicznych określonych w ustawie o VAT, co do zasady nie odliczą VAT od paliwa do nich, a od pozostałych wydatków związanych z ich eksploatacją odzyskają tylko połowę podatku naliczonego. Chyba, że auta te (także samochody typowo osobowe) mogą być uznane za używane wyłącznie do działalności gospodarczej, co potwierdzi prowadzona dla pojazdu ewidencja przebiegu. Wtedy VAT od wszelkich wydatków eksploatacyjnych może być odliczany bez ograniczeń.

Więcej

Informacje

Warunki otrzymania zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni

Jeśli podatnik wystąpi o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, to co do zasady powinien go uzyskać w ciągu 60 dni od złożenia deklaracji. W niektórych przypadkach termin ten może być skrócony albo wydłużony.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota VAT naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasadą jest, że zwrot różnicy VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji) przez podatnika, na jego rachunek bankowy w banku (spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) mającym siedzibę na terytorium kraju, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP. Może też nastąpić na wskazany rachunek jako zabezpieczenie udzielonego przez bank (kasę) kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika US, w terminie złożenia deklaracji VAT, pisemnego upoważnienia, potwierdzonego przez bank (kasę) udzielający kredytu, do przekazania tego zwrotu.
60-dniowy termin zwrotu jest podstawowym terminem mającym zastosowanie zasadniczo do każdej nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, niezależnie od jej rodzaju i przyczyn powstania. Dokonywany jest więc w odniesieniu do wszystkich nabywanych towarów i usług, tj. bez względu na ich rodzaj, jak też bez względu na wysokość stawek VAT stosowanych do opodatkowania sprzedaży (innych czynności). Termin ten został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również i do korekty, i to bez względu na jej przyczynę (por. wyrok WSA z 13.03.2013 r., I SA/Wr 1307/12).

Więcej

Ścieżka kariery

Nie bój się negocjować z pracodawcą!

Spowolnienie gospodarcze jest faktem, jednak przed specjalistami wciąż stawiane są nowe wyzwania i możliwości zawodowe. Mimo wysokich kwalifikacji zastanawiamy się czy negocjować warunki zatrudnienia z potencjalnym pracodawcą? Czy to nie skreśli nas na pierwszej rozmowie?

„Specjaliści i menedżerowie zmieniając pracę nie powinni obawiać się jasnego przedstawienia pożądanych warunków zatrudnienia. Pracodawcy wiedzą, że w wartościowego kandydata warto zainwestować w każdych czasach. Należy jednak pamiętać, że nasze oczekiwania nie powinny znacząco odbiegać od warunków przeciętnie oferowanych na danym stanowisku. Kandydaci muszą się również liczyć z wysokimi wymaganiami pracodawców i bardzo wnikliwym procesem rekrutacyjnym. Nie wystarczy świetne przygotowanie specjalistyczne – trzeba się również wykazać miękkimi umiejętnościami” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Więcej

Ogłoszenie

Szukamy Księgowych Przyszłości!

Praca księgowego to nie lada wyzwanie. Trzeba nieustannie trzymać rękę na pulsie, a emocje na wodzy, by nie zagubić się w nieustannie zmieniającym się otoczeniu prawno – ekonomicznym. Konkurs "Księgowi Przyszłości" to dobra okazja, by swoje doświadczenie sprawdzić w warunkach emocjonujących zawodów. Rejestracja do konkursu właśnie ruszyła, a jego zwycięzcy wyjadą na egzotyczne wakacje marzeń!

Każdy zawodowy księgowy i student kierunku ekonomicznego ma okazję, by pochwalić się swoją wiedzą i zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody. Zawody odbywają się w ciekawej, drużynowej formie. Adepci rachunkowości nie muszą obawiać się bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Rywalizacja odbędzie się w dwóch równoległych edycjach: akademickiej i profesjonalnej.

Konkurs "Księgowi Przyszłości", organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – najstarszą polską organizację zawodową i firmę Soneta – producenta oprogramowania do zarządzania i księgowości enova, promuje wizerunek współczesnego księgowego - menedżera, doradcy, który potrafi odnaleźć się w trudnych, biznesowych sytuacjach, osoby, która nieustannie inwestuje w poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności.

Więcej

Informacje

Kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oferuje profesjonalne kursy przygotowawcze do egzaminów na biegłego rewidenta.

Celem kursów jest zarówno opanowanie zagadnień teoretycznych jak i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Najbliższe kursy w CEK:

I. Ekonomia i kontrola wewnętrzna - start 4 kwietnia 2014 r.

II. Teoria i zasady rachunkowości - start 11 kwietnia 2014 r.

Proces edukacji w ramach kursów realizowany jest w oparciu o:
a) autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych,
b) literaturę przedmiotu (akty normatywne, publikacje podręcznikowe) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe,
c) samodzielną naukę słuchacza.

Program zajęć odpowiada zakresowi tematycznemu egzaminu określonego uchwałą Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ceny, sposobu rejestracji oraz szczegółowego programu zajęć, zapraszamy na stronę internetową Centrum Edukacji zakładka DLA KANDYDATÓW.

Informacje

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe jednostkowe?

Podpisy na jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym (dalej rsf) potwierdzają przejęcie przez podpisujące osoby odpowiedzialności za rzetelność i jasność przedkładanych w rsf informacji liczbowych i słownych, a także ich zgodność z zasadami (polityką) rachunkowości, określonymi w ustawie o rachunkowości (dalej ustawa) lub w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i wydanych do nich interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

  Rsf podpisują – podając zarazem datę podpisu:
 • osoba, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie rsf (może to być także – w imieniu biura rachunkowego lub centrum obliczeniowego grupy kapitałowej, prowadzącego księgi rachunkowe jednostki – osoba posiadająca nadane jej przez Ministerstwo Finansów uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg),
 • kierownik jednostki, której rsf dotyczy, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Więcej

Informacje

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazała się nowa publikacja - "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013", którą mogą Państwo nabyć w naszym sklepie internetowym. Pozycja ta jako jedyna prezentuje oficjalny polski przekład Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Jest to niezbędne narzędzie pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku. "MSSF 13" są wyjątkowo istotne w przypadku przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne.

  Obecne wydanie zawiera m.in.:
 • MSSF: 1- 13,
 • MSR: 1, 2, 7, 8, 10-12, 16-21, 23-24, 26-29, 32-34, 36-41,
 • interpretacje KIMSF: 1, 2, 4-7, 10, 12-20 oraz
 • interpretacje SKI: 7, 10, 15, 25, 27, 29, 31, 32.

 • Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują na dzień 1 stycznia 2013 r.

Informacje

Odzyskamy tylko połowę VAT od wydatków na eksploatację samochodów osobowych

Od 1 kwietnia zmienią się zasady odliczania VAT przy zakupie i eksploatacji pojazdów samochodowych. Pełne odliczenie będzie wchodzić w grę przy zakupie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz takich, które spełniają warunki do uznania ich za używane wyłącznie w działalności gospodarczej.

Chodzi o pojazdy spełniające określone w ustawie o VAT warunki techniczne i wszystkie pozostałe, w odniesieniu do których podatnik zadeklaruje że wykluczone jest ich użycie na inne cele (składając stosowną informację w urzędzie skarbowym) i będzie prowadzić dla nich specjalną ewidencję.

Więcej

Prawo

Rozliczenie CIT za rok podatkowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Do końca marca podatnicy CIT (osoby prawne, z wyjątkiem zwolnionych od podatku), u których rokiem podatkowym i obrotowym jest rok kalendarzowy, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2013 r.

Składa się je na formularzu CIT-8 (wersja 21), którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU nr 265, poz. 1575).

Na podstawie złożonego zeznania podatkowego następuje ostateczne rozliczenie podatku dochodowego za rok podatkowy. Z momentem jego złożenia może powstać zobowiązanie podatkowe bądź nadpłata podatku. Jest to uzależnione od wysokości ustalonego za rok podatkowy dochodu podatkowego bądź straty podatkowej oraz wysokości wpłaconych za poszczególne miesiące zaliczek na podatek. Niezapłacone zaliczki za poszczególne miesiące 2013 r., stanowią zaległość podatkową, aż do chwili złożenia zeznania podatkowego za ten rok (do tego terminu naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek; potwierdza to również wyrok NSA z 18.01.2013 r., II FSK 953/11).

Więcej

Ścieżka kariery

Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze, stabilizacja, czy możliwość rozwoju determinuje wybór firmy, a może są pracodawcy, który oferują te wszystkie benefity swoim pracownikom. Wydaje się, iż w obszarze finansowo-księgowym oczekiwania pracownika są dobrze znane i jasno określone, bo jest to sektor najmniej wrażliwy na zmiany. Taki pogląd jest jednak złudny. Żyjemy w czasach, w których zmiana jest wpisana w codzienność. Nieustannie zmienia się sytuacja gospodarcza na świecie, następuje szybki rozwój technologii, dokonywane są przełomowe odkrycia w obszarze szeroko pojętej nauki. Zmiany zachodzą również na rynku pracy, w zakresie  wzajemnych oczekiwań pracodawcy i pracownika. Dzieje się tak praktycznie w każdej branży.
Czy zatem idealnym pracodawcą jest ten, kto może więcej zapłacić, czy też ten, kto stanie się windą w drodze na szczyt kariery?

Stabilizacja, to jak wynika z badań w dzisiejszych czasach najistotniejszy czynnik wyboru miejsca pracy. Stabilna pozycja firmy to podstawa, bez niej niepewne jest zarówno samo miejsce pracy jak i obiecywane przez pracodawcę podwyższanie kompetencji, czy wspaniała ścieżka kariery. W związku z tym poczucie bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia jest dla przyszłych pracowników kluczowe.
W czasach „niepewnego rynku” stabilizacja pracy jest rozumiana również, jako stabilność wynegocjowanych oraz przyjętych warunków współpracy.
Sektory uznane przez kandydatów za najbardziej odporne na spowolnienie gospodarcze to IT, branża paliwowa oraz farmaceutyczna. Najmniejszą popularnością cieszą się natomiast sektor budowlany i nieruchomości.

Więcej

Informacje

Korekta spisu po zwrocie towaru

Przedsiębiorca, który otrzyma zwrot towaru sprzedanego w roku ubiegłym (np. w wyniku reklamacji) powinien - zgodnie z konsekwentnym poglądem organów podatkowych – skorygować przychód, ale nie bieżący, tylko za rok ubiegły. To nieżyciowe stanowisko powoduje wiele komplikacji.

Oznacza bowiem konieczność korekty już zamkniętych rozliczeń. Niekiedy może prowadzić do absurdów. Okazuje się bowiem, że jeśli zwrot towaru otrzyma podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinien on również skorygować spis z natury sporządzany na 31 grudnia poprzedniego roku, wykazując w nim towar, którego faktycznie nie miał w tym dniu na stanie.
Takie stanowisko zajęła np. IS w Łodzi w interpretacji z 29.01.2014 r. (IPTPB1/415-671/13-4/KSU).

Więcej

Informacje

Odsetki płacimy fiskusowi, gdy ich kwota przekroczy 8,70 zł

Od lutego wzrósł limit odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego nie trzeba ich naliczać i wpłacać na konto urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej. Ponieważ od lutego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej SA z 17.01.2014 r. opłata ta wynosi 2,90 zł, kwota „darowanych” odsetek wzrasta do 8,70 zł (wcześniej wynosiła ona 6,60 zł). Kwota ta obowiązuje od 1.02.2014 r.

Więcej

Informacje

Jak odwrócić skutki korekty kosztów po zapłacie za towar

Przedsiębiorcy, którzy nie uregulują w określonym ustawowo terminie należności za zakupione towary i usługi mają obowiązek wyłączenia wydatków poniesionych na ten cel z kosztów podatkowych. Późniejsza zapłata uprawnia do przywrócenia kosztu, ale już w bieżącym rozliczeniu.

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości”, dotyczy to także kosztów bezpośrednio powiązanych z przychodem. Regulacje dotyczące korekt wyłączają więc działanie zasady memoriału i zasady współmierności przychodów i kosztów (pełną treść tej odpowiedzi prezentujemy tutaj).

  Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i odpowiednio art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2013 r., w razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania jej w terminie:
 1. 30 dni od daty upływu terminu płatności, bądź
 2. 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów (gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni), podatnik ma obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zmniejszenie następuje w miesiącu, w którym upływają wskazane terminy, natomiast w miesiącu uregulowaniu zobowiązania dochodzi do odwrócenia skutków korekty i zwiększenia kosztów podatkowych o kwotę wcześniej z nich wyłączoną.

Więcej

Ścieżka kariery

Ile zarabiają księgowi

Pytanie o wysokość pensji to według kandydatów, jedno z najważniejszych, ale i najtrudniejszych pytań zadawanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Obawiają się oni ujawnić swoje oczekiwania finansowe, aby nie przekroczyć budżetu przewidzianego przez pracodawcę a w konsekwencji, nie zmniejszyć szans na otrzymanie pracy.

Zanim odpowiesz potencjalnemu pracodawcy ile chcesz zarabiać przeanalizuj poniższe czynniki. Być może Twoje oczekiwania nie są wcale zbyt wygórowane.

Więcej

Artykuły

Odliczenie VAT przy metodzie kasowej – jest jak było, czy zmiana na gorsze?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z VAT metodą kasową, odliczają podatek z faktur zakupowych na szczególnych zasadach. Od 1.01.2013 r. przyznano im w tym zakresie pewne ułatwienia. Lektura przepisów po kolejnej ich zmianie - od 1.01.2014 r. – może prowadzić do wniosku, że ułatwienia te po roku obowiązywania zostały zniesione.

Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że nic takiego się nie stało. Na co innego wskazuje literalne brzmienie znowelizowanych przepisów. Problem dotyczy otrzymanych przez małego podatnika faktur zakupowych, które zostały przez niego opłacone tylko w części, a także zakupów zagranicznych.

Kasowe rozliczenie
Przypomnijmy, że mali podatnicy (czyli ci, których obroty za rok poprzedni nie przekroczyły ustawowego limitu będącego równowartością 1 mln 200 tys. euro) mają możliwość wyboru tzw. kasowej metody rozliczenia. W uproszczeniu polega ona na tym, że VAT należny od sprzedaży wykazują oni dopiero po uregulowaniu (całości bądź części) należności przez kontrahenta. Z kolei VAT naliczony mają prawo odliczyć dopiero, gdy sami zapłacą za swoje zakupy. VAT jest przy tym rozliczany przez nich raz na kwartał.

Więcej

Artykuły

Refakturowanie usług a podatek VAT

Dla potrzeb VAT za podstawę prawną refakturowania usług uznaje się obowiązujący od 1.04.2011 r. art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, wdrażający art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W znowelizowanej ustawie o VAT od 1.01.2014 r. treść tego przepisu nie uległa zmianie, stąd też przedstawione niżej zasady refakturowania usług obowiązują również w 2014 r. Na mocy tego przepisu, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W znaczeniu potocznym refakturowanie oznacza ponowienie czynności fakturowania, czyli dokumentowania sprzedaży. Oznacza to, że podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Zatem podatnik biorący udział w odsprzedaży usługi wystawia za świadczącego faktury dokumentujące wyświadczenie tej usługi bez uwzględnienia jednak marży. W myśl tej zasady przy refakturowaniu stosuje się identyczne ceny za wykonaną usługę (bez marży) oraz identyczną stawkę opodatkowania VAT, jak w fakturze pierwotnej, chyba że transakcja ta spowoduje konieczność ustalenia miejsca świadczenia usługi innego niż przy pierwotnej fakturze.

Więcej

Informacje

Zmiany w VAT – kolejne wyzwania dla księgowego

Rewolucyjne zmiany w VAT to jeden z głównych tematów konferencji, rozpoczynającej 3 lutego 2014 r. we Wrocławiu, ogólnopolski cykl spotkań branżowych pod hasłem „Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014”. Problemowe zagadnienia prezentować będą doświadczeni praktycy, specjalizujący się w podatku od towarów i usług.

Konferencje skierowane są do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, pracowników działów księgowych, osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, przede wszystkim z sektora MŚP, ale przedstawiciele dużych przedsiębiorstw również nie będą zawiedzeni.
Poruszane zagadnienia zainteresują także studentów finansów, ekonomii i rachunkowości. Kolejne spotkania odbędą się w Krakowie (5.02.14), Warszawie (6.02.14), Łodzi (12.02.14), Bydgoszczy (18.02.14) oraz w Poznaniu (25.02.14).

Więcej

Ścieżka kariery

Analityk finansowy, a narzędzia IT

Jedną z kluczowych osób w codziennej pracy działu finansowego jest analityk. Jego zasadniczym zadaniem jest analiza bieżących operacji pod kątem ich opłacalności, co z kolei ma znaczący wpływ na kształtowanie strategii finansowej całej firmy.
Jakie znaczenie ma informatyka w pracy analityka finansowego? Z z czego wynika potrzeba poszerzania kompetencji, pracownika na tym stanowisku, w obszarze narzędzi IT?

Procesy rekrutacyjne przeprowadzone w trzech polskich województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim wskazują na nowy trend wśród analityków finansowych. Wzrosły zarówno oczekiwania pracodawców, jak i umiejętności pracowników w zakresie informatyki.

Więcej

Informacje

O czym podatnicy podatku dochodowego powinni pamiętać na początku 2014 r.

W pierwszych miesiącach roku przedsiębiorcy mogą podjąć kilka decyzji rzutujących na sposób rozliczenia przez nich podatku dochodowego przez cały ten rok. Możliwa jest m.in. zmiana roku podatkowego albo zmiana formy opodatkowania.

Podatnicy CIT i PIT prowadzący działalność gospodarczą powinni na początku 2014 r. zastanowić się nad wyborem nowych, nie tylko korzystniejszych, ale również bardziej bezpiecznych rozwiązań, jakie dopuszczają updop i updof. W szczególności warto by się zastanowić nad zasadnością:

zmiany roku podatkowego z kalendarzowego na inny okres, trwający kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, biorąc pod uwagę sezonowość produkcji lub sprzedaży (dotyczy tylko podatników pdop). Wybór taki zależy każdorazowo od woli podatnika, a zmiana roku podatkowego, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 8 updop, nie jest niczym ograniczona; może następować wielokrotnie, o ile spełnione zostaną warunki określone w tym przepisie.

Więcej

Informacje

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2013 r.

Do 20 stycznia należy wpłacić zaliczki na PIT i CIT za grudzień bądź ostatni kwartał 2013 r. Zapłaty zaliczek można uniknąć, składając w tym terminie zeznanie podatkowe.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zaliczki na podatek CIT i PIT, w ciągu roku podatkowego rozliczają – co do zasady za okresy miesięczne – w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 updop i art. 44 ust. 3 i 6 updof). Podatnicy CIT i PIT rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy mogą wpłacać zaliczki kwartalne (art. 25 ust. 1b updop i art. 44 ust. 3g updof).

Więcej

Informacje

Z żalem przekazujemy wiadomość o śmierci
prof. dr hab. Zbigniewa Messnera - Prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Profesor był długoletnim przyjacielem i Autorem miesięcznika "Rachunkowość", przewodniczącym Rady Nadzorczej i członkiem Rady Programowej naszego wydawnictwa. Zawsze służył nam radą i pomocą. Będzie nam Go bardzo brakować.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Przyjaciółmi Profesora
Redakcja "Rachunkowość"

Ogłoszenie

Uwaga! Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2013 roku

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 45. edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Celem konkursu jest inspiracja środowiska naukowego do podejmowania indywidualnych lub grupowych prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z zakresu rachunkowości oraz oddziaływanie na merytoryczną wartość tych prac.

Więcej

Informacje

Rewolucja w VAT

Od nowego roku przedsiębiorcy i księgowi musieli przestawić się na nowy system rozliczania podatku od towarów i usług

Więcej

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Kiedy wydatki na poczęstunek kontrahentów można zaliczyć do kosztów podatkowych – interpretacja ogólna Ministra Finansów

(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25.11.2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. regulacjami zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe regulacje zastąpiły obowiązujące do końca 2006 r. przepisy dotyczące limitowania kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej, zgodnie z którymi nie były uważane za koszty uzyskania przychodów koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona była w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Konsekwencją zmiany regulacji dotyczących reprezentacji i reklamy, wprowadzonej od 2007 r., jest uznanie wszystkich wydatków na reklamę (prowadzoną w sposób publiczny lub niepubliczny) za koszty uzyskania przychodów oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, do których w szczególności zostały zaliczone wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Więcej

Konferencje

IV Kongres Podatków i Rachunkowości

Już po raz czwarty zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie Podatków i Rachunkowości, który odbędzie się 14 stycznia 2014 r. w hotelu Hilton w Warszawie. Wyłącznym organizatorem i patronem merytorycznym jest firma audytorsko - doradcza KPMG.

Kongres adresowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu oraz kadry najwyższego szczebla z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Będzie się składał z dwóch obszarów tematycznych: podatków i rachunkowości.
W części podatkowej omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące nowelizacji prawa podatkowego i jego zastosowania w obszarach VAT, CIT i PIT, a także najnowsze zmiany w przepisach o cenach transferowych. Natomiast w części rachunkowej zaplanowano temat praktycznych aspektów wdrażania nowych standardów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF 10) i wartości godziwej (MSSF 13).

Prelekcje wygłoszą Partnerzy i Dyrektorzy KPMG z wieloletnią praktyką zawodową, którzy posiadają uprawnienia Doradców Podatkowych, Radców Prawnych i Biegłych Rewidentów.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 7 stycznia 2014 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej KPMG

Zapraszamy

Konferencje

Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka

W dniach 9-10 grudnia 2013 r., w Krakowie, odbędzie się cykliczna międzynarodowa konferencja, organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka”.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i dyskusja nad problemami związanymi z kwantyfikacją wartości i ryzyka w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Tegoroczna konferencja została dedykowana pamięci prof. zw. dr hab. Elżbiety Burzym – Mistrzyni polskiej nauki rachunkowości.

Więcej

Konferencje

Rachunkowość i finanse w Gorzowie Wielkopolskim

17 października 2013 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża (PWSZ) w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka.

Celem konferencji była wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Więcej

Informacje

Ukończenie 18 lat w trakcie zimowiska nie pozbawia prawa do ulgi

Dopłacając z funduszu socjalnego do zimowisk, obozów, wczasów, czy innych form zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników, pracodawcy nie muszą pobierać od tych świadczeń zaliczki na PIT. Jednym z warunków zwolnienia z podatku jest jednak to, by z wypoczynku korzystały dzieci i młodzież do lat 18. Problem pojawia się, gdy w trakcie wypoczynku dziecko przekracza tę granicę wieku.

Nie są to częste przypadki, niemniej sprawiają niemały kłopot zarówno przedsiębiorcom, jak i samym organom podatkowym, które nie wiedzą jak interpretować art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT przyznający tę ulgę. Z przepisu wynika, że do zastosowania zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie kilku warunków. Chodzi o to, by wypoczynek:

Więcej

Artykuły

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja – jak wiadomo – stanowi część składową rachunkowości (art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy) i polega na okresowym ustaleniu w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dany dzień. Jeżeli stany te dadzą się wyrazić również ilościowo, a nie wyłącznie wartościowo, to zadaniem inwentaryzacji jest ustalenie tak stanu ilościowego, jak i wartościowego.

Cele inwentaryzacji mogą być dwojakie.

Więcej

Informacje

Zamrożone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2014 r. prawdopodobnie będą obowiązywać odpisy na zfśs w tej samej wysokości, co w bieżącym roku.

Wynika to z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

W przyszłym roku odpisy na zfśs mają być nadal naliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiej połowy 2010 r., czyli od 2917,14 zł. Podstawowy odpis za zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1093,93 zł (2917,14 zł x 37,5%). Odpisy zostaną zatem „zamrożone” po raz czwarty z rzędu.

Więcej

Wywiady

Zamknięcie roku 2013 - Nowe tematy, wcześniej nie prezentowane

Wywiad z dr. Zdzisławem Fedakiem

Niedługo ukaże się „Zamknięcie roku 2013” - najnowsze wydawnictwo książkowe „Rachunkowości”. Dlaczego właściwie nazwano tę książkę Zamknięcie roku, a nie na przykład Bilans czy Roczne Sprawozdanie finansowe?

Wydaję się, że tytuł „Zamknięcie roku” dobrze charakteryzuje przesłanie i zawartość książki. Sprawozdanie finansowe czy wchodzący w jego skład bilans, to tylko niektóre „plony” zamknięcia rocznego, któremu poświęcona jest publikacja. Naszym zamysłem jest kompleksowe przedstawienie sposobu wywiązania się jednostki z obowiązku rozliczania się z działalności rocznej, na który składa się zarówno zamknięcie ksiąg rachunkowych, jak i sporządzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz rocznych zeznań podatkowych przez podatników pdop i pdof. „Zamknięcie roku” poświęcone jest omówieniu tej właśnie tematyki i wskazaniu, jak poprawnie i sprawnie wywiązać się z tych powinności.

Więcej

Informacje

Fiskus nie uznaje kosztów szkoleń zawodowych

Wydatki na zdobycie uprawnień zawodowych (specjalistycznych szkoleń, aplikacji, egzaminów, opłat za wpis na listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu) nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przyszłej działalności gospodarczej osoby, która podnosiła swoje kwalifikacje.

Tak przynajmniej uważają organy podatkowe, bo sądy administracyjne z reguły zajmują odmienne stanowisko.

W najnowszych interpretacjach fiskus konsekwentnie odmawia osobom wykonującym wolne zawody prawa zaliczenia takich wydatków do kosztów otwieranej przez nie działalności (zob. np. interpretacje Izb Skarbowych w: Warszawie z 24.09.2013 r, IPPB1/415-659/13-4/IF i z 13.09.2013 r., IPPB1/415-662/13-2/IF, w Łodzi z 20.09.2013 r., IPTPB1/415-427/13-2/AP, w Katowicach z 26.08.2013 r., IBPBI/1/415-554/13/ŚS i w Bydgoszczy z 13.08. 2013 r., ITPB1/415-721/13/IG).

Więcej

Artykuły

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług

Generalną zasadą jest, że obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

W praktyce obrotu handlowego wydania towaru nie można utożsamiać z przeniesieniem własności rzeczy; następuje ono przez przeniesienie posiadania towaru na odbiorcę (objęcie towaru przez odbiorcę). Oznacza to, że objęcie towaru przez odbiorcę następuje zasadniczo przez:

 • dostarczenie towaru do magazynu odbiorcy (parytet ceny: franco magazyn odbiorcy) – wydanie towaru dokonuje się z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez odbiorcę, czyli zwykle po wyładowaniu i pokwitowaniu odbioru;
 • odebranie towaru z magazynu dostawcy (parytet ceny: logo magazyn dostawcy) – wydanie towaru dokonuje się z chwilą załadowania i pokwitowania odbioru towaru;
 • wydanie towaru przewoźnikowi na podstawie umowy przewozu (wysłanie towaru np. za pośrednictwem poczty) – przeniesienie posiadania następuje w momencie oddania (powierzenia, doręczenia) towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi (poczcie dokonującej wysyłki), tj. zgodnie z przepisami prawa przewozowego (w zależności np. od użytego środka transportu).

Więcej

Artykuły

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są związane z posiadaniem na własnym rachunku walutowym otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych i obrotem tymi środkami (rozchodem). Jest to odrębna – od związanych z rozliczaniem transakcji handlowych (należności i zobowiązań) w walutach obcych – kategoria różnic kursowych. Powstanie obu tych rodzajów różnic jest od siebie niezależne.

Zasady ustalania różnic od własnych środków pieniężnych reguluje art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop oraz art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof. W myśl tych przepisów podatkowe różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) powstają, jeżeli kwota otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpłaty, przeliczona na złote według faktycznie zastosowanego kursu waluty obcej, różni się od kwoty tych środków w dniu ich wykorzystania do zapłaty lub rozchodu w innej formie, przeliczonej na złote również według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Jeżeli kwota środków w dniu rozchodu jest wyższa od kwoty z dnia ich otrzymania (nabycia), to powstaje różnica kursowa dodatnia, zwiększająca przychód podatkowy, jeżeli zaś niższa, to różnica kursowa ujemna – zwiększająca koszt podatkowy.

Więcej

Prawo

Wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzyskania przychodu

(wyrok siedmiu sędziów NSA z 17.06.2013 r. - II FSK 702/11)

Z uzasadnienia ustnego: Wydatki na zakup usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, odbywającymi się w siedzibie podatnika, jak też poza tą siedzibą mogą być kosztem uzyskania przychodu. Nie są to wydatki na reprezentację, ponieważ nie wiążą się z poprawą wizerunku przedsiębiorcy. Każda sprawa musi być jednak rozpatrywana indywidualnie, w kontekście konkretnego stanu faktycznego.

Od redakcji: Wyrok zapadł na tle jednej ze spraw, w której spółka zaskarżyła do WSA interpretację izby skarbowej. We wniosku o interpretację spółka spytała, czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na obiad (kolację, lunch) z kontrahentami w lokalach gastronomicznych oraz na drobny poczęstunek i napoje (kawa, herbata) dla kontrahentów w siedzibie firmy. Izba stwierdziła, że kosztem mogą być tylko wydatki na organizację spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki, a i to pod warunkiem, że nie mają cech okazałości, czyli są to drobne poczęstunki, kawa czy herbata. Natomiast nie są kosztem wydatki ponoszone na spotkania z kontrahentami poza siedzibą spółki, np. w restauracji, ponieważ wiążą się z tworzeniem i utrwalaniem pozytywnego wizerunku firmy, czyli służą kształtowaniu lepszego postrzegania spółki na zewnątrz.

W sprawie tej WSA orzekł, że skoro w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop ustawodawca zaliczył do kosztów reprezentacji koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na te cele nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy kupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy nie.

Więcej

Partnerzy

Wydanie elektroniczne