.

Roczne rozliczenie podatku CIT za 2014 rok

Roczne rozliczenie podatku CIT za 2014 rok

Dla podatników CIT, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, termin rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r., upływa 31.03.2015 r. Po raz pierwszy zeznania podatkowe CIT-8 będą obligatoryjnie przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

W dobie cyfryzacji komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i różnych rejestrów danych jest zjawiskiem powszechnym. Również biegli rewidenci, w celu zwiększenia wydajności, poprawy efektywności oraz komfortu czynności rewizyjnych sięgają po narzędzia informatyczne.

Jak rozliczać należności z tytułu podróży służbowych

Jak rozliczać należności z tytułu podróży służbowych

Przedstawiamy kilka porad dotyczących zasad zwrotu kosztów przejazdu własnym samochodem pracownika oraz kosztów noclegów podczas podróży służbowej, a także zwolnienia tych kwot z opodatkowania i składek ZUS.

Jaki rachunek kosztów w uczelniach

Jaki rachunek kosztów w uczelniach

Wprowadzając nowoczesny rachunek kosztów uczelni, trzeba mieć na uwadze, że poprawę jakości kształcenia – a ta zależy od poziomu kadry nauczającej i sposobu kształcenia – trudno wymierzyć, aby porównać z ewentualnym wzrostem lub obniżeniem kosztów.

Artykuły:

VAT od aportu nie jest przychodem

Wspólnik wnoszący wkład niepieniężny do spółki komandytowej i otrzymujący od spółki kwotę w gotówce równą należnemu z tego tytułu podatkowi od towarów i usług nie uzyskuje przychodu podlegającego PIT. czytaj dalej VAT od aportu nie jest przychodem

Niektóre spółki można zakładać on-line

Od 15.01.2015 r. można założyć spółkę jawną i komandytową przez internet z użyciem wzorców umów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wcześniej było to możliwe wyłącznie w wypadku spółek z o.o. Skutkować to ma skróceniem czasu powstania takich spółek (teoretycznie z dnia na dzień), obniżeniem kosztów rejestracji, w tym opłat za wpis do KRS, a także w niektórych przypadkach uniknięciem sporządzania aktów notarialnych. W tym celu obniżono opłaty sądowe – za założenie spółki przez Internet trzeba zapłacić 250 zł (tradycyjnie – 500 zł), a za zmiany w umowie – 200 zł (tradycyjnie - 250 zł). czytaj dalej Niektóre spółki można zakładać on-line

20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości

Dwudziesta rocznica wejścia w życie ustawy o rachunkowości to okazja do przypomnienia przesłanek leżących u podstaw tej ustawy, problemów merytorycznych związanych z jej opracowaniem, a także głównych zmian przepisów ustawy i ich przyczyn.

Warto też postawić pytanie – w jakim kierunku powinien następować rozwój polskich przepisów o rachunkowości?
czytaj dalej 20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości

Prostsza rejestracja spółek i nowe zasady wpisów do KRS

Na przełomie roku zaczęło obowiązywać wiele istotnych zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o KRS, zmieniły się też wzory formularzy rejestrowych. Przy okazji nałożono na spółki nowe wymogi informacyjne mające na celu wyegzekwowanie obowiązku składania sprawozdania finansowego.

Już nie tylko spółkę z o.o. będzie można zarejestrować przez internet, ale także jawną i komandytową. W zamian za to dochodzi kilka nowych formalności. Opisujemy najważniejsze nowe rozwiązania, które pechowo weszły w życie w różnych, choć dość bliskich, terminach. czytaj dalej Prostsza rejestracja spółek i nowe zasady wpisów do KRS

Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w 2015 r., dotyczy wszystkich podatników VAT, u których wartość sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług na rzecz ludności przekroczy 20 000 zł.

Ogólny zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu (rejestracji obrotu), określa art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązkiem tym obciążeni są podatnicy VAT czynni, a także zwolnieni z tego podatku, dokonujący sprzedaży na rzecz:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli tzw. konsumentów oraz
– rolników ryczałtowych ... czytaj dalej Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.

Aktualności

Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

W 2015 r. upływa 10 lat od wprowadzenia MSSF do sprawozdawczości finansowej krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1.01.2005 r. weszło w życie rozporządzenie 1606/20024, na mocy którego wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązkowo sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Rozporządzenie umożliwia ponadto krajom członkowskim rozszerzenie zakresu stosowania MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz innych jednostek. Z opcji tej skorzystała również Polska, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania zgodnie z MSSF skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz możliwość sporządzania zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych, czytaj dalej Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

Orzecznictwo

Orzecznictwo podatkowe - podatek dochodowy Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy jest opodatkowane

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy jest opodatkowane

Wyrok NSA z 21.01.2015 r. (II FSK 2918/12)

Z uzasadnienia: Skarżąca zawarła z zatrudniającą ją kancelarią porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, a następnie strony zawarły ugodę sądową, mocą której kancelaria zobowiązała się zapłacić na rzecz skarżącej 7,5-krotność wynagrodzenia, tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy, a w szczególności odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, przywróceniem do pracy i wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy. czytaj dalej Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy jest opodatkowane

Publikacje:

Zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014

Nowe zaktualizowane wydanie, a w nim następujące zagadnienia:
- roczne sprawozdanie finansowe;
- omówienie spraw budzących najczęstsze wątpliwości;
- zasady szczególne dla jednostek mikro;
- sprawozdanie z działalności;
- podatki dochodowe;
- terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku;
- sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego.

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.

Podatki 2015

Podatki 2015

Już do nabycia nasza najnowsza publikacja

Podatki 2015
Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Pytania Czytelników:
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Jesteśmy małą fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Dotychczas sporządzaliśmy uproszczone sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor, przy wykorzystaniu uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust. 2 uor.

Czy obecnie, po zmianie uor, możemy być uznani za jednostkę mikro i sporządzać sprawozdanie finansowe – począwszy od sprawozdania za rok 2014 – zgodnie z zał. nr 4 do uor? czytaj dalej Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Podatki

CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej tylko drogą elektroniczną

CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej tylko drogą elektroniczną

Spółka zajmuje się administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Swoje czynności wykonuje na podstawie zawartych umów o zarządzanie nieruchomością wspólną. Do jej obowiązków zarządcy należy także prowadzenie ksiąg podatkowych wspólnoty oraz sporządzanie deklaracji rocznych CIT-8.

Czy spółka będzie zobowiązana do przesłania deklaracji CIT-8 w imieniu wspólnoty drogą elektroniczną, czy też w związku z tym, że wspólnota jest małym podatnikiem i nie zatrudnia żadnych pracowników, można w jej imieniu złożyć deklarację CIT-8 w formie papierowej? czytaj dalej CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej tylko drogą elektroniczną

Ubezpieczenia społeczne

Termin przekazania środków na zfron

Termin przekazania środków na zfron

Czy środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych osób niepełnosprawnych należy przekazywać na zfron w ciągu 7 dni od daty wypłaty wynagrodzenia pracownikom, czy w ciągu 7 dni od powstania obowiązku przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? czytaj dalej Termin przekazania środków na zfron

Rewizja finansowa

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Jestem biegłym rewidentem, współwłaścicielem podmiotu uprawnionego. Zlecono nam badanie sprawozdania finansowego spółki kapitałowej mającej siedzibę na Litwie. Nie było to badanie ustawowe. Spółka ta należy do grupy kapitałowej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na Litwie.

Litewski biegły rewident grupy poprosił o udostępnienie dokumentacji rewizyjnej. Czy mogę to zrobić, a szerzej – czy dozwolona jest współpraca z zagranicznym biegłym rewidentem grupy? czytaj dalej Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Poradniki
Finansowe wskaźniki sektorowe

za lata 2002 - 2012

za lata 2002 - 2012

Zestaw finansowych wskaźników sektorowych to przydatne narzędzie, które pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo i ocenić jaką zajmuje pozycję wśród innych. czytaj dalej za lata 2002 - 2012

Instrukcja

Instrukcja

Jak uzyskać dostęp do pełnych treści na stronieczytaj dalej Instrukcja

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

O atrakcyjności kandydata na stanowisko pracy decyduje wykształcenie oraz doświadczenie. Studenci mają ogromny wybór nie tylko praktyk, ale również organizacji studenckich... czytaj dalej

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt. czytaj dalej

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. czytaj dalej

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Ukazała się 3 tomowa książka pt. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów” autorstwa prof. dr hab. Sławomira Sojaka, skierowana zarówno do studentów jak i menedżerów. czytaj dalej

Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Podejmując studia, młodzi ludzie chcieliby pracować w zawodzie zgodnym z ich wykształceniem. W przypadku kierunków ekonomicznych studenci widzą się często w roli księgowego, biegłego rewidenta, controllera czy wielu innych zawodach związanych z obszarem finansów i rachunkowości. Zapewne wszyscy adepci tych kierunków zdają sobie sprawę z tego, że żadna z wymienionych ścieżek zawodowych nie jest łatwa, a przy obecnej sytuacji na rynku pracy im wcześniej zaczną budować swoje CV tym większe szanse mają na zawodowy sukces. Gdzie więc zacząć szukać pierwszej pracy w zawodzie? czytaj dalej Kariera w finansach i rachunkowości – gdzie i od czego zacząć?

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów obierając temat konferencji, brała pod uwagę, że przewidywane niebawem wprowadzenie MSRF jako obowiązujących w Polsce standardów rewizji finansowej stanowić będzie ważną zmianę sposobu pracy biegłych rewidentów i będzie dużym wyzwaniem. Dlatego chciała przybliżyć uczestnikom obrad sposoby wykonywania usług rewizji finansowej zgodnie z MSRF zarówno z perspektywy wzorców dobrej praktyki (przepisów), jak i codziennej praktyki oraz skłonić do dyskusji na ten temat. W trakcie konferencji nie zabrakło wystąpień porównujących rozwiązania zawarte w MSRF z dotychczas obowiązującymi w Polsce Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Prelegenci wskazywali na korzyści, jakie przyniesie wdrożenie MSRF, ale także sygnalizowali koszty, jakie w związku z tym trzeba będzie dodatkowo ponieść. czytaj dalej Korzyści i koszty związane z wdrażaniem MSRF – XV Doroczna Konferencja Audytingu

Wywiady

Wywiady Księgowi na „Złotym szlaku”

Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Księgowi na „Złotym szlaku”

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zapraszamy na organizowane już po raz VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości.

Jest to wydarzenie, które w dniach 8 – 10 kwietnia zgromadzić ma w sercu Śląska studentów, których ścieżki nauki podążają w stronę rachunkowości. W tym roku możecie zdobyć nagrody nawet w czterech oddzielnych konkursach w ciągu trzech dni. czytaj dalej VI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości

Artykuł sponsorowany Biuro rachunkowe - konkurencja po deregulcaji

Biuro rachunkowe - konkurencja po deregulcaji

Uwolnienie rynku usług księgowych to duże zagrożenie dla znajdujących się już na rynku biur rachunkowych, które jeszcze przed deregulacją musiały uzyskać szereg certyfikatów, by móc świadczyć usługi z zakresu rachunkowości oraz księgowości. Obecnie na Polskim rynku powstaje 1.200 nowych przedsiębiorstw dziennie, około 70% z nich poszukuje biura rachunkowego lub księgowej. Ich profil to przede wszystkim młodzi ludzie, którym zależy na czasie, rzetelnej obsłudze oraz niskiej cenie. Niestety po deregulacji nowe podmioty świadczące usługi księgowe, które nie będą posiadały stosownego doświadczenia oraz szeregu certyfikatów, będą walczyły przede wszystkim ceną. Na co biura rachunkowe dbające o poziom jakości swoich usług i zatrudniające specjalistów od księgowości i podatków nie mogą sobie pozwolić. czytaj dalej Biuro rachunkowe - konkurencja po deregulcaji

Informacje

  1. Z życia SKwP
  2. Z prac KRBR

Styczeń 2015


W dniach 15–16.06.2015 r. w Jachrance odbędzie się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zarząd Główny SKwP 16.12.2014 r. przyjął harmonogram kampanii sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej zjazd. Ustalono założenia przygotowywanych projektów dokumentów na XXI Krajowy Zjazd Delegatów, w tym sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 2011–2014, zasadny zawiadamiania delegatów o terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad XXI Krajowego Zjazdu wraz z przekazaniem sprawozdania z działalności i innych materiałów, procedurę postępowania w zakresie nadania godności Członka Honorowego SKwP.

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w dniach 22–24.09.2014 r., zorganizował 61. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pt. Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Tematyka Zjazdu obejmowała, m.in. zagadnienia analizy i rewizji w teorii i praktyce, tendencje rozwoju rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, problemy i kierunki rozwoju rachunkowości i audytu w sektorze finansów publicznych oraz etyczne dylematy w rachunkowości.

15.02.2015 r. upływa termin nadsyłania prac na XLVI edycję konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości, ogłoszonego przez radę Naukową SKwP (szczegółowe informacje na www.skwp.pl). czytaj dalej Styczeń 2015

Luty 2015


W listopadzie 2014 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zatwierdziła plan finansowy KIBR na 2015 r. oraz projekt planu finansowego na I kwartał 2015 r. Obowiązek ten wynika z podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Ruszyły konsultacje

Od grudnia 2014 r. uruchomiono przedsięwzięcie o nazwie Konsultacje KIBR, które służą merytoryczną pomocą biegłym rewidentom w razie wątpliwości, jak stosować krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finansowej oraz zasady etyczne.

W posiedzeniu KRBR, które odbyło się 18.12.2014 r., wzięli udział prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów. Tematem obrad były m.in. zmiany zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wynikające z ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna DzU z 2014 r. poz. 768) oraz stan przygotowań do VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (24–26.06.2015 r.), w tym projekty dokumentów przeznaczonych pod obrady Zjazdu i walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIBR. czytaj dalej Luty 2015