Rachunkowość - Rachunkowość

Rachunkowość 10/2016

artykuły

Waldemar Gos - Zasada memoriału

Monika Łada - Siedem zasad planowania finansowego w małym i średnim przedsiębiorstwie

Piotr Kaim - Aport z agio – skutki w podatku dochodowym

Konrad Piłat - Oddelegowanie pracownika – skutki w zakresie składek ZUS

Ryszard Kubacki - Zmiany w unijnym i krajowym prawie celnym


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Czy nieodpłatnie otrzymana dokumentacja projektowa zwiększa wartość początkową (koszt wytworzenia) środka trwałego

Zasady spełniania kryteriów jednostki małej przez kolejne 2 lata

Koszty windykacji należności, w tym obsługi prawnej i komorniczej

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym

podatki i prawo gospodarcze

Możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe metody marży transakcyjnej netto

Korekta przychodu związana z błędnym naliczeniem VAT od odszkodowania

Świadczenie usług elektronicznych dla firmy z UE a nieaktywny numer VAT w VIES

Licencja na program komputerowy – kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Podatkowe skutki udzielenia pracownikowi wsparcia finansowego

Wyprawka szkolna dla dzieci sfinansowana ze środków zfśs

Co z potrąceniami pozaegzekucyjnymi po zajęciu pensji


aktualności

Minimalna płaca zleceniobiorców i samozatrudnionych

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Usługi doradztwa biznesowego – nowa perspektywa dla firm księgowych

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Janie Matuszewiczu 1927–2016

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rachunkowość 8/2016

artykuły

Przemysław Kabalski – Istotność w rachunkowości

Jarosław Oleśniewicz – JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej

Ewelina Majewska-Howis – Opodatkowanie nagród wydawanych w związku z promocją i reklamą firmy


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Zaangażowanie w kapitale a istotność

Prezentacja udzielonych pożyczek rozłożonych na raty oraz odpisy aktualizujące należności

Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Skutki oszacowania przez kontrolujących dochodów spółki dla rozliczeń VAT

Wystawienie weksla a obowiązek korekty VAT przez dłużnika z tytułu „złego długu”

Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zastosowanie interpretacji podatkowych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS

Odszkodowania i odprawy dla dobrowolnie rezygnujących z pracy objęte PIT

Przesunięcie na inne stanowisko bez wypowiedzenia zmieniającego


aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


rachunkowość - audytor

Reforma audytu w Polsce. Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

Dwa światy: audytora i biznesu – relacja z konferencji

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej – pytania i odpowiedzi

Działalność Komisji Nadzoru Audytowego w 2015 r.

Rachunkowość 7/2016

artykuły

Mikołąj Turzyński – Nowy MSSF 16 Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe

Piotr Rybicki – Testy na utratę wartości aktywów

Jan Szary – Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych – aspekty podatkow


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem

Istotność w rachunkowości

Prezentacja odsetek od należności w bilansie jednostki budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów przedsiębiorcy po przekształceniu w spółkę

Zwrot towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

Rozliczenie VAT od pożyczki udzielonej przez polską spółkę firmie z innego kraju UE

Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy dla fundacji

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT – od kiedy dla spółek cywilnych

Odpowiedzialność członka zarządu – wniosek o ogłoszenie upadłości

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Świadczenia pracodawcy dla obojga rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka – wysokość kosztów, zwolnienie z PIT

Komornik nie może żądać zbyt wielu danych od pracodawcy dłużnika

Praca z programem Płatnik w firmie wielooddziałowej


aktualności

Interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

„Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi‟ Jubileusz Profesora Kazimierza Sawickiego

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


z zagranicy

Dziesięć zasad postępowania z korespondencją elektroniczną


Rachunkowość 6/2016

artykuły

Tomasz Wnuk-Pel – System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu

Beata Sadowska – Drzewo w przedsiębiorstwie

Jarosław Sekita – Opłaty produktowe i inne wydatki związane z wprowadzaniem na polski rynek niektórych towarów a koszty podatkowe

Ewa Hrebin – Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 2)


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Badanie sprawozdania finansowego izby gospodarczej

Podatki i opłaty a usługi obce – klasyfikacja

podatki i prawo gospodarcze

Działalność deweloperska – obowiązek podatkowy w VAT i dokumentowanie sprzedaży przy wpłatach na rachunek powierniczy

Wymiana udziałów przez grupę wspólników – zmiana stanowiska organów podatkowych

Sprzedaż wierzytelności a „ulga na złe długi” w VAT

Opłaty dodatkowe za przedłużenie terminu płatności pożyczki – zwolnienie z VAT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie noclegu w miejscu pracy a przychód pracownika

Koszt całodziennego wyżywienia wolny od PIT do limitu diety

Czy odszkodowanie antykonkurencyjne podlega egzekucji

Czy pracodawca musi zdradzić wysokość pensji na żądanie związkowców


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Podsumowanie prac Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji

Raporty roczne spółek publicznych za 2015 r. – kolejna edycja konkursu

Rachunkowość 5/2016

artykuły

Józef Dudek – Dowody księgowe

Wanda Skoczylas – Dlaczego i jak korzystać ze wskaźników sektorowych

Łukasz Chłond – Podatkowe aspekty aportów do spółek osobowych

Ewa Hrebin – Przychody z udziału w zyskach osób prawnych – zasady opodatkowania (cz. 1)


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Ewidencja podatku bankowego

Prezentacja Funduszu Pożyczkowego

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Fundacja jako jednostka mikro

podatki i prawo gospodarcze

Skonto od dostawcy z UE – czy wpływa na podstawę opodatkowania WNT

Zawyżony podatek od importu towarów

VAT od sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który wzniósł budynek

Złożenie spornej kwoty w depozycie sądowym a obowiązek korekty VAT odliczonego z nieuregulowanej faktury

Świadczenie urlopowe wypłacane ze środków pracodawcy jako koszt uzyskania przychodów

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy orzeczenie TK o niekonstytucyjności przepisu może być podstawą do żądania zwrotu nadpłaconych składek ZUS

Elektroniczne rozliczenie delegacji

Zasady udzielania pomocy z funduszu socjalnego


aktualności

Co nowego w orzecznictwie podatkowym - maj 2016

Co nowego w prawie - maj 2016


ludzie – wydarzenia – książki

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – kierunki zmian

rachunkowość - audytor

Rozmowa z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Korzystajmy z doświadczeń seniorów

Nadrzędne zasady badania przeprowadzanego zgodnie z MSB

Ranking firm audytorskich


Rachunkowość 4/2016

artykuły

Stanisław Hońko – Wycena wartości firmy

Nelli Artienwicz – Trudne słowa, wątpliwe tłumaczenia – głos w dyskusji

Olaf Włodkowski – Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Emilia Wolnowska – Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych

Marek Barowicz – Samofakturowanie – zasady i problemy praktyczne


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowym

Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat

Jednostki powiązane – nowa definicja

Rachunkowość przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

Szczegółowość opisu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zwroty wydatków w państwowej jednostce budżetowej

podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa na kartę paliwową

Połączenie spółek – skutki w podatku od towarów i usług

Brak sprzedaży detalicznej w danym dniu – czy drukować raport dobowy

Zwrot wydatków związanych z podrożą służbową członków zarządu spółki a koszty podatkowe

Kto ma obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników

Odpowiedzialność członka zarządu w razie wskazania mienia do egzekucji

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sfinansowanie studiów nowo zatrudnionego pracownika – skutki w CIT i PIT

„Przejściowa” umowa na czas wykonania określonej pracy

Jak ustalić limit 33 miesięcy zatrudnienia okresowego, gdy umowa rozpoczyna się w trakcie miesiąca

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez 2 pracodawców


aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Zawód księgowego – praktyczne porady na każdym etapie kariery

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rachunkowość 3/2016

artykuły

Natalia Krzyżanowska – Co się zmienia w standardach o instrumentach finansowych

Ewa Hrebin – Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Jarosław Sekita – Nowe regulacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców – koszty i zwolnienia podatkowe

Paweł Ziółkowski – Wybrane problemy z ustalaniem podstawy wymiaru składek ZUS


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Ujawnianie informacji na temat kapitalizowanych odsetek i różnic kursowych

Ujawnianie informacji na temat powiązań składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu

Kryteria kwalifikowania spółki jawnej do jednostek mikro

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń

podatki i prawo gospodarcze

Dysponowanie środkami zfśs bez wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika odliczenia VAT

Wybór opcji opodatkowania dostawy nieruchomości a odliczenie VAT

Korekta kosztów przypisanych do roku minionego, a poniesionych w bieżącym

Nagroda roczna dla pracownika – koszt kasowy czy memoriałowy

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Rozliczenia PIT i ZUS po połączeniu spółek

Nowe uprawnienia pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego


aktualności

Co nowego w rachunkowości

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Lektury księgowego

dodatek specjalny

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014


Rachunkowość 2/2016

artykuły

Radosław Ignatowski – Nowe zasady sprawozdawczości skonsolidowanej

Aldona Kamela-Sowińska – Sprawozdanie finansowe to także dane niefinansowe

Łukasz Chłond – Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT

Mikołaj Przywara – Nowa ulga w CIT i PIT na prace badawczo-rozwojowe

Grzegorz Gębka – Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Wyodrębnianie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

Czy niesporządzanie sprawozdania z działalności narusza przepisy Ksh

podatki i prawo gospodarcze

Operacje finansowe nie wpływają na ustalenie prewspółczynnika

Sprzedaż półproduktów spożywczych a stawka VAT

Jaka stawka VAT na pomieszczenia udostępniane mieszkańcom przez spółdzielnię

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności – skutki w CIT

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Odpowiedzialność członka zarządu – wskazanie mienia do egzekucji

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak rozstrzygnąć zbieg 2 umów zlecenia

Co z przychodem wypłaconym po wygaśnięciu zbiegu umów zlecenia

Urlop wychowawczy w okresie przejściowym


aktualności

Kalendarium obowiązków wobec ZUS na 2016 r. i wysokość składek dla przedsiębiorców

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie


ludzie – wydarzenia – książki

Zarządzanie kosztami i dokonaniami


rachunkowość - audytor

Informacje przekazywane przez biegłego rewidenta – ostatnie zmiany

Rewizja finansowa w zmieniającym się otoczeniu – strategiczne wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta

Relacja z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu

Z praktyki stosowania ustawy o biegłych rewidentach oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej - pytania i odpowiedzi

Z prac Krajowej Rady

Rachunkowość 1/2016

artykuły

Edward Kosakowski – Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT

Łukasz Chłond – Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r.

Marek Barowicz – Refakturowanie usług – skutki podatkowe

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr – Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Agnieszka Tłaczała – O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji – głos w dyskusji


konsultacje – informacje – wyjaśnienia

rachunkowość

Czy spółka z o.o., komplementariusz w spółce komandytowej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Fundusze własne i wynik finansowy spółdzielni – stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Upadłość i restrukturyzacja w świetle nowych przepisów

Co to są prace rozwojowe

podatki i prawo gospodarcze

Czy jest PCC od umowy powierniczej

Podwyższenie kapitału zapasowego w spółce kapitałowej a PCC

Konsekwencje spóźnionego ujęcia VAT od importu usług

Przekształcenie jednoosobowej działalności prowadzonej w SSE w spółkę z o.o. a prawo do zwolnienia z CIT

praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak stosować nowe przepisy prawa pracy

Urlop wychowawczy po okresie pracy w obniżonym wymiarze

W jaki sposób formułować wnioski o urlop rodzicielski

Od kiedy płynie maksymalny czas zatrudnienia okresowego

Czy urlop bezpłatny i wychowawczy wlicza się do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony


aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Co nowego w prawie

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi


ludzie – wydarzenia – książki

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości