Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?

Otrzymanie zaliczki w walucie obcej na poczet sprzedaży, która ma nastąpić w przyszłych okresach sprawozdawczych, a także jej zapłata kontrahentowi nie powodują powstania odpowiednio przychodu/kosztu podatkowego. Jednak kwoty tych zaliczek należy przeliczyć na złote w celu ustalenia różnic kursowych, które powstaną w momencie poniesienia kosztu/powstania przychodu (np. dostawy towarów, wykonania usługi) i ew. różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.

  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstają bowiem m.in., jeżeli wystąpi różnica pomiędzy:

  • wartością przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote a wartością tego przychodu z dnia otrzymania,
  • wartością poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej a wartością tego kosztu w dniu zapłaty.

Przeliczenie otrzymanej/zapłaconej zaliczki następuje po kursie faktycznie zastosowanym (jeżeli walutę odsprzedano bankowi lub kantorowi), a gdy nie ma takiego kursu (w przypadku operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego) – po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień otrzymania/zapłaty zaliczki.

Powstały w wyniku wykonania przyszłych dostaw/usług przychód należny oblicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jego uzyskania (pamiętając przy tym, że różnice kursowe ustala się wyłącznie od kwoty netto zobowiązania). Porównanie go z kwotą otrzymanej zaliczki, przeliczoną jak wyżej, pozwoli ustalić zrealizowaną transakcyjną różnicę kursową.

Gdy otrzymana zaliczka (zaliczki) w walucie obcej:

  • w całości pokrywa należność (kwotę przychodu) – wówczas podatkowe różnice kursowe oblicza się jako różnicę między średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu a kursem zastosowanym do przeliczenia zaliczki (zaliczek),
  • tylko w części pokrywa należność (kwotę przychodu) – wówczas podatkowe różnice kursowe oblicza się jako różnicę między średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu a kursem zastosowanym do przeliczenia zaliczki (zaliczek) oraz kursem zastosowanym do przeliczenia reszty zapłaty (zob. pismo IS w Poznaniu z 8.01.2009, ILPB3/423-670/08-3/HS).

Analogicznie postępuje się w przypadku zapłaconych zaliczek. W razie wystawienia faktury końcowej dniem poniesienia kosztu będzie dzień wystawienia tej faktury. Koszt należy przeliczyć na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej. Przelicza się całą wartość nabytych towarów/usług, także tę jej część, która została objęta fakturą (fakturami) zaliczkową (zob. interpretacja IS w Bydgoszczy z 17.03.2016, ITPB3/4510-717/15/MJ).

Dniem zapłaty kosztu jest dzień wpłaty zaliczki (zaliczek) oraz ew. dzień uregulowania części należności objętej fakturą końcową. Kwotę wpłaconej zaliczki i pozostałą zapłaconą kwotę zobowiązania przelicza się na złote po kursie faktycznie zastosowanym, a gdy nie ma takiego kursu – po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego zapłatę zaliczki.

Jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku i nastąpi zwrot zaliczki w walucie obcej, to ponieważ przepływ wartości pieniężnych nie jest związany z poniesieniem kosztów lub osiągnięciem przychodów, nie wystąpią transakcyjne różnice kursowe. Sens ekonomiczny tych różnic polega bowiem w istocie na urealnieniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Tego rodzaju różnic nie ustala się w związku z otrzymaniem/dokonaniem zapłaty odpowiednio przychodów/kosztów, które są jedynie kategorią finansową.

U podatnika, który otrzyma zwrot zaliczki na rachunek walutowy, nie powstaną też różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, co potwierdza interpretacja KIS z 13.09.2018 (0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE).

Takie różnice kursowe powstaną natomiast u podatnika, który zaliczkę zwraca. Jak czytamy w ww. piśmie KIS, spółka będzie zobowiązana do rozpoznania różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych w przypadku operacji związanych z wypływem waluty, czyli (...) będą to operacje związane ze zwrotem kontrahentowi przekazanych wcześniej środków w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi.

Temat: „Różnice kursowe”
Rachunkowość

Księgowe ujęcie kontraktu terminowego

Spółka z o.o. 26.09.2019 r. zawarła z bankiem kontrakt forward[1] opiewający na 100 tys. euro z terminem realizacji 7.01.2020 r. po kursie wymiany 4,4070 PLN/EUR (spółka ma zamiar sprzedać 100 tys. euro). Wyciąg bankowy z 26.09.2019 r. nie zawiera zapisów nt. tej transakcji. Spółka zamieniła jednak kontrakt forward na swap[2] (opisany w wyciągu jako transakcja swap) i 22.10.2019 r. rozliczyła 100 tys. euro po kursie 4,3762 PLN/EUR. Na wyciągu walutowym z 22.10.2019 r. widnieje operacja KW 100 tys. euro przeliczona po kursie 4,3762 PLN/EUR, a na wyciągu złotówkowym z tą samą datą – KP 437 620 zł.
7.01.2020 r., tj. pod datą pierwotnie umówionego rozliczenia kontraktu forward, na wyciągach bankowych widnieją operacje na rachunku:
- walutowym – KP 100 tys. euro z opisem „waluta sprzedana forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer swap z 22.10.2019 r.) i odpowiednio
- złotówkowym – KW 440 700 zł KW 100 tys. euro z opisem „waluta zakupiona forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer forward z 26.09.2019 r.).
Spółka stosuje podatkową metodę wyceny różnic kursowych.
Jak ująć te transakcje w księgach rachunkowych? W którym momencie powstał koszt/przychód z tych transakcji? Czy już w październiku 2019 r., na dzień bilansowy 2019 r., czy dopiero w styczniu 2020 r.? Jak ustalić wysokość tego kosztu/przychodu? Czy – wobec skrócenia terminu kontraktu forward i wymiany waluty w październiku – kontrakt powinien być wykazany i wyceniony na koniec 2019 r. w bilansie? Czy rozliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, uwzględnić oba kontrakty? Jeśli tak, to po jakim kursie?

Jednym z ryzyk działalności gospodarczej są niekorzystne zmiany kursu walutowego, co dotyczy np. spłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Sposobem na neutralizację ryzyka może być zawarcie kontraktów terminowych zaliczanych do instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady ewidencji instrumentów finansowych określa rozporządzenie MF. Jednostki małe niewymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 uor nie muszą jednak stosować jego przepisów.

CIT

Różnice kursowe w przypadku równoczesnego podania na fakturze kwot w walucie obcej i w złotych

Spółka z o.o. wystawia faktury (odbiorcom krajowym i zagranicznym), w których podaje wartość sprzedaży w euro i złotych (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury) w celu ujęcia jej w księgach rachunkowych. Cenę sprzedaży uzgadnia z kontrahentami w euro i w takiej walucie uzyskuje zapłatę.
Czy w związku z tym powstają u niej podatkowe różnice kursowe?

Różnice kursowe od dywidendy w walucie obcej

Ponieważ dywidenda nie jest kosztem podatkowym, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?

Updop nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty tych przychodów. W myśl ogólnej reguły zawartej w art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg ogłaszanego przez NBP kursu średniego walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....