Zwrot nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym – korekta odpisów amortyzacyjnych

Najemca, który otrzymuje od wynajmującego zwrot nakładów na adaptację nieruchomości, powinien na bieżąco korygować zaliczone do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne – w momencie otrzymania zwrotu.
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

NSA w wyroku z 9.01.2018 (II FSK 3349/15) rozstrzygnął spór dotyczący prawidłowej interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 48 updop. Zgodnie z tym przepisem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części wartości środków trwałych, która odpowiada wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków poniesionym we własnym zakresie, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Orzeczenie dotyczyło podatnika, który ponosił nakłady na adaptację wynajmowanej nieruchomości i miał otrzymywać ich zwrot od wynajmującego na koniec każdego przyjętego okresu rozliczeniowego, w stałej z góry ustalonej kwocie. Zwrot nakładów następowałby do momentu całkowitego ich rozliczenia.

Podatnik nabrał wątpliwości, z jakim momentem powinien skorygować wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych – czy na bieżąco w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od miesiąca (bądź innego okresu), w którym rozpoczął amortyzację.

NSA opowiedział się za tym pierwszym rozwiązaniem: Wskazać (…) należy, że do czasu otrzymania dopłaty podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka trwałego. Skutki ekonomiczne dopłaty wystąpiły nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego, ale wyłącznie od chwili jej otrzymania. Już tylko z tych powodów brak jest podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały, w kontekście wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Nie jest również możliwy do zaakceptowania, z punktu widzenia zasad praworządności, pogląd organu, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, iż konieczna byłaby korekta wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek.

W ocenie sądu za korektą odpisów w momencie otrzymania zwrotu wydatków przemawia również treść art. 15 ust. 4i updop, w myśl którego, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

Podobne stanowisko NSA zajął w wyrokach z 20.09.2017 (II FSK 2255/15), 26.04.2017 (II FSK 806/15) czy 14.06.2017 (II FSK 1469/15).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....