Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe może być objęty zwolnieniem z VAT przy spełnieniu wskazanych przez ustawodawcę warunków. Ich interpretacja w praktyce może sprawiać problem. Poniżej opisujemy problematyczne kwestie, z przywołaniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych.

Zwolnienie z VAT obejmujące świadczenie usług najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Ma ono zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są 4 warunki:

 • IS – izba skarbowa
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • przedmiotem najmu jest nieruchomość o charakterze mieszkalnym lub część nieruchomości,
 • umowa najmu jest zawarta na własny rachunek podatnika,
 • cel najmu nie jest inny niż mieszkaniowy; jak wyjaśniła IS w Katowicach w interpretacji z 14.09.2016 (ILPP3/4512-1-178/16-6/AW), celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby będącej najemcą nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
 • usługa najmu nie jest usługą wymienioną w poz. 163 zał. nr 3 do ustawy o VAT (zob. art. 43 ust. 20, czyli usługą związaną z zakwaterowaniem klasyfikowaną na gruncie stosowanego dla celów VAT PKWiU z 2008 w dziale 55 (m.in. usługą wynajmu miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – PKWiU 55.2).

Wynajem częściowo na cele mieszkaniowe

Warunkiem omawianego zwolnienia jest, aby nieruchomości o charakterze mieszkalnym/części nieruchomości były wynajęte wyłącznie na cele mieszkaniowe. Użycie w przepisie słowa „wyłącznie” oznacza, że wynajem nieruchomości choćby w minimalnej części na inne cele niż mieszkaniowe nie korzysta z tego zwolnienia.

Podatnik wynajął mieszkanie na cele mieszkaniowe, przy czym z umowy wynika, że jeden z pokoi ma być przeznaczony na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę (biuro). Wynajem całego mieszkania nie może być objęty zwolnieniem z VAT, lecz – o ile podatnik nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (z uwagi na obroty nieprzekraczające 200 tys. zł rocznie) – jest opodatkowany stawką 23% VAT.

Wykorzystywanie nieruchomości do innych celów

O uprawnieniu do stosowania omawianego zwolnienia decyduje cel najmu określony w umowie, a nie faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości o charakterze mieszkalnym/części nieruchomości przez najemcę. Powoduje to, że świadczenie usług najmu wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolnione od VAT również wtedy, gdy najemca wykorzystuje przedmiot najmu niezgodnie z zawartą umową na inne cele (np. na prowadzenie działalności gospodarczej). Z drugiej strony świadczenie usług najmu na cele inne niż mieszkaniowe nie jest objęte zwolnieniem, nawet jeżeli najemca wykorzystuje przedmiot najmu niezgodnie z zawartą umową na cele mieszkaniowe.

Podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Okazało się, że jedno z mieszkań wynajętych wyłącznie na cele mieszkaniowe jest przez najemcę – niezgodnie z zawartą umową – wykorzystywane jako biuro. Mimo to świadczona usługa najmu tego mieszkania jest zwolniona z VAT.

Wynajem części nieruchomości

W art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT mowa jest o „częściach nieruchomości”, a nie „częściach takich nieruchomości”. Powoduje to, że z omawianego zwolnienia korzystać może wynajem części nieruchomości o charakterze niemieszkalnym.

W posiadanym przez podatnika budynku magazynowym znajdują się pomieszczenia adaptowane na mieszkalne. Świadczenie usług najmu tych pomieszczeń wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolnione od VAT.

Stosowanie zwolnienia przy podnajmie

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione od VAT może być również świadczenie usług podnajmu (o ile spełnione są standardowe warunki tego zwolnienia), co potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji IS w Bydgoszczy z 19.01.2016 (ITPP2/4512-1121/15/AD) czytamy: usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia (...) pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. (...) Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca (podobnie pismo KIS z 11.05.2018, 0111-KDIB3-1.4012.179.2018.1.ICz).

Podatnik wynajmuje mieszkania od właścicieli, a następnie podnajmuje je osobom trzecim wyłącznie na cele mieszkaniowe. Taki najem jest zwolniony z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Wynajem na cele mieszkaniowe pracowników najemcy

Jest kwestią sporną, czy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, ma zastosowanie również do wynajmu nieruchomości przedsiębiorcom na cele mieszkaniowe ich pracowników.

Zdaniem organów podatkowych tak (np. interpretacje IS w Bydgoszczy z 25.07.2016, ITPP1/4512-462/16/JP, Warszawie z 7.11.2016, IPPP2/4512-643/16-4/JO, oraz KIS z 3.07.2017, 0112-KDIL2-3.4012.165.2017.1.AŻ). W pierwszym z ww. pism stwierdzono: art. 43 ust. 1 pkt 36 nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. W konsekwencji (...) wynajem podmiotowi gospodarczemu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe jego pracownika będzie korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmują sądy administracyjne. Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z 11.02.2016 (III SA/Wa 473/15) uznał, że także w tym przypadku właściwa jest stawka 23% VAT. Tak też orzekł NSA w wyroku z 8.05.2018 (I FSK 1182/16), wskazując jednocześnie, że konsekwencją opodatkowania jest możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez wynajmującego.

Wynajem w cyklach dziennych lub tygodniowych

Omawianego zwolnienia nie stosuje się do usług wymienionych w poz. 163 zał. nr 3 do ustawy o VAT (zob. art. 43 ust. 20 tej ustawy) – związanych z zakwaterowaniem, klasyfikowanych w dziale 55 PKWiU z 2008, w tym usług krótkotrwałego zakwaterowania, czyli usług miejsc zakwaterowania świadczonych w cyklach dziennych lub tygodniowych. Są one klasyfikowane w grupowaniu PKWiU z 2008 o symbolu:

 • 55.10.10.0 – jeżeli są świadczone z obsługą,
 • 55.20.19.0 – jeżeli są świadczone bez obsługi.

W efekcie są opodatkowane stawką 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 zał. nr 3 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (zob. interpretacje IS w Katowicach z 2.12.2016, 2461-IBPP2.4512.714.2016.2.WN, oraz KIS z 3.10.2017, 0112-KDIL1-1.4012.249.2017.1.RW).

Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT) wynajmowała dotychczas mieszkanie na podstawie długoterminowych umów najmu. Zamierza zgłosić lokal do serwisu internetowego oferującego mieszkania na wynajem na kilka dni i rozpocząć świadczenie usług najmu krótkoterminowego. Nie będą one objęte zwolnieniem z VAT, lecz stawką 8%.

Wynajem nieruchomości w celu podnajmu

Nie ulega wątpliwości, że omawiane zwolnienie nie ma zastosowania, gdy mieszkanie jest wynajmowane w celu podnajmu przez najemcę w celach innych niż mieszkaniowe, jak również jeżeli umowa najmu nie określa celu podnajmu (zob. pismo KIS z 6.06.2017, 0114-KDIP1-2.4012.10.2017.1.PC). Zwolnienie nie wchodzi też w grę, jeżeli mieszkanie wynajęto w celu krótkoterminowego podnajmu przez najemcę, np. turystom (zastosowanie ma wówczas stawka 8% – zob. pisma KIS z 17.03.2017, 3063-ILPP1-1.4512.19.2017.3.MJ, i 1.12.2017, 0111-KDIB3-1.4012.559.2017.2.WN).

Jeżeli natomiast mieszkanie jest wynajmowane w celu długoterminowego podnajmu przez najemcę wyłącznie na cele mieszkaniowe, to z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że taki wynajem może być objęty zwolnieniem (np. interpretacje IS w Poznaniu z 22.01.2016, ILPP5/4512-1-301/15-2/WB, KIS z 31.01.2017, 1462-IPPP2.4512.970.2016.1.KOM, 2.06.2017, 0112-KDIL2-1.4012.98.2017.1.SS, oraz 5.01.2018, 0114-KDIP1-2.4012.587.2017.1.IG). W ostatnim w ww. pism czytamy: wnioskodawca wskazał, iż będzie świadczył usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W tym celu wnioskodawca zawrze z innym podmiotem umowy odpłatnego użytkowania lub dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w celu podnajmowania lokali o charakterze wyłącznie mieszkalnym, osobom fizycznym jedynie w celach mieszkaniowych. (...) Należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Zatem przedmiotowy wynajem (dzierżawa) przez wnioskodawcę lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe na własny rachunek korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Zastrzec jednak należy, że NSA w wyroku z 4.10.2017 (I FSK 501/16) zajął odmienne stanowisko: z punktu widzenia analizowanego zwolnienia istotny jest (...) sposób rozporządzania mieniem przez usługobiorcę, który musi realizować jego własne cele mieszkaniowe (...). Z literalnego brzmienia powołanego przepisu [art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT – przyp. aut.] wynika bowiem, że to beneficjent świadczenia korzystającego ze zwolnienia (w tym wypadku spółka) musi zaspokoić własne „cele mieszkaniowe”, a nie podmioty, które w ogóle nie biorą udziału w rozpatrywanej czynności, lecz pojawiają się dopiero w dalszej perspektywie, na kolejnym etapie obrotu.

Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT) mieszka w Koszalinie. Odziedziczyła mieszkanie we Wrocławiu. Zdecydowała się wynająć je firmie prowadzącej działalność w zakresie podnajmu mieszkań, przy czym umowa najmu precyzuje, że mieszkanie będzie mogło być podnajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe. W świetle stanowiska organów podatkowych usługa najmu świadczona przez osobę fizyczną będzie zwolniona od VAT. Natomiast w świetle ww. wyroku NSA będzie objęta stawką 23%.

Strony umowy najmu powinny wystąpić do dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów, która ochroni je przed skutkami zastosowania niewłaściwej stawki.

Wynajem pomieszczeń gospodarczych

Omawiane zwolnienie obejmuje również wynajem pomieszczeń gospodarczych (np. piwnic), o ile są przeznaczone na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych (zob. interpretacje: IS w Łodzi z 16.07.2015, IPTPP1/4512-327/15-2/AK, i Bydgoszczy z 12.01.2017, 0461-ITPP1.4512.863.2016.1.EA, oraz KIS z 5.04.2017, 0112-KDIL2-1.4012.6.2017.1.SS). W ostatnim z ww. pism czytamy: usługi polegające na udostępnianiu na podstawie umowy najmu dodatkowych pomieszczeń, w których znajdowały się poprzednio pralnie, suszarnie, zsypy, schowki oraz inne wolne pomieszczenia (pomieszczenia gospodarcze) w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, jeżeli najem ma związek z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, spełniają przesłanki do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada pomieszczenia, w których znajdowały się poprzednio pralnie, suszarnie oraz inne wolne pomieszczenia (pomieszczenia gospodarcze) w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. Spółdzielnia wynajmuje niektóre z tych pomieszczeń użytkownikom mieszkań, wyłącznie na cele mieszkaniowe (użytkownicy przechowują w nich materiały, przedmioty użytkowe lub produkty żywnościowe). Wynajem ten jest zwolniony od VAT.

Wynajem mieszkania wraz z garażem

Omawiane zwolnienie nie obejmuje wynajmu garaży oraz miejsc postojowych (także połączonego z wynajmem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe).

Jak czytamy w interpretacji IS w Warszawie z 10.04.2014 (IPPP1/443-156/14-3/AS), w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem będzie wynajem łącznie lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego bądź garażu, wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy jedynie do usługi wynajmu lokalu mieszkalnego. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania w stosunku do miejsca postojowego i garażu.

W przypadku świadczenia usług wynajmu miejsca postojowego i garażu nie jest spełniona przesłanka stanowiąca o charakterze wynajmowanej nieruchomości. Hala garażowa, w której znajduje się miejsce postojowe bądź garaż, nie jest lokalem o charakterze mieszkalnym, lecz lokalem o charakterze użytkowym, służącym co do zasady do przechowywania pojazdu. Hala garażowa nie stanowi również pomieszczenia pomocniczego oraz gospodarczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wynajem miejsca parkingowego i garażu należy zatem opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy wynajmowany jest garaż wyodrębniony jako lokal garażowy, ale także gdy garaż objęty jest jedną księgą wieczystą z wynajmowanym lokalem mieszkalnym. Takiego właśnie przypadku dotyczył wyrok WSA w Bydgoszczy z 23.09.2014 (I SA/Bd 812/14), w którym czytamy: garaże, mimo że mogą stanowić pomieszczenia przynależne, nie są lokalami mieszkalnymi, co wynika z cech, jakie garaż posiada. (...) Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „wyłącznie” w sposób oczywisty wskazuje, że zwolnienie dotyczy tylko tych nieruchomości, które są wynajmowane na cele mieszkaniowe. Należy zatem stwierdzić, że skoro garaż nie spełnia celów mieszkaniowych, to wraz z innymi lokalami użytkowymi objęty jest stawką podstawową 23%.

Podatnik zamierza wynająć (wyłącznie na cele mieszkalne) mieszkanie wraz z miejscem postojowym. Wynajem będzie częściowo zwolniony od VAT (w części dotyczącej mieszkania), częściowo zaś opodatkowany VAT wg stawki podstawowej 23%. Wskazane jest zatem wyodrębnienie w umowie najmu części czynszu najmu przypadających na wynajem mieszkania i garażu.

Stosowanie zwolnienia do opłat dodatkowych

Podstawą opodatkowania VAT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe (np. prowizje, ubezpieczenia) pobierane przez usługodawcę od usługobiorcy.

W świetle tych przepisów podstawę opodatkowania usług najmu stanowi nie tylko czynsz najmu, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wynajmujący obciąża najemcę. Zwolnienie od VAT obejmuje całą podstawę opodatkowania usług najmu, w tym kwoty dodatkowe, o których mowa (np. równowartość podatku od nieruchomości czy kosztów ubezpieczenia mieszkania).

Mieszczą się w niej w szczególności obciążające najemcę koszty opłat, które nie mogą być refakturowane (np. podatku od nieruchomości czy za wywóz śmieci). Jak czytamy w interpretacji IS w Bydgoszczy z 2.01.2017 (0461-ITPP1.4512.813.2016.1.MS), zobowiązanie do uiszczania opłat z tytułu wywozu nieczystości ciąży na właścicielu nieruchomości i nie może być w drodze umowy przeniesione na użytkownika nieruchomości (np. najemcę) ze skutkiem zwalniającym właściciela z obowiązku jej zapłaty. Zatem podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości jest właściciel nieruchomości.

Zatem, o ile właściciel nieruchomości „przerzuca” koszt opłaty za odbiór nieczystości na użytkownika mieszkania, wówczas koszt ten (opłata) stanowi nieodłączny element świadczenia wykonywanego przez najemcę na rzecz użytkownika mieszkania (element cenotwórczy). Tak więc opłata ta powinna być traktowana jako jedna usługa ze świadczeniem głównym (tj. koszt ten stanowi wtedy wraz z czynszem zapłatę za jedno kompleksowe świadczenie), która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Podobnie może być w przypadku obciążania najemców kosztami mediów, jeżeli ich odsprzedaż nie podlega odrębnemu opodatkowaniu (zob. np. interpretacja KIS z 22.03.2017, 2461-IBPP1-4512.76.2017.1.RW). Najczęściej jednak obciążanie najemców kosztami mediów podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT wg stawek właściwych dla mediów (a więc nie ma tu zastosowania zwolnienie od VAT).

Jak czytamy w interpretacji KIS z 17.04.2018 (0114-KDIP4.4012.57.20182.AKO), gmina otrzymuje faktury od dostawców mediów, które to media później są odsprzedawane najemcom (i dokumentowane fakturami). W sytuacjach, gdy obciążenie najemców za dostawę mediów w postaci zużytej wody, energii elektrycznej czy energii cieplnej następuje w oparciu o wskazania liczników – a więc gdy faktyczne wydzielenie i oddzielne rozliczenie mediów obiektywnie odzwierciedla ich zużycie – wówczas należy traktować je jako odrębne i niezależne od usług najmu świadczenie. Wobec tego brak jest podstaw do traktowania opłat za ww. media jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej usług najmu. Skoro opłaty te stanowią odrębne od najmu należności, wnioskodawca, przenosząc koszty tych należności za zużyte media, winien opodatkować je odpowiednio stawkami VAT właściwymi dla danego świadczenia.

Umowa z najemcą X przewiduje, że jest on zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu najmu mieszkania w kwocie 1800 zł, przy czym kwota ta obejmuje również koszty zużycia mediów (energia elektryczna oraz gaz). W takim przypadku zwolnienie od VAT obejmuje kwotę 1800 zł.

Umowa z najemcą Y przewiduje, że jest on zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu najmu mieszkania w kwocie 1300 zł oraz ponoszenia kosztów mediów (energia elektryczna oraz gaz) na podstawie wystawianych mu refaktur. Zwolnienie od VAT obejmuje tylko kwotę 1300 zł.

Zwolnienie z VAT a rozliczenia u czynnego podatnika

Jeżeli usługi zwolnione od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT świadczy czynny podatnik VAT, to ma on obowiązek wykazywać je w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT (w poz. K_10), jak również w poz. 10 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Dotyczy to również „prywatnego” wynajmu (np. mieszkań). Na potrzeby VAT obowiązuje bowiem szersza od „zwykłej” definicja działalności gospodarczej – obejmuje ona również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest m.in. wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników prywatnego majątku (zob. interpretacje KIS z 29.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, i 9.11.2017, 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD). W konsekwencji również „prywatny” najem podlega VAT.

Podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług zwolnionych od VAT. Natomiast od zakupów służących jednocześnie czynnościom zwolnionym i opodatkowanym prawo do odliczenia przysługuje tylko w określonej proporcji (na zasadach uregulowanych w art. 90 ustawy o VAT).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „VAT”
Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Osoba fizyczna, która zawrze z deweloperem jedną umowę w celu zakupu mieszkania na potrzeby swoje i rodziny, nie działa w charakterze podatnika VAT. Nawet więc jeśli po pewnym czasie dokona cesji takiej umowy (np. zanim odbierze mieszkanie, uzna, że chce kupić dom), to otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie podlega VAT.

Zdarza się jednak, że zawierający umowę deweloperską działa w charakterze podatnika VAT. Tak będzie, gdy np. podpisuje ją z myślą, że w przyszłości sprzeda lokal albo że jeszcze przed oddaniem go do używania sceduje prawa z umowy deweloperskiej. Ma to dość skomplikowane konsekwencje w VAT. Najłatwiej wyjaśnić je na przykładzie.


VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?

VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?

VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.

VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?

Nie. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?

VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT

Od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2019 obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (wzór 19) i VAT-7K (wzór 13). Podatnicy mogą jednak nadal stosować stare wzory – nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019.

VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Należy ją jednak rozpatrzyć w kontekście ulgi na złe długi. Zgodnie bowiem z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku, przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.


VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?

Tak. Na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 181 zał. nr 3 i art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT opodatkowane stawką 8% są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich bądź praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).


VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

Nie. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia od tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Ponadto art. 115–118 ustawy o VAT określają szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych.

Definicję rolnika ryczałtowego zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

W myśl przywołanego przepisu stawkę 0% VAT stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W świetle art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT są nimi:

 • przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania):
  • w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Polski,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski (tranzyt),
  • na terytorium innego niż Polska państwa UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium innego niż Polska państwa UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski;
 • usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami.

Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?

Z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof wynika, że gdy na skutek korekty VAT dochodzi do zmniejszenia odliczonego podatku, kwota korekty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak jest także w przypadku rozłożonych w czasie korekt dotyczących odliczenia VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Analogiczne regulacje zawarto również w updop.

Przyjmuje się, że skutek ten następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której rozliczana jest korekta.


Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie „bonu” – jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bonem na potrzeby ustawy o VAT jest więc każdy instrument, który musi zostać przyjęty przez sprzedawcę jako forma płatności za nabywane towary lub usługi. Przykładowo będzie to zatem bon towarowy, karta przedpłacona (podarunkowa) wyemitowana przez sieć sklepów, voucher. Warunkiem uznania tego typu instrumentów za bony jest wskazanie w samym instrumencie (np. na karcie) albo w towarzyszącym mu regulaminie, jakich towarów lub usług dotyczy lub którzy sprzedawcy akceptują go jako formę płatności.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....