Zus Przedsiębiorcy

ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przy kontrakcie menedżerskim

Magdalena Januszewska
2020-10-05
Świadczenie usług zarządczych przez przedsiębiorcę powoduje konieczność objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Jeśli jest to jego jedyny przychód, składkę zdrowotną należy opłacać wyłącznie z kontraktu.
ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2021

Izabela Nowacka
2020-09-23
Od nowego roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyniesie 840 zł.
ZUS przedsiębiorcy

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za osobę współpracującą – męża emeryta

Magdalena Januszewska
2020-09-08
Przedsiębiorczyni współpracuje z mężem, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Wcześniej pracował on w innym miejscu, a obecnie jest emerytem i otrzymuje świadczenie emerytalne nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie osiąga żadnych dodatkowych przychodów poza emeryturą. Jako osoba współpracująca osiąga przychody, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, a współpraca wykonywana jest bezumownie.
Czy żona ma obowiązek opłacania za niego składek zdrowotnych?
ZUS przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w zakresie ubezpieczeń

Izabela Nowacka
2020-08-05
Okres zawieszenia działalności to przerwa w opłacaniu składek na ZUS. Jednak przedsiębiorca ma prawo ubezpieczyć się dobrowolnie.
ZUS przedsiębiorcy

Kontynuacja ulgi „mały ZUS plus” po przystąpieniu do spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
2020-07-02
Przedsiębiorca od 1992 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.02.2020 korzysta z ulgi w opłacaniu składek – „mały ZUS plus”. W 2020 zamierza rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować aktualną indywidualną działalność.
Czy będzie miał prawo do kontynuowania ulgi?
ZUS przedsiębiorcy

Rodzicielskie przyznane przez gminę nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek ZUS

Magdalena Januszewska
2020-07-02
Trzeba płacić składki z działalności gospodarczej prowadzonej w czasie pobierania świadczenia rodzicielskiego.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Magdalena Januszewska
2020-06-04
Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Magdalena Januszewska
2020-06-04
Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.
Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Krzysztof Tandecki
2020-04-07
Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?
Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Krzysztof Tandecki
2020-03-25
Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Krzysztof Tandecki
2020-03-11
Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
2020-02-06
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2019-12-10
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

Renata Majewska
2019-12-10
W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).
ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
2019-11-18
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.
ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
2019-10-08
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Podjęcie drugiej działalności nie przekreśla ulgi „na start”

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Jeżeli w trakcie korzystania z ulgi „na start” jako wspólnik spółki cywilnej przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą w innej formie, nie spowoduje to utraty prawa do ulgi.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
2019-08-07
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.
ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
2019-08-07
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.
ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
2019-07-02
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.
ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
2019-07-02
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).
ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
2019-06-05
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
2019-06-05
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
2019-05-09
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.
ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
2019-04-03
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.
ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
2019-04-03
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.
ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
2019-04-03
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?
ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Barbara Staszyńska
2019-03-06
Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
2019-03-06
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?
ZUS przedsiębiorcy

Praca na Słowacji i działalność w Polsce – czy ZUS może zdecydować o obowiązku zapłaty składek

Magdalena Januszewska
2019-02-12
Jeśli ZUS wie, że dana osoba jest zatrudniona za granicą, to nie może samodzielnie wydać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom w Polsce.
ZUS przedsiębiorcy

Podwyższając składki społeczne, zdrowotną można pozostawić bez zmian

Magdalena Januszewska
2019-02-12
Podwyższenie podstawy wymiaru może dotyczyć tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi jednocześnie obejmować składek zdrowotnych.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
2019-01-11
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.
ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start po przejęciu praw wspólnika spółki cywilnej na skutek śmierci męża

Magdalena Januszewska
2018-12-13
Obowiązująca od kwietnia 2018 ulga w opłacaniu składek dotyczy też wspólnika spółki cywilnej, który stał się nim w wyniku spadkobrania.
ZUS przedsiębiorcy

Po uzyskaniu renty rodzinnej można nie płacić składek z tytułu prowadzenia firmy

Magdalena Januszewska
2018-12-13
Jeśli wdowa wykonuje działalność gospodarczą na niewielką skalę, to może nie płacić nie tylko składek społecznych, ale też zdrowotnej.
ZUS przedsiębiorcy

Własna firma i spółka partnerska – zasady opłacania składek ZUS

Magdalena Januszewska
2018-12-13
Podjęcie działalności gospodarczej w spółce nie wpływa na prawo do opłacania preferencyjnych składek z racji prowadzenia jednoosobowej firmy.
ZUS przedsiębiorcy

Nie da się wstecznie zapłacić preferencyjnych składek ZUS

Magdalena Januszewska
2018-11-16
Nie można cofnąć decyzji o opłaceniu składek na ogólnych zasadach, nawet jeśli przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi składkowej. Można ją jednak zmienić z mocą „na przyszłość”, o ile nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres, w którym dopuszczalne było korzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru.
ZUS przedsiębiorcy

Biznes w Polsce, składki za granicą

Magdalena Januszewska
2018-11-16
Umowa międzynarodowa może wyeliminować obowiązek opłacania składek w dwóch państwach.
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca z rentą policyjną – czy powinien płacić składki ZUS z działalności

Andrzej Radzisław
2018-10-10
Klientem naszego biura rachunkowego jest przedsiębiorca z ustalonym prawem do renty policyjnej z tytułu niezdolności do służby.
Czy z działalności gospodarczej powinien opłacać składki społeczne?
ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start i preferencyjne składki

Magdalena Januszewska
2018-10-10
Można najpierw korzystać przez 6 mies. z ulgi na start, a potem przez 24 mies. opłacać składki społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od podstawy wymiaru wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego.
ZUS przedsiębiorcy

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy pobierającego zasiłek opiekuńczy

Andrzej Radzisław
2018-10-10
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w lutym 2018 przez 14 dni była na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem. ZUS na początku kwietnia wypłacił jej zasiłek opiekuńczy za luty. Osoba ta nie złożyła korekty deklaracji i składki za luty ma opłacone od pełnej podstawy wymiaru.
Czy po upływie kilku miesięcy może złożyć korektę dokumentów i odzyskać nadpłacone składki, czy też obecnie nie może już tego zrobić?

Ile składek zdrowotnych płaci właściciel warsztatu samochodowego i przedszkola

Magdalena Januszewska
2018-09-11
Prowadzenie przedszkola nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jaki zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po ustaniu zatrudnienia na etacie

Andrzej Radzisław
2018-09-11
Jeden z klientów naszego biura rachunkowego prowadzi działalność gospodarczą, jest zgłoszony z kodem 05 10 xx i równocześnie pracuje na pełny etat. Umowa o pracę została z nim zawarta na okres od 1.09.2017 do 30.09.2018 za wynagrodzeniem 3000 zł. Z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. Od 10.04.2018 jako pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.
Czy po zakończeniu umowy o pracę, gdy nadal będzie chory, będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy z działalności gospodarczej? Jeśli tak, to od jakiej podstawy?
ZUS przedsiębiorcy

„Pomostówka” zwalnia z obowiązku opłacania składek społecznych z tytułu własnej firmy

Magdalena Januszewska
2018-08-10
Nie trzeba płacić składek z działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca ma prawo do emerytury pomostowej, choćby była ona zawieszona.
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenia społeczne wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej

Andrzej Radzisław
2018-07-03
Czy osoba będąca komplementariuszem w ska podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu? Kto powinien za nią opłacać składki, ona sama czy też spółka?

Jazda pod wpływem alkoholu pozbawi świadczeń wypadkowych

Magdalena Januszewska
2018-06-04
Nie jest wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej wypadek komunikacyjny spowodowany przez ubezpieczonego, który wprawił się w stan upojenia alkoholowego.
ZUS przedsiębiorcy

Powiernik w spółce cywilnej też płaci składkę zdrowotną

Magdalena Januszewska
2018-05-14
Użycie konstrukcji powiernictwa nie chroni przed uznaniem wspólnika spółki cywilnej za przedsiębiorcę.
ZUS przedsiębiorcy

Zmiany w składkach ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Andrzej Radzisław
2018-04-13
Od 30.04.2018 drobna działalność zarobkowa może być prowadzona bez rejestracji w CEIDG i bez opłacania składek ZUS.
Zarejestrowani początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. ulgi na start, tj. 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a potem przez 24 mies. także z preferencyjnej podstawy ich wymiaru.
ZUS przedsiębiorcy

Firma w Czechach, składki w Polsce

Magdalena Januszewska
2018-03-13
Z tytułu działalności prowadzonej za granicą trzeba opłacić składkę zdrowotną w Polsce, jeśli przedsiębiorca jest już tu ubezpieczony, np. jako pracownik.
ZUS przedsiębiorcy

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców

2018-02-13
W 2018 miesięczna składka zdrowotna przedsiębiorcy jest o prawie 23 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych – o nieco ponad 34 zł.
ZUS przedsiębiorcy

Proporcjonalne zmniejszenie składek ZUS przedsiębiorcy za okres choroby

Andrzej Radzisław
2017-11-17
Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest chora przez część miesiąca i ZUS przyzna jej zasiłek chorobowy za czas choroby, to składki społeczne za ten miesiąc należą się tylko za okres zdolności do pracy – podlegają więc proporcjonalnemu zmniejszeniu.
ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjne składki po okresie zawieszenia działalności

2017-11-14
Przedsiębiorca ma prawo do ulgi w opłacaniu składek do ZUS, jeśli przed podjęciem działalności firma przez dłuższy czas była zawieszona.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki do ZUS płaci przedsiębiorca, który został menedżerem

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Jeśli przedsiębiorca zawrze kontrakt menedżerski, na mocy którego pełni on funkcję członka zarządu spółki z o.o., to ma prawo wybrać tytuł do ubezpieczeń społecznych, o ile poza przychodami z kontraktu uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, z tytułu której opłaca „zwykłe” składki do ZUS, a przychód z kontraktu jest co najmniej równy podstawie ich wymiaru.
ZUS przedsiębiorcy

Przejście przedsiębiorcy na emeryturę – od kiedy zaprzestać opłacania składek ZUS

Andrzej Radzisław
2017-10-11
Kobieta, która 10.10.2017 ukończy 61 lat, zamierza w październiku złożyć wniosek o emeryturę. Ma wymagany staż emerytalny. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne.
Jakie składki powinna opłacić za październik i listopad? Czy składki są obowiązkowe do dnia wydania przez ZUS decyzji o prawie do emerytury, czy też wyłącznie do daty ukończenia powszechnego wieku emerytalnego?
ZUS przedsiębiorcy

Wynagrodzenie dyrektora szkoły nadal nieoskładkowane

Magdalena Januszewska
2017-09-11
Nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dyrektora placówki oświatowej, które jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji.
ZUS przedsiębiorcy

Stary wpis do ewidencji działalności gospodarczej – co z ZUS przy zakładaniu nowej firmy

Barbara Staszyńska
2017-08-04
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie załatwiania formalności okazało się, że ma już wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 2001. Przypomniała sobie, że faktycznie planowała wówczas założenie działalności na własny rachunek, jednak ostatecznie jej nie podjęła, ale też nie zgłosiła jej wykreślenia.
Podobno w takich przypadkach ZUS żąda opłacenia składek za cały zaległy okres. Czy można je umorzyć, skoro kobieta nigdy tej działalności nie prowadziła?
Czy w tej sytuacji, rozpoczynając nową działalność, będzie mogła opłacać składki wg preferencyjnych stawek?
ZUS przedsiębiorcy

Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. a ubezpieczenia społeczne współpracującej żony

Magdalena Januszewska
2017-08-04
Nie da się współpracować ze wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności w taką spółkę oznacza ustanie ubezpieczeń osoby współpracującej dotąd z przedsiębiorcą.
ZUS przedsiębiorcy

Niepełnosprawny z zasiłkami płaci pełną składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia firmy

Magdalena Januszewska
2017-07-17
Jeśli przedsiębiorca ma prawo do zasiłków socjalnych, to znoszą one ulgę w składkach zdrowotnych.
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorczyni na świadczeniu rodzicielskim zwolniona od składek ZUS

Magdalena Januszewska
2017-06-12
Osoba wykonująca działalność gospodarczą, która po urodzeniu dziecka pobiera świadczenie rodzicielskie, nie płaci składek społecznych i zdrowotnej z tytułu prowadzenia firmy.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki płaci duchowny będący przedsiębiorcą

Magdalena Januszewska
2017-06-12
Własna firma jest silniejszym tytułem do ubezpieczeń niż duszpasterska posługa.
ZUS przedsiębiorcy

Skutki wstecznego przyznania renty dla osoby współpracującej

Magdalena Januszewska
2017-05-10
Żona nie musi płacić składek za współpracującego w jej firmie męża, który nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenia członka zarządu i wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Magdalena Januszewska
2017-05-10
Osoba powołana na stanowisko członka zarządu spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jedyny wspólnik sam płaci za siebie składki. Spółka go w tym nie wyręczy.
ZUS przedsiębiorcy

Nie można samemu odkładać na „pomostówkę”

Magdalena Januszewska
2017-04-19
Przedsiębiorca nie może opłacać za siebie składki na FEP z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
ZUS przedsiębiorcy

Wcześniejsze ubezpieczenie w KRUS wyklucza prawo do preferencyjnych składek w ZUS

Magdalena Januszewska
2017-03-16
Z ulgowych składek nie skorzysta ten przedsiębiorca, który prowadząc firmę, ubezpieczał się w KRUS jako rolnik.
ZUS przedsiębiorcy

Matka z dwiema działalnościami gospodarczymi zwolniona od składki zdrowotnej

Magdalena Januszewska
2017-03-16
Kto pobiera zasiłek macierzyński poniżej 1 tys. zł, nie zapłaci składek zdrowotnych z własnej firmy.
ZUS przedsiębiorcy

Ulga w składce na NFZ tylko dla zdrowych

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Pobieranie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego to przeszkoda w opłacaniu przez przedsiębiorcę obniżonej składki zdrowotnej.
ZUS przedsiębiorcy

Kosztowne skutki zgłoszenia do ubezpieczeń z niewłaściwym kodem

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Pomyłka w kodzie ubezpieczenia może kosztować przedsiębiorcę różnicę w składkach preferencyjnych i pełnych.
ZUS przedsiębiorcy

Termin złożenia wniosku o „urlop” rodzicielski dla przedsiębiorczyni

Magdalena Januszewska
2017-01-18
Wystarczy spóźnić się z wnioskiem, żeby stracić prawo do wydłużonego zasiłku macierzyńskiego. Terminu nie da się przywrócić.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki nie dla byłego komandytariusza

Magdalena Januszewska
2017-01-10
Status wspólnika w spółce osobowej oznacza wykonywanie działalności gospodarczej. A to pozbawia prawa do ulgi składkowej.
ZUS przedsiębiorcy

Składka na ubezpieczenie zdrowotne z ulgą dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Magdalena Januszewska
2016-12-15
Jakikolwiek dochód – choćby o charakterze socjalnym – uniemożliwia skorzystanie z preferencyjnych zasad opłacania daniny do NFZ.
ZUS przedsiębiorcy

Oskładkowanie wynagrodzenia z dotacji celowej dla dyrektora żłobka

Magdalena Januszewska
2016-12-15
Wspólnik spółki jawnej wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą i z tej racji opłaca składki ZUS. Spółka prowadzi żłobek, w którym wspólnik pełni funkcję dyrektora, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie (bez zawierania odrębnej umowy). Jest ono finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez spółkę od jednostki samorządu terytorialnego (stosownie do art. 60 ustawy z 4.10.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
Czy od takiego wynagrodzenia trzeba płacić składki?
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po podpisaniu intercyzy

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Mąż nie odpowiada za długi składkowe żony, jeśli podpisali umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową, nawet gdy nie powiadomili o niej ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Zagraniczny zasiłek bez wpływu na składki z firmy

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Otrzymywanie zagranicznego zasiłku chorobowego nie pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek społecznych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.
ZUS przedsiębiorcy

Prawo do dwóch rent a składki z firmy

Magdalena Januszewska
2016-10-14
Sam fakt posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności powoduje, że przedsiębiorca obowiązkowo podlega składkom ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki ZUS w razie zawieszenia lub zakończenia działalności i podjęcia nowej przed upływem 2 lat

Barbara Staszyńska
2016-10-14
W styczniu 2015 osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i opłacała składki ZUS od preferencyjnej podstawy wymiaru, rozliczając się z kodem 0570. Ze względu na brak zleceń po 6 miesiącach zakończyła jej prowadzenie, wnioskując o wykreślenie z CEIDG. Obecnie (od października 2016) planuje ponownie rozpocząć działalność.
Czy skoro uprzednio wykorzystała tylko 6 miesięcy ulgi z przysługujących jej 24, może teraz przez kolejnych 18 opłacać niższe składki?
Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych z błędem krytycznym

Joanna Lewczuk
2016-10-14
W związku z wezwaniem, jakie otrzymaliśmy z ZUS, muszę zrobić korektę dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy z lat 2012 i 2013. Pobrałam zamówione wcześniej komplety dokumentów rozliczeniowych. Na podstawie dokumentów pobranych z ZUS utworzyłam kompletny zestaw dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA. Następnie dla 2 osób z kodem 01 10 0 0 zrobiłam zerowe raporty ZUS RCA i usunęłam powtarzające się pozycje raportu. W raporcie zostały tylko 2 skorygowane pozycje. Weryfikacja dokumentu nie wykazała żadnego błędu. Powtarzające się pozycje raportów usunęłam także dla raportów ZUS RZA i ZUS RSA. Weryfikacja tych raportów zgłosiła błędy krytyczne, które nie pozwalają wysłać dokumentów.
Co w tej sytuacji mam zrobić? Jakie dokumenty powinnam wysłać w korygowanym zestawie?
ZUS przedsiębiorcy

Rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu w celu skorzystania z abolicji

Barbara Staszyńska
2016-09-15
Przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek społecznych za okres od marca 2008 do kwietnia 2009 otrzymał 3.09.2015 decyzję o warunkach abolicji. Wynika z niej, że w terminie 12 miesięcy od jej uprawomocnienia powinien opłacić wszelkie należności niepodlegające abolicji. Do 15.07.2016 należności za marzec oraz kwiecień 2009 nie zostały opłacone, płatnik nie opłacił też składki za czerwiec 2016.
Czy istnieje szansa na umorzenie w trybie ustawy abolicyjnej, jeżeli przedsiębiorca nie ma wystarczających środków, aby uregulować do 3.10.2016 wszystkie należności niepodlegające abolicji?
ZUS przedsiębiorcy

Dodatkowe zarobki trzeba zgłosić do ZUS

Magdalena Januszewska
2016-08-15
Zgłoszenie się do ubezpieczeń to nie to samo, co poinformowanie ZUS o osiąganych przychodach.
ZUS przedsiębiorcy

Abolicja – kiedy mimo upływu terminu składania wniosków można ubiegać się o umorzenie długu wobec ZUS

Barbara Staszyńska
2016-08-15
Przedsiębiorca ma decyzję ZUS z 7.01.2015 stwierdzającą zaległości z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 2007 do grudnia 2008. Odwołanie do sądu nie dało spodziewanego rezultatu – decyzję utrzymano w mocy (orzeczenie uprawomocniło się 13.07.2016). Do 15.01.2015 można było ubiegać się o umorzenie zaległości wobec ZUS na podstawie ustawy abolicyjnej.
Czy obecnie istnieje jeszcze taka możliwość?
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowy ZUS po zawieszeniu firmy

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą od kwietnia do listopada 2010. Od 1.12.2010 ją zawiesił, a zaprzestanie jej wykonywania zgłosił w CEIDG w marcu 2012. Faktycznie od grudnia 2010 nie prowadził działalności. 4.01.2016 otworzył nową firmę.
Czy może opłacać ulgowe składki na ubezpieczenia społeczne?
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód i działalność gastronomiczna w ramach spółki cywilnej – ile składek zdrowotnych

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna-wspólnik spółki cywilnej, ale niejako w 2 formach, skutkuje koniecznością podwójnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
ZUS przedsiębiorcy

Składki pomniejsza tylko ten, kto płaci ubezpieczenie chorobowe

Magdalena Januszewska
2016-06-06
Nie można pomniejszyć podstawy wymiaru składek z działalności gospodarczej za czas choroby, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku.
ZUS przedsiębiorcy

Terminowa wpłata ważniejsza niż deklaracja

Magdalena Januszewska
2016-06-06
Dla ustalenia podstawy wymiaru składek większe znaczenie ma wysokość zapłaconej składki niż termin złożenia deklaracji do ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Błędnie opisana wpłata na ubezpieczenie chorobowe

Barbara Staszyńska
2016-05-08
Rozliczany przeze mnie przedsiębiorca-osoba fizyczna od 01.10.2015 regularnie opłaca należne składki w pełnej wysokości (także na ubezpieczenie chorobowe). Pomimo tego w kwietniu ZUS odmówił wypłacenia mu zasiłku chorobowego, stwierdzając, że nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Sprawdziłam przelewy – wszystkie składki zapłacone są w terminie, z tym że w marcu 2016 błędnie opisano wpłatę, wskazując, że jest to wpłata za marzec zamiast za luty.
Czy to może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku?
ZUS przedsiębiorcy

Działalność oświatowa i działalność gospodarcza – ile składek zdrowotnych

Magdalena Januszewska
2016-05-08
X prowadzi działalność oświatową na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (przedszkole). Z jej tytułu opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP. W grudniu 2015 podjął dodatkowo działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, wymagającą rejestracji w CEIDG. Dochody z obu działalności sumuje i od sumy oblicza podatek do US.
Czy powinien opłacać 1 składkę zdrowotną z obu działalności, czy 2 składki?
ZUS przedsiębiorcy

Skutki pomyłkowej zapłaty zaniżonej składki chorobowej

Magdalena Januszewska
2016-05-08
Opłacenie składki – choćby w zaniżonej wysokości – wyraża wolę kontynuacji dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
ZUS przedsiębiorcy

Zaprzestanie usług na rzecz byłego pracodawcy umożliwia wybór niższego ZUS

Magdalena Januszewska
2016-04-15
Z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne można zacząć korzystać także jakiś czas po rozpoczęciu działalności.
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć ZUS DRA

Barbara Staszyńska
2016-04-15
Osoba prowadząca od 15.09.2015 działalność na podstawie wpisu do CEIDG, która nie zatrudnia pracowników i opłaca składki na preferencyjnych warunkach, przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie od 23.02.2016 do 29.02.2016.
Za jakie miesiące zobowiązana była złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA?
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy renta rodzinna zwalnia ze składki zdrowotnej

Magdalena Januszewska
2016-04-15
Przedsiębiorczyni uzyskująca niskie dochody z działalności gospodarczej nie musi płacić składki zdrowotnej, jeśli ma - również niską - rentę po mężu.
ZUS przedsiębiorcy

Dwie umowy o pracę i firma – od 2016

Magdalena Januszewska
2016-03-16
Uniknie ZUS ten przedsiębiorca, który z umów o pracę ma więcej niż wynagrodzenie minimalne.
ZUS przedsiębiorcy

Obniżenie etatu a składki z własnej działalności

Magdalena Januszewska
2016-03-16
Do ustalenia, czy powstał obowiązek składkowy, liczy się faktyczny przychód z danego miesiąca.
ZUS przedsiębiorcy

Zamknięcie działalności zaraz po jej założeniu a preferencyjny ZUS

Magdalena Januszewska
2016-03-16
Prowadzenie firmy przez krótki okres pozbawia możliwości opłacania w przyszłości ulgowych składek.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowy ZUS po zmianie działalności w formie spółki cywilnej na indywidualną

Magdalena Januszewska
2016-02-18
Wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do preferencyjnych składek także po jej rozwiązaniu i zmianie wpisu w CEIDG.
ZUS przedsiębiorcy

Uprawnienia przedsiębiorcy związane z rodzicielstwem

Ewa Markiewicz
2016-02-15
Kobieta od ponad 2 lat prowadzi salon fryzjerski. Zatrudnia pracownicę na pełny etat. Za 4 miesiące urodzi dziecko, więc na pewien czas będzie musiała zrezygnować z wykonywania usług fryzjerskich, a przynajmniej skrócić czas swojej pracy.
Przez jaki okres może pobierać zasiłek z ZUS? Czy będąc na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym, może jednocześnie prowadzić salon fryzjerski? Zastanawia się nad zatrudnieniem w tym czasie jeszcze jednej fryzjerki, która przejęłaby część klientek. Czy jest to możliwe?
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Magdalena Januszewska
2016-01-15
ZUS przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorca-rolnik nie poinformuje o kwocie PIT, wypadnie z KRUS

Magdalena Januszewska
2016-01-15
Osoba, która chce nadal być ubezpieczona w KRUS, mimo że prowadzi działalność gospodarczą, musi spełniać określone w przepisach warunki, a ponadto składać odpowiednie informacje o wysokości należnego PIT przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
ZUS przedsiębiorcy

Najpierw menedżer, potem agent

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Otworzenie własnej firmy w ramach sieci przez dotychczasowego kierownika nie wyklucza ulgi składkowej.
ZUS przedsiębiorcy

Co z ZUS podczas zawieszenia firmy

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Nieprowadzenie działalności gospodarczej powoduje brak obowiązku opłacania składek - zarówno społecznych, jak i zdrowotnej.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie usług na rzecz byłego zleceniodawcy nie skutkuje utratą prawa do niższych składek

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Prawo do ulgi dla początkujących przedsiębiorców mają także ci, którzy kontynuują współpracę ze swoimi zleceniodawcami.
ZUS przedsiębiorcy

Renta inwalidzka, rodzinna i własna firma

Magdalena Januszewska
2015-11-15
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy niweczy możliwość nieopłacania składek społecznych, mimo jednoczesnego posiadania prawa do renty rodzinnej.
ZUS przedsiębiorcy

Zarobek komplementariusza wolny od składek

Magdalena Januszewska
2015-11-15
Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki nie jest oskładkowane.
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód i renta z tytułu niezdolności do pracynie uwalniają od obowiązku zapłaty składek

Magdalena Januszewska
2015-10-15
Adwokat prowadzący własną działalność podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, nawet jeśli jest rencistą.
ZUS przedsiębiorcy

Oskładkowanie sportowca-przedsiębiorcy

Magdalena Januszewska
2015-10-15
Sportowiec może świadczyć usługi w ramach własnej działalności gospodarczej i z tego tytułu płacić składki ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki z tytułu prowadzenia szkoły

Magdalena Januszewska
2015-09-15
Prowadzenie szkoły, przedszkola lub innej placówki na podstawie przepisów o systemie oświaty oznacza bycie przedsiębiorcą dla celów ubezpieczeń społecznych.
ZUS przedsiębiorcy

Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku

Andrzej Radzisław
2015-08-15
Kobieta zatrudniona na umowę o pracę jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Z działalności opłacała za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Umowa o pracę była zawarta do 30.06.2015 r. W okresie jej obowiązywania, 19 czerwca, osoba ta zachorowała i chorowała także po rozwiązaniu tej umowy, do 31 lipca.
ZUS odmówił kobiecie prawa do zasiłku po ustaniu zatrudnienia, argumentując, że prowadziła w tym czasie działalność gospodarczą. Jednocześnie wydał jej decyzję, z której wynika, że powinna opłacać składki z działalności.
Czy ZUS ma rację, skoro w czasie choroby działalność nie była prowadzona, a przez przeoczenie nie została zawieszona? Czy faktycznie zasiłek jest nienależny i dodatkowo obowiązkowe są składki z działalności?
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe oskładkowanie lekarzy świadczących usługi na rzecz zoz po odbyciu w nim stażu

Magdalena Januszewska
2015-07-15
Zdobywanie uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu w ramach stażu w zakładzie opieki zdrowotnej (zoz) nie pozbawia prawa do opłacania preferencyjnych składek w razie wykonywania działalności gospodarczej na rzecz dotychczasowego pracodawcy.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie przedemerytalne nie daje statusu emeryta

Magdalena Januszewska
2015-06-15
Inne są obowiązki składkowe przedsiębiorcy emeryta, a inne tego na świadczeniu przedemerytalnym.
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne osoby będącej pracownikiem, przedsiębiorcą i wspólnikiem

Magdalena Januszewska
2015-06-15
Za osobę zatrudnioną na etacie, która ma własną firmę, a do tego jest wspólnikiem spółki cywilnej, trzeba odprowadzać do ZUS trzy składki zdrowotne.
ZUS przedsiębiorcy

Firma na wyspach i firma w Polsce

Magdalena Januszewska
2015-05-15
W danym momencie można być ubezpieczonym w tylko jednym państwie członkowskim UE. ZUS nie ustala jednak właściwego ustawodawstwa w trybie interpretacji.
ZUS przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy nie wpływa na emeryturę

Andrzej Radzisław
2015-05-15
Jestem właścicielem biura rachunkowego. Mam 67 lat i nabyłem w tym roku uprawnienia emerytalne.Czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokość dochodów z tej działalności, wpływa w jakiś sposób na wypłatę emerytury (czy wypłata może być zmniejszona lub zawieszona)?
Czy jako emeryt prowadzący działalność gospodarczą nadal mam obowiązek opłacania składek ZUS?
ZUS przedsiębiorcy

Zwrot nadpłaconych składek po przyznaniu emerytury

Andrzej Radzisław
2015-04-15
Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała w kwietniu decyzję o przyznaniu emerytury od 10.03.2015 r. Za marzec opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne od pełnej podstawy wymiaru.
Czy może wystąpić o ich zwrot?
ZUS przedsiębiorcy

Umowa o pracę w Szwajcarii, spółka komandytowa w Polsce

Andrzej Radzisław
2015-04-15
Obywatel polski jest zatrudniony w Szwajcarii na umowę o pracę. Od maja 2015 r. będzie dodatkowo wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej.
Czy może być zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności w ramach spółki?
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki po rozstaniu ze wspólnikiem

Magdalena Januszewska
2015-03-15
Po wyjściu ze spółki cywilnej wspólnik dalej korzysta z prawa do płacenia ulgowych składek ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Zawieszona firma a ulgowy ZUS po otwarciu nowej działalności

Magdalena Januszewska
2015-03-15
Przy ustalaniu, czy dana osoba ma status prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, kluczowe znaczenie ma faktyczne prowadzenie tej działalności, nie zaś jedynie prawo do jej prowadzenia.
ZUS przedsiębiorcy

Małoletni wspólnik nie płaci składek

Magdalena Januszewska
2015-03-15
Dziecko nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej aż do momentu uzyskania pełnoletności.
ZUS przedsiębiorcy

Wspólnik zleceniobiorcą

Maria Brzezińska
2015-02-15
Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. wykonuje jednocześnie pracę na rzecz spółki na umowę zlecenia. Czy z każdego tytułu powinien opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?
ZUS przedsiębiorcy

Biznes w Polsce i USA

Magdalena Januszewska
2015-02-15
Umowa międzynarodowa rozstrzyga, że ustawodawstwo właściwe w sprawie zabezpieczenia społecznego ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania ubezpieczonego.
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca z zagraniczną wdowią rentą

Magdalena Januszewska
2015-02-15
Status rencisty daje także prawo do renty z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Gdy w grę wchodzi renta rodzinna, przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki płaci chory wspólnik, gdy spółka nadal działa

Andrzej Radzisław
2015-01-15
Jeden z dwóch wspólników spółki jawnej zachorował i wygląda na to, że będzie chory przez kilka miesięcy. Działalność jest nadal prowadzona, a spółka zatrudnia pracowników.
Jakie składki do ZUS powinien opłacać wspólnik, gdy jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń?
ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjne składki wspólnika i byłego pracownika

Andrzej Radzisław
2015-01-15
Czy osoba, która do końca grudnia 2014 r. była zatrudniona w spółce cywilnej, a od 1 stycznia po rozwiązaniu umowy o pracę uzyskała wpis do CEIDG i została wspólnikiem tej spółki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru?
ZUS przedsiębiorcy

Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej

Andrzej Radzisław
2015-01-15
Spółka jawna ma trzech wspólników. Jeden z nich chce być zatrudniony w spółce na umowę o pracę.
Czy jest to możliwe i jak wtedy powinien opłacać za siebie składki?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....