Zryczałtowany CIT od dochodów spółek kapitałowych – podstawowe zasady

Łukasz Chłond
Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą od 1.01.2021 r. wybrać nowy reżim opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT), dzięki któremu, jeśli poniosą nakłady inwestycyjne, nie zapłacą na bieżąco podatku od osiąganych, a niewypłaconych zysków.

Został on wprowadzony ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Przepisy umożliwiające wybór ryczałtu oraz określające reguły jego stosowania zamieszczono w nowym rozdz. 6b updop.

W niniejszym opracowaniu przybliżę podstawowe zasady korzystania z tej formy opodatkowania i alternatywę dla niej, jaką jest utworzenie funduszu inwestycyjnego. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” – z uwagi na złożoność zagadnienia zostaną one przedstawione w kolejnych artykułach, na licznych przykładach, z uwzględnieniem objaśnień MF.

Podkreślenia wymaga, że ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (dalej ryczałt) jest dostępny tylko dla niektórych podatników CIT. To uproszczona forma opodatkowania, niewymagająca rozbudowanej rachunkowości podatkowej (przychodami/kosztami podatkowymi spółki są przychody/koszty ustalone zgodnie z uor, choć z pewnymi wyjątkami). Domyślnymi zasadami opodatkowania CIT pozostają zasady dotychczasowe, natomiast spółka kapitałowa może wybrać ryczałt, co wymaga zgłoszenia do US.

Operacje restrukturyzacyjne wyłączające z ryczałtu

Ryczałtu nie mogą stosować spółki, które zostały utworzone:

  • w wyniku połączenia lub podziału albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wnoszące – tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału spółki – składniki majątku uzyskane przez te osoby/jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli posiadały udziały/akcje tych innych likwidowanych podatników, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym spółka została utworzona, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym zostało do niej wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro4,

w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez 24 mies. od dnia utworzenia.

Ryczałtu nie mogą także stosować spółki, które zostały podzielone przez wydzielenie albo wniosły tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro, lub
  • składniki majątku uzyskane przez siebie w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli posiadały udziały/akcje tych innych likwidowanych podatników,

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez 24 mies. od dnia podziału albo wniesienia wkładu.

[3] Wspólnik jest uprawniony do odliczenia od swojego PIT odpowiedniej części CIT zapłaconego przez spółkę.

[4] Przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ryczałtowe opodatkowanie znacznie się różni od reguł podstawowych. Istotą ryczałtu jest brak opodatkowania bieżących zysków, a opodatkowanie ich dopiero na etapie wypłaty dywidendy. Zaletą tej formy opodatkowania jest też m.in. niższe łączne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólnika[3]) w razie wypłaty zysku bądź przeznaczenia go na pokrycie strat, a także brak konieczności ustalania i zapłaty podatku od przychodów z budynków. Z kolei wadą tej formy opodatkowania jest jej niedostępność dla znacznej grupy podatników CIT (z uwagi na wyśrubowane warunki stosowania ryczałtu), a także potencjalnie wyższe opodatkowanie w przypadku niektórych kategorii dochodu oraz konieczność poniesienia wydatków inwestycyjnych o określonej wartości i w ściśle przewidzianym terminie (niezależnie od wysokości zysków).

Ryczałt jest przy tym wybierany na 4-letni okres rozliczeniowy. Spółka, która stosuje tę formę opodatkowania przez 4 kolejne lata podatkowe, musi w tym okresie spełniać wszystkie ustawowe warunki, co stanowi istotne zobowiązanie.

Wybór ryczałtu następuje przez złożenie zawiadomienia ZAW-R, do właściwego dla spółki w sprawach CIT naczelnika US, w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka wybiera tę formę opodatkowania. Przykładowo zatem spółka, która chce stosować ryczałt od 1.01.2021 r., powinna złożyć zawiadomienie do 31.01.2021 r. Brak zawiadomienia w tym terminie oznacza stosowanie ogólnych zasad opodatkowania CIT.

Wybór ryczałtu dokonywany jest na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 4-letnie okresy, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z ryczałtu w deklaracji za ostatni rok podatkowy, w którym chce być opodatkowany w taki sposób (art. 28f updop).

Kto nie może wybrać ryczałtu

W art. 28k ust. 1 updop ustawodawca wskazał katalog podmiotów, które nie mogą korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania CIT. Są to:

  • przedsiębiorstwa finansowe wymienione w art. 15c ust. 16 updop (m.in. banki, skok, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, fundusze inwestycyjne),
  • instytucje pożyczkowe,
  • spółki osiągające dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie zezwoleń strefowych (z tytułu działalności prowadzonej w specjalnych strefach ekonomicznych lub w Polskiej Strefie Inwestycji),
  • spółki postawione w stan upadłości lub likwidacji,
  • spółki, które wzięły udział w niektórych operacjach restrukturyzacyjnych (patrz ramka) – przez okres co najmniej 24 mies. od momentu dokonania takiej operacji.

Warunki stosowania ryczałtu

Opodatkowane w formie ryczałtu mogą być jedynie spółki z o.o. oraz akcyjne; nie jest on dostępny dla innych podatników CIT. Przykładowo z ryczałtu nie skorzysta ska czy spółka komandytowa, która od 2021 r. stanie się podatnikiem CIT.

Spółki kapitałowe, które zechcą stosować nową formę opodatkowania, muszą spełnić liczne, przedstawione niżej warunki, wynikające z art. 28j updop. Jak już wspomniałem, muszą być one spełnione również w całym okresie opodatkowania ryczałtem.

1. Przychody. Ryczałt może wybrać jedynie taka spółka kapitałowa, której łączne przychody brutto z działalności (z uwzględnieniem kwoty należnego VAT), osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyły 100 mln zł. Przy obliczaniu limitu należy uwzględnić wszelkie przychody z działalności, w tym te zwolnione od CIT, bez względu na to, czy klasyfikowane są do źródła zyski kapitałowe, czy do innych źródeł przychodu. Wybierając ryczałt począwszy od 1.01.2021 r., należy więc wziąć pod uwagę przychód podatkowy brutto z działalności za 2020 r. (będzie to suma przychodów wykazana w zeznaniu rocznym CIT-8 składanym przez spółkę za ostatni rok podatkowy przed wyborem ryczałtu).

Warunek ten powinien być też spełniony w całym 4-letnim okresie opodatkowania ryczałtem, a więc w każdym kolejnym roku stosowania ryczałtu spółka sprawdza, czy przychody brutto z działalności, osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyły 100 mln zł. Ponieważ w okresie opodatkowania ryczałtem podatnik opiera swoje rozliczenia na wyniku rachunkowym, w kolejnych latach stosowania ryczałtu będzie to przychód wynikający ze sprawozdania finansowego, powiększony o należny VAT.

Jeżeli rok podatkowy spółki trwa dłużej albo krócej niż 12 następujących po sobie miesięcy, to w celu ustalenia, czy spełniony jest warunek korzystania z ryczałtu, przychód za ten rok ustala się jako iloraz przychodu brutto osiągniętego w tym roku oraz ilorazu liczby dni w okresie opodatkowania ryczałtem i liczby 365.

Wyświetlono 20% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podatki 2021

Spółki jawne i komandytowe nowymi podatnikami CIT

Wskutek nowelizacji przepisów updop niektóre spółki jawne i wszystkie spółki komandytowe zostały zobligowane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana zasad uznawania spółek osobowych za podatników CIT nastąpiła za sprawą ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podatki dochodowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Od nowego roku weszło w życie wiele zmian w przepisach updof, dotyczących m.in. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, niektórych zwolnień od PIT, w tym rozszerzenia zakresu tzw. ulgi dla młodych, ograniczenia ulgi abolicyjnej.

„Podatek cukrowy” i od „małpek”

Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. podatku cukrowego, oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach – do 300 ml (tzw. małpek).

Zostały wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której deklarowanym celem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego właśnie promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Rachunkowość

Nieodpłatne otrzymanie żywności w księgach organizacji pozarządowej

Nasza fundacja, prowadząca bank żywności, zawarła umowę z miejscowym sklepem wielkopowierzchniowym (hipermarketem), sprzedawcą produktów spożywczych, dotyczącą nieodpłatnego przekazywania nam żywności nienadającej się do sprzedaży. Umowa została zawarta w ramach wywiązania się przez sklep wielkopowierzchniowy z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Czy żywność, otrzymywaną przez nas nieodpłatnie w ramach tej umowy, powinniśmy ewidencjonować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej ustawa) nakłada na niektórych dużych sprzedawców żywności (sklepy wielkopowierzchniowe), w których udział żywności w przychodach wynosi co najmniej 50%, obowiązek zawarcia z wybraną organizacją pozarządową umowy na nieodpłatne przekazywanie jej żywności nienadającej się do sprzedaży z powodu wad, jej wyglądu lub wyglądu opakowania albo której okres przydatności do spożycia lub trwałości jest bliski zakończenia.

Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Spółka z o.o. zatrudnia 42 pracowników. Na skutek pandemii przychody ze sprzedaży towarów i produktów zmalały i w 2020 r. wyniosły znacznie mniej niż równowartość złotowa 5 mln euro. Czy możemy odstąpić od ciążącego na nas dotychczas obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spoczywa na jednostkach kontynuujących działalność, które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

Rachunkowość

Zmniejszenie bezzwrotnego dofinansowania

W wyniku kontroli musimy zwrócić część dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego od starosty jako bezzwrotne. Jak zaksięgować taką operację?

Wszelkie bezzwrotne dofinansowania działalności operacyjnej przez urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe księguje się zazwyczaj następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Zobowiązanie uregulowane z opóźnieniem w trakcie roku – czy trzeba wykazywać w załączniku CIT-WZ

Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90. dzień od upływu terminu płatności minął w maju 2020 r. W związku z tym, że zobowiązanie to uregulowała dopiero we wrześniu, zwiększyła o jego kwotę dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za maj 2020 r., a następnie zmniejszyła o tę samą kwotę dochód będący podstawą obliczenia zaliczki za wrzesień 2020 r.
Czy zobowiązanie to spółka powinna wykazać w zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 za 2020 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty wykonania członkom zarządu testów na koronawirusa

Spółka z o.o. poniosła koszty wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 u członków zarządu.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy a obowiązek wykazania przychodu z umorzenia zobowiązania

Spółka z o.o. dzierżawi lokal użytkowy od jednostki organizacyjnej miasta. Ponieważ jej płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19, na mocy uchwały rady miasta wydzierżawiający odstąpił od dochodzenia od niej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj 2020 r.
Czy na skutek tego spółka uzyskała przychód do opodatkowania z tytułu umorzenia zobowiązania?

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość umorzonych zobowiązań.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy od przedpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw trzeba naliczyć VAT

Spółka z o.o. jest producentem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. Chce wprowadzić system przedpłat dla sklepów i hurtowni. Przed danym sezonem zamówień kontrahenci wpłacą na poczet przyszłych zamówień uzgodnioną kwotę, nie większą niż 20 tys. zł, otrzymując w zamian dodatkowy rabat. Przedpłata zostanie przypisana do kontrahenta w systemie sprzedażowym spółki. W momencie jej wpłaty nie będą znane rodzaj ani ilość towarów, które ostatecznie zamówi. Będą one konkretyzowane z chwilą złożenia zamówienia. Wtedy też odpowiednia kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny. Jeżeli dany kontrahent nie złoży zamówień o wartości równej co najmniej kwocie przedpłaty, nadwyżka przedpłaty nad wartością zamówień zostanie mu zwrócona.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wniesienia przedpłaty na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień towarów, w odniesieniu do całej jej kwoty, czy też z chwilą złożenia przez kontrahenta konkretnego zamówienia w stosunku do odpowiedniej części przedpłaty zaliczonej na poczet ceny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji

Czy pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są w izolacji, mogą w tym czasie pracować zdalnie? Jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem?

Pracownicy i inni zatrudnieni (np. na umowach cywilnych) mogą świadczyć pracę zdalną podczas obowiązkowej kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacja domowa) z powodu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), który wywołuje chorobę COVID-19. Przepisy nie przewidują takiej możliwości podczas izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływ na obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Od 1.01.2021 r. Polska przeszła w stosunkach z kolejnymi krajami (m.in. z Belgią, Danią) z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Czy ma to wpływ na pobór przez polskiego pracodawcę zaliczki na PIT od dochodów z pracy wykonywanej przez polskich pracowników za granicą?

Nie, zmiana metody unikania opodatkowania w relacjach podatkowych z danym krajem nie wpływa na pobór zaliczki od dochodów z pracy. Zasada pozostaje niezmienna: wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana na terytorium innego kraju. Wtedy dochód może być opodatkowany zarówno w kraju, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie zamieszkania, czyli w Polsce, a podwójnemu opodatkowaniu zapobiegają mechanizmy przyjęte w bilateralnych umowach łączących poszczególne kraje.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakwaterowanie pracowników – czy jest przychodem

Czy zakwaterowanie (nocleg) delegowanego pracownika poza miejscem jego zamieszkania leży w interesie pracownika, czy pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie decyduje o kwalifikacji ponoszonych przez firmy wydatków na zapewnienie noclegów delegowanym w miejscu wykonywania przez nich pracy, jako przychodów tych pracowników, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, podlegających PIT.

Opisywany problem stanowi jaskrawy przykład, w jak trudnych i niestabilnych warunkach muszą funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Stanowiska sądów i organów podatkowych w tej kwestii były (i są nadal) zmienne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....