Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Egzekucje z tej samej pensji, z których jedna opiewa na alimenty, trafiają do komornika, a nie według zasady pierwszeństwa zajęcia.
 • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
 • US – Urząd Skarbowy

Taka m.in. zmiana zaszła od 31.07.2020 za sprawą nowelizacji z 11.09.2019 kilku ustaw, w tym o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania cywilnego oraz o emeryturach i rentach z FUS (DzU poz. 2070, dalej nowelizacja).

Przypominamy: egzekucja cywilna do wynagrodzenia za pracę (zwana sądową lub komorniczą) służy ściąganiu należności prywatnoprawnych, tj. głównie alimentów, kredytów i pożyczek, a administracyjna – zaległych danin publicznych, jak składki, podatki i grzywny. Pierwszą prowadzą cywilne organy egzekucyjne (COE), czyli komornicy, a drugą – administracyjne organy egzekucyjne (AOE), głównie dyrektor oddziału ZUS, naczelnik US i wójt/burmistrz/prezydent miasta.

Kryterium Egzekucja cywilna (sądowa) Egzekucja administracyjna
Cel postępowania odzyskiwanie należności prywatnoprawnych (alimenty, kredyty, pożyczki) odzyskiwanie danin publicznych (podatki, składki, grzywny)
Nazwa organu egzekucyjnego cywilny (sądowy) organ egzekucyjny (COE), tj. komornik administracyjne organy egzekucyjne (AOE), głównie dyrektor oddziału ZUS, naczelnik US i wójt/burmistrz/prezydent miasta
Zajęcie wynagrodzenia za pracę • brak ustalonej przepisami formy
• treść niemal identyczna z zajęciem administracyjnym
• w zajęciu komornik wzywa do przekazywania potrąceń bezpośrednio jemu lub wierzycielowi
• obowiązujący wzór ustalony w zał. nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia MF z 12.09.2018 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (DzU poz. 1804)
• treść niemal identyczna z zajęciem cywilnym
• w zajęciu AOE wzywa do przekazywania potrąceń tylko jemu
Sankcje wobec pracodawcy za niedopełnienie obowiązków komornik wymierza grzywnę do 5000 zł • AOE wymierza grzywnę do 3800 zł
• naczelnik US może wystawić tytuł egzekucyjny i ściągnąć z konta pracodawcy kwotę potrącenia, którego ten nie pobrał z pensji pracownika-dłużnika

Oba rodzaje egzekucji inicjuje otrzymanie przez pracodawcę od organu egzekucyjnego (OE) zajęcia wynagrodzenia za pracę i/lub zasiłków i/lub innych wierzytelności. Od tej chwili ma on obowiązek dokonywać potrąceń zgodnie z dyspozycją otrzymanego pisma.

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę zachodzi, gdy zakład pracy otrzymuje drugie zajęcie tego wynagrodzenia od innego OE. Jego rozwiązanie polega na wyłonieniu OE właściwego do dalszego, łącznego prowadzenia skumulowanych postępowań, w trybie dla niego właściwym.

Pracodawca musi wysłać do konkurujących OE pisma o powstaniu zbiegu egzekucji w ciągu 7 dni od jego zaistnienia, określając m.in. datę powstania zbiegu, daty poszczególnych zajęć, konkurujące OE oraz wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W piśmie tym wskazuje również OE właściwy jego zdaniem do łącznego prowadzeniu obu spraw, któremu zamierza przekazywać kwoty potrącone w ramach obu postępowań.

W celu wykonania tego obowiązku informacyjnego wystarczy sporządzić jedno pismo o powstaniu zbiegu egzekucji, adresowane do właściwego OE, a potem powielić je i z odpowiednią notatką wysłać też do drugiego „zbiegającego się” OE – niewłaściwego. Następnie pracodawca dokonuje potrąceń i przelewów zgodnie z dyspozycją pisma.

Pismo do właściwego komornika o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnej alimentów z egzekucją administracyjną do wynagrodzenia za pracę

Kwadrat S.C.
ul. Rozumna 37a
09-402 Płock
Płock, 14.08.2020 r.
Tomasz Rudnicki
Komornik Sądowy
Sądu Rejonowego w Płocku
Kancelaria Komornicza ..............
Dot. egzekucji z wynagrodzenia za pracę p. Artura Woja, PESEL 72021722667, sygn. akt KM 710/2020
Informuję, że:
1) wynagrodzenie p. Artura Woja zostało 14.01.2019 zajęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku, z wniosku o zaległe składki na kwotę 20 000 zł (sygn. akt AGH 256/2012). W konsekwencji 14.08.2020, w związku z otrzymanym od Pana kolejnym zajęciem tego wynagrodzenia, powstał do niego zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją cywilną prowadzoną tytułem alimentów,
2) jest Pan właściwy do dalszego prowadzenia obu postępowań, ponieważ prowadzi Pan egzekucję cywilną tytułem alimentów. W związku z tym będę Panu przekazywać kwoty potrącane łącznie z racji obu egzekucji,
3) pismo o powstałym zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej zostało wysłane także do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku.
Z poważaniem
Bartosz Kania
(pełnomocnik Kwadrat S.C.)

Zbieg egzekucji cywilnej z administracyjną

Największe korekty nastąpiły w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji różnego rodzaju do wynagrodzenia za pracę (niejednolitych). Nowelizacja zmodyfikowała bowiem reguły rozstrzygania zaistniałych 31.07.2020 i później zbiegów egzekucji administracyjnej z cywilną, która służy dochodzeniu alimentów, rent, innych świadczeń powtarzających się (np. dożywocie) czy świadczeń pieniężnych w walucie obcej – dla uproszczenia ten typ egzekucji nazywamy dalej egzekucją alimentacyjną. Połączonymi postępowaniami zawiaduje komornik. Wcześniej wskazane zbiegi były rozwiązywane na ogólnych zasadach (opisanych niżej), czyli generalnie według pierwszeństwa zajęcia.

Jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy

Jednolity tytuł wykonawczy – wystawiony przez OE lub państwo UE, umożliwia egzekucję we współpracującym państwie członkowskim i stanowi jedyną podstawę odzyskiwania wierzytelności w państwie współpracującym, nie podlegając w nim żadnemu zatwierdzeniu, uzupełnieniu czy zastąpieniu (art. 3 pkt 4 ustawy z 11.10.2013 o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, DzU z 2020 poz. 765, dalej uwp).

Zagraniczny tytuł wykonawczy – służy rozpoczęciu egzekucji administracyjnej na skutek złożenia wniosku o udzielenie pomocy w dochodzeniu np. podatków i ceł przez inne państwo UE lub państwo trzecie. Jest sporządzany przez tzw. centralne biuro łącznikowe (art. 101 i art. 102 uwp).

Inaczej rozwiązuje się również powstałe po 30.07.2020 zbiegi egzekucji administracyjnej rozpoczętej na podstawie jednolitego czy zagranicznego tytułu wykonawczego (patrz ramka) z sądową egzekucją alimentacyjną. Po 30.07.2020 zawsze „wygrywa” je COE, jednak prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej dochodzonej na podstawie jednolitego bądź zagranicznego tytułu wykonawczego będzie realizował AOE. Do 30.07.2020 taki zbieg przejmował AOE.

Komornik, który po 30.07.2020 wszczyna egzekucję alimentacyjną z wynagrodzenia za pracę, ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o szczególnym charakterze dochodzonych należności. Powinien w zajęciu wynagrodzenia za pracę pouczyć go o pierwszeństwie COE w razie zaistnienia zbiegu opisanej egzekucji z administracyjną. Jeśli wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat zawsze na rzecz komornika, a nie na rzecz tego OE, który jako pierwszy zajął pensję. Zawiadamiając w tym przypadku zainteresowane OE o powstaniu zbiegu, pracodawca musi się powołać na swoiste cechy egzekwowanych świadczeń (dające mu prymat w trakcie zbiegu z inną egzekucją).

W styczniu 2019 pracodawca otrzymał od dyrektora oddziału ZUS zajęcie wynagrodzenia za pracę tytułem zaległych składek na kwotę 20 000 zł, a 10.08.2020 zajęcie komornicze z racji alimentów na 15 500 zł. W sierpniu pracownik dostał łącznie 3600 zł netto pensji.

Właściwym OE jest komornik (egzekucja alimentacyjna), mimo że jako drugi dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Pismo o powstaniu zbiegu egzekucji pracodawca ma obowiązek mu przekazać do 17.08.2020.

Następnie pracodawca dokonuje potrąceń na liście płac:

Potrącenie alimentów (potrącenie I kategorii):

 • podstawa dokonania potrącenia (PDP) 3600 zł netto,
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (MDKP) 3600 zł × 3/5 = 2160 zł,
 • kwota wolna (KW) brak,
 • faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP) = MDKP = 2160 zł,
 • kwota potrącenia alimentacyjnego 2160 zł,
 • wynagrodzenie „na rękę”:

3600 zł – 2160 zł = 1440 zł.

Tytułem składek nie można nic potrącić, bo potrącenie alimentacyjne skonsumowało już pełną MDKP.

Pracodawca przelewa komornikowi 2160 zł, a pracownikowi-dłużnikowi wypłaca 1440 zł „na rękę”.

Zbiegi egzekucji administracyjnej z inną egzekucją cywilną (czyli taką, która nie jest prowadzona z racji alimentów, rent, innych świadczeń powtarzających się czy pieniężnych w walucie obcej), zaistniałe po 30.07.2020, rozstrzyga się według dotychczasowych zasad. W piśmie o powstaniu wskazanego zbiegu egzekucji również po 30.07.2020 pracodawca wskazuje OE właściwy do łącznego nadzorowania obu postępowań według „starych” kryteriów:

 • zasadniczo właściwy jest OE, który pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę,
 • jeśli tego pierwszeństwa nie da się ustalić (oba zajęcia pracodawca otrzymał tego samego dnia) – właściwy jest OE, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie,
 • wyjątkowo właściwy jest AOE, jeśli egzekucja administracyjna jest prowadzona na mocy jednolitego bądź zagranicznego tytułu wykonawczego.

Pisma o powstaniu zbiegu egzekucji zakład pracy przekazuje zbiegającym się OE (właściwemu i niewłaściwemu) najpóźniej 7. dnia po dacie powstania zbiegu. Właściwy OE musi mu przesłać anons o przejęciu spraw.

Spółka Kompleks otrzymała 7.01.2020 pierwsze zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownicy tytułem zaległych składek od dyrektora oddziału ZUS, a 14.08.2020 drugie zajęcie tej samej pensji od komornika z racji kredytu bankowego.

Kobieta ma 30 lat, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, nie jest uczestnikiem PPK, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożyła PIT-2.

Pod koniec sierpnia 2020 otrzymała od spółki 3200 zł netto wynagrodzenia. Pracodawca sporządził i przekazał OE pisma o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej 20.08.2020.

Następnie pracodawca dokonuje potrąceń na liście płac:

 • PDP: 3200 zł netto,
 • MDKP: 3200 × 1/2 = 1600 zł,
 • KW: 1920,62 zł,
 • FMKP: 3200 zł – 1920,62 zł = 1279,38 zł.

Wynik porównuje z MDKP, skoro jest niższy, to:

 • FMKP = 1279,38 zł,
 • kwota potrącenia: 1279,38 zł,
 • wynagrodzenie „na rękę”:

3200 zł – 1279,38 zł = 1920,62 zł.

Pracodawca przekazuje właściwemu OE (dyrektorowi oddziału ZUS) kwotę potrącenia 1279,38 zł, ten dzieli ją między wierzycieli, a pracownicy wypłaca

1920,62 zł, czyli kwotę wolną.

Pismo do właściwego organu egzekucyjnego o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnej z egzekucją administracyjną do wynagrodzenia za pracę

Kompleks sp. z o.o.
ul. Baśniowa 27/13
Toruń, 20.08.2020 r.
Dyrektor Oddziału ZUS w Toruniu
ul. A. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń
Dot. egzekucji z wynagrodzenia za pracę p. Joanny Groniec, PESEL 79023102666, sygn. akt AGH 710/2013
Informuję, że:
1) wynagrodzenie p. Joanny Groniec zostało 14.08.2020 zajęte przez p. Szymona Grabkę, Komornika Sądu Rejonowego w Toruniu, z wniosku Banku Usług Spółdzielczych o nieuregulowane raty kredytu bankowego, na kwotę 23 000 zł (sygn. akt KM 256/2012). W konsekwencji 14.08.2020 powstał zbieg egzekucji cywilnej innej niż alimentacyjna z egzekucją administracyjną do tego wynagrodzenia,
2) jest Pan właściwy do dalszego prowadzenia obu postępowań, ponieważ Pan pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę p. Joanny Groniec. W związku z tym Panu będę przekazywać kwoty potrącane łącznie z racji obu egzekucji,
3) pismo o powstałym zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej zostało wysłane również do ww. Komornika.
Z poważaniem
Stefania Cichocka
(pełnomocnik Kompleks sp. z o.o.)

Zajście kolejnego zbiegu egzekucji cywilnej z egzekucją administracyjną do tego samego wynagrodzenia za pracę kończy się zasadniczo przekazaniem całości spraw OE, który realizował połączone postępowania w wyniku pierwszego zbiegu. Jednak zachodzący od 31.07.2020 kolejny zbieg egzekucji administracyjnej (w tym rozpoczętej z mocy jednolitego albo zagranicznego tytułu wykonawczego) z komorniczą egzekucją alimentacyjną powoduje przekazanie zespolonych postępowań komornikowi – nawet jeśli w wyniku pierwszego zbiegu „wygrał” AOE. Dopiero w razie niemożności ustalenia właściwego COE wskazana egzekucja (m.in. alimentów) pozostanie w rękach AOE.

Zbieg egzekucji administracyjnych

Zachodzi, kiedy pracodawca otrzymuje drugie zajęcie wynagrodzenia tego samego pracownika od innego AOE. Pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych pracodawca przekazuje zainteresowanym AOE również w ciągu 7 dni od dnia jego zaistnienia, informując m.in. o dacie powstania zbiegu poszczególnych zajęć oraz o AOE właściwym do dalszego zawiadywania połączonymi postępowaniami, wyłonionym według następujących kryteriów:

 • generalnie właściwy jest AOE, który pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę,
 • jeśli tego pierwszeństwa nie da się ustalić – właściwy jest AOE, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie,
 • gdy jedna z konkurencyjnych egzekucji administracyjnych rozpoczęła się z mocy jednolitego bądź zagranicznego tytułu wykonawczego – właściwy jest AOE, który ją prowadzi.

Po wysłaniu pisma o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych pracodawca może dokonywać potrąceń.

Pismo do właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

ABC F.H.
ul. Szlachecka 10
30-897 Środa
Środa, 21.09.2020 r.
Dyrektor Oddziału ZUS w Kaliszu
ul. Zamcza 7
03-278 Kalisz
Dot. egzekucji z wynagrodzenia za pracę p. Tomasza Grzejewicza, PESEL 71101203267, sygn. akt AGH 23/M/2014
Informuję, że:
1) 15.09.2020 pracodawca otrzymał kolejne zajęcie wynagrodzenia za pracę p. Tomasza Grzejewicza przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie, z jego wniosku o zapłatę zaległych podatków (sygn. akt SKG 123/M/2013), na kwotę 27 000 zł. W konsekwencji 15.09.2020 powstał zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę p. Tomasza Grzejewicza,
2) jest Pan właściwy do dalszego łącznego prowadzenia obu egzekucji administracyjnych, ponieważ Pan jako pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia p. Tomasza Grzejewicza. W związku z tym to Panu będę przekazywać kwoty potrącone tytułem obu egzekucji administracyjnych w ramach dozwolonych limitów określonych w Kodeksie pracy,
3) pismo o powstałym zbiegu egzekucji administracyjnych zostało również wysłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Z poważaniem
Teodor Gumny
(właściciel ABC F.H.

Wynagrodzenie pracownika zostało 4.06.2020 zajęte przez dyrektora oddziału ZUS tytułem zaległych składek na kwotę 137 000 zł. Po raz kolejny zostało zajęte 15.09.2020 przez naczelnika US – na poczet zaległych podatków, na kwotę 27 000 zł.

Pismo o powstaniu zbiegu administracyjnych egzekucji do wynagrodzenia za pracę pracodawca sporządził 21.09.2020, a pod koniec tego miesiąca pracownik dostał 4200 zł brutto wynagrodzenia za pracę. Ma 35 lat, jest zatrudniony na 3/4 etatu, przysługują mu podstawowe KUP, stawka podatkowa 17%, złożył PIT-2. Został członkiem PPK, z tego tytułu odprowadzane są jedynie wpłaty podstawowe do programu.

Pracodawca dokonuje zbiegających się potrąceń świadczeń niealimentacyjnych w ramach dwóch limitów – MDKP wynoszącej 1/2 wynagrodzenia netto pracownika oraz KW w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia netto, proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy:

 • PDP: 2954 zł, według wyliczeń:
  • podstawa wymiaru składek społecznych 4200 zł,
  • składki społeczne łącznie 575,82 zł,
  • wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 63 zł,
  • wpłata do PPK finansowana przez uczestnika 84 zł,
  • podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3624,18 zł,
  • składka zdrowotna (9%) 326,18 zł,
  • składka zdrowotna (7,75%) 280,87 zł,
  • koszty uzyskania przychodów 250 zł,
  • podstawa opodatkowania 4200 zł – 575,82 zł – 250 zł + 63 zł = 3437,18 zł, w zaokrągleniu 3437 zł,
  • zaliczka na PIT do US 3437 zł × 17% – 43,76 zł – 280,87 zł = 259,66 zł, w zaokrągleniu 260 zł,
  • PDP: 4200 zł – 575,82 zł – 326,18 zł – 260 zł – 84 zł = 2954 zł,
 • MDKP: wspólna dla obu potrąceń 2954 zł × 1/2 = 1477 zł,
 • KW: 1418,21 zł, według wyliczeń 2600 zł × 3/4 etatu = 1950 zł,
  • składki społeczne 267,35 zł,
  • wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 29,25 zł,
  • wpłata do PPK finansowana przez uczestnika 39 zł,
  • podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1682,65 zł,
  • składka zdrowotna (9%) 151,44 zł,
  • składka zdrowotna (7,75%) 130,41 zł,
  • koszty uzyskania przychodów 250 zł,
  • podstawa opodatkowania 1950 zł – 267,35 zł – 250 zł + 29,25 zł = 1461,90 zł, w zaokrągleniu 1462 zł,
  • zaliczka na PIT do US 1462 zł × 17% – 43,76 zł – 130,41 zł = 74,37 zł, w zaokrągleniu 74 zł,
  • KW: 1950 zł – 267,35 zł – 151,44 zł – 74 zł – 39 zł = 1418,21 zł,
 • FMKP: 2954 zł – 1418,21 zł = 1535,79 zł, skoro KW 1535,79 < 1477, to FMKP = 1477 zł,
 • kwota potrącenia 1477 zł,
 • wynagrodzenie „na rękę” 2954 zł – 1477 zł = 1477 zł.

Tytułem obu egzekucji pracodawca przekazuje właściwemu AOE (dyrektorowi oddziału ZUS) potrącenie w wysokości 1477 zł, a pracownikowi wypłaca kwotę wolną 1477 zł.

W razie powstania kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia pracownika (nadejścia trzeciego i dalszych zajęć) pracodawca przekazuje je AOE wyłonionemu jako właściwy przy pierwszym takim zbiegu.

Zbieg egzekucji cywilnych

Następuje, kiedy do wynagrodzenia zatrudnionego zgłosił się kolejny komornik, dostarczając drugie sądowe zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Prowadzenie obu postępowań do łącznej realizacji przejmuje wtedy z mocy ustawy (bez pośrednictwa sądu) komornik właściwy według Kpc, czyli właściwy dla:

 • miejsca zamieszkania (miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu) pracownika-dłużnika,
 • miejsca jego pobytu – gdy nie ma on w Polsce miejsca zamieszkania,
 • ostatniego miejsca jego zamieszkania w kraju – jeżeli miejsce jego pobytu nie jest znane bądź leży poza Polską.

Gdyby na podstawie wskazanych kryteriów okazało się, że właściwych jest kilku komorników (albo żaden), łączne postępowania prowadzi komornik, który pierwszy wszczął egzekucję z tego wynagrodzenia.

Pracodawca musi pisemnie poinformować obu komorników o zaistniałym zbiegu egzekucji sądowych, w ciągu 7 dni od jego powstania. Następnie przystępuje do potrąceń.

Pismo do właściwego komornika o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych do wynagrodzenia za pracę

Konfitury P.U.H.
ul. Dereniowa 17
50-789 Warszawa
Warszawa, 10.08.2020 r.
Renata Baj
Komornik Sądowy
Sądu Rejonowego w Warszawie
Kancelaria Komornicza .............
Dot. egzekucji z wynagrodzenia za pracę p. Izabeli Miki, PESEL 80022903568, sygn. akt KM 924/2020
Informuję, że:
1) wynagrodzenie p. Izabeli Miki zostało 4.08.2020 zajęte przez p. Andrzeja Gize, Komornika Sądu Rejonowego w Pruszkowie, z wniosku Banku Usług Wspólnych o zaległą pożyczkę, na kwotę 250 000 zł (sygn. akt KM 256/2019). W konsekwencji 4.08.2020 powstał zbieg egzekucji cywilnych do tego wynagrodzenia za pracę,
2) jest Pan właściwy do dalszego prowadzenia obu postępowań, ponieważ miejsce zamieszkania p. Izabeli Miki znajduje się w rewirze Pana działania. W związku z tym to Panu będę przekazywać kwoty potrącone tytułem obu egzekucji,
3) pismo o powstałym zbiegu egzekucji cywilnych zostało również wysłane do drugiego komornika (niewłaściwego).
Z poważaniem
Teofil Oliwny
(właściciel Konfitury P.U.H.)

Jeśli obaj konkurujący komornicy żądali świadczeń niealimentacyjnych, pracodawca dokonuje potrącenia w ramach limitów opisanych w przykładzie 3. Gdy obaj komornicy domagali się alimentów albo jeden alimentów, a drugi świadczenia niealimentacyjnego, wówczas zwykle zakład pracy potrąca tylko alimenty w wysokości MDKP – 3/5 wynagrodzenia netto. Alimenty przeważnie konsumują całą MDKP i wtedy nie da się już nic potrącić tytułem świadczenia niealimentacyjnego.

Na początku sierpnia 2020 nastąpił zbieg egzekucji komorniczych do wynagrodzenia pracownicy. Pierwszy komornik ściągał zaległe alimenty, tj. 30 000 zł,

a drugi – niespłaconą pożyczkę w wysokości 250 000 zł. W piśmie o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych jako właściwy OE pracodawca wskazał pierwszego komornika, gdyż miejsce zamieszkania pracownicy leży w jego rewirze. Pod koniec tego miesiąca uzyskała ona 2500 zł netto wynagrodzenia. Jest zatrudniona na pełny etat, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodów, złożyła prawidłowo PIT-2.

Potrącenie alimentacyjne:

 • PDP: 2500 zł netto,
 • MDKP: 2500 zł × 3/5 = 1500 zł,
 • KW: brak,
 • FMKP = MDKP = 1500 zł,
 • kwota potrącenia alimentacyjnego 1500 zł,
 • wynagrodzenie „na rękę” 2500 zł – 1500 zł = 1000 zł.

Tytułem świadczenia niealimentacyjnego nie można już nic potrącić, ponieważ potrącenie alimentacyjne pochłonęło pełną wspólną MDKP. Pracodawca przekazuje pierwszemu komornikowi kwotę 1500 zł, a pracownicy-dłużniczce 1000 zł netto.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Wynagrodzenia

Przy egzekucji ze zleceń nie stosuje się podwyższonej kwoty wolnej

Zwiększona o 25% kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę dotyczy wyłącznie pracowników w rozumieniu Kp. Tak uważa resort sprawiedliwości.

Interpretacja ministerialna odnosi się do art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). To ten przepis przewiduje podwyższenie o 25% kwot wolnych od potrąceń, wskazanych w art. 871 § 1 Kp, na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Zastrzega jednocześnie, że to działanie ma być realizowane, gdy z powodu podjętych działań antykoronawirusowych zostało obniżone wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.

Do odszkodowań, przyznanych osobie nieprawidłowo zwolnionej z pracy, nie stosuje się górnego limitu odpraw i odszkodowań, określonego ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., tzw. specustawa), ponieważ podstawą ich przyznania jest wyrok sądowy. Dlatego opisane odszkodowanie należało wypłacić w pełnej orzeczonej wysokości, tj. 33 tys. zł brutto.

Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oblicza się na takich samych zasadach, jak za urlop podstawowy. Należy zatem zastosować art. 17 ust. 4–7 ustawy z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2018 poz. 594, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Wynagrodzenia

Przejście małżonka na urlop wychowawczy nie uzasadnia zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń

Pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet zaległych podatków, złożył wniosek o stosowanie większej kwoty wolnej na podstawie art. 52 tarczy 3.0. Uzasadnia to rozpoczęciem przez żonę urlopu wychowawczego, a więc utratą źródła dochodu ze stosunku pracy. Chce podniesienia kwoty wolnej o 50% – na żonę i małoletnią córkę.
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?

Nie. Utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika, dająca mu możliwość wystąpienia o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń, musi być spowodowaną pandemią. Nie da się tak zakwalifikować urlopu wychowawczego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wpływ przestoju i zmniejszenia etatu na wynagrodzenie urlopowe

Niższa płaca za urlop wypoczynkowy – taki jest skutek przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Wynagrodzenie urlopowe to świadczenie gwarancyjne, które zastępuje wynagrodzenie za pracę (por. wyrok SN z 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Nowelizacja dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która nastąpiła na mocy dyrektywy 2018/957 z 28.06.2018 r., wprowadza gruntowną reformę systemu delegowania w obrębie UE. Celem jest wzmocnienie statusu delegowanych pracowników, uporządkowanie przepisów wspólnotowych oraz ukrócenie dumpingu socjalnego.

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),
Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?
Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?
Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.
Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....