Zmiany w VAT od 1.01.2017 r.

Tomasz Krywan doradca podatkowy
Grudniowa nowelizacja ustawy o VAT[1] wprowadziła znaczne zmiany w zasadach rozliczania tego podatku. Dotyczą one m.in. stawek, zwolnień, deklaracji, rejestracji, odwrotnego obciążenia, sankcji. Kilka nowości wynika z innych aktów prawnych. Poniżej opisujemy te najważniejsze.

Zaliczyć do nich można:

 • przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r.,
 • podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł,
 • dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym,
 • likwidację możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali oraz rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących w formie elektronicznej (część podatników deklaracje w tej formie będzie zobowiązana składać dopiero od 1.01.2018 r.),
 • rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na świadczenie usług o roboty budowlane przez podwykonawców i rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
 • US – urząd skarbowy
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kc – Kodeks cywilny
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zmiany w zakresie deklaracji i informacji podsumowujących

Głównym celem nowych przepisów jest wyeliminowanie procederu polegającego na wykorzystywaniu różnych okresów rozliczeniowych do oszustw podatkowych oraz polepszenie płynności budżetu.

Utrata prawa do kwartalnych deklaracji

Z początkiem 2017 r. zlikwidowano możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT przez 3 grupy podatników:

 • niebędących małymi podatnikami VAT (art. 99 ust. 3 ustawy o VAT; na mocy przepisów obowiązujących do końca 2016 r. mogli oni składać kwartalne deklaracje VAT-7D); w związku z tym uchylono też art. 103 ust. 2a–2g ustawy o VAT (określał zasady wpłacania zaliczek na VAT przez podatników składających deklaracje VAT-7D),
 • nowo zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT (w tym wybierających stosowanie metody kasowej); mogą oni rozpocząć składanie kwartalnych deklaracji dopiero po upływie 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym zarejestrowali się jako czynni podatnicy (art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT); dotyczy to też podatników, którzy zarejestrowali się w IV kwartale 2016 r. (zob. art. 15 ustawy nowelizującej),
 • niektórych podatników dokonujących dostaw tzw. towarów wrażliwych (wymienionych w zał. nr 13 do ustawy o VAT), tj. takich, u których łączna wartość dostaw towarów wrażliwych przekracza 50 tys. zł, lecz nie przekracza 1% wartości sprzedaży; deklaracje kwartalne mogą obecnie składać tylko podatnicy, u których łączna wartość dostaw towarów wrażliwych nie przekroczyła w żadnym miesiącu (danego kwartału oraz poprzedzających go 4 kwartałów) kwoty 50 tys. zł (art. 96 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT); podatnicy, u których łączna wartość dostaw towarów wrażliwych przekracza tę kwotę, nie mogą od 1.01.2017 r. składać kwartalnych deklaracji, nawet jeżeli nie przekracza 1% wartości ich sprzedaży.

[2] Jest to równowartość w złotych 1 mln 200 tys. euro.

Ponadto uregulowano na nowo zasady rozpoczynania składania deklaracji miesięcznych przez małych podatników tracących ten status i prawo do stosowania metody kasowej, w tym tych, którzy w trakcie roku przekroczyli limit sprzedaży przewidziany dla małych podatników[2] (w związku z likwidacją możliwości składania deklaracji kwartalnych przez podatników innych niż mali).

Z nowego brzmienia art. 99 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że moment rozpoczęcia składania deklaracji miesięcznych przez takich podatników zależy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie wskazanego limitu, tj. jeżeli nastąpiło to w:

 • I lub II miesiącu kwartału – deklaracje miesięczne są składane, począwszy od rozliczenia za I miesiąc kwartału, w którym limit został przekroczony,
 • III miesiącu kwartału – deklaracje miesięczne są składane począwszy od rozliczenia za I miesiąc następnego kwartału, po kwartale, w którym limit został przekroczony.

Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników rezygnujących ze stosowania metody kasowej (art. 99 ust. 6 ustawy o VAT). A zatem moment rozpoczęcia składania przez nich deklaracji miesięcznych zależy od tego, w którym miesiącu kwartału rezygnują z metody kasowej.

Elektroniczne deklaracje

Wprowadzono obowiązek składania większości deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-13 oraz VAT-14) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 99 ust. 11b ustawy o VAT). W 2017 r. dotyczyć to będzie jednak tylko niektórych podatników:

 • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT-UE,
 • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT) lub będących nabywcami takich towarów lub usług,
 • obowiązanych zgodnie z art. 45ba updof lub art. 27 ust. 1c updop do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pozostali zostaną objęci tym obowiązkiem dopiero od 1.01.2018 r. (art. 16 ustawy nowelizującej).

Informacje podsumowujące

[3] W stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. kwartalne informacje VAT-27 mogły być składane przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT.

Zmieniły się też zasady składania informacji podsumowujących VAT-UE (o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych) oraz VAT-27 (o obrocie krajowym). Zlikwidowano od 1.01.2017 r. możliwość składania tych informacji:

 • w formie papierowej – VAT-UE i VAT-27 muszą być składane w formie elektronicznej (art. 100 ust. 2 i art. 101a ust. 2 ustawy o VAT); dotyczy to również ich korekt (art. 101 i art. 101a ust. 4),
 • za okresy kwartalne (uchylenie art. 100 ust. 4–7) – obecnie VAT-UE, jak i VAT-27[3] mogą być składane tylko za okresy miesięczne.

Ujednolicono też termin składania informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-27 – składane są do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art. 100 ust. 2 i art. 101a ust. 2).

Wyświetlono 10% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „VAT”
VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej po odstąpieniu od umowy i zwrocie zaliczki

Ewelina Majewska-Howis
Po otrzymaniu zaliczki na poczet usługi wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową kontrahent miał 14 dni na ew. odstąpienie od umowy bez utraty zaliczki (pobieramy wtedy opłatę administracyjną w wysokości 5%). Skorzystał z tego prawa i poprosił nas o anulowanie otrzymanej faktury oraz zwrot zaliczki.
W jaki sposób rozliczyć to podatkowo (w zakresie VAT)?

VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej, gdy nie doszło do wpłaty zaliczki

Krzysztof Hałub
Nie jest możliwe anulowanie faktury zaliczkowej wystawionej – zgodnie z umową stron – przed dokonaniem wpłaty zaliczki, mimo że wpłata nie nastąpiła, a kontrahent odesłał fakturę.

VAT

Usługi transportowe świadczone w sposób ciągły – rozliczenie VAT

Aleksander Woźniak
Firma wykonuje usługi transportowe. Z niektórymi klientami zawiera kontrakty na cykliczny transport, na podstawie pojedynczych zleceń przewozowych. Zlecenia wpływają na bieżąco, zależnie od potrzeb kontrahenta. Ze względu na ich częstotliwość firma umawia się z nim, że wykonane usługi będą rozliczane co 45 dni. Tak też będzie płacone wynagrodzenie. Przewozy nie są takimi usługami jak najem czy dostawa prądu. Można określić, kiedy dany przewóz się zaczyna, a kiedy kończy. Są to więc świadczenia jednorazowe.
Czy mimo tego można je rozliczać dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, czyli 45 dni?

VAT

Rozpoczęcie przez wynajmującego działalności gospodarczej w trakcie roku – limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT wynajęła 25.01.2019 „prywatnie” mieszkanie (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Od września zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Chce przy tym skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie obroty).
Jak obliczyć obowiązujący ją limit tego zwolnienia?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie bankowi samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego – skutki w VAT

Tomasz Krywan
Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła z bankiem umowę pożyczki w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego. Umowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym na samochodzie. Na skutek utraty płynności finansowej spółka zaprzestała spłacania rat pożyczki, w związku z czym bank wypowiedział jej umowę i wezwał do wydania mu samochodu.
Czy takie wydanie stanowi czynność podlegającą VAT? Czy spółka jest obowiązana do korekty części lub całości VAT odliczonego z faktury zakupu pojazdu?

Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usług typu fulfilment

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawarła z francuskim kontrahentem (tamtejszym podatnikiem VAT) umowę o świadczenie usług typu fulfilment (pakowania zamówień, w tym na prezent, wysyłki przesyłek do odbiorców). Usługi fizycznie są wykonywane w Polsce. Spółka nie magazynuje produktów, nie kontroluje ich jakości, nie prowadzi inwentaryzacji ani nie świadczy usług transportowych na rzecz francuskiego kontrahenta – te są zlecane innym podmiotom.
Czy prawidłowo uznała, że jej usługi nie podlegają VAT w Polsce, lecz w kraju siedziby usługobiorcy, czyli we Francji?

Zgodnie z zasadą terytorialności VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o VAT).


VAT

Przełomowe orzeczenie TSUE w sprawie momentu wykonania usługi budowlanej

Krzysztof Hałub Aleksander Woźniak
W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy może – pod pewnymi warunkami – powstać dopiero z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Orzeczenie TSUE

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w branży turystycznej

Krzysztof Hałub
Podatnik świadczący usługi turystyki może odliczać VAT zawarty w cenie nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych, refakturowanych następnie na rzecz innych podatników – wynika z wyroku TSUE z 2.05.2019 w sprawie Grupy Lotos (C-225/18).

W związku z tym orzeczeniem Ministerstwo Finansów wydało 27.05.2019 komunikat, w którym – biorąc pod uwagę przedstawione przez Trybunał wskazówki – stwierdziło, że prawo do odliczenia VAT naliczonego zależy od celu nabywanych usług noclegowych lub gastronomicznych.


VAT

Stawka VAT przy najmie lokalu mieszkalnego, w którym najemca zorganizował bursę

Iwona Czauderna
Podatnik (osoba fizyczna) wynajmuje lokal mieszkalny. Najemca otworzył w nim bursę – w wynajętym lokalu świadczy na rzecz szkół usługi, które w ustawie o VAT są określone jako usługi zakwaterowania, a nie wynajmu na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem lokalu, przeznaczonego przez najemcę na cele mieszkalne uczniów (w ramach bursy), podlega zwolnieniu z VAT?

VAT

Nagrody pieniężne przeznaczone dla sprzedawców

Ryszard Kubacki
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu aktywizacji sprzedaży przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych przedstawicieli regionalnych (oddzielne podmioty, z którymi zawierane są umowy o pośrednictwo w sprzedaży).
Czy te nagrody będą podlegać VAT?

VAT

Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka
Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.

VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....