Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 2021

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Zniknęły prawie wszystkie ograniczenia co do rodzajów działalności, które mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększył się też znacznie limit przychodów uprawniający do tej formy rozliczenia.

Te i inne zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania PIT zostały wprowadzone ustawą z 28.11.2020 (DzU poz. 2123).

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • RM – Rada Ministrów

Do końca 2020 graniczna kwota przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, której osiągnięcie w roku poprzednim umożliwiało wybór ryczałtu na kolejny rok, wynosiła równowartość w złotych kwoty 250 tys. euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 i art. 6 ust. 6 uzpd). Uzyskujący wyższe przychody byli pozbawieni prawa do ryczałtu.

Podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu

Limit ten został podwyższony do 2 mln euro. W konsekwencji w 2021 z opodatkowania ryczałtem mogą korzystać podatnicy, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej:

 • samodzielnie, jeżeli za 2020 przychody te nie przekroczą 9 030 600 zł (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a uzpd),
 • w formie spółki (cywilnej osób fizycznych, cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub jawnej osób fizycznych), jeżeli za 2020 suma przychodów wspólników tej spółki nie przekroczyła 9 030 600 zł (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b uzpd).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskała z niej w 2020 przychód w kwocie 5 876 232 zł. Może w 2021 wybrać ryczałt (chyba że uzyskuje przychody wyłączające taką możliwość, np. z prowadzenia aptek).

Likwidacja ograniczeń co do rodzaju działalności

Zredukowano do zaledwie kilku kategorii katalog przychodów, których osiąganie wyłącza możliwość korzystania z ryczałtu. Opodatkowania w tej formie nie stosuje się do podatników osiągających przychody z:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

a ponadto do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł).

Efekt ten osiągnięto przez uchylenie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e oraz zał. nr 2 do uzpd. W konsekwencji z ryczałtu mogą obecnie korzystać m.in. podatnicy uzyskujący przychody ze świadczenia usług reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej, usług finansowych i ubezpieczeniowych, usług prawnych, usług rachunkowo-księgowych czy doradztwa podatkowego.

Ponadto uchylono art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b i d uzpd. Tym samym prawo do ryczałtu uzyskali podatnicy osiągający przychody z:

 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 uzpd.

Nowa definicja wolnego zawodu

Na nowo sformułowano definicję wolnego zawodu na potrzeby uzpd – zawartą w art. 4 pkt 11. Zmiany polegały na:

 • rozszerzeniu katalogu zawodów, które mogą być uznawane za wolne zawody w rozumieniu uzpd (patrz tabela),
 • objęciu tą definicją również podatników wykonujących działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

A zatem obecnie wolnym zawodem w rozumieniu uzpd jest pozarolnicza działalność gospodarcza, spełniająca łącznie dwa warunki, tj. wykonywana:

 • osobiście przez osobę wykonującą jeden z określonych przepisami zawodów,
 • bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, zlecenia, o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zawody, które mogą być wykonywane w ramach wolnego zawodu

Dotychczasowe Nowe
– lekarz
– lekarz dentysta
– lekarz
– weterynarii
– technik
– dentystyczny
– felczer
– położna
– pielęgniarka
– tłumacz
– nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny
– psycholog – fizjoterapeuta
– adwokat
– notariusz
– radca prawny
– architekt
– inżynier budownictwa
– rzeczoznawca
– budowlany
– biegły rewident
– księgowy
– agent ubezpieczeniowy
– agent oferujący
– ubezpieczenia
– uzupełniające
– broker reasekuracyjny
– broker
– ubezpieczeniowy
– doradca podatkowy
– doradca restrukturyzacyjny
– makler papierów wartościowych
– doradca inwestycyjny
– agent firm inwestycyjnych
– rzecznik patentowy

Zmieniły się też skutki uznania (bądź nie) działalności podatnika za wykonywanie wolnego zawodu. Przed 1.01.2021 niespełnienie definicji wolnego zawodu przez podatników wykonujących dotychczasowe zawody, wymienione w tabeli powyżej, powodowało wykluczenie możliwości opłacania ryczałtu. Obecnie niespełnienie definicji wolnego zawodu przez osobę wykonującą zawód, który może się mieścić w zakresie wolnego zawodu, wpływa jedynie na stawkę ryczałtu (wolny zawód objęty jest stawką wyższą niż ta sama działalność wykonywana poza wolnym zawodem, tj. np. przy zatrudnieniu pracowników).

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych bez zatrudniania kogokolwiek. Od 1.01.2021 wykonuje wolny zawód w rozumieniu uzpd. Nie ma znaczenia, że świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Jej usługi są objęte stawką ryczałtu 17%. Gdyby do prowadzenia ksiąg zatrudniała pracownika, jej działalność nie byłaby już wolnym zawodem i podlegałaby opodatkowaniu stawką ryczałtu 15%.

Nowy katalog stawek ryczałtu

Wiele zmian zaszło w art. 12 ust. 1 uzpd, określającym stawki podatku. Wymienia on 8 stawek ryczałtu (wcześniej było ich 6):

 • 17% – według tej stawki (zamiast jak dotychczas 20%) opodatkowane są wyłącznie przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% – obejmuje przychody ze świadczenia usług, dla których dotychczas najczęściej właściwa była stawka 17% oraz ze świadczenia większości usług wymienionych dotąd w zał. nr 2 do uzpd (np. reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, finansowych i ubezpieczeniowych, prawnych, rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego),
 • 10% – obejmuje tylko przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – wcześniej ich uzyskiwanie wyłączało możliwość korzystania z ryczałtu,
 • 8,5% dla przychodów do 100 tys. zł i 12,5% dla nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł – obejmuje m.in. przychody związane z wynajmem, dzierżawą i umowami o podobnym charakterze oraz ze świadczenia usług zakwaterowania (wcześniej stawka ta była stosowana tylko do przychodów z tzw. najmu prywatnego, świadczenie usług najmu czy dzierżawy w ramach działalności gospodarczej nie podlegało opodatkowaniu ryczałtem),
 • 8,5% – dotyczy tych samych przychodów co dotychczas, a dodatkowo m.in.:
  • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU 85) innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (wcześniej 8,5% ryczałt obejmował tylko usługi wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi w zakresie edukacji były wymienione w zał. nr 2 do uzpd, a więc uzyskanie przychodów z nich wyłączało stosowanie ryczałtu), oraz
  • wszystkich przychodów związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU 91) – wcześniej stawką 8,5% objęte były tylko usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1), pozostałe z działu PKWiU 91 były wymienione w zał. nr 2 do uzpd, a więc uzyskanie przychodów z nich wyłączało stosowanie ryczałtu;

ponadto została utrzymana zasada, że stawką 8,5% opodatkowane są przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu,

 • 5,5%, 3%, 2% – ich zakres nie uległ zmianie.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług reklamowych oraz wynajmu lokali użytkowych.

Gdyby w 2021 wybrała ryczałt jako formę ich opodatkowania, to przychody ze świadczenia usług:

 • reklamowych – byłyby opodatkowane stawką 15%,
 • wynajmu – do 100 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 8,5%, a od nadwyżki ponad tę kwotę – stawką 12,5%.

Rozpoczęcie stosowania PKWiU 2015

Od 1.01.2021 do celów opodatkowania ryczałtem oraz kartą podatkową stosowana jest PKWiU określona rozporządzeniem RM z 4.09.2015 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU poz. 1676). A zatem symbole PKWiU powoływane w art. 12 uzpd są symbolami PKWiU 2015, a nie jak dotychczas PKWiU 2008.

Kwartalne wpłaty ryczałtu i ulga na złe długi

Do końca 2020 z możliwości wpłacania ryczałtu za okresy kwartalne mogli korzystać m.in. podatnicy, których przychody otrzymane z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro. Od 1.01.2021 ten limit został podwyższony do 200 tys. euro (art. 21 ust. 1b uzpd). Po przeliczeniu tej kwoty na złote z kwartalnego rozliczenia mogą korzystać podatnicy, których przychody za 2020 nie przekroczyły 903 060 zł.

Naprawiono też błąd ustawodawcy polegający na tym, że przy wprowadzaniu od 2020 tzw. ulgi na złe długi w ryczałcie (która ma zapobiegać zatorom płatniczym) zapomniano o umożliwieniu korzystania z niej w trakcie roku wierzycielom, którzy rozliczają się z podatku kwartalnie (przepisy w dotychczasowym brzmieniu pozwalały jedynie na odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie podstawy naliczenia miesięcznego ryczałtu). Analogicznie też od 1.01.2021 zobowiązano dłużników rozliczających się kwartalnie do zwiększenia ich przychodów (a w razie spłaty zobowiązania – do zmniejszenia) przy obliczaniu kwartalnych wpłat ryczałtu (zob. nowe brzmienie art. 21 ust. 3 i art. 21 ust. 3f uzpd).

Złagodzenie warunków korzystania z karty podatkowej

Jednym z tych warunków jest, aby małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym samym zakresie (art. 25 ust. 1 pkt 5 uzpd). Do końca 2020 małżonek nie mógł prowadzić działalności w tym samym zakresie, także gdy była ona opodatkowana w formie karty. Obecnie ta przesłanka nie jest już przeszkodą do korzystania z karty podatkowej przez współmałżonka. Wybór tej formy opodatkowania nie jest możliwy, tylko gdy małżonek uzyskuje dochody (przychody) z działalności w tym samym zakresie podlegające odrębnemu opodatkowaniu PIT na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu obowiązujące od 1.01.2021

Przychody objęte stawką 17%
w zakresie wolnych zawodów
Przychody objęte stawką 15%
ze świadczenia usług:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)
c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)
e) licencyjnych związanych z:
– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0)
– nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0)
– nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0)
– nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0)
– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0)
– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0)
f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
g) związanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
– oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)
i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99)
j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3)
l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
n) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73)
p) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
q) fotograficznych (PKWiU 74.2)
r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78)
t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79)
u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30)
w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
Przychody objęte stawką 10%
ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
Przychody objęte stawką stawki 8,5% (do 100 tys. zł) oraz 12,5% (do nadwyżki ponad 100 tys. zł)
a) z tytułu zawieranych „prywatnie” umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
b) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
c) ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
d) ze świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
e) z wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
f) z wynajmu i dzierżawy:
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0)
– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1)
– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0)
– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0)
– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0)
– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0)
– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
g) ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
Przychody objęte stawką 8,5%
a) z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z zastrzeżeniem przychodów opodatkowanych innymi stawkami ryczałtu)
b) ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)
c) ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
d) ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91)
e) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
f) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
g) prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
h) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Przychody objęte stawką 5,5%
a) z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
b) prowizje uzyskane z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
c) z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 updof
Przychody objęte stawką 3%
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem przychodów opodatkowanych stawkami 15 i 10%
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5−10 updof (np. z dotacji czy ze świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych)
f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wycofane, i dniem ich zbycia nie upłynęło 6 lat, będących:
– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wnip
– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 updof, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł
– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wnip
g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku
Przychody objęte stawką 2%
ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (stanowiące tzw. przychody z innych źródeł)

Pan X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówkowych. Korzysta z opodatkowania kartą podatkową. W 2021 rozpoczęcie takiej samej działalności planuje jego żona. Również ona może wybrać kartę jako formę opodatkowania. Wówczas prawo do tego sposobu opodatkowania zachowa także jej mąż.

Z nowych przepisów wynika też, że wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania jest obecnie możliwy również w przypadku korzystania przez małżonka z opodatkowania w formie podatku liniowego (nie jest to bowiem podleganie opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych – zob. art. 4 pkt 8 uzpd). Zauważyć jednak należy, że prawdopodobnie jest to błąd ustawodawcy i zapewne próby łączenia przez małżonków opodatkowania tej samej działalności w formie karty i podatku liniowego będą zwalczane przez organy podatkowe.

W art. 36 ust. 4 uzpd określono, kiedy przekroczenie wskazanego w przepisach stanu zatrudnienia nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty. W nowym pkt 4 dodano kolejną tego przesłankę, tj. możliwość przekroczenia stanu zatrudnienia o nie więcej niż 3 pracowników w latach 2021–2024. Do tej zmiany dostosowano też treść art. 36 ust. 5 uzpd.

Zmiany w przepisach antykoronawirusowych

Znowelizowano również (z mocą wsteczną od 1.01.2020) regulacje epizodyczne, wprowadzone do uzpd w celu przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.

Rozszerzono zakres ulgi z tytułu darowizn przewidzianych w art. 57b (na przeciwdziałanie COVID-19) i art. 57e uzpd (laptopy lub tablety przekazane na rzecz placówek oświatowych).

Odliczeniu od przychodu podlegają darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku/kolejnych latach – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Wysokość odliczenia wynosi po nowelizacji dla darowizn przekazanych:

 • do 30.04.2020 oraz od 1.10.2020 do 31.12.2020 – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 oraz od 1.01.2021 do 31.03.2021 – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 oraz od 1.04.2021 do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii – 100% wartości darowizny.

Do ulgi, o której mowa w art. 57b uzpd, uprawnia też przekazanie darowizny Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

W nowym art. 57h uzpd postanowiono, że jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin na złożenie zeznania podatkowego, nie zostanie odwołany stan epidemii, przekazanie 1% PIT wybranej organizacji pożytku publicznego nastąpi również w przypadku, gdy wniosek podatnika w tej sprawie zostanie złożony po terminie, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin na złożenie zeznania albo jego korekty.

Znowelizowany art. 57d uzpd pozwala na kontynuację przez wierzycieli, po zakończeniu 2020, preferencyjnych zasad ulgi na złe długi, tzn. zmniejszania przychodu począwszy od – odpowiednio – okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30, a nie 90 dni od upływu terminu płatności. Z przyspieszonej ulgi można korzystać w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Zmieniony art. 57c uzpd zwalnia z kolei dłużników dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 z obowiązku zwiększania przychodu za poszczególne okresy rozliczeniowe w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii (a nie jak dotychczas tylko w 2020). Nadal konieczne jest spełnienie wskazanych w tym przepisie warunków, m.in. co do spadku przychodów.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki 2021”
PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....