Zmiany w przepisach dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego w 2019

Marcin Sądej
Krzysztof Hałub

W ramach uproszczeń w przepisach podatkowych wprowadzono kilka zmian ułatwiających rozliczenia podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – i to zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu składników prywatnego majątku.

Opisane poniżej zmiany wynikają z ustaw z:

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126),
 • 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159),
 • 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244),
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2246).

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu

Wydłużony został termin na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Składa się je naczelnikowi US właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu (art. 9 ust. 1 uzpd).

W myśl art. 9 ust. 1b uzpd dokonany wybór formy opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w ww. terminach złoży w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi US:

 • oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania (wtedy będzie opłacał podatek wg skali) albo
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego, albo
 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (tu jednak obowiązuje dotychczasowy termin do 20 stycznia).

Ww. oświadczenia i wniosek podatnik może składać na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu złożone w poprzednich latach zachowuje moc w 2019 i latach następnych, chyba że podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Informacja o opłacaniu ryczałtu co kwartał

W ustawie jasno zapisano, że możliwość wyboru kwartalnych wpłat ryczałtu mają również podatnicy rozpoczynający działalność (o których mowa w art. 7 uzpd), a także – jak do tej pory – podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły równowartości 25 tys. euro (w 2019 taką możliwość będą mieć podatnicy, których przychody za 2018 nie przekroczyły 106 987,50 zł).

Dotychczas opłacanie ryczałtu co kwartał było możliwe pod warunkiem zawiadomienia naczelnika US o takiej formie wpłat w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Od 1.01.2019 o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu na dany rok podatnicy poinformują w zeznaniu PIT-28, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalne wpłaty (art. 21 ust. 1c uzpd). Stare zawiadomienia tracą swoją moc.

W zeznaniu rocznym podatnicy ryczałtu będą też informować o:

 • stosowaniu w danym roku kasowego ujęcia przychodów z tytułu wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, ewidencjonowanych w kasie rejestrującej (tzn. wykazywaniu przychodu w dniu otrzymania tej wpłaty, a nie wykonania dostawy/usługi – art. 21 ust. 3e uzpd),
 • okresie zawieszenia w roku podatkowym działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej (art. 21 ust. 1f).

Obowiązki ewidencyjne

Od 1.01.2019 zniesiono obowiązek prowadzenia:

 • ewidencji wyposażenia przez podatników ryczałtu, uchylając art. 15 ust. 3a oraz ust. 5–7 uzpd stanowiące o zasadach prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, prowadzonych dotąd przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, uchylając art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 52 ust. 1 i 2 uzpd.

Zlikwidowano też całkowicie obowiązek sporządzania spisu z natury, uchylając art. 20 ust. 1–5 uzpd, w których w sposób kompleksowy opisane były zasady sporządzania oraz elementy spisu.

Pozostawiono jedynie art. 20 ust. 6 ustawy, który w znowelizowanej wersji stanowi, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki, lub wystąpienia wspólnika ze spółki, art. 24 ust. 3a updop – mówiący o sporządzaniu wykazu składników majątku – stosuje się odpowiednio.

Mniej obowiązków także na karcie podatkowej

Od 1.01.2019 podatnicy karty podatkowej nie mają już obowiązku prowadzenia:

 • kart przychodów pracowników (uchylony art. 52 ust. 1 i 2 uzpd),
 • ewidencji zatrudnienia (uchylony art. 35 uzpd).

Zwolnienie odszkodowań i dotacji

Na podatników ryczałtu rozciągnięto też nowe zwolnienie od podatku dochodowego, określone w art. 21 ust. 1 pkt 29b updof, a dotyczące odszkodowania za szkody w środku trwałym (innym niż samochód osobowy), pod warunkiem że w danym roku podatkowym lub w następnym kwoty te zostaną wydatkowane na:

 • remont tego środka trwałego albo
 • zakup lub wytworzenie środka trwałego zaliczanego do tego samego rodzaju (wg KŚT), co środek, z którym związana była szkoda.

Zwolnienie obejmuje także odszkodowania pokrywające wydatki na remont, zakup lub wytworzenie ww. środka trwałego, poniesione przez podatnika przed dniem otrzymania odszkodowania. Ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018.

Od 1.01.2019 wolne od ryczałtu są też jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności na podstawie ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265), zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 updof (nowe brzmienie art. 10 uzpd).

Dotąd przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem opodatkowywali otrzymane dotacje (w części, w jakiej nie dotyczyły zakupu środków trwałych oraz wnip) ryczałtem wg stawki 3%.

Odliczenia od ryczałtu z tytułu termomodernizacji

Podatnikom ryczałtu umożliwiono odliczenie od przychodów wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym ich własność lub współwłasność, w kwocie nie większej niż łącznie 53 tys. zł, na zasadach określonych w nowym art. 26h updof (art. 11 ust. 1 i 2 uzpd). Z odliczeń tych można korzystać nie tylko w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, lecz już przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne miesiące (art. 21 ust. 3 uzpd).

Ryczałt od przychodów z najmu

Zmianie uległy również zasady wyboru opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.01.2019 nie trzeba w tym celu składać żadnych oświadczeń. Za równoznaczne z wyborem ryczałtu na dany rok podatkowy uznaje się (art. 9 ust. 4 uzpd):

 • pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo umów o podobnym charakterze,
 • złożenie zeznania – jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami małżonkowie składają właściwemu naczelnikowi US pisemne oświadczenie o wyborze rozliczenia całości przychodu z najmu przez jednego z nich do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód pojawił się w grudniu (art. 12 ust. 7 uzpd). Wybór ten dotyczy również lat następnych, chyba że w ww. terminach małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

W nowym art. 12 ust. 8c wskazano, że podpisanie ww. oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obu małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Inna istotna zmiana polega na całkowitym wyłączeniu podatników uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych umów dotyczących składników prywatnego majątku, z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów (art. 15 ust. 3 uzpd).

Ewidencji tej nie trzeba będzie prowadzić, nawet gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysokość przychodów będzie ustalana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.

Zeznanie podatkowe

Zmiany dotyczą także terminu składania zeznania podatkowego PIT-28. Zeznanie za 2018 po raz ostatni będzie złożone w terminie do 31 stycznia roku następnego. Począwszy od zeznania za 2019, składanego w 2020, obowiązywać ma nowy termin – od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie złożone przed początkiem terminu będzie uznawane za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 pkt 2 uzpd).

Zmiana terminu składania zeznania wiąże się z wprowadzeniem w 2020 nowej usługi administracji skarbowej – w myśl nowego art. 21c z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy będzie udostępniać podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie PIT-28, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa KAS, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Jeżeli natomiast podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, to ma obowiązek samodzielnego złożenia PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego. Akceptacja oraz odrzucenie udostępnionego zeznania będzie następować za pośrednictwem portalu podatkowego.

Wzory formularzy zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa rozporządzenie MF z 23.11.2018 (DzU poz. 2238). Zawiera ono wzory: PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28/PIT-28S (PIT-28S składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku) wraz z zał. PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D. Stosuje się je do dochodów/przychodów uzyskanych od 1.01.2018.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Ryczałt ewidencjonowany”
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt przy prowadzeniu indywidualnej działalności oraz dwóch spółek osobowych

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie i jest wspólnikiem w spółkach cywilnej oraz jawnej (innymi wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). Czy we wszystkich trzech przypadkach może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jak w takiej sytuacji obliczać limit opodatkowania w formie ryczałtu?

Z art. 6 ust. 4–6 uzpd wynika, że korzystanie w danym roku z opodatkowania w formie ryczałtu jest, co do zasady, możliwe tylko, jeżeli kwota przychodów uzyskanych w poprzednim roku przez podatnika lub spółkę (tj. spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych) nie przekroczyła równowartości 150 tys. euro. W 2020 ryczałt może płacić podatnik, którego przychody z 2019 nie przekroczyły 1 093 350 zł.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Złe długi – zasady korekty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aneta Szwęch
Od 1.01.2020 obowiązują przepisy wprowadzające zasady korygowania wyniku podatkowego w przypadku tzw. złych długów. Dotyczą one także wierzycieli i dłużników rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 19.07.2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (DzU poz. 1649). Mają zastosowanie do transakcji handlowych (co do zasady dostaw towarów i świadczenia usług między przedsiębiorcami), których termin zapłaty upływa po 31.12.2019.

Ponieważ w ryczałcie nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, a podatek obliczany jest zasadniczo od przychodów, to skutki złego długu (u wierzyciela i dłużnika będącego „ryczałtowcem”) wywierają wpływ wyłącznie na przychody. Korekta – która jest prawem wierzyciela i obowiązkiem dłużnika – może nastąpić zarówno na etapie obliczania miesięcznego ryczałtu, jak i w zeznaniu podatkowym (PIT-28).


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ryczałtu dla działalności indywidualnej przez wspólnika spółki, której przychody przekroczyły 250 tys. euro

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej i korzysta w związku z tym z opodatkowania podatkiem liniowym. Przychody spółki w 2018 wyniosły ok. 2 mln zł. Osoba ta w połowie roku zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.
Czy będzie mogła wybrać jej opodatkowanie w formie ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodów nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Zmniejszenie przychodów w drodze korekty, która nastąpiła po upływie terminu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, nie skutkuje przywróceniem prawa do rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.11.2018 (II FSK 3382/16).

Podatnik wg pierwotnej deklaracji PIT-28 uzyskał w 2014 przychód przekraczający ustawowy limit (obecnie jest to 250 tys. euro), co skutkowało utratą warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.01.2015 miał obowiązek zaprowadzenia właściwych ksiąg i opłacania PIT na ogólnych zasadach.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Amortyzacja u ryczałtowca i po przejściu na ogólne zasady opodatkowania

Marcin Sądej
Podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego ma obowiązek ewidencjonowania oraz amortyzowania składników majątku trwałego, ale wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodów. Odpisy będą natomiast takim kosztem po zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne – jednak tylko te dokonywane na bieżąco.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Różnice kursowe u ryczałtowca

Marcin Sądej
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykonuje także usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w związku z czym otrzymuje zapłatę w walutach obcych (przeważnie w euro).
Czy w takim przypadku należy ustalać różnice kursowe? Jak je prawidłowo rozliczyć (wg jakiej stawki ryczałtu)?

Ryczałt ewidencjonowany

Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu u małżonków - jak liczyć

Krzysztof Hałub
O prawie do obniżonej stawki decydują łączne przychody małżonków korzystających z różnych form opodatkowania najmu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?

Obrót kryptowalutami a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?

Tak. Od 1.01.2018 przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego pobierają opłatę recyklingową od lekkich torb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Opłata stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek budżetu do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (art. 40c ustawy z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, DzU z 2018 poz. 150).


Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać m.in. podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 uzpd. Wyłączenie nie dotyczy jednak podatników osiągających przychody ze świadczenia usług serwisów komputerowych, tj. klasyfikowanych na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 w grupowaniu o symbolu 95.11.10.0 (obejmującym usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych).


Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.

W 2017 przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – o ile umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej – mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów na podstawie art. 6 ust. 1a uzpd. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, bez względu na ich wielkość (art. 12 ust. 3 pkt 1 lit. a uzpd).


Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Jako jeden z przedmiotów działalności w CEIDG wpisany jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych – podatek liniowy. Podatnik ma nieruchomość prywatną, nieuwzględnioną w ewidencji środków trwałych firmy.
Czy jej wynajem może być opodatkowany ryczałtem?

Ryczałt ewidencjonowany

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, że w rozliczeniu za wierzytelność (w miejsce zapłaty za usługę) odda mu do użytkowania lokal, który przedsiębiorca będzie mógł wynajmować.
Czy przychody z wynajmu może on opodatkować w formie ryczałtu?

Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu

Grzegorz Gębka
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych – wozi ładunki ciężarówką. Jeździ też taksówką osobową.
Czy z PIT może rozliczać się ryczałtem, stosując różne stawki do tych usług?

Ryczałt ewidencjonowany

Przychód ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy

Ewa Hrebin
Podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w grudniu 2014 r. zlikwidował działalność gospodarczą. Pozostały mu na stanie niesprzedane towary i środek trwały (samochód dostawczy), na które teraz znalazł kupca.
Jak opodatkować ich sprzedaż?

"Ryczałtowiec" na dzień likwidacji działalności sporządza spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków (remanentem nie obejmuje się wyposażenia).


Ryczałt ewidencjonowany

Jak opodatkować odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu za najem mieszkania

Ryszard Kubacki
Nasz klient uzyskuje przychody z najmu prywatnego. Płaci z tego tytułu 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niekiedy najemcy płacą mu odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.
Czy one także są opodatkowane ryczałtem?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....