Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

[1] Wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, dalej ustawa z 30.08.2019 r.

Zmiany[1] mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Obniżenie najniższej stawki

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obniżka stawki dotyczy wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego (którego stawka nadal wynosi 19%) ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

W rocznym rozliczeniu podatku za cały 2019 r. stosowana będzie zmieniona skala podatkowa, ze stawką 17,75% (co jest wynikiem obowiązywania w trakcie 2019 r. zarówno stawki 18%, jak i 17% – tej drugiej od października do końca grudnia). Natomiast począwszy od 1.01.2020 r., w skali podatkowej uwzględniona będzie najniższa stawka w wysokości 17%.

Wskutek obniżenia stawki zmienia się także kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa za 2019 r. (po zmianach)

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa za 2020 r. i lata następne

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zmieniona kwota zmniejszająca podatek za 2019 r.

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1420 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 548,30 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. i lata następne

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1360 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 525,12 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł): 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Zaliczki na PIT potrącane przez pracodawców

Przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. pracodawcy stosują:

 • nową stawkę 17%, przy czym na wniosek podatnika płatnik przyjmuje stawkę 17,75% (ma to zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym),
 • nową kwotę zmniejszającą podatek – w wysokości 525,12 zł rocznie (czyli 43,76 zł miesięcznie).

Tak jak dotychczas, kwotę zmniejszającą podatek stosuje się wyłącznie u podatników, którzy złożyli PIT-2 i których dochody roczne nie przekroczą 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu zaliczki na PIT się nie pomniejsza (art. 27 ust. 1b pkt 2 updof).

Natomiast od 1.01.2020 r., obliczając zaliczki na PIT, pracodawca będzie uwzględniać 3 zmiany:

[2] Odpowiada ona kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (525,12 : 17%).

 • obniżenie stawki podatkowej do 17%,
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 525,12 zł[2]  rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie,
 • zmianę sposobu obliczania zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany w danym zakładzie pracy (licząc od początku roku podatkowego) przekroczy 85 528 zł (tj. górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej).

Obecnie do całości dochodu za ten miesiąc zastosowanie ma najniższa stawka skali podatkowej (do 30.09.2019 r. – 18%, a od 1.10.2019 r. – 17%).

Natomiast od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczać zaliczkę według dwóch stawek:

 • 17% – od tej części dochodu, która nie przekroczy 85 528 zł,
 • 32% – od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Oznacza to, że od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczał zaliczki:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) nie przekroczy 85 528 zł – według stawki 17%,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczy 85 528 zł, i według stawki 32% od nadwyżki,
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 32%.

[3] Wynikająca z art. 1 pkt 5 ustawy z 30.08.2019 r. oraz art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126, dalej ustawa z 4.10.2018 r.). Tiret pierwsze w art. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy zostanie 1.01.2020 r. uchylone na mocy art. 2 ustawy z 30.08.2019 r.

Zmiana ta[3] (w art. 32 ust. 1 updof) wyeliminuje jedną z przyczyn powstawania niedopłaty podatku w trakcie roku podatkowego, co pozwoli podatnikom uniknąć wysokiej dopłaty w rozliczeniu rocznym. Odczują ją również podatnicy i pracodawcy, którzy przesuwali na początek kolejnego roku wypłatę dużych kwot za miniony rok, aby odroczyć (nawet o rok, aż do upływu terminu rocznego rozliczenia się z PIT) obowiązek uiszczenia od tych kwot podatku według stawki 32%. Po wejściu zmiany w życie odsunięcie w czasie zapłaty podatku już nie będzie możliwe.

Od 1.01.2020 r. pracodawca będzie też szybciej uwzględniać pisemny wniosek (oświadczenie) podatnika o niepomniejszanie pobieranych zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 43,76 zł (składany na podstawie art. 32 ust. 1e updof). Oświadczenie to składają podatnicy, którzy przewidują, że ich roczne dochody przekroczą 85 528 zł i którzy chcą uniknąć powstania niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym. Płatnik powinien wówczas pobierać zaliczki bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (nawet gdyby dochód pracownika u danego pracodawcy nie przekroczył jeszcze 85 528 zł).

[4] Zmiana wynika z art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z 4.10.2018 r.

W 2020 r. pracodawca będzie uwzględniać to oświadczenie, począwszy od miesiąca, w którym je otrzyma (chyba że w miesiącu otrzymania nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia –wówczas zrobi to od następnego miesiąca)[4]. Do końca 2019 r. może to uczynić dopiero od następnego miesiąca, co często było przyczyną powstawania u podatnika niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Obniżenie najniższej stawki podatkowej wpłynie również – od 1.01.2020 r. – na obowiązki pracodawcy, któremu podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza rozliczyć się łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a jego przewidywane dochody za rok podatkowy:

 • nie przekroczą 85 528 zł i odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% i będzie je dodatkowo (czyli w sumie podwójnie) pomniejszać za każdy miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 43,76 zł miesięcznie),
 • przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% (bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Tak jak do tej pory, pracodawca będzie pobierać zaliczki według tych zasad (art. 32 ust. 1a updof), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie (art. 32 ust. 1b updof).

Zaliczki od dochodów z umów cywilnoprawnych

Obniżenie stawki podatkowej wpływa także na obowiązki płatników wypłacających wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło). Obliczając zaliczkę na PIT, płatnik stosuje najniższą stawkę określoną w skali podatkowej (art. 41 ust. 1 updof).

To oznacza, że już od 1.10.2019 r. uwzględnia on stawkę 17%. Przy tym, obliczając zaliczki od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. – na wniosek podatnika – stosuje stawkę 17,75% zamiast 17% (co ma zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym).

Nie zmienia się zasada, że płatnik wypłacający wynagrodzenia z ww. tytułów nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek. Przychód pomniejsza jedynie o zryczałtowane miesięczne koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% lub 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 updof lub kwotowe w nowej wysokości 250 zł, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 updof) oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 41 ust. 1 updof).

Nadal nie ma obowiązku poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Drobne zlecenia do 200 zł

[5] Art. 7 ust. 1 ustawy z 30.08.2019 r.

[6] Odpowiada to kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (548,30 zł : 17,75%).

[7] Art. 6 ust. 3 ustawy z 30.08.2019 r.

Obniżka stawki – z 18% do 17% – dotyczy też zryczałtowanego podatku dochodowego od tzw. drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność (o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 updof) nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Podatek ten jest pobierany u źródła, a przychodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Obniżona stawka 17% ma zastosowanie już do przychodów uzyskanych od 1.10.2019 r.[5]

Zaliczki na PIT wpłacane przez przedsiębiorców

Od 1.10.2019 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i płacące podatek według skali stosują przy obliczaniu zaliczek na PIT:

 • zmienioną skalę podatkową na 2019 r., uwzględniającą najniższą stawkę 17,75%,
 • kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł[6].

Zmiana dotyczy zaliczek obliczanych od 1.10.2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę za wrzesień lub III kwartał 2019 r.[7]

Identycznie postępują podatnicy, którzy obliczają zaliczki tak samo, jak przedsiębiorcy (np. osiągający dochody z najmu/dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Inaczej rozliczają się z PIT podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (art. 43 ust. 1 updof). Płacą oni zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji naczelnika US. Wpłacając je za miesiące od października do grudnia 2019 r., mogą pomniejszać je o kwotę odpowiadającą 5,5% zaliczki miesięcznej, wynikającej z decyzji. Ma to zapobiec powstaniu nadpłaty podatku. W przeciwnym razie, gdyby podatnik wpłacił za te 3 mies. zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji (czyli z zastosowaniem stawki 18%), powstałaby u niego nadpłata, którą odzyskałby dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego za 2019 r.

[8] Po obniżeniu stawki podatku odpowiada to dochodowi 3089 zł (525,12 : 17%).

Od 2020 r. przedsiębiorcy obliczający zaliczki na PIT według nowej skali podatkowej (uwzględniającej 17% stawkę) stosować będą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł[8].

Zwrot gotówkowy przy uldze B+R

Obniżenie stawki PIT powoduje, że maleje wysokość zwrotu gotówkowego przewidzianego dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową (w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 updof). Zwrot ten (art. 26ea ust. 1 pkt 1 updof) przysługuje podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującej za ten rok ulgi na działalność badawczo-rozwojową (odliczenia „kosztów kwalifikowanych”).

Zwrot wykazany w zeznaniu za 2019 r. wyniesie 17,75% nieodliczonej kwoty ulgi. Natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1.01.2020 r. będzie przysługiwać w wysokości 17% nieodliczonej kwoty ulgi.

Bez zmian pozostaje wysokość zwrotu przysługującego podatnikom opodatkowanym według stawki liniowej (19% nieodliczonej kwoty ulgi).

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Ponad 2-krotnie wzrosły miesięczne koszty uzyskania przychodów z pracy (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych: stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej). Powoduje to odpowiedni wzrost kosztów rocznych.

Pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą od 1.10.2019 r.:

 • 250 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 300 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

W identycznej wysokości będą one obowiązywać w 2020 r.

Różnica dotyczy natomiast kosztów rocznych. Wyższe koszty za ostatnie 3 mies. 2019 r. (3 × 250 zł oraz 3 × 300 zł) powodują, że przy obliczaniu PIT za 2019 r. roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 1751,25 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2626,54 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2151,54 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 3226,92 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Natomiast w 2020 r. i latach następnych roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 3000 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 4500 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 3600 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 5400 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.
Koszty pracownicze (w zł)
Okres do 30.09.2019 r. za 2019 r. od 1.01.2020 r.
Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi) 111,25 250
od 1.10.2019
do 31.12.2019
250
Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 139,06 300
od 1.10.2019
do 31.12.2019
300
Roczne (jednoetatowcy, miejscowi) 1335,00 1751,25 3000
Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 1668,72 2151,54 3600
Roczne (wieloetatowcy, miejscowi) 2002,05 2626,54 4500
Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 2502,56 3226,92 5400

Automatycznie wzrosły też koszty stosowane do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 updof), tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Odpowiadają one podstawowym kosztom uzyskania przychodów z pracy, czyli 250 zł miesięcznie, oraz rocznie:

 • za 2019 r. – maksymalnie 1751,25 zł, a jeśli przychody uzyskiwane są od kilku podmiotów albo od jednego, ale w ramach kilku stosunków prawnych – 2626,54 zł,
 • od 2020 r. – odpowiednio maksymalnie 3000 zł oraz 4500 zł.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Rozliczenie roczne

Podatnicy ze skróconym rokiem podatkowym złożą CIT-8 do końca grudnia

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 i zakończył przed 1 września tego roku, mają więcej czasu na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) – zamiast w ciągu 3 mies., złożą je do końca 2019.

Rozliczenie roczne

Powrót papierowych zeznań CIT od 25.10.2019

Podatnicy osiągający wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniający pracowników/wykonawców cywilnoprawnych nie muszą składać CIT-8 w formie elektronicznej.

CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Anna Koleśnik
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Krzysztof Hałub
Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Aleksander Woźniak
Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.

Konsekwencje niedotrzymania terminu zawiadomienia US o przerwie w działalności objętej kartą podatkową

Aleksander Woźniak
Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia.

Skala podatkowa

Zaliczki na PIT z działalności gospodarczej – zmiana stawki i kwoty pomniejszającej od 1.10.2019

Renata Majewska
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za wrzesień (lub III kwartał 2019), przedsiębiorcy zastosują już nową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

To skutek wejścia w życie ustawy z 30.08.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja), która zmienia m.in. najniższą stawkę w skali podatkowej i kwoty wolne od podatku dochodowego (nową skalę i wysokość kwot wolnych podajemy na s. 18).


Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Anna Koleśnik
Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.


CIT i PIT

Najem kilku lokali – jakie źródło przychodów

Aleksander Woźniak
Profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, prowadzony na własny rachunek i własne ryzyko, jest działalnością gospodarczą w zakresie najmu lokali.

Tak orzekł NSA w wyroku z 15.01.2019 (II FSK 14/17). Skarżąca wspólnie z mężem miała kilka lokali, które wynajmowała na cele mieszkalne. Planowała zwiększenie ich liczby. Obsługę najmu miała prowadzić firma zajmująca się zarządzaniem lokalami mieszkalnymi. Podatniczka uważała, że nie stoi to na przeszkodzie w traktowaniu najmu jako prywatnego i opodatkowaniu przychodu z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Organ podatkowy był innego zdania – uznał, że podatniczka uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.


CIT i PIT

Czy korepetytor rozlicza PIT jak przedsiębiorca

Aleksander Woźniak
Sporadyczne udzielanie korepetycji to nie działalność gospodarcza, tylko wykonywana osobiście.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.02.2019 (II FSK 527/17). Zapadł on w sprawie kobiety, która uzyskiwała przychody z osobistego udzielania korepetycji językowych w swoim domu lub w mieszkaniu ucznia. Nie prowadziła szkoły językowej, nie zatrudniała lektorów.


CIT i PIT

Zakup wyposażenia i innych składników majątku firmy z dotacji Funduszu Pracy

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca świadczy usługi doradcze. Wcześniej, będąc osobą bezrobotną, dostał z urzędu pracy dotację na podjęcie działalności gospodarczej (indywidualnej) – w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie (...)”, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dotacja została przyznana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca kupił za nią wyposażenie biura oraz środki trwałe (profesjonalny laptop za 5000 zł) i wnip (licencja na oprogramowanie za 7000 zł).
Czy zakupy te może zaliczyć w pkpir do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?

Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak. Natomiast w odniesieniu do innych składników majątku odpowiedź zależy od tego, czy przedsiębiorca zaliczył je do środków trwałych lub wnip.

Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia pkpir wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami updof do środków trwałych. Natomiast środki trwałe to środki trwałe w rozumieniu przepisów updof (§ 3 pkt 8).


CIT i PIT

Koszty wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Marek Barowicz
Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT.
Czy poniesione w związku z tym wydatki (opłata administracyjna, koszty usługi doradczej) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 14b § 1 Op dyrektor KIS, na wniosek zainteresowanego, złożony na formularzu:

 • ORD-IN – gdy z wnioskiem występuje jeden zainteresowany,
 • ORD-WS – w razie wystąpienia z wnioskiem wspólnym dwóch lub więcej zainteresowanych (wniosek taki składa zainteresowany wskazany przez pozostałych jako strona postępowania).

CIT i PIT

Dochody z udziału w spółce cichej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna chce wnieść wkład pieniężny do spółki cichej.
Jak będą opodatkowane PIT przychody z udziału w zyskach tej spółki? Czy przedsiębiorca firmujący tę działalność uzyska przychód do opodatkowania w związku z wniesieniem wkładu?

W myśl art. 8 ust. 1 updof przychody podatnika z udziału we wspólnym przedsięwzięciu określa się proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału). Przy braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....