Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

[1] Wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, dalej ustawa z 30.08.2019 r.

Zmiany[1] mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Obniżenie najniższej stawki

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obniżka stawki dotyczy wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego (którego stawka nadal wynosi 19%) ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

W rocznym rozliczeniu podatku za cały 2019 r. stosowana będzie zmieniona skala podatkowa, ze stawką 17,75% (co jest wynikiem obowiązywania w trakcie 2019 r. zarówno stawki 18%, jak i 17% – tej drugiej od października do końca grudnia). Natomiast począwszy od 1.01.2020 r., w skali podatkowej uwzględniona będzie najniższa stawka w wysokości 17%.

Wskutek obniżenia stawki zmienia się także kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa za 2019 r. (po zmianach)

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa za 2020 r. i lata następne

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zmieniona kwota zmniejszająca podatek za 2019 r.

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1420 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 548,30 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. i lata następne

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1360 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 525,12 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł): 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Zaliczki na PIT potrącane przez pracodawców

Przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. pracodawcy stosują:

 • nową stawkę 17%, przy czym na wniosek podatnika płatnik przyjmuje stawkę 17,75% (ma to zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym),
 • nową kwotę zmniejszającą podatek – w wysokości 525,12 zł rocznie (czyli 43,76 zł miesięcznie).

Tak jak dotychczas, kwotę zmniejszającą podatek stosuje się wyłącznie u podatników, którzy złożyli PIT-2 i których dochody roczne nie przekroczą 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu zaliczki na PIT się nie pomniejsza (art. 27 ust. 1b pkt 2 updof).

Natomiast od 1.01.2020 r., obliczając zaliczki na PIT, pracodawca będzie uwzględniać 3 zmiany:

[2] Odpowiada ona kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (525,12 : 17%).

 • obniżenie stawki podatkowej do 17%,
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 525,12 zł[2]  rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie,
 • zmianę sposobu obliczania zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany w danym zakładzie pracy (licząc od początku roku podatkowego) przekroczy 85 528 zł (tj. górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej).

Obecnie do całości dochodu za ten miesiąc zastosowanie ma najniższa stawka skali podatkowej (do 30.09.2019 r. – 18%, a od 1.10.2019 r. – 17%).

Natomiast od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczać zaliczkę według dwóch stawek:

 • 17% – od tej części dochodu, która nie przekroczy 85 528 zł,
 • 32% – od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Oznacza to, że od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczał zaliczki:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) nie przekroczy 85 528 zł – według stawki 17%,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczy 85 528 zł, i według stawki 32% od nadwyżki,
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 32%.

[3] Wynikająca z art. 1 pkt 5 ustawy z 30.08.2019 r. oraz art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126, dalej ustawa z 4.10.2018 r.). Tiret pierwsze w art. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy zostanie 1.01.2020 r. uchylone na mocy art. 2 ustawy z 30.08.2019 r.

Zmiana ta[3] (w art. 32 ust. 1 updof) wyeliminuje jedną z przyczyn powstawania niedopłaty podatku w trakcie roku podatkowego, co pozwoli podatnikom uniknąć wysokiej dopłaty w rozliczeniu rocznym. Odczują ją również podatnicy i pracodawcy, którzy przesuwali na początek kolejnego roku wypłatę dużych kwot za miniony rok, aby odroczyć (nawet o rok, aż do upływu terminu rocznego rozliczenia się z PIT) obowiązek uiszczenia od tych kwot podatku według stawki 32%. Po wejściu zmiany w życie odsunięcie w czasie zapłaty podatku już nie będzie możliwe.

Od 1.01.2020 r. pracodawca będzie też szybciej uwzględniać pisemny wniosek (oświadczenie) podatnika o niepomniejszanie pobieranych zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 43,76 zł (składany na podstawie art. 32 ust. 1e updof). Oświadczenie to składają podatnicy, którzy przewidują, że ich roczne dochody przekroczą 85 528 zł i którzy chcą uniknąć powstania niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym. Płatnik powinien wówczas pobierać zaliczki bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (nawet gdyby dochód pracownika u danego pracodawcy nie przekroczył jeszcze 85 528 zł).

[4] Zmiana wynika z art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z 4.10.2018 r.

W 2020 r. pracodawca będzie uwzględniać to oświadczenie, począwszy od miesiąca, w którym je otrzyma (chyba że w miesiącu otrzymania nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia –wówczas zrobi to od następnego miesiąca)[4]. Do końca 2019 r. może to uczynić dopiero od następnego miesiąca, co często było przyczyną powstawania u podatnika niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Obniżenie najniższej stawki podatkowej wpłynie również – od 1.01.2020 r. – na obowiązki pracodawcy, któremu podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza rozliczyć się łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a jego przewidywane dochody za rok podatkowy:

 • nie przekroczą 85 528 zł i odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% i będzie je dodatkowo (czyli w sumie podwójnie) pomniejszać za każdy miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 43,76 zł miesięcznie),
 • przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% (bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Tak jak do tej pory, pracodawca będzie pobierać zaliczki według tych zasad (art. 32 ust. 1a updof), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie (art. 32 ust. 1b updof).

Zaliczki od dochodów z umów cywilnoprawnych

Obniżenie stawki podatkowej wpływa także na obowiązki płatników wypłacających wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło). Obliczając zaliczkę na PIT, płatnik stosuje najniższą stawkę określoną w skali podatkowej (art. 41 ust. 1 updof).

To oznacza, że już od 1.10.2019 r. uwzględnia on stawkę 17%. Przy tym, obliczając zaliczki od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. – na wniosek podatnika – stosuje stawkę 17,75% zamiast 17% (co ma zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym).

Nie zmienia się zasada, że płatnik wypłacający wynagrodzenia z ww. tytułów nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek. Przychód pomniejsza jedynie o zryczałtowane miesięczne koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% lub 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 updof lub kwotowe w nowej wysokości 250 zł, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 updof) oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 41 ust. 1 updof).

Nadal nie ma obowiązku poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Drobne zlecenia do 200 zł

[5] Art. 7 ust. 1 ustawy z 30.08.2019 r.

[6] Odpowiada to kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (548,30 zł : 17,75%).

[7] Art. 6 ust. 3 ustawy z 30.08.2019 r.

Obniżka stawki – z 18% do 17% – dotyczy też zryczałtowanego podatku dochodowego od tzw. drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność (o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 updof) nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Podatek ten jest pobierany u źródła, a przychodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Obniżona stawka 17% ma zastosowanie już do przychodów uzyskanych od 1.10.2019 r.[5]

Zaliczki na PIT wpłacane przez przedsiębiorców

Od 1.10.2019 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i płacące podatek według skali stosują przy obliczaniu zaliczek na PIT:

 • zmienioną skalę podatkową na 2019 r., uwzględniającą najniższą stawkę 17,75%,
 • kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł[6].

Zmiana dotyczy zaliczek obliczanych od 1.10.2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę za wrzesień lub III kwartał 2019 r.[7]

Identycznie postępują podatnicy, którzy obliczają zaliczki tak samo, jak przedsiębiorcy (np. osiągający dochody z najmu/dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Inaczej rozliczają się z PIT podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (art. 43 ust. 1 updof). Płacą oni zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji naczelnika US. Wpłacając je za miesiące od października do grudnia 2019 r., mogą pomniejszać je o kwotę odpowiadającą 5,5% zaliczki miesięcznej, wynikającej z decyzji. Ma to zapobiec powstaniu nadpłaty podatku. W przeciwnym razie, gdyby podatnik wpłacił za te 3 mies. zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji (czyli z zastosowaniem stawki 18%), powstałaby u niego nadpłata, którą odzyskałby dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego za 2019 r.

[8] Po obniżeniu stawki podatku odpowiada to dochodowi 3089 zł (525,12 : 17%).

Od 2020 r. przedsiębiorcy obliczający zaliczki na PIT według nowej skali podatkowej (uwzględniającej 17% stawkę) stosować będą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł[8].

Zwrot gotówkowy przy uldze B+R

Obniżenie stawki PIT powoduje, że maleje wysokość zwrotu gotówkowego przewidzianego dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową (w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 updof). Zwrot ten (art. 26ea ust. 1 pkt 1 updof) przysługuje podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującej za ten rok ulgi na działalność badawczo-rozwojową (odliczenia „kosztów kwalifikowanych”).

Zwrot wykazany w zeznaniu za 2019 r. wyniesie 17,75% nieodliczonej kwoty ulgi. Natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1.01.2020 r. będzie przysługiwać w wysokości 17% nieodliczonej kwoty ulgi.

Bez zmian pozostaje wysokość zwrotu przysługującego podatnikom opodatkowanym według stawki liniowej (19% nieodliczonej kwoty ulgi).

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Ponad 2-krotnie wzrosły miesięczne koszty uzyskania przychodów z pracy (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych: stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej). Powoduje to odpowiedni wzrost kosztów rocznych.

Pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą od 1.10.2019 r.:

 • 250 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 300 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

W identycznej wysokości będą one obowiązywać w 2020 r.

Różnica dotyczy natomiast kosztów rocznych. Wyższe koszty za ostatnie 3 mies. 2019 r. (3 × 250 zł oraz 3 × 300 zł) powodują, że przy obliczaniu PIT za 2019 r. roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 1751,25 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2626,54 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2151,54 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 3226,92 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Natomiast w 2020 r. i latach następnych roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 3000 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 4500 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 3600 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 5400 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.
Koszty pracownicze (w zł)
Okres do 30.09.2019 r. za 2019 r. od 1.01.2020 r.
Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi) 111,25 250
od 1.10.2019
do 31.12.2019
250
Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 139,06 300
od 1.10.2019
do 31.12.2019
300
Roczne (jednoetatowcy, miejscowi) 1335,00 1751,25 3000
Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 1668,72 2151,54 3600
Roczne (wieloetatowcy, miejscowi) 2002,05 2626,54 4500
Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 2502,56 3226,92 5400

Automatycznie wzrosły też koszty stosowane do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 updof), tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Odpowiadają one podstawowym kosztom uzyskania przychodów z pracy, czyli 250 zł miesięcznie, oraz rocznie:

 • za 2019 r. – maksymalnie 1751,25 zł, a jeśli przychody uzyskiwane są od kilku podmiotów albo od jednego, ale w ramach kilku stosunków prawnych – 2626,54 zł,
 • od 2020 r. – odpowiednio maksymalnie 3000 zł oraz 4500 zł.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

CIT i PIT

Wybór liniowego PIT pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia

Kto wybrał podatek liniowy, nie może rozliczyć się razem z małżonkiem, nawet jeśli zawiesił działalność gospodarczą.

Potwierdzają to orzeczenia sądów administracyjnych.

CIT i PIT

Sprzedaż kryptowaluty otrzymanej jako zapłata za sprzedane towary – jaki koszt uzyskania

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) za wykonaną usługę otrzymał zapłatę w kryptowalucie.
Czy wartość usługi lub otrzymanej waluty wirtualnej stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia?

W myśl art. 30b ust. 1a updof opodatkowaniu (stawką 19%) podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, tj. osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu obrotu kryptowalutami a kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 30b ust. 1b).

CIT i PIT

Nieodpłatnie otrzymane testery przekazane klientom – czy są przychodem

Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży kosmetyków. Ich producenci przekazują jej testery produktów. Nie są one przeznaczone na sprzedaż, lecz mają służyć zaprezentowaniu właściwości oferowanych towarów klientom salonów, do których sprzedaje je spółka. Wspólnie ze sprzedawcami detalicznymi (właścicielami salonów) organizuje ona różne akcje promocyjne z wykorzystaniem testerów. Przekazuje je kontrahentom niezależnie od ilości bądź wartości zamówionego towaru.
Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie testerów jest dla spółki przychodem podatkowym? Czy z racji wydania ich kontrahentom powstaje taki przychód?
CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2021

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł (w ramach tzw. procedury WHT refund), przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) a potem do końca czerwca i grudnia 2020 (dla podatników CIT i PIT).

CIT

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

CIT i PIT

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej – czy jest opodatkowane CIT

Spółka z o.o. otrzymała w 2020 dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1.07.2019 do 31.12.2019. Stanowi ono pomoc de minimis, ma charakter nieodpłatny i bezzwrotny.
Czy pomoc ta podlega CIT, czy też jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop albo art. 17 ust. 1 pkt 47 updop?

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 14 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych bądź międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów (u podatników PIT świadczenia te stanowią przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 updof).

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

PIT, CIT, VAT

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021

Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2020 nie przekroczy 9 031 000 zł, skorzystają w 2021 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 418 000 zł.

Wzrost limitów wynika w tym wypadku ze zwyżki średniego kursu euro, ale już w przypadku podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest efektem podniesienia ustawowych progów uprawniających do rozliczania się w tej formie i do kwartalnych wpłat podatku.

Podatek dochodowy

Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów

W razie wystąpienia ryzyka nieotrzymania zapłaty od dłużnika obowiązkiem wierzyciela jest utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego w celu „czasowego” urealnienia wyniku finansowego. Artykuł przedstawia zasady uznawania takich odpisów za koszty uzyskania przychodów oraz sposoby dalszych rozliczeń podatkowych związanych z różnymi „scenariuszami” postępowania z wierzytelnością.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w uor, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie przychodu ze zbycia przedsiębiorstwa

Jak ustalić przychód w przypadku sprzedaży przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą prawa majątkowe (licencje oraz know-how)?
Czy w takiej sytuacji uzyskany przychód należy częściowo zakwalifikować do zysków kapitałowych?
Temat miesiąca

Likwidacja działalności – konsekwencje w PIT i CIT

Zanim ustanie byt prawny likwidowanego przedsiębiorcy, musi on dopełnić wielu formalności wobec fiskusa i rozliczyć się z podatku dochodowego.

Obowiązki w zakresie PIT i CIT związane z zakończeniem działalności gospodarczej są uzależnione od formy opodatkowania podatkiem dochodowym i od rodzaju prowadzonej ewidencji.

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

PIT

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

PIT

Działalność indywidualna i w spółce komandytowej a prawo do zryczałtowanego opodatkowania

Uzyskiwanie przychodów ze spółki osobowej (komandytowej) nie wyklucza możliwości opodatkowania dochodów lekarza z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 30.07.2020 (II FSK 3407/18). Spór dotyczył wykładni art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd – co należy rozumieć przez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w art. 23 uzpd. Organy podatkowe i WSA przyjęły, że jeżeli podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej i tym samym może uzyskiwać przychody z udziału w tej spółce, jest to równoznaczne z prowadzeniem przez niego innej działalności gospodarczej. A to wyklucza opodatkowanie indywidualnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (lekarskiej) w formie karty podatkowej.

Ceny transefowe

Korekta cen transferowych

Podatkowe skutki korekt cen transferowych, dokonywanych przez podmioty powiązane, budzą wiele wątpliwości. Celem artykułu jest przyjrzenie się dotychczasowej praktyce organów podatkowych w tym zakresie, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT.

Zaostrzenie regulacji prawnych i nowe obowiązki sprawozdawcze zmuszają podatników do bardziej wnikliwego przyjrzenia się transakcjom zawieranym z podmiotami powiązanymi. Z uwagi na zmienne warunki rynkowe oraz brak porównywalnych danych rynkowy charakter transakcji niejednokrotnie trudno jest oceniać na bieżąco. Ocena, czy stosowane w relacjach między podmiotami powiązanymi ceny odpowiadały cenom rynkowym, jest zatem często dokonywana ex post (po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....