Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

[1] Wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, dalej ustawa z 30.08.2019 r.

Zmiany[1] mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Obniżenie najniższej stawki

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obniżka stawki dotyczy wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego (którego stawka nadal wynosi 19%) ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

W rocznym rozliczeniu podatku za cały 2019 r. stosowana będzie zmieniona skala podatkowa, ze stawką 17,75% (co jest wynikiem obowiązywania w trakcie 2019 r. zarówno stawki 18%, jak i 17% – tej drugiej od października do końca grudnia). Natomiast począwszy od 1.01.2020 r., w skali podatkowej uwzględniona będzie najniższa stawka w wysokości 17%.

Wskutek obniżenia stawki zmienia się także kwota zmniejszająca podatek, odliczana w zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa za 2019 r. (po zmianach)

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa za 2020 r. i lata następne

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zmieniona kwota zmniejszająca podatek za 2019 r.

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1420 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 548,30 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. i lata następne

Dla podstawy obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1360 zł
powyżej 8000 zł do 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł
powyżej 13 000 zł do 85 528 zł 525,12 zł
powyżej 85 528 zł do 127 000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł): 41 472 zł
powyżej 127 000 zł 0 zł

Zaliczki na PIT potrącane przez pracodawców

Przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. pracodawcy stosują:

 • nową stawkę 17%, przy czym na wniosek podatnika płatnik przyjmuje stawkę 17,75% (ma to zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym),
 • nową kwotę zmniejszającą podatek – w wysokości 525,12 zł rocznie (czyli 43,76 zł miesięcznie).

Tak jak dotychczas, kwotę zmniejszającą podatek stosuje się wyłącznie u podatników, którzy złożyli PIT-2 i których dochody roczne nie przekroczą 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu zaliczki na PIT się nie pomniejsza (art. 27 ust. 1b pkt 2 updof).

Natomiast od 1.01.2020 r., obliczając zaliczki na PIT, pracodawca będzie uwzględniać 3 zmiany:

[2] Odpowiada ona kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (525,12 : 17%).

 • obniżenie stawki podatkowej do 17%,
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 525,12 zł[2]  rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie,
 • zmianę sposobu obliczania zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany w danym zakładzie pracy (licząc od początku roku podatkowego) przekroczy 85 528 zł (tj. górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej).

Obecnie do całości dochodu za ten miesiąc zastosowanie ma najniższa stawka skali podatkowej (do 30.09.2019 r. – 18%, a od 1.10.2019 r. – 17%).

Natomiast od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczać zaliczkę według dwóch stawek:

 • 17% – od tej części dochodu, która nie przekroczy 85 528 zł,
 • 32% – od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Oznacza to, że od 1.01.2020 r. pracodawca będzie obliczał zaliczki:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) nie przekroczy 85 528 zł – według stawki 17%,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczy 85 528 zł, i według stawki 32% od nadwyżki,
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany u niego (licząc od początku roku) przekroczy 85 528 zł – według stawki 32%.

[3] Wynikająca z art. 1 pkt 5 ustawy z 30.08.2019 r. oraz art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126, dalej ustawa z 4.10.2018 r.). Tiret pierwsze w art. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy zostanie 1.01.2020 r. uchylone na mocy art. 2 ustawy z 30.08.2019 r.

Zmiana ta[3] (w art. 32 ust. 1 updof) wyeliminuje jedną z przyczyn powstawania niedopłaty podatku w trakcie roku podatkowego, co pozwoli podatnikom uniknąć wysokiej dopłaty w rozliczeniu rocznym. Odczują ją również podatnicy i pracodawcy, którzy przesuwali na początek kolejnego roku wypłatę dużych kwot za miniony rok, aby odroczyć (nawet o rok, aż do upływu terminu rocznego rozliczenia się z PIT) obowiązek uiszczenia od tych kwot podatku według stawki 32%. Po wejściu zmiany w życie odsunięcie w czasie zapłaty podatku już nie będzie możliwe.

Od 1.01.2020 r. pracodawca będzie też szybciej uwzględniać pisemny wniosek (oświadczenie) podatnika o niepomniejszanie pobieranych zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 43,76 zł (składany na podstawie art. 32 ust. 1e updof). Oświadczenie to składają podatnicy, którzy przewidują, że ich roczne dochody przekroczą 85 528 zł i którzy chcą uniknąć powstania niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym. Płatnik powinien wówczas pobierać zaliczki bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (nawet gdyby dochód pracownika u danego pracodawcy nie przekroczył jeszcze 85 528 zł).

[4] Zmiana wynika z art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z 4.10.2018 r.

W 2020 r. pracodawca będzie uwzględniać to oświadczenie, począwszy od miesiąca, w którym je otrzyma (chyba że w miesiącu otrzymania nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia –wówczas zrobi to od następnego miesiąca)[4]. Do końca 2019 r. może to uczynić dopiero od następnego miesiąca, co często było przyczyną powstawania u podatnika niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Obniżenie najniższej stawki podatkowej wpłynie również – od 1.01.2020 r. – na obowiązki pracodawcy, któremu podatnik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza rozliczyć się łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a jego przewidywane dochody za rok podatkowy:

 • nie przekroczą 85 528 zł i odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% i będzie je dodatkowo (czyli w sumie podwójnie) pomniejszać za każdy miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 43,76 zł miesięcznie),
 • przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali – wówczas pracodawca będzie obliczał zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego według stawki 17% (bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Tak jak do tej pory, pracodawca będzie pobierać zaliczki według tych zasad (art. 32 ust. 1a updof), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie (art. 32 ust. 1b updof).

Zaliczki od dochodów z umów cywilnoprawnych

Obniżenie stawki podatkowej wpływa także na obowiązki płatników wypłacających wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło). Obliczając zaliczkę na PIT, płatnik stosuje najniższą stawkę określoną w skali podatkowej (art. 41 ust. 1 updof).

To oznacza, że już od 1.10.2019 r. uwzględnia on stawkę 17%. Przy tym, obliczając zaliczki od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019 r. – na wniosek podatnika – stosuje stawkę 17,75% zamiast 17% (co ma zapobiegać powstaniu niedopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym).

Nie zmienia się zasada, że płatnik wypłacający wynagrodzenia z ww. tytułów nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek. Przychód pomniejsza jedynie o zryczałtowane miesięczne koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% lub 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 updof lub kwotowe w nowej wysokości 250 zł, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 updof) oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 41 ust. 1 updof).

Nadal nie ma obowiązku poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 (w tym z tytułu umów zlecenia i o dzieło), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Drobne zlecenia do 200 zł

[5] Art. 7 ust. 1 ustawy z 30.08.2019 r.

[6] Odpowiada to kwocie dochodu wolnego od podatku w wysokości 3089 zł (548,30 zł : 17,75%).

[7] Art. 6 ust. 3 ustawy z 30.08.2019 r.

Obniżka stawki – z 18% do 17% – dotyczy też zryczałtowanego podatku dochodowego od tzw. drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność (o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 updof) nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Podatek ten jest pobierany u źródła, a przychodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Obniżona stawka 17% ma zastosowanie już do przychodów uzyskanych od 1.10.2019 r.[5]

Zaliczki na PIT wpłacane przez przedsiębiorców

Od 1.10.2019 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i płacące podatek według skali stosują przy obliczaniu zaliczek na PIT:

 • zmienioną skalę podatkową na 2019 r., uwzględniającą najniższą stawkę 17,75%,
 • kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł[6].

Zmiana dotyczy zaliczek obliczanych od 1.10.2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę za wrzesień lub III kwartał 2019 r.[7]

Identycznie postępują podatnicy, którzy obliczają zaliczki tak samo, jak przedsiębiorcy (np. osiągający dochody z najmu/dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Inaczej rozliczają się z PIT podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (art. 43 ust. 1 updof). Płacą oni zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji naczelnika US. Wpłacając je za miesiące od października do grudnia 2019 r., mogą pomniejszać je o kwotę odpowiadającą 5,5% zaliczki miesięcznej, wynikającej z decyzji. Ma to zapobiec powstaniu nadpłaty podatku. W przeciwnym razie, gdyby podatnik wpłacił za te 3 mies. zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji (czyli z zastosowaniem stawki 18%), powstałaby u niego nadpłata, którą odzyskałby dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego za 2019 r.

[8] Po obniżeniu stawki podatku odpowiada to dochodowi 3089 zł (525,12 : 17%).

Od 2020 r. przedsiębiorcy obliczający zaliczki na PIT według nowej skali podatkowej (uwzględniającej 17% stawkę) stosować będą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł[8].

Zwrot gotówkowy przy uldze B+R

Obniżenie stawki PIT powoduje, że maleje wysokość zwrotu gotówkowego przewidzianego dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową (w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 updof). Zwrot ten (art. 26ea ust. 1 pkt 1 updof) przysługuje podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującej za ten rok ulgi na działalność badawczo-rozwojową (odliczenia „kosztów kwalifikowanych”).

Zwrot wykazany w zeznaniu za 2019 r. wyniesie 17,75% nieodliczonej kwoty ulgi. Natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1.01.2020 r. będzie przysługiwać w wysokości 17% nieodliczonej kwoty ulgi.

Bez zmian pozostaje wysokość zwrotu przysługującego podatnikom opodatkowanym według stawki liniowej (19% nieodliczonej kwoty ulgi).

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Ponad 2-krotnie wzrosły miesięczne koszty uzyskania przychodów z pracy (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych: stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej). Powoduje to odpowiedni wzrost kosztów rocznych.

Pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą od 1.10.2019 r.:

 • 250 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 300 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

W identycznej wysokości będą one obowiązywać w 2020 r.

Różnica dotyczy natomiast kosztów rocznych. Wyższe koszty za ostatnie 3 mies. 2019 r. (3 × 250 zł oraz 3 × 300 zł) powodują, że przy obliczaniu PIT za 2019 r. roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 1751,25 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2626,54 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 2151,54 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 3226,92 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Natomiast w 2020 r. i latach następnych roczne koszty pracownicze wyniosą łącznie nie więcej niż:

 • 3000 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 4500 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),
 • 3600 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę,
 • 5400 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.
Koszty pracownicze (w zł)
Okres do 30.09.2019 r. za 2019 r. od 1.01.2020 r.
Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi) 111,25 250
od 1.10.2019
do 31.12.2019
250
Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 139,06 300
od 1.10.2019
do 31.12.2019
300
Roczne (jednoetatowcy, miejscowi) 1335,00 1751,25 3000
Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 1668,72 2151,54 3600
Roczne (wieloetatowcy, miejscowi) 2002,05 2626,54 4500
Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 2502,56 3226,92 5400

Automatycznie wzrosły też koszty stosowane do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 updof), tj. z tytułu:

 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Odpowiadają one podstawowym kosztom uzyskania przychodów z pracy, czyli 250 zł miesięcznie, oraz rocznie:

 • za 2019 r. – maksymalnie 1751,25 zł, a jeśli przychody uzyskiwane są od kilku podmiotów albo od jednego, ale w ramach kilku stosunków prawnych – 2626,54 zł,
 • od 2020 r. – odpowiednio maksymalnie 3000 zł oraz 4500 zł.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami MF – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) i do końca czerwca 2020 (dla podatników CIT i PIT).


CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów po unieważnieniu umowy

Krzysztof Hałub
Zarówno unieważnienie umowy sprzedaży z mocą wsteczną, jak i jej rozwiązanie z momentem zawarcia porozumienia stron, spowodowane problemami finansowymi kontrahenta i zaleganiem przez niego z zapłatą całej ceny, pozwala na bieżącą korektę przychodów (u sprzedawcy) i kosztów (u kupującego).

Potwierdzają to interpretacje KIS z 25.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.140.2020.4.MZA) i 19.03.2020 (0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG).


CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Aleksander Woźniak
Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:


CIT i PIT

Hodowla kotów rasowych jako działalność rolnicza

Krzysztof Hałub
Czy dochód z hodowli kotów rasowych we własnym gospodarstwie rolnym jest dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej podlegającym PIT?

Nie. Z art. 2 ust. 1 pkt 1 updof wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.


CIT i PIT

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola finansowane dotacją objęte PIT

Aleksander Woźniak
Przychody dyrektora prowadzącego niepubliczne przedszkole są przychodami z działalności gospodarczej.

Spór dotyczył sposobu opodatkowania PIT wynagrodzenia finansowanego z dotacji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pobieranego z racji pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, będącego jednocześnie organem prowadzącym dla tego przedszkola.


Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej – jednak bez PIT

Anna Koleśnik
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej (niebędącym jej pracownikami) koszty poniesione przez nich z tytułu przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach rady, odbywających się poza miejscem zamieszkania tych osób (w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, lub poza nią). Zwrot następuje na podstawie przedłożonych przez członków rady rachunków, biletów, faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.
Czy jako płatnik PIT spółka może stosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof dla zwrotu kosztów podróży służbowych?

Co do zasady zwrot kosztów podróży (przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia) członkom rady nadzorczej (RN) stanowi dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 updof, objęty PIT. Spółka jako płatnik może jednak zastosować zwolnienie od PIT, wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof – jeżeli przychód ten nie przekracza limitów określonych w rozporządzeniu MPiPS z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 poz. 167).


Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

Monika Król-Stępień
W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


CIT i PIT

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” trzeba złożyć przy pierwszym przelewie

Anna Koleśnik
Od 1.07.2020 nie będzie już wątpliwości, że wystarczy jednokrotne zawiadomienie US o przelewie na rachunek spoza tzw. białej listy. Pojawił się jednak warunek, by było ono złożone przy pierwszym przelewie.

Zawiadomienie (ZAW-NR) pozwala zachować wydatek w kosztach uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek (bankowy lub w skok) spoza wykazu podatników VAT (biała lista). Umożliwia też uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w VAT.


Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Aleksander Woźniak
Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.


CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Anna Koleśnik
Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

Aleksander Woźniak
„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Czynsz z dzierżawy logotypu opodatkowany 8,5% ryczałtem

Aleksander Woźniak
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zawarła ze spółką z Irlandii umowę dzierżawy praw do logotypów. Umowa reguluje zasady ich wykorzystywania przez spółkę, w tym upoważnia do czerpania pożytków cywilnych w postaci czynszu poddzierżawy.
Czy skoro umowa nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej, możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych z niej przychodów (z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

Dowody księgowe

Zdigitalizowane faktury są podstawą do wykazania kosztów podatkowych

Anna Koleśnik
Zeskanowanie papierowych faktur i zapisanie ich na serwerach w formie cyfrowej, a następnie zniszczenie papierowych egzemplarzy nie pozbawia prawa do zaliczenia kosztów udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. 

Tak wynika z interpretacji KIS z 20.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG).


Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Krzysztof Hałub
Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.

CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).


Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Krzysztof Hałub
Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....