Zmiany w PCC od 1.01.2019 r.

Aleksander Woźniak
Wchodzące w życie z nowym rokiem dwie nowelizacje wprowadzają zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w tym od 1.01.2019 r. – w zakresie stawki PCC i kwoty wolnej, a od 1.07.2019 r. – w zakresie składania deklaracji oraz terminu zapłaty podatku.

Nie dotyczą one wszystkich podatników PCC, lecz: pożyczkobiorców, przechowawców (przy umowie depozytu nieprawidłowego) oraz podatników dokonujących w trakcie miesiąca licznych zakupów opodatkowanych PCC.

Zmiany wynikają z dwóch ustaw nowelizujących:

  • z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159),
  • z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244).

Wyświetlono 13% treści artykułu

Więcej na temat: „PCC”
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Mniejszy podatek od umowy pożyczki

Krzysztof Hałub
Od 1.01.2019 obowiązuje nowa, niższa stawka PCC dla umów pożyczek. Jednocześnie zmniejszono kwotę wolną od podatku dla pożyczek zawieranych między osobami spoza I grupy podatkowej.

Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159).

Pierwsza dotyczy nie tylko pożyczkobiorców, ale i przechowawców (przy umowie depozytu nieprawidłowego). Stawka PCC od umów pożyczki lub depozytu nieprawidłowego została obniżona z 2% do 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC). Nowa stawka ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych po 31.12.2018.


Rozporządzenie

Obrót wirtualną walutą bez PCC

MF zaniechał poboru PCC od umów sprzedaży lub zamiany, których przedmiotem są waluty wirtualne.

Podatki

Opodatkowanie PCC czynności ustanowienia hipoteki

Piotr Kaim
Czynność prawna ustanowienia hipoteki jest objęta PCC. Na skutek mało precyzyjnych przepisów ustanawiający ten rodzaj zabezpieczenia mogą się zetknąć z dwiema wątpliwościami interpretacyjnymi, utrudniającymi ustalenie ich obowiązków. Pierwsza dotyczy sposobu obliczania podatku przy tzw. hipotece łącznej, kiedy zabezpieczenie hipoteczne obejmuje co najmniej 2 nieruchomości; druga – poważniejsza – rozgraniczenia przypadków, w których stosuje się stawkę procentową (0,1% zabezpieczonej wierzytelności) i kwotową (19 zł).

Hipoteka jest prawem na rzeczy cudzej, ustanawianym w celu zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej ustanawia się ją na nieruchomości lub prawie majątkowym dłużnika, choć zdarza się, że jego zobowiązanie jest zabezpieczane za pomocą hipoteki na majątku osoby trzeciej.


PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy faktoringu

Marcin Szymankiewicz
Czy zawieranie umów faktoringu podlega PCC?

Nie. W art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC wymieniono zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych opodatkowanych PCC (patrz ramka na następnej stronie). Tylko i wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie podlegają PCC, co potwierdzono w orzecznictwie (zob. np. wyrok NSA z 15.02.2008, II FSK 1737/06). Umowy nienazwane i umowy o charakterze mieszanym, a także czynności cywilnoprawne niewymienione w art. 1 ustawy o PCC nie są objęte PCC.


Podatki i prawo gospodarcze

Pożyczka od spółki dominującej – PCC czy VAT

Edyta Głębicka
Zagraniczna spółka dominująca zamierza udzielić nam oprocentowanej pożyczki na dofinansowanie działalności.
Czy w związku z tym wystąpi po naszej stronie konieczność zapłaty PCC albo rozliczenia VAT?

PCC

Dokumentowanie poboru podatków przez notariuszy

Tomasz Krywan
Jaki dokument powinien wystawić notariusz na udokumentowanie pobrania PCC i podatku od spadków i darowizn?
Sporządzając akt notarialny, pobiera on taksę notarialną (swoje wynagrodzenie), opłatę za odpisy i nalicza VAT. Dokumentuje to fakturą, jednak nie może na niej wykazać podatku, bo to nie jest usługa ani towar.

Notariusze są płatnikami podatku od:

  • czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ustawy o PCC),
  • spadków i darowizn od dokonanych w formie aktu notarialnego darowizn, umów nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umów nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umów nieodpłatnego ustanowienia użytkowania (zob. art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dalej upsd).

PCC

Zwolnienie od PCC pożyczki między członkami rodziny

Łukasz Chłond
Czy pożyczka od członka rodziny zawsze jest wolna od PCC, czy też jest jakaś kwota, do której pożyczki takie są zwolnione z podatku?

Umowy pożyczki pieniędzy podlegają PCC według stawki 2% od kwoty udzielonej pożyczki. Podatnikiem jest pożyczkobiorca, który ma obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Jednak art. 9 ustawy o PCC przewiduje 2 rodzaje zwolnień dla pożyczek udzielanych między członkami rodziny.

Pierwsze wynika z art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o PCC i obejmuje pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami należącymi do tzw. zerowej grupy podatkowej w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2015 poz. 86 ze zm., dalej upsd). Chodzi tu o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie obejmuje więc np. pożyczki udzielone przez rodziców dzieciom albo przez dziadków wnukom (lub odwrotnie). Nie ma znaczenia kwota pożyczki – może być ona dowolna, nie ma żadnych limitów. Ustawa o PCC wprowadza jednak 2 warunki stosowania tego zwolnienia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:


PCC

Pożyczka między członkami rodziny zawarta przed notariuszem

Grzegorz Gębka
Klient chce zawrzeć z bratem umowę pożyczki środków na działalność gospodarczą.
Czy jeśli zrobi to przed notariuszem, będzie musiał złożyć w US deklarację PCC-3 wraz z dowodem otrzymania środków na rachunek bankowy?

Pożyczki udzielane między członkami najbliższej rodziny (małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbami, rodzeństwem, ojczymem i macochą - w dowolnej konfiguracji) korzystają ze zwolnienia od PCC, niezależnie od kwoty pożyczki. Aby nie płacić podatku, w każdym przypadku konieczne było dotąd złożenie w US deklaracji PCC-3 (przez pożyczkobiorcę) w terminie 14 dni od zawarcia umowy.


PCC

Pożyczka od brata na rozwój przedsiębiorstwa

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność otrzymał od brata pożyczkę w wysokości 100 000 zł, którą przeznaczył na rozwój biznesu.
Na jakim formularzu powinien zadeklarować PCC i kiedy powinien go wpłacić?

Regułą na gruncie ustawy o PCC jest opodatkowanie umowy pożyczki (art. 1 ust. 1pkt 1 lit. b) stawką 2% (art. 7 ust. 1 pkt 4). Przewidziano jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy umowa pożyczki zawierana jest między osobami zaliczonymi do tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha). Podatek tu nie wystąpi - i to niezależnie od wysokości pożyczanej kwoty - o ile łącznie spełnione będą następujące warunki (art. 9 pkt 10 lit. b):


PCC

Umowa depozytu nieprawidłowego a PCC

Grzegorz Gębka
Klient naszego biura zawarł z innym przedsiębiorcą umowę depozytu nieprawidłowego. Na tej podstawie oddał przechowawcy na określony czas środki pieniężne, którymi ten drugi może rozporządzać. W zamian za to uzyska wynagrodzenie za udostępnienie swoich środków.
Czy powinien zapłacić PCC?

Nie. Depozyt nieprawidłowy jest odmianą umowy przechowania, która polega na powierzeniu przechowawcy pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, którymi ten może rozporządzać.


PCC

Pożyczka udzielona na konto spółki cywilnej

Grzegorz Gębka
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach małżeństwa ustanowił rozdzielność majątkową. Żona pożyczyła mu 20 000 zł, które przelała ze swojego rachunku bankowego na rachunek spółki.
Czy wpływa to na zwolnienie pożyczki z podatku?

Nie. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC każda umowa pożyczki jest opodatkowana. Wyjątek dotyczy pożyczek między członkami rodziny. Pożyczka między małżonkami jest zwolniona z podatku do kwoty 9637 zł (art. 9 pkt 10 lit. c ustawy). Pożyczka może być zwolniona z podatku także powyżej tej kwoty (art. 9 pkt 10 lit. b) przy zachowaniu poniższych warunków:


PCC

PCC przy zawarciu umowy spółki jawnej

Grzegorz Gębka
Nasz klient wraz z 2 osobami zamierza utworzyć spółkę jawną. Każdy z przyszłych wspólników wniesie do niej określony wkład rzeczowy lub pieniężny. W związku z tym wystąpi PCC.
Kto będzie zobowiązany do jego zapłaty: spółka czy wspólnicy?

PCC podlega umowa spółki osobowej. Podstawą opodatkowania jest wartość wnoszonych wkładów (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PCC), natomiast stawka podatku to 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC). Obowiązek zapłaty PCC przy umowie spółki cywilnej ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce, o czym stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o PCC.


PCC

PCC przy sprzedaży nieruchomości

Grzegorz Gębka
Czynny podatnik VAT w ramach ewidencji środków trwałych posiada lokal użytkowy, który zamierza sprzedać. Będzie to sprzedaż zwolniona z VAT.
Czy transakcja będzie obciążona PCC?

Tak. Sprzedaż rzeczy - w tym nieruchomości - podlega PCC na mocy art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o PCC. Jednak w myśl art. 2 pkt 4 tej ustawy podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:


PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych od aportu do spółki kapitałowej

Edward Kosakowski
Wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu), skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, podlega PCC jako zmiana umowy spółki.

Osoby prawne i fizyczne nabywające udziały/akcje w spółkach kapitałowych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport), przy kalkulacji kosztów tych operacji powinny uwzględniać koszty PCC, będące dość istotną pozycją wydatków z tym związanych. Planując tego rodzaju przedsięwzięcia należy więc ustalić, jak wysoki jest ten podatek, co jest podstawą jego obliczenia i kto ponosi jego ciężar.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....