Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Michał Mieszkiełło Radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Paweł Szumowski Radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Piotr Stępień Aplikant radcowski w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1] (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

Komunikacja elektroniczna organów spółek i podejmowanie uchwał na odległość

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, na podstawie nowego art. 15zzzr ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2] (dalej specustawa) posiedzenia organów osób prawnych mogą się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów. Wskazany przepis stanowi samodzielną podstawę do odbywania e-zgromadzeń, jednak ustawodawca postanowił wprowadzić do niektórych ustaw dodatkowe regulacje w tym obszarze.

Zarząd i rada nadzorcza spółek

W Ksh zmieniono przepisy dotyczące funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej (RN) spółki z o.o. oraz akcyjnej. Przepisy te mają zastosowanie również do spółki partnerskiej, jeżeli w jej umowie przewidziano powierzenie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki zarządowi. Ich celem jest umożliwienie tym organom prawidłowej organizacji posiedzeń oraz podejmowania uchwał w sytuacjach kryzysowych, gdy fizyczna obecność członków organów jest niemożliwa lub utrudniona, a także w bieżącej działalności, gdy dla członków dogodniejsze jest uczestnictwo w posiedzeniach przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Zgodnie ze znowelizowanymi art. 208 i art. 371 Ksh w posiedzeniu zarządu spółki z o.o. i akcyjnej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dotychczas ustawa nie przewidywała takiej możliwości. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje dla posiedzeń RN.

Ponadto możliwe jest podejmowanie uchwał zarządu i RN przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-uchwał), chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość podejmowania uchwał w takim trybie (a także w trybie pisemnym), jednak wyłącznie przez RN i tylko w przypadku, gdy umowa albo statut spółki wprowadzały taką zasadę.

Obecnie posiedzenia RN mogą zatem odbywać się, co do zasady, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bądź w trybie pisemnym, o ile tylko umowa lub statut nie wyłączają takiej możliwości. Uchwała RN jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków uczestniczyła w jej podejmowaniu. Umowa lub statut spółki może przewidywać bardziej surowe wymagania dotyczące podejmowania uchwał w tym trybie.

Możliwość podejmowania e-uchwał przez zarząd spółki z o.o. i akcyjnej stanowi istotne novum w prawie spółek. Do uchwał tych stosuje się obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące ich podejmowania i wymaganego kworum. Uchwały zarządu mogą być zatem powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu oraz zapadają one bezwzględną większością głosów.

Nowe przepisy mają zastosowanie, jeśli w umowie albo w statucie nie wyłączono możliwości uczestnictwa w posiedzeniach i podejmowania e-uchwał.

Wyświetlono 12% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - prawo gospodarcze”
Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas epidemii koronawirusa – tarcza antykryzysowa 2.0

18.04.2020 r. weszły w życie kolejne istotne modyfikacje w prawie gospodarczym, wpływające na działalność przedsiębiorców. Przewidziano także dla nich nowe formy wsparcia, w celu utrzymania i kontynuacji działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw zakazów i ograniczeń ustanowionych odrębnymi przepisami, aby przeciwdziałać COVID-19.

Omawiane zmiany wynikają z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej tarcza 2.0).

Koronawirus

Upadłość w czasie pandemii – nowe zasady

Przedsiębiorcy, których kondycja finansowa została zachwiana od 14.03.2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie mają obowiązku składania wniosków o ogłoszenie upadłości w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), nowelizująca ustawę z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, tzw. specustawa).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....