Zmiany w formularzach PIT dla płatników

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 1.01.2020 obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji, informacji i oświadczeń związanych z naliczaniem i poborem PIT za pracobiorców.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie internetowej MF www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/PIT/Dla płatników.

Nowe formularze deklaracji i informacji służą także do rozliczeń przychodów/dochodów za ubiegły rok (uzyskanych od 1.01.2019). Nowe wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A, PIT-3) stosuje się natomiast w stosunku do dochodów/przychodów uzyskanych od 1.01.2020.

Największe przeobrażenie przeszedł PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wystawiany po zakończeniu roku kalendarzowego m.in. pracownikom i zleceniobiorcom. Zmiany w nim (zwłaszcza przebudowana część E i G) są spowodowane głównie nowym zwolnieniem podatkowym „zerowy PIT” (dla pracowników i zleceniobiorców do ukończenia 26. roku życia – art. 21 ust. 1 pkt 148 updof).

Co się zmieniło w PIT-11

Pracodawcy składają tę informację z tytułu wypłacanych przez siebie należności z pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z racji odbywania praktyk absolwenckich, a także świadczeń na rzecz osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof (przychody z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia, o dzieło, z kontraktów menedżerskich i praw majątkowych).

Przedsiębiorcy wykazują w niej również świadczenia stanowiące przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), w stosunku do których nie są płatnikami PIT.

Zmiany wprowadzone w tym formularzu od 2020 są następujące:

 • W części tytułowej i części A „Miejsce i cel składania deklaracji” nowy przypis 2 wyjaśnia sposób postępowania płatnika, który sporządził i przesłał co najmniej dwie informacje (niebędące korektą poprzedniej informacji), wykazujące dochody osoby fizycznej uzyskane w jednym roku kalendarzowym. W kolejnej informacji nie wykazuje on dochodów ujętych we wcześniejszych formularzach, a w nowej poz. 5 części A wpisuje kolejny numer informacji składanej ponownie za tę samą osobę. Gdy sporządzone w tym trybie w trakcie roku kalendarzowego informacje PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do wypełnienia zeznania podatkowego, płatnik nie przesyła już tej informacji po zakończeniu roku.
 • W części B „Dane identyfikacyjne składającego” – w poz. 9 nie podaje się już numer REGON płatnika.
 • W części C „Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika” – usunięto rubrykę dotyczącą poczty podatnika; w przypadku cudzoziemca w miejscu przeznaczonym na PESEL nadal można wpisywać ciąg cyfr „99999999999”.
 • W części E „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki”:
  • w wierszu 1 wykazuje się (jak dotychczas) należności z pracy (z wyjątkiem wiersza 2), jednak od 2020 bez wypłacanych przez zakład pracy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; te zostały przeniesione do ogólnego wiersza 8 „Inne źródła”,
  • w wierszu 2 płatnik wymienia należności z tytułów określonych w wierszu 1 (np. ze stosunku pracy, chałupnictwa) otrzymane (w 2019 wyjątkowo od 1 sierpnia) przez pracowników do ukończenia 26. roku życia, jeśli płatnik pobierał od nich w trakcie roku zaliczki na PIT; w rubryce tej podaje się zatem przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek:

a) w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1.08.2019 do 31.12.2019 będą w całości zwolnione z podatku dochodowego,

b) z powodu przekroczenia limitu zwolnienia (kwoty wykazanej w poz. 86, tj. 35 636,67 zł w 2019), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku (a więc w części przekraczającej limit ulgi „zerowy PIT”),

wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów i zaliczką pobraną przez płatnika; przychody ze stosunku pracy i pokrewnych osiągnięte po ukończeniu 26 lat ujmuje się w wierszu 1,

  • w wierszu 4 płatnik uwzględnia przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4–9 updof, w tym z umowy o dzieło i pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, z wyjątkiem wykazanych w wierszu 5 i 6,
  • w wierszu 5 płatnik wymienia należności z umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 ust. 8 updof, z wyjątkiem ujętych w wierszu 6,
  • w nowym wierszu 6, dotyczącym umów zleceń, wykazuje się dane analogiczne jak w wierszu 2 (czyli przychody zleceniobiorców do ukończenia 26. roku życia, jeśli płatnik pobierał od nich w trakcie roku zaliczki na PIT),
  • w wierszu 7 wykazuje się przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof (wcześniej zajmowały one wiersz 8),
  • tabelę z części E zamyka wiersz 8 „Inne źródła”, w którym oprócz zasiłków ujmuje się: należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych, świadczenia z FP lub z FGŚP, należności z umowy aktywizacyjnej i stypendium określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof w kwocie przekraczającej zwolnienie podatkowe (3800 zł w roku kalendarzowym).

Składki na ubezpieczenia społeczne wykazuje się w PIT-11 następująco:

  • w poz. 69 – zapłacone w roku kalendarzowym ze środków podatnika lub osób z nim współpracujących (w tym zagraniczne), podlegające odliczeniu od dochodu, z wyjątkiem wykazanych w poz. 70,
  • w poz. 70 – zapłacone w roku kalendarzowym ze środków podatnika lub osób z nim współpracujących (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 (z pracy i ze zlecenia osiągnięty do ukończenia 26 lat, ale od którego płatnik pobierał zaliczki na PIT w związku z przekroczeniem limitu kwotowego zwolnienia „zerowy PIT” bądź niezłożeniem przez podatnika oświadczenia o stosowaniu ww. zwolnienia w 2019),
  • w poz. 71 – te, których podstawę wymiaru stanowi przychód objęty zwolnieniem „zerowy PIT”, wykazany w poz. 86 druku.
 • Składki zdrowotne płatnik podaje:
  • w poz. 72 – podlegające odliczeniu od podatku (w tym zagraniczne), z wyjątkiem wykazanych w poz. 73,
  • w poz. 73 – te (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowił przychód wymieniony w wierszach 2 i 6,
  • w poz. 74 – te (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowił przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof wykazany w poz. 86.

Jednocześnie według nowego przypisu 18 w poz. 69, 70, 72 i 73 nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie updof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zgodnie z Op zaniechano poboru podatku, a w przypadku składek zagranicznych – tych, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • W części F „Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku” w dodanej poz. 86 płatnik wpisuje przychody z pracy i ze zlecenia podlegające zwolnieniu „zerowy PIT” – w wysokości do limitu kwotowego zwolnienia, w podziale na przychody ze stosunku pracy i pokrewnych oraz z umowy zlecenia.

Termin przygotowania i wysłania formularzy

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR za 2019 trzeba sporządzić do 31.01.2020.

Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR płatnik wysyła wyłącznie do US w ww. terminie.

Informacje PIT-11 i PIT-R płatnik wysyła:

 • do US do 31.01.2020,
 • podatnikowi do 2.03.2020 (ustawowy termin, który upływa w ostatni dzień lutego 2020, przypada w sobotę).

Jeżeli płatnik wcześniej zakończył działalność, składa wskazane formularze do US (i podatnikowi) do dnia wcześniejszego zaprzestania działalności, a jeżeli w trakcie roku ustał obowiązek poboru zaliczek i podatnik złożył pisemny wniosek o sporządzenie informacji – wtedy płatnik ma na to 14 dni.

Zmiany w pozostałych wzorach

 • Oświadczenia PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – w przypisie 1 zaktualizowano roczną kwotę zmniejszającą podatek (525,12 zamiast 556,02 zł).
 • Deklaracja PIT-4R – w części A „Miejsce i cel składania deklaracji” dodano poz. 7 „Rodzaj korekty”, w której płatnik ma zaznaczyć właściwy kwadrat 1, oznaczający korektę deklaracji z art. 81 Op (z inicjatywy płatnika), bądź kwadrat 2, dotyczący korekty deklaracji składek w trakcie postępowania podatkowego o unikanie opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Op; w części B „Dane identyfikacyjne płatnika” zrezygnowano z podawania numeru REGON; płatnik ujawnia tylko swój NIP.
 • Deklaracja PIT-8AR – wprowadzono zmiany identyczne jak w części A i B PIT-4R.
 • Informacja PIT-R – w części B „Dane identyfikacyjne płatnika” nie podaje się już numeru REGON płatnika.
 • Informacja IFT-1/IFT-1R – w części B1 „Dane identyfikacyjne” nie podaje się już numeru REGON płatnika; w części B2 „Adres siedziby/zamieszkania” nie wykazuje się już poczty płatnika.
 • Informacja PIT-8C – w części B „Dane identyfikacyjne składającego” nie podaje się już jego numeru REGON; w części C „Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika” nie określa się już poczty podatnika.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „PIT za pracownika”
Obowiązki płatnika

Szczepienie przeciwko grypie bez PIT

Firma, która sfinansuje pracownikowi, zleceniobiorcy, menedżerowi lub członkowi rady nadzorczej koszt szczepienia przeciwko grypie, nie musi odprowadzać od tego świadczenia podatku dochodowego.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 2.12.2020 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (DzU poz. 2174), które weszło w życie 8.12.2020.

Temat miesiąca

Święta w firmie – opodatkowanie i oskładkowanie bonusów dla pracowników i zleceniobiorców

W grudniu, przed świętami, pracodawcy często obdarowują pracowników dodatkowymi świadczeniami, finansowanymi z różnych źródeł. Dla zatrudnionych stanowią one przychód, zasadniczo podlegający PIT i składkom ZUS.

Te dodatkowe świadczenia to zazwyczaj premie pieniężne, zapomogi, wsparcie rzeczowe, paczki dla dzieci czy karty upominkowe, finansowane ze środków obrotowych firmy, z zfśs lub z funduszu socjalno-bytowego (u pracodawców z układem zbiorowym pracy).

Wynagrodzenia

Rozliczenie młodego pracownika po przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego z PIT

Firma zatrudnia pracownika w wieku do 26 lat. W listopadzie jego przychód przekroczy limit ulgi dla młodych.
Jak w takim przypadku rozliczyć PIT i składki ZUS?

Art. 21 ust. 1 pkt 148 updof zwalnia z PIT przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (kwalifikowanych jako działalność wykonywania osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jest to tzw. ulga dla młodych („zerowy PIT dla młodych”).

Wynagrodzenia

Pobór zaliczki na PIT, gdy dochód pracownika przekroczył próg podatkowy

Pracownik w listopadzie uzyska dochód przekraczający 85 528 zł. Czy zaliczkę na PIT należy w tym miesiącu pomniejszyć o tzw. kwotę wolną (43,76 zł)?

Pracodawcy (jako płatnicy PIT) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na PIT od osób, które uzyskują u nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, jeśli pracodawca je wypłaca w danym roku kalendarzowym. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą (art. 32):

Interpretacja MF

Kiedy pracownik-twórca korzysta z wyższych kosztów

MF określił, jakie warunki muszą być spełnione, by potraktować wynagrodzenie

Z interpretacji ogólnej z 15.09.2020 (DD3.8201.1.2018) wynika, że niezbędne jest spełnienie trzech przesłanek:

Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że jest to tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), od którego potencjalny pracodawca nie musi jednak pobierać zaliczek na PIT. Co do zasady ma natomiast obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-11. Na podstawie takiej informacji osoba fizyczna powinna wykazać i opodatkować przychód w zeznaniu rocznym.

Temat miesiąca

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ryczałtowy PIT od zlecenia w przypadku wynagrodzenia akordowego

Zawarliśmy z ekspertem umowę zlecenia na ocenę wniosków projektowych. Wynagrodzenie zostało określone stawką akordową w wysokości 40 zł brutto za wniosek. W umowie jest zapis, że ekspert przyjmuje do wykonania czynności polegające na ocenie wniosków w liczbie nieprzekraczającej dwóch wniosków.
Umowa została zawarta na okres krótszy niż miesiąc. Wiemy zatem, że wynagrodzenie wyniesie mniej niż 200 zł.
Czy należy je opodatkować PIT ryczałtowo, czy też ze względu na to, że jest określone akordowo, jest opodatkowane na zasadach ogólnych (niezależnie od zapisu, że ekspert oceni nie więcej niż 2 wnioski)?

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 updof, co do zasady są opodatkowane PIT na zasadach ogólnych. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.

Zasiłki

Nie ma „zerowego PIT” od zasiłku

Spółka zatrudnia pracownika, który ma 25 lat. Nie pobiera od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek. W czerwcu i lipcu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Za część czerwca otrzymał wynagrodzenie za pracę, potem uzyskał prawo – na przełomie czerwca i lipca – do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Jako firma zatrudniająca 26 osób spółka wypłaca mu zasiłek.
Jak rozliczyć podatkowo-składkowo przychody tego pracownika?

Z pensji pracownika, który nie ukończył 26. roku życia, nie pobiera się podatku. Ta ulga nie ma jednak zastosowania do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Mniejszościowy udział podmiotów publicznych wyklucza pobór przez spółkę 70% PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Czy w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof – określającym, kto jest płatnikiem zryczałtowanego PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji (gdy mowa o dysponowaniu m.in. przez Skarb Państwa większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu) – chodzi o większość obliczoną z uwzględnieniem frekwencji na danym zgromadzeniu, czy na podstawie dokumentów statuujących ustrój spółki?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uwzględnianie kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie 13. pensji dla byłego pracownika

Spółka z o.o. zamierza do końca I kwartału 2020 r. wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) za 2019 r. Otrzymają je również byli pracownicy (z którymi rozwiązano stosunek pracy w trakcie 2019 r.).
Czy pobierając zaliczkę na PIT przy wypłacie na ich rzecz, spółka ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
Podatki i prawo gospodarcze

PIT od wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

Pracodawca, zobowiązany do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym terminie, zawarł 4.11.2019 r. umowę o prowadzenie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Pierwsza wypłata pensji zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom i członkowi rady nadzorczej) umieszczonym na liście uczestników PPK, stanowiącym załącznik do ww. umowy, nastąpi 28.11.2019, a kolejna – 27.12.2019 r.
Jak na liście płac rozliczać dokonywane wpłaty do programu, finansowane przez obie strony? Dodam, że pracodawca zadeklarował pokrywanie za wszystkich uczestników wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia.
Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.
PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....