Zmiany w formularzach PIT dla płatników

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 1.01.2020 obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji, informacji i oświadczeń związanych z naliczaniem i poborem PIT za pracobiorców.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie internetowej MF www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/PIT/Dla płatników.

Nowe formularze deklaracji i informacji służą także do rozliczeń przychodów/dochodów za ubiegły rok (uzyskanych od 1.01.2019). Nowe wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A, PIT-3) stosuje się natomiast w stosunku do dochodów/przychodów uzyskanych od 1.01.2020.

Największe przeobrażenie przeszedł PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wystawiany po zakończeniu roku kalendarzowego m.in. pracownikom i zleceniobiorcom. Zmiany w nim (zwłaszcza przebudowana część E i G) są spowodowane głównie nowym zwolnieniem podatkowym „zerowy PIT” (dla pracowników i zleceniobiorców do ukończenia 26. roku życia – art. 21 ust. 1 pkt 148 updof).

Co się zmieniło w PIT-11

Pracodawcy składają tę informację z tytułu wypłacanych przez siebie należności z pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z racji odbywania praktyk absolwenckich, a także świadczeń na rzecz osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof (przychody z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia, o dzieło, z kontraktów menedżerskich i praw majątkowych).

Przedsiębiorcy wykazują w niej również świadczenia stanowiące przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), w stosunku do których nie są płatnikami PIT.

Zmiany wprowadzone w tym formularzu od 2020 są następujące:

 • W części tytułowej i części A „Miejsce i cel składania deklaracji” nowy przypis 2 wyjaśnia sposób postępowania płatnika, który sporządził i przesłał co najmniej dwie informacje (niebędące korektą poprzedniej informacji), wykazujące dochody osoby fizycznej uzyskane w jednym roku kalendarzowym. W kolejnej informacji nie wykazuje on dochodów ujętych we wcześniejszych formularzach, a w nowej poz. 5 części A wpisuje kolejny numer informacji składanej ponownie za tę samą osobę. Gdy sporządzone w tym trybie w trakcie roku kalendarzowego informacje PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do wypełnienia zeznania podatkowego, płatnik nie przesyła już tej informacji po zakończeniu roku.
 • W części B „Dane identyfikacyjne składającego” – w poz. 9 nie podaje się już numer REGON płatnika.
 • W części C „Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika” – usunięto rubrykę dotyczącą poczty podatnika; w przypadku cudzoziemca w miejscu przeznaczonym na PESEL nadal można wpisywać ciąg cyfr „99999999999”.
 • W części E „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki”:
  • w wierszu 1 wykazuje się (jak dotychczas) należności z pracy (z wyjątkiem wiersza 2), jednak od 2020 bez wypłacanych przez zakład pracy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; te zostały przeniesione do ogólnego wiersza 8 „Inne źródła”,
  • w wierszu 2 płatnik wymienia należności z tytułów określonych w wierszu 1 (np. ze stosunku pracy, chałupnictwa) otrzymane (w 2019 wyjątkowo od 1 sierpnia) przez pracowników do ukończenia 26. roku życia, jeśli płatnik pobierał od nich w trakcie roku zaliczki na PIT; w rubryce tej podaje się zatem przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek:

a) w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1.08.2019 do 31.12.2019 będą w całości zwolnione z podatku dochodowego,

b) z powodu przekroczenia limitu zwolnienia (kwoty wykazanej w poz. 86, tj. 35 636,67 zł w 2019), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku (a więc w części przekraczającej limit ulgi „zerowy PIT”),

wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów i zaliczką pobraną przez płatnika; przychody ze stosunku pracy i pokrewnych osiągnięte po ukończeniu 26 lat ujmuje się w wierszu 1,

  • w wierszu 4 płatnik uwzględnia przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4–9 updof, w tym z umowy o dzieło i pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, z wyjątkiem wykazanych w wierszu 5 i 6,
  • w wierszu 5 płatnik wymienia należności z umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 ust. 8 updof, z wyjątkiem ujętych w wierszu 6,
  • w nowym wierszu 6, dotyczącym umów zleceń, wykazuje się dane analogiczne jak w wierszu 2 (czyli przychody zleceniobiorców do ukończenia 26. roku życia, jeśli płatnik pobierał od nich w trakcie roku zaliczki na PIT),
  • w wierszu 7 wykazuje się przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof (wcześniej zajmowały one wiersz 8),
  • tabelę z części E zamyka wiersz 8 „Inne źródła”, w którym oprócz zasiłków ujmuje się: należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych, świadczenia z FP lub z FGŚP, należności z umowy aktywizacyjnej i stypendium określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof w kwocie przekraczającej zwolnienie podatkowe (3800 zł w roku kalendarzowym).

Składki na ubezpieczenia społeczne wykazuje się w PIT-11 następująco:

  • w poz. 69 – zapłacone w roku kalendarzowym ze środków podatnika lub osób z nim współpracujących (w tym zagraniczne), podlegające odliczeniu od dochodu, z wyjątkiem wykazanych w poz. 70,
  • w poz. 70 – zapłacone w roku kalendarzowym ze środków podatnika lub osób z nim współpracujących (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 (z pracy i ze zlecenia osiągnięty do ukończenia 26 lat, ale od którego płatnik pobierał zaliczki na PIT w związku z przekroczeniem limitu kwotowego zwolnienia „zerowy PIT” bądź niezłożeniem przez podatnika oświadczenia o stosowaniu ww. zwolnienia w 2019),
  • w poz. 71 – te, których podstawę wymiaru stanowi przychód objęty zwolnieniem „zerowy PIT”, wykazany w poz. 86 druku.
 • Składki zdrowotne płatnik podaje:
  • w poz. 72 – podlegające odliczeniu od podatku (w tym zagraniczne), z wyjątkiem wykazanych w poz. 73,
  • w poz. 73 – te (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowił przychód wymieniony w wierszach 2 i 6,
  • w poz. 74 – te (w tym zagraniczne), których podstawę wymiaru stanowił przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof wykazany w poz. 86.

Jednocześnie według nowego przypisu 18 w poz. 69, 70, 72 i 73 nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie updof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zgodnie z Op zaniechano poboru podatku, a w przypadku składek zagranicznych – tych, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • W części F „Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku” w dodanej poz. 86 płatnik wpisuje przychody z pracy i ze zlecenia podlegające zwolnieniu „zerowy PIT” – w wysokości do limitu kwotowego zwolnienia, w podziale na przychody ze stosunku pracy i pokrewnych oraz z umowy zlecenia.

Termin przygotowania i wysłania formularzy

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR za 2019 trzeba sporządzić do 31.01.2020.

Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR płatnik wysyła wyłącznie do US w ww. terminie.

Informacje PIT-11 i PIT-R płatnik wysyła:

 • do US do 31.01.2020,
 • podatnikowi do 2.03.2020 (ustawowy termin, który upływa w ostatni dzień lutego 2020, przypada w sobotę).

Jeżeli płatnik wcześniej zakończył działalność, składa wskazane formularze do US (i podatnikowi) do dnia wcześniejszego zaprzestania działalności, a jeżeli w trakcie roku ustał obowiązek poboru zaliczek i podatnik złożył pisemny wniosek o sporządzenie informacji – wtedy płatnik ma na to 14 dni.

Zmiany w pozostałych wzorach

 • Oświadczenia PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – w przypisie 1 zaktualizowano roczną kwotę zmniejszającą podatek (525,12 zamiast 556,02 zł).
 • Deklaracja PIT-4R – w części A „Miejsce i cel składania deklaracji” dodano poz. 7 „Rodzaj korekty”, w której płatnik ma zaznaczyć właściwy kwadrat 1, oznaczający korektę deklaracji z art. 81 Op (z inicjatywy płatnika), bądź kwadrat 2, dotyczący korekty deklaracji składek w trakcie postępowania podatkowego o unikanie opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Op; w części B „Dane identyfikacyjne płatnika” zrezygnowano z podawania numeru REGON; płatnik ujawnia tylko swój NIP.
 • Deklaracja PIT-8AR – wprowadzono zmiany identyczne jak w części A i B PIT-4R.
 • Informacja PIT-R – w części B „Dane identyfikacyjne płatnika” nie podaje się już numeru REGON płatnika.
 • Informacja IFT-1/IFT-1R – w części B1 „Dane identyfikacyjne” nie podaje się już numeru REGON płatnika; w części B2 „Adres siedziby/zamieszkania” nie wykazuje się już poczty płatnika.
 • Informacja PIT-8C – w części B „Dane identyfikacyjne składającego” nie podaje się już jego numeru REGON; w części C „Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika” nie określa się już poczty podatnika.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „PIT za pracownika”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Mniejszościowy udział podmiotów publicznych wyklucza pobór przez spółkę 70% PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Aleksander Kliszewski
Czy w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof – określającym, kto jest płatnikiem zryczałtowanego PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji (gdy mowa o dysponowaniu m.in. przez Skarb Państwa większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu) – chodzi o większość obliczoną z uwzględnieniem frekwencji na danym zgromadzeniu, czy na podstawie dokumentów statuujących ustrój spółki?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uwzględnianie kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie 13. pensji dla byłego pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zamierza do końca I kwartału 2020 r. wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) za 2019 r. Otrzymają je również byli pracownicy (z którymi rozwiązano stosunek pracy w trakcie 2019 r.).
Czy pobierając zaliczkę na PIT przy wypłacie na ich rzecz, spółka ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?

Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Anna Koleśnik
Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Aleksander Woźniak
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....