Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

Robert Woźniacki

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie liczne zmiany m.in. w ustawach o podatku dochodowym i ustawie o VAT, a także w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury i sporów z fiskusem.

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia[1] (dalej tarcza), którą zmieniono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[2] (dalej specustawa).

Potocznie nowelizacja nazywana jest tarczą antykryzysową. Tarcza nie spełnia wszystkich oczekiwań przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji ze względu na epidemię koronawirusa. Stanowi jednak pewne odciążenie od wielu bieżących obowiązków.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Kks – Kodeks karny skarbowy
 • Kc – Kodeks cywilny
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • US – Urząd Skarbowy
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Głównie dotyczy przedłużenia terminów, m.in. wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień od wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnianych osób, zapłaty podatku od przychodów z budynków, złożenia Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Bez zmian pozostał termin złożenia zeznań rocznych PIT za 2019 r. (30.04.2020 r.), lecz za spóźnienie do 31.05.2020 r. nie będą grozić kary z Kks.

Przedłużone zostały również terminy: złożenia CIT-8 oraz sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych. Nastąpiło to jednak nie bezpośrednio mocą ustawy, lecz na podstawie rozporządzeń MF. Przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK_V7M i JPK_V7K, matrycy stawek VAT, podatku handlowego.

Zmiany dotyczą także zasad odliczania straty podatkowej, stosowania tzw. ulgi na złe długi w PIT i CIT, limitów zwolnień z PIT.

Czasami warunkiem skorzystania z ułatwień i wydłużonych terminów jest poniesienie „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Ani specustawa, ani tarcza nie precyzują tego sformułowania. W niektórych przypadkach należy spełnić inny wymóg – dotyczący spadku przychodów.

Zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych, a także karalności za te czyny.

PODATEK DOCHODOWY

Zaliczki na PIT za marzec i kwiecień

Nie zmienił się termin wpłaty zaliczek na podatek od dochodów przedsiębiorców.

Przesunięty został natomiast – do 1.06.2020 r. – termin zapłaty przez płatników zaliczek na PIT, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • z umów zlecenia i umów o dzieło (o których mowa w art. 13 pkt 8 updof),
 • od przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przesunięcie to dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 i 4 updof, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zeznanie roczne podatników PIT

Formalnie nie został przesunięty termin złożenia zeznań rocznych PIT. Faktycznie przedłużono go do 31.05.2020 r. Zgodnie z art. 15zzj tarczy złożenie zeznania za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT po upływie 30.04.2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu, czyli zawiadomieniem, o którym mowa w art. 16 § 4 Kks. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Warunkiem jest jednak, aby zeznanie zostało złożone do 31.05.2020 r.

Wypełnione przez KAS zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie uznane za wysłane 30.04.2020 r. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to – jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej – w maju Urzędy Skarbowe prześlą o tym informacje do podatników.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu – poinformowało Ministerstwo. Wskazało, że do 31.05.2020 r., korygując zeznanie, można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego, dla której przeznaczono 1% podatku.

Na razie nie wiadomo, co z naliczaniem odsetek za zwłokę od ew. niedopłaty wynikającej z rocznego zeznania złożonego po 30.04.2020 r. Tarcza pozwala MF zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii w związku z COVID-19 oraz wywołane nimi skutki.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zaniechanie poboru odsetek za zwłokę za okres od 1.05.2020 do 31.05.2020 r. od podatku do zapłaty wykazanego w zeznaniach PIT.

Sprawozdania finansowe

W tarczy przyznano też MF delegację do wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych (sf), ich zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do właściwego rejestru, jednostki lub organu.

Minister skorzystał z tej delegacji i wydał rozporządzenie z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji[3]. Dokonał w nim licznych przesunięć terminów, w zależności od rodzaju jednostki i jej obowiązków sprawozdawczych.

Podstawowe terminy przedłużył o 3 mies., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 2 mies.

Przesunięcie odnosi się do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.09.2019 r., jednak nie później niż 30.04.2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed końcem marca 2020 r.

Jeżeli zatem jednostka przyjęła jako rok obrotowy rok kalendarzowy, to termin:

 • sporządzenia sf – został przesunięty z 31.03.2020 do 30.06.2020 r., a dla jednostek nadzorowanych przez KNF – do 31.05.2020 r.,
 • zatwierdzenia sf – został przesunięty z 30.06.2020 do 30.09.2020 r., a dla jednostek nadzorowanych przez KNF – do 31.08.2020 r.,
 • złożenia sf do KRS – został przesunięty z 15.07.2020 do 15.10.2020 r., a dla spółek nadzorowanych przez KNF – do 15.09.2020 r.

Natomiast podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe przekażą sf Szefowi KAS do 31.07.2020 r. (a nie do 30.04.2020 r.).

Zeznanie roczne CIT-8

[4] Rozporządzenie z 27.03.2020 r. (DzU poz. 542).

MF przedłużył również – do 31.05.2020 r. – termin złożenia zeznania CIT-8 (i CIT-8AB) oraz wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych[4]. Chodzi o zeznanie i podatek za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 do 31.01.2020 r.

Jeszcze dłuższy termin – do 31.07.2020 r. – dotyczy podatników CIT, spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

 • osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop,
 • ich przychody z działalności pożytku publicznego (o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), uzyskane w roku podatkowym, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Ceny transferowe

Do 30.09.2020 r. został przedłużony termin złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 updof i art. 11t ust. 1 updop. Dotyczy to podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r., a zakończył przed 31.12.2019 r.

Podatek od przychodów z budynków

Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (wynajmowanych) za marzec−maj 2020 r. został przedłużony do 20.07.2020 r., jeżeli podatnik (PIT lub CIT) spełni następujące warunki:

 • poniesie w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez niego w danym miesiącu przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął działalność gospodarczą w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich miesięcznych przychodów (przez średnie miesięczne przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął działalność, i liczby miesięcy, w których była ona prowadzona).

Ten drugi warunek nie odnosi się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (karta podatkowa),
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w 2020 r.

Informacje IFT-2R oraz ORD-U

W rozporządzeniu z 31.03.2020 r.[5] MF przedłużył termin:

 • przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca piątego miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop; przedłużenie to stosuje się do płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31.12.2019 do 31.01.2020 r.,
 • sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) – do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; przedłużenie to stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31.03.2020 do 31.05.2020 r.

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (o której mowa w art. 44 ust. 6b updof i art. 25 ust. 6 updop), a ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy rozliczenia. Dotyczy to również podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

W takiej sytuacji nie ma zastosowania przepis, który nakazuje stosować wybraną uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy (art. 44 ust. 6c pkt 2 updof i art. 25 ust. 7 pkt 2 updop).

Podatnik, który zrezygnuje z uproszczonej formy, obliczy zaliczki należne do końca roku (po miesiącu, za który ostatni raz zastosuje uproszczoną formę ich wpłaty) na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f updof lub art. 25 ust. 1 updop. Przy ich obliczaniu uwzględni zaliczki, których termin płatności upłynął przed dniem rezygnacji, obliczone i zapłacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą informować dopiero w zeznaniu składanym za 2020 r.

Pozostali podatnicy (inni niż mali), którzy chcą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, mogą złożyć wniosek na podstawie art. 22 § 2a Op. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Ulga dla dłużników

Wprowadzone zostały zmiany w uldze na złe długi w PIT i CIT (nie w VAT). Dotyczą wyłącznie dłużników. Wierzyciele zachowali prawo do ulgi na dotychczasowych zasadach.

[6] Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 43).

Dłużnicy nie muszą po upływie 90 dni od umówionego terminu płatności zwiększać dochodu (przychodu), do czego zobowiązywały ich wcześniej art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 updof, art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 updop oraz art. 21 ust. 3f uzpd[6].

Dłużnik jest zwolniony z tego obowiązku za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

 • poniesie w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez niego w danym okresie rozliczeniowym przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a gdy rozpoczął działalność gospodarczą w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów (przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej i liczby miesięcy, w których była ona prowadzona; do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy).

Ten drugi warunek nie odnosi się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (kartę podatkową),
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w 2020 r.

Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy.

Jeżeli podatnik CIT, którego rok podatkowy zakończy się przed 1.10.2020 r., będzie miał zobowiązania wobec wierzyciela nieuregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, to nie musi zwiększyć podstawy opodatkowania (zmniejszyć straty) w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Do zobowiązań tych nie będzie stosowany art. 18f ust. 5 i 6 updop. Zostaną one doliczone do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie nie zostanie uregulowane).

Strata podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy z powodu koronowirusa poniosą stratę podatkową, szybciej odliczą ją od dochodu.

Podatnicy PIT będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość straty za 2020 r., nie więcej jednak niż o 5 mln zł, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 2019 r. (a więc wstecznie). W tym celu będą musieli złożyć korektę zeznania za 2019 r.

Z możliwości tej skorzystają podatnicy, którzy:

 • poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskają w 2020 r. łączne przychody z tej działalności niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych z niej w 2019 r.

Przez łączne przychody należy rozumieć sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie updof (art. 27 ust. 1 i art. 30c) i uzpd.

Natomiast podatnicy CIT, którzy:

1) poniosą stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1.01.2020 r., a zakończy po 31.12.2019 r. (przesunięty rok podatkowy), lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., a zakończy przed 1.01.2021 r. (rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym), oraz

2) uzyskają w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1,

będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o 5 mln zł, dochód uzyskany w roku podatkowym, bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1, poprzez korektę zeznania za rok, za który dokonują odliczenia.

Pozostała część straty za 2020 r., nieodjęta w ramach preferencji, będzie odliczana na ogólnych zasadach (art. 9 ust. 3 updof, art. 7 ust. 5 updop, art. 11 uzpd).

Zapłata na rachunek spoza „białej listy”

Z 3 do 14 dni został wydłużony termin na zawiadomienie Szefa KAS o płatności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (tzw. biała lista). Zawiadomienie to, składane na podstawie art. 117ba § 3 Op, pozwala utrzymać możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy.

Przedłużony do 14 dni termin na złożenie zawiadomienia będzie obowiązywał przez cały okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

Jednorazowa amortyzacja

Podatnicy PIT i CIT mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 specustawy, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. (art. 52s updof i art. 38k updop).

Chodzi w szczególności o produkcję takich towarów, jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Ulga B+R

Tarcza umożliwia korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) już w trakcie roku podatkowego, przy płaceniu zaliczek na PIT i CIT (co zasadniczo jest wykluczone).

Od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki można odliczyć wyłącznie koszty kwalifikowane, o których mowa w przepisach o uldze B+R (art. 26e updof i art. 18d updop), ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 52t updof i art. 38l updop).

Ulga IP Box

Analogicznie umożliwiono uwzględnianie w trakcie roku ulgi IP Box. Podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą już przy obliczaniu zaliczek na PIT i CIT stosować do tych dochodów stawkę 5%.

Dodane przepisy (art. 52u updof i art. 38m updop) szczegółowo określają, jak w takiej sytuacji należy obliczać wysokość zaliczek. Pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1.03.2020 r., z zastosowaniem stawki 5%.

Odliczenia darowizn od dochodu

Od podstawy obliczenia PIT i CIT lub od zaliczki na podatek (a w ryczałcie ewidencjonowanym od przychodu, także w trakcie roku podatkowego) będzie można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia wynosi – dla darowizn przekazanych:

 • do 30.04.2020 r. – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. – 100% wartości darowizny.

Zwolnienia od PIT

Czasowo podniesiono limity niektórych zwolnień od PIT – dla:

 • zapomóg z innych źródeł otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 10 tys. zł (dotychczas 6 tys. zł),
 • zapomóg, innych niż ww., wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 3 tys. zł (dotychczas 1 tys. zł),
 • otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. 2 tys. zł (dotychczas 1 tys. zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • dopłat z innych źródeł do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. 3 tys. zł (dotychczas 2 tys. zł).

Ponadto wprowadzono dwa nowe zwolnienia od PIT dla świadczeń:

 • postojowych wypłacanych na podstawie specustawy osobom:
  • prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kc dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło,
 • na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna do funkcjonowania „infrastruktury krytycznej”, polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu niezbędnym do realizacji obowiązków pracowniczych (wartość tych świadczeń nie będzie też wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Nowy JPK_VAT

Nowy jednolity plik kontrolny, który będzie połączeniem JPK_VAT i deklaracji miesięcznej (nowy JPK_V7M) bądź deklaracji kwartalnej (nowy JPK_V7K), zacznie obowiązywać wszystkich podatników od 1.07.2020 r., czyli w terminie, który pierwotnie był przewidziany tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duzi przedsiębiorcy mieli stosować JPK_V7M lub JPK_V7K już od 1.04.2020 r. Dla nich tę datę przesunięto.

W tym celu zostały wprowadzone odpowiednie zmiany do ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (DzU poz. 1520).

Matryca stawek i WIS

Od 1.07.2020 r., a nie jak pierwotnie planowano od 1.04.2020 r., wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT. Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów, oraz
 • aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług.

W celu przesunięcia terminu wejścia w życie matrycy stawek VAT wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w ustawie z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1751).

Przypomnijmy, że wraz z nową matrycą zmienią się od 1.07.2020 r. stawki m.in. na:

 • niektóre produkty żywnościowe – owoce tropikalne i cytrusy (z 8 do 5%), niektóre rodzaje pieczywa i ciastek (z 23 i 8 do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna (z 8 do 5%), niektóre przyprawy – musztarda, pieprz mielony (z 23 do 8%),
 • produkty dla niemowląt i dzieci – żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe (z 8 do 5%),
 • niektóre artykuły higieniczne (z 8 do 5%).

Natomiast już od 1.11.2019 r. zmalała stawka VAT na e-booki (w tym również audiobooki) – z 23 do 5%, oraz na e-prasę – z 23 do 8%.

Zmiany w ustawie o VAT dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), które miały wejść w życie od 1.04.2020 r., również zostały przesunięte na 1.07.2020 r. (oznacza to, że WIS wydawane w zakresie nowej matrycy stawek będą wiążące od lipca 2020 r., a nie od kwietnia 2020 r.).

E-paragony

[7] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU poz. 1206).

Tarcza umożliwia wystawienie i wydawanie nabywcy – za jego zgodą – paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji obowiązek wydruku dokumentów wystawianych przez kasy rejestrujące (o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT) nie obejmuje e-paragonów.

Obecnie jednak kasy fiskalne (on-line) nie mają funkcji pozwalającej na wystawianie e-paragonów. Według Ministerstwa Finansów przepisy dotyczące e-paragonów nie ustanawiają żadnego standardu wymiany danych, nie wprowadzają żadnego obowiązku, nie wymagają tym samym zmian w rozporządzeniu technicznym[7].

ORDYNACJA PODATKOWA

Interpretacje indywidualne

O 3 mies. (czyli do 6 mies.) zostanie wydłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli wniosek o jej wydanie:

 • został złożony i nierozpatrzony do dnia wejścia w życie tarczy (czyli do 31.03.2020 r.),
 • zostanie złożony od dnia wejścia w życie tarczy (31.03.2020 r.) do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponadto MF będzie mógł przedłużać (rozporządzeniem) ten termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 mies., uwzględniając skutki wywołane przez COVID-19.

Przedłużenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych nie wpływa na termin wydania interpretacji ogólnych (na wniosek).

Schematy podatkowe (MDR)

Zawieszono terminy zgłaszania Szefowi KAS krajowych i transgranicznych schematów podatkowych (o których mowa w Dziale III, Rozdz. 11a Op). Terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31.03.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30.06.2020 r.

Opłata prolongacyjna

Opłata, o której mowa w art. 57 § 1 i 8 Op, nie będzie naliczana, gdy organ podatkowy wyda decyzję na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Op, o:

 • odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty,
 • odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Warunkiem będzie, aby:

 • ulgi te dotyczyły podatków stanowiących dochód budżetu państwa i
 • wniosek został złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Na tych samych zasadach opłata prolongacyjna nie będzie naliczana w razie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenia społeczne, należnych za okres od 1.01.2020 r.

Postępowania, kontrole i egzekucje

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie są wstrzymane postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe ani kontrole w sprawach dotyczących gier hazardowych.

RM może natomiast (w rozporządzeniu) wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych (art. 15zzk tarczy). Określi w nim w szczególności zakres terytorialny wstrzymania postępowań egzekucyjnych oraz okres wstrzymania.

Nie zablokuje to wypłat z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez skok. W okresie wstrzymania wypłaty te mogą być dokonywane.

Tarcza wprowadziła również uproszczenia w zakresie kontroli celno-skarbowych dotyczących wyrobów akcyzowych.

Zawieszony został natomiast bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Op,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych.

Bieg tych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (art. 15zzs tarczy). Natomiast dokonane w tym czasie czynności w postępowaniach i kontrolach są skuteczne.

W tym czasie nie biegnie również przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa przewidziane w Kk (np. fakturowe). Wynika to z art. 15zzr ust. 6 tarczy.

Co do zasady karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

 • 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,
 • 10 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok.

Zawieszenie biegu przedawnienia karalności oznacza wydłużenie okresów, w których finansowe organy postępowania przygotowawczego (naczelnik US, naczelnik USC oraz Szef KAS) mogą wszcząć postępowania przygotowawcze.

Zawieszony został też bieg terminu na milczące załatwienie sprawy. Nie dotyczy to jednak interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego.

W okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego nie stosuje się przepisów o:

 • bezczynności organów,
 • obowiązku organu i podmiotu, prowadzących postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy.

W tym czasie również organom i podmiotom prowadzącym postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

POZOSTAŁE ZMIANY

Czynny żal

Wprowadzono możliwość składania tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej. Ze zmienionego art. 16 § 4 Kks wynika, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, pozwalające na uniknięcie kary, wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

Podatek od nieruchomości

Rady gmin będą mogły zwolnić (w uchwale) z podatku od nieruchomości za część 2020 r. przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z tego samego powodu radni będą mogli przedłużyć (również w uchwale) wskazanym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Zwolnienie z PCC

W pierwotnej wersji tarczy przewidziano zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczek zaciąganych do 31.08.2020 r. przez przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyłaby się z powodu COVID-19.

Ostatecznie jednak tego rozwiązania nie wprowadzono.

Podatek handlowy

[8] Tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1433.

Do końca 2020 r. odroczone zostało wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa z 6.07.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej[8] przewidywała, że sklepy (głównie wielkopowierzchniowe) będą go płacić już od 1.07.2020 r.

Egzaminy na doradców podatkowych

Kandydaci, którzy nie przystąpili do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego, będą mogli jednorazowo przystąpić do niej w wyznaczonym terminie, w okresie nie dłuższym niż 4 mies. od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z COVID-19.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - podatki”
Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?
PIT i CIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przedłużone na 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą w przyszłym roku podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Chodzi o podatek należny na podstawie art. 30g updof i art. 24b updop m.in. od właścicieli hoteli, magazynów, centrów handlowych i innych budynków przeznaczonych na wynajem. Zwolnienie, zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24.06.2020.

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

CIT i PIT

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

PIT

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

Podatki i prawo gospodarcze

Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej bez wpływu na rozliczenie VAT

W czerwcu 2020 r. nasza spółka z o.o. otrzymała w ramach tzw. tarczy finansowej subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Przeznaczyła ją na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników, na pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych nieruchomości itp.).
Czy słusznie nie opodatkowaliśmy otrzymanej subwencji VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów testu na koronawirusa ­– czy jest przychodem pracownika

Po powrocie z urlopu pracownik dobrowolnie wykonał sobie test na COVID-19, za który zapłacił pracodawca (zwrócił koszty testu).
Czy koszt testu powinien zostać doliczony do przychodu pracownika?
VAT

Darowizny na przeciwdziałanie epidemii nadal bez VAT, niższy podatek na niektóre towary

Czasowe stosowanie stawki 0% do darowizn wyrobów medycznych, farmaceutycznych i środków ochrony zostało wydłużone do dnia odwołania stanu epidemii koronawirusa. Rozszerzono też listę towarów objętych 8% stawką VAT.

Nastąpiło to rozporządzeniem MF z 28.08.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz. 1487), które weszło w życie 31.08.2020.

Podatek od towarów i usług

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT

Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.

Przypomnijmy, że 1.10.2020 deklaracje VAT i dotychczasowy plik JPK_VAT zostaną zastąpione nowymi rozbudowanymi plikami JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ich zawartość określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).

Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

CIT i PIT

Bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego

Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) za miesiące od marca do grudnia 2020.

Takie zwolnienie, w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0 (czyli ustawa z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, DzU poz. 1086). Zostało ono zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop.

Koronawirus

Mniej formalności dla „kartowiczów”, którzy czasowo zamknęli firmę z powodu pandemii

Podatnicy karty podatkowej nie muszą informować US o przerwie w działalności z uwagi na zakazy wprowadzone w rządowych regulacjach antykoronawirusowych.

Co do zasady złożenie takiego zawiadomienia jest warunkiem niepłacenia podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy. Jednak dzięki wprowadzonej zmianie „kartowicze”, z mocy prawa, zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.

Koronawirus

Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

MF przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.

Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....