Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

Robert Woźniacki

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie liczne zmiany m.in. w ustawach o podatku dochodowym i ustawie o VAT, a także w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury i sporów z fiskusem.

[1] DzU poz. 568.

[2] DzU poz. 374 i 567.

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia[1] (dalej tarcza), którą zmieniono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[2] (dalej specustawa).

Potocznie nowelizacja nazywana jest tarczą antykryzysową. Tarcza nie spełnia wszystkich oczekiwań przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji ze względu na epidemię koronawirusa. Stanowi jednak pewne odciążenie od wielu bieżących obowiązków.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Kks – Kodeks karny skarbowy
 • Kc – Kodeks cywilny
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • US – Urząd Skarbowy
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Głównie dotyczy przedłużenia terminów, m.in. wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień od wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnianych osób, zapłaty podatku od przychodów z budynków, złożenia Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Bez zmian pozostał termin złożenia zeznań rocznych PIT za 2019 r. (30.04.2020 r.), lecz za spóźnienie do 31.05.2020 r. nie będą grozić kary z Kks.

Przedłużone zostały również terminy: złożenia CIT-8 oraz sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych. Nastąpiło to jednak nie bezpośrednio mocą ustawy, lecz na podstawie rozporządzeń MF. Przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK_V7M i JPK_V7K, matrycy stawek VAT, podatku handlowego.

Zmiany dotyczą także zasad odliczania straty podatkowej, stosowania tzw. ulgi na złe długi w PIT i CIT, limitów zwolnień z PIT.

Czasami warunkiem skorzystania z ułatwień i wydłużonych terminów jest poniesienie „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Ani specustawa, ani tarcza nie precyzują tego sformułowania. W niektórych przypadkach należy spełnić inny wymóg – dotyczący spadku przychodów.

Zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych, a także karalności za te czyny.

PODATEK DOCHODOWY

Zaliczki na PIT za marzec i kwiecień

Nie zmienił się termin wpłaty zaliczek na podatek od dochodów przedsiębiorców.

Przesunięty został natomiast – do 1.06.2020 r. – termin zapłaty przez płatników zaliczek na PIT, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • z umów zlecenia i umów o dzieło (o których mowa w art. 13 pkt 8 updof),
 • od przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przesunięcie to dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 i 4 updof, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zeznanie roczne podatników PIT

Formalnie nie został przesunięty termin złożenia zeznań rocznych PIT. Faktycznie przedłużono go do 31.05.2020 r. Zgodnie z art. 15zzj tarczy złożenie zeznania za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT po upływie 30.04.2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu, czyli zawiadomieniem, o którym mowa w art. 16 § 4 Kks. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Warunkiem jest jednak, aby zeznanie zostało złożone do 31.05.2020 r.

Wypełnione przez KAS zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie uznane za wysłane 30.04.2020 r. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to – jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej – w maju Urzędy Skarbowe prześlą o tym informacje do podatników.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu – poinformowało Ministerstwo. Wskazało, że do 31.05.2020 r., korygując zeznanie, można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego, dla której przeznaczono 1% podatku.

Na razie nie wiadomo, co z naliczaniem odsetek za zwłokę od ew. niedopłaty wynikającej z rocznego zeznania złożonego po 30.04.2020 r. Tarcza pozwala MF zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii w związku z COVID-19 oraz wywołane nimi skutki.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zaniechanie poboru odsetek za zwłokę za okres od 1.05.2020 do 31.05.2020 r. od podatku do zapłaty wykazanego w zeznaniach PIT.

Sprawozdania finansowe

W tarczy przyznano też MF delegację do wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych (sf), ich zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do właściwego rejestru, jednostki lub organu.

[3] DzU poz. 570.

Minister skorzystał z tej delegacji i wydał rozporządzenie z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji[3]. Dokonał w nim licznych przesunięć terminów, w zależności od rodzaju jednostki i jej obowiązków sprawozdawczych.

Podstawowe terminy przedłużył o 3 mies., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 2 mies.

Przesunięcie odnosi się do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.09.2019 r., jednak nie później niż 30.04.2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed końcem marca 2020 r.

Jeżeli zatem jednostka przyjęła jako rok obrotowy rok kalendarzowy, to termin:

 • sporządzenia sf – został przesunięty z 31.03.2020 do 30.06.2020 r., a dla jednostek nadzorowanych przez KNF – do 31.05.2020 r.,
 • zatwierdzenia sf – został przesunięty z 30.06.2020 do 30.09.2020 r., a dla jednostek nadzorowanych przez KNF – do 31.08.2020 r.,
 • złożenia sf do KRS – został przesunięty z 15.07.2020 do 15.10.2020 r., a dla spółek nadzorowanych przez KNF – do 15.09.2020 r.

Natomiast podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe przekażą sf Szefowi KAS do 31.07.2020 r. (a nie do 30.04.2020 r.).

Zeznanie roczne CIT-8

[4] Rozporządzenie z 27.03.2020 r. (DzU poz. 542).

MF przedłużył również – do 31.05.2020 r. – termin złożenia zeznania CIT-8 (i CIT-8AB) oraz wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych[4]. Chodzi o zeznanie i podatek za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 do 31.01.2020 r.

Jeszcze dłuższy termin – do 31.07.2020 r. – dotyczy podatników CIT, spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

 • osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop,
 • ich przychody z działalności pożytku publicznego (o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), uzyskane w roku podatkowym, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Ceny transferowe

Do 30.09.2020 r. został przedłużony termin złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 updof i art. 11t ust. 1 updop. Dotyczy to podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r., a zakończył przed 31.12.2019 r.

Podatek od przychodów z budynków

Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (wynajmowanych) za marzec−maj 2020 r. został przedłużony do 20.07.2020 r., jeżeli podatnik (PIT lub CIT) spełni następujące warunki:

 • poniesie w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez niego w danym miesiącu przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął działalność gospodarczą w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich miesięcznych przychodów (przez średnie miesięczne przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął działalność, i liczby miesięcy, w których była ona prowadzona).

Ten drugi warunek nie odnosi się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (karta podatkowa),
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w 2020 r.

Informacje IFT-2R oraz ORD-U

[5] DzU poz. 563.

W rozporządzeniu z 31.03.2020 r.[5] MF przedłużył termin:

 • przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca piątego miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop; przedłużenie to stosuje się do płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31.12.2019 do 31.01.2020 r.,
 • sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) – do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; przedłużenie to stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31.03.2020 do 31.05.2020 r.

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (o której mowa w art. 44 ust. 6b updof i art. 25 ust. 6 updop), a ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy rozliczenia. Dotyczy to również podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

W takiej sytuacji nie ma zastosowania przepis, który nakazuje stosować wybraną uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy (art. 44 ust. 6c pkt 2 updof i art. 25 ust. 7 pkt 2 updop).

Podatnik, który zrezygnuje z uproszczonej formy, obliczy zaliczki należne do końca roku (po miesiącu, za który ostatni raz zastosuje uproszczoną formę ich wpłaty) na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f updof lub art. 25 ust. 1 updop. Przy ich obliczaniu uwzględni zaliczki, których termin płatności upłynął przed dniem rezygnacji, obliczone i zapłacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą informować dopiero w zeznaniu składanym za 2020 r.

Pozostali podatnicy (inni niż mali), którzy chcą zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, mogą złożyć wniosek na podstawie art. 22 § 2a Op. Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Ulga dla dłużników

Wprowadzone zostały zmiany w uldze na złe długi w PIT i CIT (nie w VAT). Dotyczą wyłącznie dłużników. Wierzyciele zachowali prawo do ulgi na dotychczasowych zasadach.

[6] Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 43).

Dłużnicy nie muszą po upływie 90 dni od umówionego terminu płatności zwiększać dochodu (przychodu), do czego zobowiązywały ich wcześniej art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 updof, art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 updop oraz art. 21 ust. 3f uzpd[6].

Dłużnik jest zwolniony z tego obowiązku za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

 • poniesie w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez niego w danym okresie rozliczeniowym przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a gdy rozpoczął działalność gospodarczą w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów (przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej i liczby miesięcy, w których była ona prowadzona; do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, o których mowa, zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy).

Ten drugi warunek nie odnosi się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (kartę podatkową),
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 • rozpoczęli działalność gospodarczą w 2020 r.

Do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy.

Jeżeli podatnik CIT, którego rok podatkowy zakończy się przed 1.10.2020 r., będzie miał zobowiązania wobec wierzyciela nieuregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, to nie musi zwiększyć podstawy opodatkowania (zmniejszyć straty) w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Do zobowiązań tych nie będzie stosowany art. 18f ust. 5 i 6 updop. Zostaną one doliczone do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie nie zostanie uregulowane).

Strata podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy z powodu koronowirusa poniosą stratę podatkową, szybciej odliczą ją od dochodu.

Podatnicy PIT będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość straty za 2020 r., nie więcej jednak niż o 5 mln zł, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 2019 r. (a więc wstecznie). W tym celu będą musieli złożyć korektę zeznania za 2019 r.

Z możliwości tej skorzystają podatnicy, którzy:

 • poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskają w 2020 r. łączne przychody z tej działalności niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych z niej w 2019 r.

Przez łączne przychody należy rozumieć sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie updof (art. 27 ust. 1 i art. 30c) i uzpd.

Natomiast podatnicy CIT, którzy:

1) poniosą stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1.01.2020 r., a zakończy po 31.12.2019 r. (przesunięty rok podatkowy), lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., a zakończy przed 1.01.2021 r. (rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym), oraz

2) uzyskają w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1,

będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o 5 mln zł, dochód uzyskany w roku podatkowym, bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1, poprzez korektę zeznania za rok, za który dokonują odliczenia.

Pozostała część straty za 2020 r., nieodjęta w ramach preferencji, będzie odliczana na ogólnych zasadach (art. 9 ust. 3 updof, art. 7 ust. 5 updop, art. 11 uzpd).

Zapłata na rachunek spoza „białej listy”

Z 3 do 14 dni został wydłużony termin na zawiadomienie Szefa KAS o płatności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (tzw. biała lista). Zawiadomienie to, składane na podstawie art. 117ba § 3 Op, pozwala utrzymać możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy.

Przedłużony do 14 dni termin na złożenie zawiadomienia będzie obowiązywał przez cały okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

Jednorazowa amortyzacja

Podatnicy PIT i CIT mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 specustawy, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. (art. 52s updof i art. 38k updop).

Chodzi w szczególności o produkcję takich towarów, jak: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Ulga B+R

Tarcza umożliwia korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) już w trakcie roku podatkowego, przy płaceniu zaliczek na PIT i CIT (co zasadniczo jest wykluczone).

Od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki można odliczyć wyłącznie koszty kwalifikowane, o których mowa w przepisach o uldze B+R (art. 26e updof i art. 18d updop), ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 52t updof i art. 38l updop).

Ulga IP Box

Analogicznie umożliwiono uwzględnianie w trakcie roku ulgi IP Box. Podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą już przy obliczaniu zaliczek na PIT i CIT stosować do tych dochodów stawkę 5%.

Dodane przepisy (art. 52u updof i art. 38m updop) szczegółowo określają, jak w takiej sytuacji należy obliczać wysokość zaliczek. Pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1.03.2020 r., z zastosowaniem stawki 5%.

Odliczenia darowizn od dochodu

Od podstawy obliczenia PIT i CIT lub od zaliczki na podatek (a w ryczałcie ewidencjonowanym od przychodu, także w trakcie roku podatkowego) będzie można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia wynosi – dla darowizn przekazanych:

 • do 30.04.2020 r. – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. – 100% wartości darowizny.

Zwolnienia od PIT

Czasowo podniesiono limity niektórych zwolnień od PIT – dla:

 • zapomóg z innych źródeł otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 10 tys. zł (dotychczas 6 tys. zł),
 • zapomóg, innych niż ww., wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 3 tys. zł (dotychczas 1 tys. zł),
 • otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. 2 tys. zł (dotychczas 1 tys. zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • dopłat z innych źródeł do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof) – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. 3 tys. zł (dotychczas 2 tys. zł).

Ponadto wprowadzono dwa nowe zwolnienia od PIT dla świadczeń:

 • postojowych wypłacanych na podstawie specustawy osobom:
  • prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kc dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło,
 • na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna do funkcjonowania „infrastruktury krytycznej”, polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu niezbędnym do realizacji obowiązków pracowniczych (wartość tych świadczeń nie będzie też wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Nowy JPK_VAT

Nowy jednolity plik kontrolny, który będzie połączeniem JPK_VAT i deklaracji miesięcznej (nowy JPK_V7M) bądź deklaracji kwartalnej (nowy JPK_V7K), zacznie obowiązywać wszystkich podatników od 1.07.2020 r., czyli w terminie, który pierwotnie był przewidziany tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duzi przedsiębiorcy mieli stosować JPK_V7M lub JPK_V7K już od 1.04.2020 r. Dla nich tę datę przesunięto.

W tym celu zostały wprowadzone odpowiednie zmiany do ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (DzU poz. 1520).

Matryca stawek i WIS

Od 1.07.2020 r., a nie jak pierwotnie planowano od 1.04.2020 r., wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT. Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów, oraz
 • aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług.

W celu przesunięcia terminu wejścia w życie matrycy stawek VAT wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w ustawie z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1751).

Przypomnijmy, że wraz z nową matrycą zmienią się od 1.07.2020 r. stawki m.in. na:

 • niektóre produkty żywnościowe – owoce tropikalne i cytrusy (z 8 do 5%), niektóre rodzaje pieczywa i ciastek (z 23 i 8 do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna (z 8 do 5%), niektóre przyprawy – musztarda, pieprz mielony (z 23 do 8%),
 • produkty dla niemowląt i dzieci – żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe (z 8 do 5%),
 • niektóre artykuły higieniczne (z 8 do 5%).

Natomiast już od 1.11.2019 r. zmalała stawka VAT na e-booki (w tym również audiobooki) – z 23 do 5%, oraz na e-prasę – z 23 do 8%.

Zmiany w ustawie o VAT dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), które miały wejść w życie od 1.04.2020 r., również zostały przesunięte na 1.07.2020 r. (oznacza to, że WIS wydawane w zakresie nowej matrycy stawek będą wiążące od lipca 2020 r., a nie od kwietnia 2020 r.).

E-paragony

[7] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU poz. 1206).

Tarcza umożliwia wystawienie i wydawanie nabywcy – za jego zgodą – paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji obowiązek wydruku dokumentów wystawianych przez kasy rejestrujące (o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT) nie obejmuje e-paragonów.

Obecnie jednak kasy fiskalne (on-line) nie mają funkcji pozwalającej na wystawianie e-paragonów. Według Ministerstwa Finansów przepisy dotyczące e-paragonów nie ustanawiają żadnego standardu wymiany danych, nie wprowadzają żadnego obowiązku, nie wymagają tym samym zmian w rozporządzeniu technicznym[7].

ORDYNACJA PODATKOWA

Interpretacje indywidualne

O 3 mies. (czyli do 6 mies.) zostanie wydłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli wniosek o jej wydanie:

 • został złożony i nierozpatrzony do dnia wejścia w życie tarczy (czyli do 31.03.2020 r.),
 • zostanie złożony od dnia wejścia w życie tarczy (31.03.2020 r.) do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponadto MF będzie mógł przedłużać (rozporządzeniem) ten termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 mies., uwzględniając skutki wywołane przez COVID-19.

Przedłużenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych nie wpływa na termin wydania interpretacji ogólnych (na wniosek).

Schematy podatkowe (MDR)

Zawieszono terminy zgłaszania Szefowi KAS krajowych i transgranicznych schematów podatkowych (o których mowa w Dziale III, Rozdz. 11a Op). Terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31.03.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30.06.2020 r.

Opłata prolongacyjna

Opłata, o której mowa w art. 57 § 1 i 8 Op, nie będzie naliczana, gdy organ podatkowy wyda decyzję na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Op, o:

 • odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty,
 • odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Warunkiem będzie, aby:

 • ulgi te dotyczyły podatków stanowiących dochód budżetu państwa i
 • wniosek został złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Na tych samych zasadach opłata prolongacyjna nie będzie naliczana w razie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenia społeczne, należnych za okres od 1.01.2020 r.

Postępowania, kontrole i egzekucje

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie są wstrzymane postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe ani kontrole w sprawach dotyczących gier hazardowych.

RM może natomiast (w rozporządzeniu) wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych (art. 15zzk tarczy). Określi w nim w szczególności zakres terytorialny wstrzymania postępowań egzekucyjnych oraz okres wstrzymania.

Nie zablokuje to wypłat z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez skok. W okresie wstrzymania wypłaty te mogą być dokonywane.

Tarcza wprowadziła również uproszczenia w zakresie kontroli celno-skarbowych dotyczących wyrobów akcyzowych.

Zawieszony został natomiast bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Op,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych.

Bieg tych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (art. 15zzs tarczy). Natomiast dokonane w tym czasie czynności w postępowaniach i kontrolach są skuteczne.

W tym czasie nie biegnie również przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa przewidziane w Kk (np. fakturowe). Wynika to z art. 15zzr ust. 6 tarczy.

Co do zasady karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

 • 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,
 • 10 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok.

Zawieszenie biegu przedawnienia karalności oznacza wydłużenie okresów, w których finansowe organy postępowania przygotowawczego (naczelnik US, naczelnik USC oraz Szef KAS) mogą wszcząć postępowania przygotowawcze.

Zawieszony został też bieg terminu na milczące załatwienie sprawy. Nie dotyczy to jednak interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego.

W okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego nie stosuje się przepisów o:

 • bezczynności organów,
 • obowiązku organu i podmiotu, prowadzących postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy.

W tym czasie również organom i podmiotom prowadzącym postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

POZOSTAŁE ZMIANY

Czynny żal

Wprowadzono możliwość składania tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej. Ze zmienionego art. 16 § 4 Kks wynika, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, pozwalające na uniknięcie kary, wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

Podatek od nieruchomości

Rady gmin będą mogły zwolnić (w uchwale) z podatku od nieruchomości za część 2020 r. przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z tego samego powodu radni będą mogli przedłużyć (również w uchwale) wskazanym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Zwolnienie z PCC

W pierwotnej wersji tarczy przewidziano zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczek zaciąganych do 31.08.2020 r. przez przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyłaby się z powodu COVID-19.

Ostatecznie jednak tego rozwiązania nie wprowadzono.

Podatek handlowy

[8] Tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1433.

Do końca 2020 r. odroczone zostało wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa z 6.07.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej[8] przewidywała, że sklepy (głównie wielkopowierzchniowe) będą go płacić już od 1.07.2020 r.

Egzaminy na doradców podatkowych

Kandydaci, którzy nie przystąpili do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego, będą mogli jednorazowo przystąpić do niej w wyznaczonym terminie, w okresie nie dłuższym niż 4 mies. od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z COVID-19.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?
Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.

Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Koronawirus

Badania wstępne i okresowe w czasie pandemii

Krzysztof Tandecki
Jeżeli pracownikowi skończy się ważność badań profilaktycznych, może je wykonać, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Bez badań wstępnych i kontrolnych nadal nie wolno dopuścić do pracy, ale łatwiej je przeprowadzić.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) wprowadza na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kilka rozwiązań związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.


Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych

Renata Majewska
Przedsiębiorcy, którzy z powodu COVID-19 mierzą się ze spadkiem obrotów, mogą uzyskać z FGŚP i FP dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Krzysztof Tandecki
Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.


Koronawirus

Przesunięcie terminów sprawozdań finansowych

Ukazało się rozporządzenie MF z 31.03.2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Koronawirus

Świadczenie za kwarantannę graniczną – na podstawie oświadczenia pracownika

Renata Majewska
Białorusin pracujący w polskiej spółce (zatrudniony na mocy pozwolenia na pracę sezonową) wracał 21.03.2020 z Białorusi po urlopie i na granicy dostał polecenie obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny domowej.
Czy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie chorobowe (jeszcze z niego w tym roku nie korzystał), czy może jest to nieobecność usprawiedliwiona (NU) bez prawa do wynagrodzenia? Jak ten miesiąc rozliczyć na liście płac? Czy i gdzie to zgłosić? Jaki kod podać w dokumentach składanych do ZUS (czy 331)? Dodam, że firma jest płatnikiem zasiłków dla załogi, a wynagrodzenia płaci na bieżąco – do 28. dnia danego miesiąca.

Po zakończeniu kwarantanny obcokrajowiec powinien złożyć pracodawcy – w ciągu 3 dni roboczych – oświadczenie stanowiące podstawę przyznania prawa do świadczeń chorobowych. Za marzec 2020 należy w tym przypadku złożyć ZUS RCA, ujmując tylko wynagrodzenie za pracę za okres od 1.03.2020 do 20.03.2020 i ew. „zerowy” ZUS RSA z kodem 331 za okres od 21.03.2020 do 31.03.2020. Pełne wynagrodzenie chorobowe z racji kwarantanny trzeba wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych za kwiecień 2020.


Koronawirus

Więcej czasu na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku

Krzysztof Hałub
Do 31.05.2020 przedłużono termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. Podatnicy, którzy osiągali wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z CIT albo u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych przychodów, mają na to czas do 31.07.2020.

Wynika tak z rozporządzenia MF z 27.03.2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 542).


Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Krzysztof Tandecki
Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.


Koronawirus

„Postojowe” i dofinansowania dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Postojowe dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to świadczenie, które ma przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem. Dla przedsiębiorców przewidziano także dwie inne formy dofinansowania.

Zakłada je projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 374, w skrócie specustawa), a także niektórych innych ustaw.


Koronawirus

Wdrażanie PPK odłożone w czasie

Renata Majewska
Z powodu epidemii koronawirusa pracodawcy 50+ (spoza budżetówki) zyskają półroczne przesunięcie ostatecznych terminów na założenie u siebie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

To jedno z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568). Większość jej przepisów, w tym te dotyczące PPK, weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020.


Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.


Koronawirus

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Renata Majewska
Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?

Pracodawca ma prawo żądać od „zdalnego” pracownika pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy pod warunkiem, że dostarczy mu służbowy komputer i telefon. Może też wymagać, aby codziennie komunikował mu wyniki pracy.


Koronawirus

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Renata Majewska
Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?

Nie można szybko przenieść niepełnosprawnego do innego miejsca pracy, choćby przejściowo, w trybie polecenia pracodawcy. Do tego potrzebna jest pisemna akceptacja pracownika, a więc zmiana angażu na mocy porozumienia stron (aneks) albo wypowiedzenia zmieniającego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


Koronawirus

Badania okresowe dopiero po pandemii

Krzysztof Tandecki
Pracownik, któremu skończy się ważność badań profilaktycznych, może je wykonać, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Bez badań wstępnych i kontrolnych nadal nie wolno dopuścić do pracy.

Taki sposób postępowania zaproponował Główny Inspektor Pracy w skierowanym do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy stanowisku z 16.03.2020 (GIP-GNN.50.2.2020.1).


Koronawirus

Pandemia a sprawozdanie finansowe

Rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie może potencjalnie wpłynąć na działalność firmy w 2020 r. Obecnie wpływ nie jest znany i dlatego nie został uwzględniony przy ocenie kontynuacji działalności.

Pandemia koronawirusa jest groźna nie tylko dla ludzi, wpływa na światowe rynki, w tym na stabilność kursów. Nie ma wątpliwości, że pandemia będzie miała konsekwencje makroekonomiczne, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na działalność większości polskich przedsiębiorstw w 2020 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpowiada, w jaki sposób w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 poinformować o zagrożeniach kontynuacji działalności jednostki.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....