Zmiana stałej stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik zatrudniony na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 4 tys. zł brutto. Do 10.06.2018 był na zasiłku rehabilitacyjnym. Po powrocie zgodził się na obniżenie płacy na mocy porozumieniem stron do 3 tys. zł brutto miesięcznie, począwszy od 11.06.2018.
Mamy wątpliwości, czy dobrze wyliczyliśmy wynagrodzenie za czas przepracowany w tym miesiącu. Jak należało je obliczyć?

Najpierw trzeba było obliczyc tzw. średnią stawkę miesięczną w czerwcu, a następnie odjąć od niej kwotę zmniejszenia z tytułu choroby, ustaloną na podstawie starej stawki miesięcznej (4 tys. zł brutto).

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kp, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do nieobecności w pracy, za czas której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (§ 11 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, DzU z 2017 poz. 927).

Z przywołanego przepisu wynika, że najpierw kalkuluje się kwotę obniżenia z tytułu choroby na podstawie stawki miesięcznej, a potem odejmuje ją od tej stawki, otrzymując wynagrodzenie za dni przepracowane w danym miesiącu (tzw. częściowe). Jednak powołane rozporządzenie nie dotyczy przypadku, gdy stała stawka miesięczna ulega zmianie (podwyżce lub obniżce) w trakcie miesiąca.

Pewne wskazówki, jak postąpić w takiej sytuacji, zawiera interpretacja GIP z 6.04.2009 (GPP-471-4560-24/09/PE/RP) wydana w sprawie zmiany stałej miesięcznej pensji podczas miesiąca, jednak w pełni przepracowanego. GIP zaleca wówczas odpowiednie stosowanie § 12 ww. rozporządzenia, a więc podzielenie starej stawki miesięcznej przez wymiar czasu pracy i pomnożenie uzyskanej stawki godzinowej przez liczbę godzin przepracowanych pod rządami starej stawki. To samo należy zrobić z nową stawką, a zsumowane wyniki dają tzw. średnią stawkę miesięczną za dany miesiąc.

Można też posiłkować się przyjętym zwyczajowo sposobem postępowania służb płacowych firm w miesiącu, w którym nastąpiła modyfikacja stawki miesięcznej, gdyż stała stawka miesięczna uległa redukcji z powodu absencji zatrudnionego (odpłatnej chorobowej lub innej, za którą nie należy się wynagrodzenie, np. nieusprawiedliwionej, urlopu bezpłatnego bądź wychowawczego). Oblicza się wówczas kwotę obniżenia stałej stawki miesięcznej na podstawie tej stawki pensji, podczas obowiązywania której wystąpiła absencja.

Reasumując: ze względu na to, że rozporządzenie nie rozstrzyga wprost wskazanego w pytaniu problemu, trzeba zastosować rozwiązanie jak najbardziej oddające metody rozliczeń określone w rozporządzeniu. Proponujemy następujące obliczenia:

  • najpierw oblicza się średnią stawkę miesięczną metodą wskazaną w ww. piśmie GIP:

4000 zł : 168 godz. = 23,81 zł,

23,81 zł × 48 godz. = 1142,88 zł,

gdzie 48 godz. to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować pod rządami starej stawki,

3000 zł : 168 godz. = 17,86 zł,

17,86 zł × 120 godz. = 2143,20 zł,

gdzie 120 godz. to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować po rządami nowej stawki,

1142,88 zł + 2143,20 zł = 3286,08 zł, tj. średnia stawka miesięczna, jaką pracownik dostałby, gdyby przepracował cały czerwiec,

  • następnie kalkuluje się kwotę obniżenia średniej stawki miesięcznej z tytułu choroby na podstawie starej stawki miesięcznej (4000 zł brutto), ponieważ pod rządami tej stawki doszło do odpłatnej niezdolności do pracy z powodu choroby:

4000 zł : 30 = 133,33 zł,

133,33 zł × 10 dni = 1333,30 zł,

3286,08 zł – 1333,30 zł = 1952,78, tj. wynagrodzenie należne za czas przepracowany od 11 do 30 czerwca.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....