Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Marek Barowicz

Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
 • US – urząd skarbowy
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Zmiana roku podatkowego na rok niepokrywający się z rokiem kalendarzowym może wynikać z przesłanek ekonomiczno-finansowych, np. rozliczania straty podatkowej (skutkiem zmiany może być wydłużenie okresu, w którym nierozliczona strata podatkowa z lat ubiegłych zostanie skompensowana dochodami wygenerowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) czy też prowadzenia sezonowej, cyklicznej działalności gospodarczej – właściwie dobrany rok podatkowy umożliwia wówczas osiągnięcie korzyści podatkowych, dzięki dostosowaniu okresu rozliczeniowego do rozkładu planowanych przychodów i kosztów podatkowych.

Podstawowe zasady

Zgodnie z art. 11 Op rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W świetle art. 8 ust. 1 updop rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, o ile podatnik CIT nie postanowi inaczej w umowie lub w statucie spółki. Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wymaga poinformowania o tym naczelnika właściwego US w zeznaniu rocznym CIT-8 (patrz dalej).

Co do zasady rok podatkowy trwa przez kolejnych 12 mies. kalendarzowych. Od tej ogólnej reguły istnieją jednak wyjątki (art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 updop).

Wybór roku podatkowego przy rozpoczęciu działalności

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności pierwszy rok podatkowy trwa zasadniczo od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Rok podatkowy a rok obrotowy

Rok podatkowy jest jednocześnie rokiem obrotowym jednostki. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 9 uor przez „rok obrotowy” (obrachunkowy) należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy (jego zmiany) określa umowa lub statut, na podstawie którego utworzono spółkę.

Jeżeli spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to – w myśl uor – księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność w 2019, o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy informują naczelnika US w zeznaniu rocznym składanym za ten rok (art. 8 ust. 5 updop).

Spółka z o.o. podjęła po raz pierwszy działalność 6.03.2019. Wybrała rok podatkowy:

 • pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.12.2019,
 • niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lutego do 31 stycznia – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.01.2020.

Spółka akcyjna podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Równocześnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.08.2019 do 30.06.2020.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Ska podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał – w zależności od podjętej przez nią decyzji – od 6.08.2019 do 31.12.2019 lub do 31.12.2020.

Zmiana roku podatkowego

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego. Okres ten jest nazywany „rokiem przejściowym” i nie może być krótszy niż 12 mies. i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Spółka z o.o. pierwotnie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.01.2020 do 30.06.2021.

Spółka akcyjna pierwotnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.07.2020 do 31.12.2021.

Warunkiem zmiany roku podatkowego jest, by odpowiednie postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w statucie bądź w umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe podatnika niebędącego spółką, co wymaga podjęcia – przed rozpoczęciem zmienionego roku podatkowego – stosownej uchwały zmieniającej ww. dokument.

Art. 8 ust. 3 updop wskazuje, że skutki prawne zmiany dokonanej w dokumencie regulującym ustrój podatnika nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego. Aby więc skutecznie wprowadzić zmiany w umowie/statucie/innym dokumencie w zakresie roku podatkowego, muszą być one dokonane (uchwalone) przed rozpoczęciem nowego, zmienionego roku podatkowego (interpretacja KIS z 16.04.2019, 0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM).

Można się spotkać z poglądem, że również wpis do KRS zmiany umowy spółki powinien nastąpić przed końcem danego roku podatkowego, tj. przed jego planowaną zmianą. Wobec osób trzecich zmiana wywołuje bowiem skutek prawny dopiero od chwili jej wpisu do rejestru (wpis ma charakter konstytutywny). Z najnowszych interpretacji KIS wynika jednak, że wystarczy, by wpis zmiany umowy spółki (czy innego dokumentu) do KRS nastąpił najpóźniej na dzień zawiadomienia naczelnika US o tej zmianie (zob. ww. pismo z 16.04.2019 i 22.08.2019, DPP13.8221.9.2019.CPIJ).

Informację o zmianie roku podatkowego podatnik przekazuje naczelnikowi US w zeznaniu CIT-8, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy – art. 8 ust. 4 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019. Jak wskazała KIS w piśmie z 25.06.2019 (0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK), przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie dopiero do zmian roku podatkowego dokonywanych w 2019 (wcześniej wymagane było zawiadomienie o zmianie naczelnika US w terminie 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego).

Zatem spółka, której rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i która w 2019 podjęła uchwałę o zmianie w 2020 roku podatkowego na inny okres 12 mies., powinna zawiadomić o tym w CIT-8 za 2019, składanym do końca marca 2020.

Skrócenie roku podatkowego na skutek zamknięcia ksiąg

Jeżeli z odrębnych przepisów (art. 12 ust. 2 pkt 2–6 w zw. z ust. 3, 3a i 3b uor) wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego roku podatkowego, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W świetle prawa bilansowego obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego (obrotowego) powstanie na dzień:

 • zakończenia działalności jednostki, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • poprzedzający zmianę formy prawnej (z tym że można nie zamykać ksiąg w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową),
 • połączenia związanego z przejęciem przez inną jednostkę (wpisu do KRS tego połączenia) – w jednostce przejmowanej,
 • poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka (tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do KRS połączenia lub podziału); można nie zamykać ksiąg, jeżeli podział następuje przez wydzielenie, a także w przypadku połączenia, którego rozliczenie następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki,
 • poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 nastąpiło zamknięcie jej ksiąg rachunkowych w związku z zakończeniem działalności spółki. Rok podatkowy spółki trwał od 1.01.2019 do 6.08.2019.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 postawiono ją w stan likwidacji. Księgi rachunkowe spółki zamknięto na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan likwidacji (5.08.2019). Rok podatkowy likwidowanej spółki z o.o. trwał od 1.01.2019 do 5.08.2019. Następnym rokiem podatkowym dla likwidowanej spółki będzie okres od 6.08.2019 (dnia rozpoczęcia jej likwidacji, na który to dzień nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych likwidowanej spółki) do końca przyjętego przez nią (jako podatnika CIT) roku podatkowego (31.12.2019).

Rok podatkowy w spółkach tworzących PGK

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK będących podatnikami CIT) dla poszczególnych spółek wchodzących w skład takich grup (art. 8 ust. 7 updop):

 • dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez PGK jest dniem kończącym rok podatkowy tworzących ją spółek,
 • dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status PGK, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tworzących ją spółek.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

Monika Król-Stępień
W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Aleksander Woźniak
Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.


CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Anna Koleśnik
Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

Aleksander Woźniak
„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Czynsz z dzierżawy logotypu opodatkowany 8,5% ryczałtem

Aleksander Woźniak
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zawarła ze spółką z Irlandii umowę dzierżawy praw do logotypów. Umowa reguluje zasady ich wykorzystywania przez spółkę, w tym upoważnia do czerpania pożytków cywilnych w postaci czynszu poddzierżawy.
Czy skoro umowa nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej, możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych z niej przychodów (z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

Dowody księgowe

Zdigitalizowane faktury są podstawą do wykazania kosztów podatkowych

Anna Koleśnik
Zeskanowanie papierowych faktur i zapisanie ich na serwerach w formie cyfrowej, a następnie zniszczenie papierowych egzemplarzy nie pozbawia prawa do zaliczenia kosztów udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. 

Tak wynika z interpretacji KIS z 20.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG).


Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Krzysztof Hałub
Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.

CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).


Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Krzysztof Hałub
Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.

Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zaległy podatek od nieruchomości, wynikający z zaniżenia podstawy opodatkowania, jest kosztem uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której stanowi koszt dla celów rachunkowych. Natomiast ujawnienie nieruchomości skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?

CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. I) – podział na koszty bezpośrednie i pośrednie

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje. Inne są zasady potrącania kosztów bezpośrednich, inne kosztów pośrednich. Jednym z problemów, z którym muszą się zmierzyć podatnicy, jest przyporządkowanie danego kosztu do jednej z tych dwóch kategorii.

W procesie obliczania dochodu podatnik w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy dany koszt spełnia definicję „kosztu uzyskania przychodów”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest ustalenie momentu potrącenia tego kosztu. Artykuł poświęcony jest temu drugiemu zagadnieniu i dotyczy podatników CIT, podlegających przepisom updop.


PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.

Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Krzysztof Hałub
Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.


Ważny wyrok

Zaliczka przeznaczona na własny cel mieszkaniowy

Aleksander Woźniak
Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, wydatkowana na własne cele mieszkaniowe, jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny.

Wynika to z uchwały NSA z 17.02.2020 (II FPS 4/19). W ustnym uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że kwota zadatku bądź zaliczki jest częścią ceny sprzedaży nieruchomości, a więc jest również elementem przychodu z odpłatnego zbycia. Sprzedający może przeznaczyć ją na własne cele mieszkaniowe, nie czekając, aż otrzyma całą należność ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości.


Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Marek Barowicz
Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....