Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Marek Barowicz

Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
 • US – urząd skarbowy
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Zmiana roku podatkowego na rok niepokrywający się z rokiem kalendarzowym może wynikać z przesłanek ekonomiczno-finansowych, np. rozliczania straty podatkowej (skutkiem zmiany może być wydłużenie okresu, w którym nierozliczona strata podatkowa z lat ubiegłych zostanie skompensowana dochodami wygenerowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) czy też prowadzenia sezonowej, cyklicznej działalności gospodarczej – właściwie dobrany rok podatkowy umożliwia wówczas osiągnięcie korzyści podatkowych, dzięki dostosowaniu okresu rozliczeniowego do rozkładu planowanych przychodów i kosztów podatkowych.

Podstawowe zasady

Zgodnie z art. 11 Op rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W świetle art. 8 ust. 1 updop rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, o ile podatnik CIT nie postanowi inaczej w umowie lub w statucie spółki. Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wymaga poinformowania o tym naczelnika właściwego US w zeznaniu rocznym CIT-8 (patrz dalej).

Co do zasady rok podatkowy trwa przez kolejnych 12 mies. kalendarzowych. Od tej ogólnej reguły istnieją jednak wyjątki (art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 updop).

Wybór roku podatkowego przy rozpoczęciu działalności

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności pierwszy rok podatkowy trwa zasadniczo od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Rok podatkowy a rok obrotowy

Rok podatkowy jest jednocześnie rokiem obrotowym jednostki. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 9 uor przez „rok obrotowy” (obrachunkowy) należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy (jego zmiany) określa umowa lub statut, na podstawie którego utworzono spółkę.

Jeżeli spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to – w myśl uor – księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność w 2019, o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy informują naczelnika US w zeznaniu rocznym składanym za ten rok (art. 8 ust. 5 updop).

Spółka z o.o. podjęła po raz pierwszy działalność 6.03.2019. Wybrała rok podatkowy:

 • pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.12.2019,
 • niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lutego do 31 stycznia – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.01.2020.

Spółka akcyjna podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Równocześnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.08.2019 do 30.06.2020.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Ska podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał – w zależności od podjętej przez nią decyzji – od 6.08.2019 do 31.12.2019 lub do 31.12.2020.

Zmiana roku podatkowego

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego. Okres ten jest nazywany „rokiem przejściowym” i nie może być krótszy niż 12 mies. i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Spółka z o.o. pierwotnie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.01.2020 do 30.06.2021.

Spółka akcyjna pierwotnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.07.2020 do 31.12.2021.

Warunkiem zmiany roku podatkowego jest, by odpowiednie postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w statucie bądź w umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe podatnika niebędącego spółką, co wymaga podjęcia – przed rozpoczęciem zmienionego roku podatkowego – stosownej uchwały zmieniającej ww. dokument.

Art. 8 ust. 3 updop wskazuje, że skutki prawne zmiany dokonanej w dokumencie regulującym ustrój podatnika nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego. Aby więc skutecznie wprowadzić zmiany w umowie/statucie/innym dokumencie w zakresie roku podatkowego, muszą być one dokonane (uchwalone) przed rozpoczęciem nowego, zmienionego roku podatkowego (interpretacja KIS z 16.04.2019, 0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM).

Można się spotkać z poglądem, że również wpis do KRS zmiany umowy spółki powinien nastąpić przed końcem danego roku podatkowego, tj. przed jego planowaną zmianą. Wobec osób trzecich zmiana wywołuje bowiem skutek prawny dopiero od chwili jej wpisu do rejestru (wpis ma charakter konstytutywny). Z najnowszych interpretacji KIS wynika jednak, że wystarczy, by wpis zmiany umowy spółki (czy innego dokumentu) do KRS nastąpił najpóźniej na dzień zawiadomienia naczelnika US o tej zmianie (zob. ww. pismo z 16.04.2019 i 22.08.2019, DPP13.8221.9.2019.CPIJ).

Informację o zmianie roku podatkowego podatnik przekazuje naczelnikowi US w zeznaniu CIT-8, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy – art. 8 ust. 4 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019. Jak wskazała KIS w piśmie z 25.06.2019 (0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK), przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie dopiero do zmian roku podatkowego dokonywanych w 2019 (wcześniej wymagane było zawiadomienie o zmianie naczelnika US w terminie 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego).

Zatem spółka, której rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i która w 2019 podjęła uchwałę o zmianie w 2020 roku podatkowego na inny okres 12 mies., powinna zawiadomić o tym w CIT-8 za 2019, składanym do końca marca 2020.

Skrócenie roku podatkowego na skutek zamknięcia ksiąg

Jeżeli z odrębnych przepisów (art. 12 ust. 2 pkt 2–6 w zw. z ust. 3, 3a i 3b uor) wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego roku podatkowego, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W świetle prawa bilansowego obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego (obrotowego) powstanie na dzień:

 • zakończenia działalności jednostki, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • poprzedzający zmianę formy prawnej (z tym że można nie zamykać ksiąg w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową),
 • połączenia związanego z przejęciem przez inną jednostkę (wpisu do KRS tego połączenia) – w jednostce przejmowanej,
 • poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka (tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do KRS połączenia lub podziału); można nie zamykać ksiąg, jeżeli podział następuje przez wydzielenie, a także w przypadku połączenia, którego rozliczenie następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki,
 • poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 nastąpiło zamknięcie jej ksiąg rachunkowych w związku z zakończeniem działalności spółki. Rok podatkowy spółki trwał od 1.01.2019 do 6.08.2019.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 postawiono ją w stan likwidacji. Księgi rachunkowe spółki zamknięto na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan likwidacji (5.08.2019). Rok podatkowy likwidowanej spółki z o.o. trwał od 1.01.2019 do 5.08.2019. Następnym rokiem podatkowym dla likwidowanej spółki będzie okres od 6.08.2019 (dnia rozpoczęcia jej likwidacji, na który to dzień nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych likwidowanej spółki) do końca przyjętego przez nią (jako podatnika CIT) roku podatkowego (31.12.2019).

Rok podatkowy w spółkach tworzących PGK

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK będących podatnikami CIT) dla poszczególnych spółek wchodzących w skład takich grup (art. 8 ust. 7 updop):

 • dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez PGK jest dniem kończącym rok podatkowy tworzących ją spółek,
 • dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status PGK, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tworzących ją spółek.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT, PIT, VAT

MF wyjaśnia przepisy o „białej liście”

Krzysztof Hałub
W objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 Wykaz podatników VAT MF odniósł się do wielu budzących wątpliwości kwestii, związanych z zapłatą na rachunki bankowe widniejące i niewidniejące w tym wykazie, a także do konsekwencji podatkowych takiej zapłaty.

PKWiU z 2008 nadal stosowana dla celów CIT i PIT

Do końca 2020 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT, CIT), w tym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

CIT i PIT

Lokal spółki jawnej otrzymany w darowiźnie – czy amortyzacja jest kosztem u obdarowanego

Anna Koleśnik
Osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir). Do ewidencji środków trwałych firmy chce wprowadzić lokal użytkowy otrzymany w darowiźnie od ojca. Ten, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, otrzymał od niej lokal w rozliczeniu (w ramach wypłaty zysku). Lokal był przez spółkę amortyzowany.
Czy odpisy naliczane przez obecnego właściciela będą dla niego kosztem podatkowym?

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Tomasz Krywan
Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?

CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Agnieszka Baklarz
Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.


Podatki

Konwencja MLI – pułapka na podatników osiągających dochody za granicą

Jarosław Sekita
W 2019 r. weszły w życie pierwsze zmodyfikowane konwencją MLI postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zakres stosowania konwencji poszerzy się w kolejnych latach. Niestety, utrudni to prawidłowe rozliczanie się podatników z zagranicznych dochodów.

Ustalenie zasad opodatkowania dochodu polskich podatników – osiągniętego za granicą, oraz zagranicznych podatników – osiągniętego w Polsce, następuje na podstawie polskich przepisów podatkowych oraz dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (dalej upo). Wymaga to w pierwszej kolejności wskazania przepisów regulujących daną materię.


Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata na rachunek wirtualny – zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka kupuje energię elektryczną od zakładu energetycznego. Dokonuje płatności na rachunek bankowy zakładu, wskazany na fakturze. Jest to tzw. rachunek wirtualny, połączony z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy figuruje na „białej liście” podatników VAT, natomiast numeru rachunku wirtualnego tam nie ma (nie jest on rachunkiem rozliczeniowym).
Czy dokonując płatności na rachunek wirtualny, spółka może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto.

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż przez fundację darowanego budynku a prawo do zwolnienia z CIT

Piotr Kaim
W 2017 r. fundacja otrzymała darowiznę w postaci własności budynku wraz z własnością działki, na której ten budynek wzniesiono. Wartość nieruchomości została uwzględniona w przychodach z 2017 r., a wykazany w tym samym roku dochód przeznaczono na cel statutowy fundacji, jakim jest działalność w zakresie dobroczynności. W efekcie, w 2017 r. fundacja skorzystała ze zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochód objęty zwolnieniem nie został jeszcze wydatkowany na zadeklarowany cel statutowy, a w 2020 r. fundacja zamierza sprzedać otrzymaną nieruchomość.
Czy sprzedaż nieruchomości doprowadzi do utraty zwolnienia podatkowego, z którego fundacja skorzystała w roku jej otrzymania? Czy fundacja może skorzystać z takiego samego zwolnienia, jeżeli wykaże dodatkowy dochód w związku ze sprzedażą?

Interpretacja ogólna MF

Jak ustalić dochód zwolniony z CIT i PIT w przypadku nowej inwestycji

Anna Koleśnik
Wprowadzona w 2018 ulga w podatku dochodowym z tytułu wsparcia nowych inwestycji może – pod pewnymi warunkami – obejmować także dochody z działalności prowadzonej z wykorzystaniem dotychczasowych składników majątku, rozbudowanych w wyniku nowej inwestycji.

Rozliczenie roczne

Nowe formularze CIT za 2019

Opublikowano wzory zeznań CIT-8 i CIT-8AB wraz z innymi deklaracjami oraz informacjami w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, mające zastosowanie do dochodów (przychodów, strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.01.2019.

CIT i PIT

Aport nieruchomości do spółki cywilnej małżonków – czy konieczna jest forma aktu notarialnego

Anna Koleśnik
Małżonkowie chcą wnieść jako wkład do założonej przez siebie spółki cywilnej nieruchomość (budynek), stanowiącą ich współwłasność (objętą wspólnością majątkową małżeńską).
Czy aby wniesienie wkładu było skuteczne i w ramach spółki można było naliczać odpisy amortyzacyjne od tego budynku (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów), musi być zachowana forma aktu notarialnego?

CIT i PIT

Moment sprawdzenia, czy płatność nastąpiła na rachunek wskazany na „białej liście” podatników VAT

Tomasz Krywan
Spółka często zleca płatności z datą przyszłą. Czy również w takich przypadkach ocena, czy płatność została dokonana na rachunek wskazany na tzw. białej liście, powinna nastąpić na dzień zlecenia przelewu?

Rachunkowość

Odroczony podatek dochodowy – czy można go ustalić tylko od wybranych różnic

Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą określone w uor kryteria wielkościowe dla jednostki małej. Korzystamy z uproszczenia dotyczącego odroczonego podatku dochodowego i nie ustalamy aktywów ani rezerw z tego tytułu. Okazało się jednak, że wykorzystanie wynikającej z updop możliwości jednorazowego odpisania ceny nabycia:
• składników majątku o cechach środków trwałych lub wnip, nieprzekraczającej 10 tys. zł,
• fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie,
wpływa ujemnie na wysokość zysku i dywidendy oraz wskaźniki rentowności warunkujące uzyskanie kredytu.
Aby skorzystać ze stwarzanej przez updop możliwości, a zarazem złagodzić skutki, jakie jednorazowe odpisy wywierają na wynik finansowy, chcielibyśmy częściowo stosować podatek odroczony. Dotyczyłby on tylko amortyzacji. Od pozostałych tytułów różnic przejściowych, których wielkości są zresztą nieistotne (np. rezerw na koszty, różnic kursowych, odsetek), nie ustalalibyśmy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z uor?

Rozliczenie roczne

Podatnicy ze skróconym rokiem podatkowym złożą CIT-8 do końca grudnia

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 i zakończył przed 1 września tego roku, mają więcej czasu na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) – zamiast w ciągu 3 mies., złożą je do końca 2019.

Rozliczenie roczne

Powrót papierowych zeznań CIT od 25.10.2019

Podatnicy osiągający wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniający pracowników/wykonawców cywilnoprawnych nie muszą składać CIT-8 w formie elektronicznej.

CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Anna Koleśnik
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Krzysztof Hałub
Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Aleksander Woźniak
Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....