Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Marek Barowicz

Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
 • US – urząd skarbowy
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Zmiana roku podatkowego na rok niepokrywający się z rokiem kalendarzowym może wynikać z przesłanek ekonomiczno-finansowych, np. rozliczania straty podatkowej (skutkiem zmiany może być wydłużenie okresu, w którym nierozliczona strata podatkowa z lat ubiegłych zostanie skompensowana dochodami wygenerowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) czy też prowadzenia sezonowej, cyklicznej działalności gospodarczej – właściwie dobrany rok podatkowy umożliwia wówczas osiągnięcie korzyści podatkowych, dzięki dostosowaniu okresu rozliczeniowego do rozkładu planowanych przychodów i kosztów podatkowych.

Podstawowe zasady

Zgodnie z art. 11 Op rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W świetle art. 8 ust. 1 updop rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, o ile podatnik CIT nie postanowi inaczej w umowie lub w statucie spółki. Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wymaga poinformowania o tym naczelnika właściwego US w zeznaniu rocznym CIT-8 (patrz dalej).

Co do zasady rok podatkowy trwa przez kolejnych 12 mies. kalendarzowych. Od tej ogólnej reguły istnieją jednak wyjątki (art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 updop).

Wybór roku podatkowego przy rozpoczęciu działalności

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności pierwszy rok podatkowy trwa zasadniczo od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Rok podatkowy a rok obrotowy

Rok podatkowy jest jednocześnie rokiem obrotowym jednostki. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 9 uor przez „rok obrotowy” (obrachunkowy) należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy (jego zmiany) określa umowa lub statut, na podstawie którego utworzono spółkę.

Jeżeli spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to – w myśl uor – księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność w 2019, o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy informują naczelnika US w zeznaniu rocznym składanym za ten rok (art. 8 ust. 5 updop).

Spółka z o.o. podjęła po raz pierwszy działalność 6.03.2019. Wybrała rok podatkowy:

 • pokrywający się z rokiem kalendarzowym – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.12.2019,
 • niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lutego do 31 stycznia – jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.03.2019 do 31.01.2020.

Spółka akcyjna podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Równocześnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od 6.08.2019 do 30.06.2020.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Ska podjęła po raz pierwszy działalność 6.08.2019. Wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał – w zależności od podjętej przez nią decyzji – od 6.08.2019 do 31.12.2019 lub do 31.12.2020.

Zmiana roku podatkowego

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego. Okres ten jest nazywany „rokiem przejściowym” i nie może być krótszy niż 12 mies. i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Spółka z o.o. pierwotnie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.01.2020 do 30.06.2021.

Spółka akcyjna pierwotnie wybrała rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym i trwający od 1 lipca do 30 czerwca. We wrześniu 2019 podjęła decyzję o zmianie roku podatkowego na pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jej pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 1.07.2020 do 31.12.2021.

Warunkiem zmiany roku podatkowego jest, by odpowiednie postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w statucie bądź w umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe podatnika niebędącego spółką, co wymaga podjęcia – przed rozpoczęciem zmienionego roku podatkowego – stosownej uchwały zmieniającej ww. dokument.

Art. 8 ust. 3 updop wskazuje, że skutki prawne zmiany dokonanej w dokumencie regulującym ustrój podatnika nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego. Aby więc skutecznie wprowadzić zmiany w umowie/statucie/innym dokumencie w zakresie roku podatkowego, muszą być one dokonane (uchwalone) przed rozpoczęciem nowego, zmienionego roku podatkowego (interpretacja KIS z 16.04.2019, 0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM).

Można się spotkać z poglądem, że również wpis do KRS zmiany umowy spółki powinien nastąpić przed końcem danego roku podatkowego, tj. przed jego planowaną zmianą. Wobec osób trzecich zmiana wywołuje bowiem skutek prawny dopiero od chwili jej wpisu do rejestru (wpis ma charakter konstytutywny). Z najnowszych interpretacji KIS wynika jednak, że wystarczy, by wpis zmiany umowy spółki (czy innego dokumentu) do KRS nastąpił najpóźniej na dzień zawiadomienia naczelnika US o tej zmianie (zob. ww. pismo z 16.04.2019 i 22.08.2019, DPP13.8221.9.2019.CPIJ).

Informację o zmianie roku podatkowego podatnik przekazuje naczelnikowi US w zeznaniu CIT-8, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy – art. 8 ust. 4 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019. Jak wskazała KIS w piśmie z 25.06.2019 (0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK), przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie dopiero do zmian roku podatkowego dokonywanych w 2019 (wcześniej wymagane było zawiadomienie o zmianie naczelnika US w terminie 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego).

Zatem spółka, której rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i która w 2019 podjęła uchwałę o zmianie w 2020 roku podatkowego na inny okres 12 mies., powinna zawiadomić o tym w CIT-8 za 2019, składanym do końca marca 2020.

Skrócenie roku podatkowego na skutek zamknięcia ksiąg

Jeżeli z odrębnych przepisów (art. 12 ust. 2 pkt 2–6 w zw. z ust. 3, 3a i 3b uor) wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego roku podatkowego, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W świetle prawa bilansowego obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego (obrotowego) powstanie na dzień:

 • zakończenia działalności jednostki, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • poprzedzający zmianę formy prawnej (z tym że można nie zamykać ksiąg w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową),
 • połączenia związanego z przejęciem przez inną jednostkę (wpisu do KRS tego połączenia) – w jednostce przejmowanej,
 • poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka (tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do KRS połączenia lub podziału); można nie zamykać ksiąg, jeżeli podział następuje przez wydzielenie, a także w przypadku połączenia, którego rozliczenie następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki,
 • poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 nastąpiło zamknięcie jej ksiąg rachunkowych w związku z zakończeniem działalności spółki. Rok podatkowy spółki trwał od 1.01.2019 do 6.08.2019.

Spółka z o.o. wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 6.08.2019 postawiono ją w stan likwidacji. Księgi rachunkowe spółki zamknięto na dzień poprzedzający dzień postawienia jej w stan likwidacji (5.08.2019). Rok podatkowy likwidowanej spółki z o.o. trwał od 1.01.2019 do 5.08.2019. Następnym rokiem podatkowym dla likwidowanej spółki będzie okres od 6.08.2019 (dnia rozpoczęcia jej likwidacji, na który to dzień nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych likwidowanej spółki) do końca przyjętego przez nią (jako podatnika CIT) roku podatkowego (31.12.2019).

Rok podatkowy w spółkach tworzących PGK

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK będących podatnikami CIT) dla poszczególnych spółek wchodzących w skład takich grup (art. 8 ust. 7 updop):

 • dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez PGK jest dniem kończącym rok podatkowy tworzących ją spółek,
 • dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status PGK, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tworzących ją spółek.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

CIT i PIT

Wybór liniowego PIT pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia

Kto wybrał podatek liniowy, nie może rozliczyć się razem z małżonkiem, nawet jeśli zawiesił działalność gospodarczą.

Potwierdzają to orzeczenia sądów administracyjnych.

CIT i PIT

Sprzedaż kryptowaluty otrzymanej jako zapłata za sprzedane towary – jaki koszt uzyskania

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) za wykonaną usługę otrzymał zapłatę w kryptowalucie.
Czy wartość usługi lub otrzymanej waluty wirtualnej stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia?

W myśl art. 30b ust. 1a updof opodatkowaniu (stawką 19%) podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, tj. osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu obrotu kryptowalutami a kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 30b ust. 1b).

CIT i PIT

Nieodpłatnie otrzymane testery przekazane klientom – czy są przychodem

Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży kosmetyków. Ich producenci przekazują jej testery produktów. Nie są one przeznaczone na sprzedaż, lecz mają służyć zaprezentowaniu właściwości oferowanych towarów klientom salonów, do których sprzedaje je spółka. Wspólnie ze sprzedawcami detalicznymi (właścicielami salonów) organizuje ona różne akcje promocyjne z wykorzystaniem testerów. Przekazuje je kontrahentom niezależnie od ilości bądź wartości zamówionego towaru.
Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie testerów jest dla spółki przychodem podatkowym? Czy z racji wydania ich kontrahentom powstaje taki przychód?
CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2021

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł (w ramach tzw. procedury WHT refund), przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) a potem do końca czerwca i grudnia 2020 (dla podatników CIT i PIT).

CIT

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

CIT i PIT

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej – czy jest opodatkowane CIT

Spółka z o.o. otrzymała w 2020 dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1.07.2019 do 31.12.2019. Stanowi ono pomoc de minimis, ma charakter nieodpłatny i bezzwrotny.
Czy pomoc ta podlega CIT, czy też jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop albo art. 17 ust. 1 pkt 47 updop?

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 14 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych bądź międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów (u podatników PIT świadczenia te stanowią przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 updof).

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

PIT, CIT, VAT

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021

Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2020 nie przekroczy 9 031 000 zł, skorzystają w 2021 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 418 000 zł.

Wzrost limitów wynika w tym wypadku ze zwyżki średniego kursu euro, ale już w przypadku podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest efektem podniesienia ustawowych progów uprawniających do rozliczania się w tej formie i do kwartalnych wpłat podatku.

Podatek dochodowy

Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów

W razie wystąpienia ryzyka nieotrzymania zapłaty od dłużnika obowiązkiem wierzyciela jest utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego w celu „czasowego” urealnienia wyniku finansowego. Artykuł przedstawia zasady uznawania takich odpisów za koszty uzyskania przychodów oraz sposoby dalszych rozliczeń podatkowych związanych z różnymi „scenariuszami” postępowania z wierzytelnością.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w uor, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie przychodu ze zbycia przedsiębiorstwa

Jak ustalić przychód w przypadku sprzedaży przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą prawa majątkowe (licencje oraz know-how)?
Czy w takiej sytuacji uzyskany przychód należy częściowo zakwalifikować do zysków kapitałowych?
Temat miesiąca

Likwidacja działalności – konsekwencje w PIT i CIT

Zanim ustanie byt prawny likwidowanego przedsiębiorcy, musi on dopełnić wielu formalności wobec fiskusa i rozliczyć się z podatku dochodowego.

Obowiązki w zakresie PIT i CIT związane z zakończeniem działalności gospodarczej są uzależnione od formy opodatkowania podatkiem dochodowym i od rodzaju prowadzonej ewidencji.

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

PIT

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

PIT

Działalność indywidualna i w spółce komandytowej a prawo do zryczałtowanego opodatkowania

Uzyskiwanie przychodów ze spółki osobowej (komandytowej) nie wyklucza możliwości opodatkowania dochodów lekarza z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 30.07.2020 (II FSK 3407/18). Spór dotyczył wykładni art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd – co należy rozumieć przez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w art. 23 uzpd. Organy podatkowe i WSA przyjęły, że jeżeli podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej i tym samym może uzyskiwać przychody z udziału w tej spółce, jest to równoznaczne z prowadzeniem przez niego innej działalności gospodarczej. A to wyklucza opodatkowanie indywidualnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (lekarskiej) w formie karty podatkowej.

Ceny transefowe

Korekta cen transferowych

Podatkowe skutki korekt cen transferowych, dokonywanych przez podmioty powiązane, budzą wiele wątpliwości. Celem artykułu jest przyjrzenie się dotychczasowej praktyce organów podatkowych w tym zakresie, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT.

Zaostrzenie regulacji prawnych i nowe obowiązki sprawozdawcze zmuszają podatników do bardziej wnikliwego przyjrzenia się transakcjom zawieranym z podmiotami powiązanymi. Z uwagi na zmienne warunki rynkowe oraz brak porównywalnych danych rynkowy charakter transakcji niejednokrotnie trudno jest oceniać na bieżąco. Ocena, czy stosowane w relacjach między podmiotami powiązanymi ceny odpowiadały cenom rynkowym, jest zatem często dokonywana ex post (po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....