Złożenie zeznania do 20 stycznia a obowiązek zapłaty grudniowej zaliczki na PIT i termin zwrotu nadpłaty

Aleksander Woźniak

Czy przedsiębiorca, który do 20.01.2019 złoży zeznanie roczne za 2018, będzie mógł (jak w latach poprzednich) nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018? Pytam, bo Sejm uchylił dotychczasowy przepis, który o tym mówił, ale nie wiem, czy zmiana będzie obowiązywać już w 2019.
Czy przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży zeznanie roczne przez internet, wykazując w nim nadpłatę, dostanie zwrot podatku już po 45 dniach, jak wynika z innej zmiany uchwalonej przez Sejm?

Ustawą z 4.10.2018 nowelizującą updof oraz niektóre inne ustawy (DzU poz. 2126) skreślono zdanie czwarte w art. 44 ust. 6 updof, które do tej pory brzmiało: Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przepis w nowym brzmieniu zacznie obowiązywać od 1.01.2019 (art. 11 nowelizacji), ale – jak wynika z regulacji przejściowych – będzie miał zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1.01.2019 (art. 8 ust. 1 nowelizacji). Wprawdzie art. 8 ust. 2 nowelizacji przewiduje wyjątki, gdy nowe/zmienione przepisy będą stosowane już do dochodów za 2018, ale nie ma wśród nich odniesienia do art. 44 ust. 6 updof.

W praktyce więc zmiana przepisu będzie dotyczyć zaliczki za grudzień/IV kwartał 2019, płatnej w styczniu 2020.

To ważna informacja dla osób, które będą zapoznawać się z tekstem updof, zawierającym ujednolicone brzmienie tej ustawy (uwzględniającym nowelizację z 4.10.2018). Od 1.01.2019 nie znajdą już w art. 44 ust. 6 zdania czwartego. Nadal jednak będzie ono stosowane do zaliczki za grudzień/IV kwartał 2018.

Tak więc w styczniu 2019 podatnik (przedsiębiorca) nadal jeszcze może nie wpłacać zaliczki za grudzień/IV kwartał 2018, jeżeli przed 21.01.2019 (20 stycznia przypada w niedzielę) złoży zeznanie i zapłaci różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania rocznego a sumą wpłaconych za 2018 zaliczek (chyba że wykaże w zeznaniu nadpłatę podatku). Jak potwierdził NSA w wyrokach z 14.03.2017 (II FSK 461–463/15), nie jest uprawniona interpretacja, że przepis zobowiązuje jedynie do złożenia zeznania do 20 stycznia, natomiast płatność podatku może nastąpić do 30 kwietnia.

Złożenie zeznania jeszcze w styczniu jest korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców:

  • rozliczających się z podatku wspólnie z niepracującym lub niewiele zarabiającym małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • korzystających z ulg (np. prorodzinnej) i odliczeń (np. darowizn) w rozliczeniu rocznym.

Pozwala im bowiem uniknąć konieczności zapłaty zaliczki za grudzień, która w rozliczeniu rocznym przerodziłaby się w nadpłatę podatku.

Ta sama nowelizacja (z 4.10.2018) przewiduje też skrócenie z 3 mies. do 45 dni okresu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego, jeżeli podatnik PIT złoży zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta – wprowadzona w Op (art. 77 § 1 pkt 5a) – ma zachęcić podatników PIT do elektronicznej formy rozliczeń.

Zatem przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży elektronicznie zeznanie roczne za 2018, powinien dostać zwrot nadpłaty podatku w ciągu 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania.

Przedsiębiorców nie obejmie bowiem jeszcze inna zmiana – dotycząca terminu składania zeznań rocznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1 updof podatnicy PIT będą obowiązani składać roczne zeznanie w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego (dotychczas przepis ten wskazywał jedynie datę końcową, tj. 30 kwietnia). Zeznania złożone przed 15 lutego będą uznawane za złożone w dniu 15 lutego, a nie wcześniej. Tak więc 45-dniowy termin na zwrot nadpłaty podatku będzie liczony dopiero od 15 lutego.

Zmiana ta, jak wynika z art. 8 ust. 2 pkt 2 nowelizacji, ma zastosowanie do dochodów za 2018, ale tylko jeżeli:

  • były one osiągane za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów, o których mowa w art. 42a updof,
  • pochodziły z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b updof.

Do pozostałych dochodów, w tym z działalności gospodarczej, zmiana terminu składania zeznań rocznych (z 30 kwietnia na okres od 15 lutego do 30 kwietnia) znajdzie zastosowanie dopiero do dochodów za 2019.

Wejście w życie opisanej nowelizacji ma związek z wprowadzaną od 2019 nową usługą administracji skarbowej „Twój

e-PIT”. Będzie ona polegać na wypełnieniu przez organy podatkowe zeznań rocznych niektórych podatników (począwszy od zeznań za 2018), bez konieczności składania przez nich wniosku w tej sprawie.

W pierwszej kolejności organy podatkowe przygotują zeznania osób, których dochody są rozliczane za pośrednictwem płatników. Dopiero w 2020 będą wypełniać również zeznania przedsiębiorców.

O innych zmianach wprowadzonych nowelizacją – w zakresie obowiązków płatników PIT – pisaliśmy w „RiP” nr 11/2018.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

  • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
  • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....