Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego spółki z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Mateusz Kaczmarek Doradca podatkowy prowadzący kancelarię Interpretacje, postępowania, analizy, doradztwo.

X spółka z o.o. ma pięciu udziałowców. Pan Y ma 45% udziałów w jej kapitale, a pozostali wspólnicy resztę, podzieloną pomiędzy nich po równo. Wszyscy wspólnicy są także członkami zarządu. Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę X samodzielnie w sprawach o wartości do 2 mln zł. Żadne prawa i obowiązki nie zostały przypisane poszczególnym członkom zarządu – zarządzanie ma charakter kolegialny. Nie ma także udziałów uprzywilejowanych, zastawionych itp. Spółka jest ponadto 100% udziałowcem w Z spółka z o.o.
Kogo należy zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla obu ww. spółek?

Jeśli chodzi o kryteria uznania za beneficjenta rzeczywistego (BR), to definicja ustawowa, zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU poz. 723), budzi niestety wątpliwości interpretacyjne.

  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W zakresie, w jakim odnosi się do przedstawionej w pytaniu sprawy, przez BR rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, w tym w przypadku spółek z o.o. osobę fizyczną:

  • będącą udziałowcem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów,
  • dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów,
  • sprawującą kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 uor, tj. uprawnień, jakie jednostka dominująca ma wobec jednostki zależnej.

Wątpliwości budzi fraza „osoba fizyczna lub osoby fizyczne” – czy kilka osób fizycznych może być łącznie jednym BR? Raczej nie chodziło o doprecyzowanie, że BR może być więcej niż jeden, bo gdyby kilka osób fizycznych niezależnie odpowiadało definicji, to każda z nich byłaby BR i dodatek „lub osoby fizyczne” byłby zbędny, a żadnego fragmentu tekstu prawnego nie można uznawać za zbędny (żelazna reguła wykładni przepisów).

Czy chodzi zatem o osoby, które łącznie spełniają kryteria BR w sytuacji, gdy żadna z nich nie spełnia ich samodzielnie? W takim przypadku za BR należałoby automatycznie uznać wszystkich udziałowców, członków zarządu, członków rady nadzorczej i ich rodzin, a tak szerokie podejście stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i wskazanymi w definicji przykładami (po słowach „w tym”) – przykłady te nie miałyby sensu, gdyby i tak wszystkie ww. osoby podlegały rejestracji jako BR.

Należałoby zatem przyjąć (biorąc pod uwagę także przykłady, w których o BR mówi się zawsze w liczbie pojedynczej), że BR może być tylko jedna osoba, a dodatek „lub osoby” służy tylko temu, aby w dalszej części ustawy, pisząc o BR, prawodawca mógł się swobodnie posługiwać liczbą pojedynczą lub mnogą zależnie od kontekstu. Poza tym gdyby kilka osób mogło być jednym BR, to ustawa doprecyzowywałaby warunki, w jakich miałoby to zachodzić, a tymczasem w odniesieniu do BR ustawodawca wszędzie używa języka wskazującego na to, że mówi o jednej osobie, a jeśli o kilku osobach, to mając na myśli kilku BR.

Zgłoszenie do CRBR – w jakiej formie i do kiedy

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (www.podatki.gov.pl/crbr), podając:

1) dane identyfikacyjne spółki: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS, NIP,

2) dane identyfikacyjne BR: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo datę urodzenia, a w przypadku osób nieposiadających PESEL  – informację o wielkości i charakterze udziału lub o uprawnieniach przysługujących BR,

3) dane identyfikacyjne wszystkich członków organów spółki lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki (w zakresie jak w pkt 2).

Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (tj. ujawniona jako taka w KRS). Musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Gdy wymagana jest łączna reprezentacja, tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia do CRBR.

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Ten termin obowiązuje też dla zgłoszenia aktualizacyjnego – w przypadku zmiany przekazanych danych. Do biegu terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki, które były wpisane do KRS przed 13.10.2019, zgłaszają dane do CRBR do 13.04.2020.

Obowiązek zgłoszenia BR dotyczy wszystkich spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc jawnych, komandytowych, ska, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych).

Druga wątpliwość dotyczy zwrotu „w tym”. Można go rozumieć tak, że BR to osoba, która została wymieniona przykładach, ale także osoby w nich niewymienione, jeśli spełniają ogólne kryteria wskazane przez zwrotem „w tym”. Można jednak rozumieć to sformułowanie i w taki sposób, że ogólne kryteria przeznaczone są dla identyfikacji BR w podmiotach, których nie skazano w przykładach (gdzie oprócz sp. z o.o. są także spółki akcyjne i trusty, ale nie ma np. spółek osobowych), natomiast katalog BR wskazanych dla konkretnych rodzajów podmiotów (np. sp. z o.o.) ma charakter wyczerpujący.

Informacje zamieszczone na rządowych stronach internetowych (www.gov.pl) wskazują raczej na drugi z ww. sposób rozumienia. Wynika to jednak jedynie z kontekstu, a nie z analizy zagadnienia wprost. Ponadto takie wpisy na stronie internetowej mogą się w każdej chwili zmienić, a poza tym nie mają żadnej ochronnej mocy.

Niewiele pomaga też analiza definicji BR z tzw. dyrektywy AML, będącej źródłem polskich regulacji – została ona zupełnie inaczej zredagowana niż w polskiej ustawie, ale jest równie niejasna (por. art. 3 pkt 6 dyrektywy PE i Rady 2015/849 z 20.05.2015 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, DzUrz UE z 2015 L 141/73).

Można więc podejść do zaprezentowanej sprawy tak, że do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłoszony powinien zostać wyłącznie pan Y, który jest BR spółki X (ma więcej niż 25% udziałów) oraz BR spółki Z (jest BR spółki X, a ta ma więcej niż 25% udziałów w spółce Z). Z pytania nie wynika bowiem, aby którykolwiek z pozostałych udziałowców spełniał wyliczone wyżej kryteria BR w sp. z o.o.

Można też zgłosić (podejście asekuracyjne) wszystkich udziałowców jako BR dla obu spółek. Zgłoszenie zbyt wielu osób jest niegroźne, podczas gdy niezgłoszenie choćby jednej będącej BR zagrożone jest sankcją do 1 mln zł, a w tej sprawie można argumentować, że w zasadzie każdy członek zarządu (i jednocześnie udziałowiec) ma decydujący wpływ na działania spółki X, gdyż może ją samodzielnie reprezentować we wszystkich sprawach, a kwota ograniczająca to uprawnienie jest bardzo wysoka (2 mln zł).

Niezależnie od wybranego rozwiązania radzę wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Finansów, bowiem to właśnie ten resort prowadzi CRBR.

Temat: „Spółki”
Podatki 2021

Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej

W ustawach o podatku dochodowym wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej oraz przewidziano szczególne zasady opodatkowania dochodów osiąganych ze zbycia jej udziałów. Zmiany te stanowią istotną nowość i budzą wiele kontrowersji.

Wynikają z ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2123). Omówione zostaną na przykładzie przepisów updop, choć analogiczne rozwiązania znalazły się również w updof.

Rachunkowość

Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – wpływ na rachunkowość

Jesteśmy spółką komandytową, nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których spółki komandytowe od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. uzyskują status podatnika CIT, przy czym dano do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o moment zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Jak powinniśmy postąpić, jeśli korzystamy z możliwości zmiany sposobu opodatkowania dopiero od 1.05.2021 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązuje ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Na jej mocy dochody spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. przestają podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników (PIT lub CIT zależnie od ich statusu podatkowego). Są opodatkowane na poziomie „spółki”, która staje się podatnikiem CIT (opodatkowanie CIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Darowizna udziałów w spółce a exit tax

Wspólnik spółki z o.o. z siedzibą w Polsce planuje przekazać nieodpłatnie, w formie darowizny, całość udziałów w spółce (o wartości ok. 6 mln zł) na rzecz syna. Syn ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Czy przekazanie darowizny spowoduje powstanie u wspólnika obowiązku zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków?

Od 1.01.2019 r. obowiązują art. 30da–30di updof, określające zasady opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Istotą przepisów jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu, lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (lub składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku podziału spółki kapitałowej

W efekcie podziału spółki z o.o. wspólnik spółki dzielonej obejmie nowe udziały w spółce przejmującej.
Czy w związku z podziałem spółka przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty PCC?

Nie. W art. 1 ust. 1 ustawy o PCC określono zamknięty katalog czynności i zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstaje więc, jedynie gdy dana czynność cywilnoprawna jest enumeratywnie wskazana w ustawie o PCC. Czynności i zdarzenia niewskazane wprost w art. 1 ust. 1 nie podlegają opodatkowaniu. Przepis ten należy interpretować ściśle, a wszelka jego interpretacja rozszerzająca mogłaby doprowadzić do zwiększenia zakresu obciążeń podatkowych, co jest niedopuszczalne w kontekście podstawowych zasad prawa podatkowego.

VAT

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiana rozporządzenia

Przełożenie kodów PKWiU z 2008 na kody CN oraz kody PKWiU z 2015 to główna zmiana w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od kas, która weszła w życie z początkiem 2021.

Została wprowadzona rozporządzeniem MFFiPR z 15.12.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2317). Nie wpłynęła na stosowanie przepisów, których dotyczyła (tj. zakres czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania oraz zakres zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania).

Spółki jawne

Jak skutecznie poinformować o wspólnikach, by uniknąć statusu podatnika CIT

Nowo utworzone spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne – chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego – powinny złożyć informację o wspólnikach przed dniem otwarcia ksiąg rachunkowych.

Tak wynika z odpowiedzi MFFiPR z 8.01.2021 (DD5.054.7.2020) na zapytanie poselskie nr 2151.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

Sprawozdawczość

Zamknięcie ksiąg przez spółki komandytowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Spółki komandytowe, które zdecydują się na nabycie statusu podatnika CIT dopiero od 1.05.2021, staną przed dylematem, czy zamykać księgi rachunkowe dwa razy – na koniec 2020 i na 30.04.2021, czy tylko na tę ostatnią datę.

Na temat tego, jakie konsekwencje dla sprawozdawczości niosą oba te rozwiązania, wypowiedział się Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w porozumieniu z Departamentem Podatków Dochodowych w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

CIT

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

ZUS przedsiębiorcy

Kilka spółek komandytowych to kilka składek zdrowotnych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie (jako osoba fizyczna figurująca w CEIDG) i jednocześnie jest wspólnikiem dwóch spółek komandytowych. Przedmiot działalności indywidualnej i działalności jednej ze spółek jest taki sam. Druga spółka prowadzi inną działalność.
Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania co miesiąc trzech składek na ubezpieczenie zdrowotne? Czy też może opłacać dwie składki z uwagi na tożsamy przedmiot działalności w dwóch firmach? Podlega także ubezpieczeniom społecznym z tytułu indywidualnej działalności.

Prowadzenie tej samej działalności w kilku formach nie ochroni przed obowiązkiem zapłaty większej liczby składek zdrowotnych. Tak wynika z decyzji Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach (12-1711/I-2/WSS/2020).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazanie części zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy a obowiązek zapłaty PCC

Wspólnicy spółki jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału zapasowego oraz wyłączeniu części zysku za 2019 od podziału między wspólników i przekazaniu go na ten kapitał.
Czy w związku z tym na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC?

W art. 1 ustawy o PCC zawarto zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Z ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 tego artykułu wynika, że PCC podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki przy spółce osobowej (którą w myśl art. 1a pkt 1 ustawy o PCC jest spółka jawna) uważa się:

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Obowiązek informacyjny

Ostateczny termin zgłoszenia danych do CRBR

13.07.2020 upływa termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, ska, spółek z o.o. i akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych), które zostały wpisane do KRS przed 13.10.2019.

CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

KSH

Prosta spółka akcyjna dopiero za rok

Przepisy o nowym typie spółki kapitałowej, w tym dotyczące jej nowe regulacje ustaw o podatku dochodowym, zaczną obowiązywać dopiero od 1.03.2021.

Od marca 2020 miało być możliwe tworzenie prostej spółki akcyjnej, która – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju – miała łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej, wzbogaconej o nowe rozwiązania, które cechuje duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, szybka rejestracja elektroniczna, brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego (w tym akcje za prace i usługi) oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce.

VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....