Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego spółki z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Mateusz Kaczmarek Doradca podatkowy prowadzący kancelarię Interpretacje, postępowania, analizy, doradztwo.

X spółka z o.o. ma pięciu udziałowców. Pan Y ma 45% udziałów w jej kapitale, a pozostali wspólnicy resztę, podzieloną pomiędzy nich po równo. Wszyscy wspólnicy są także członkami zarządu. Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę X samodzielnie w sprawach o wartości do 2 mln zł. Żadne prawa i obowiązki nie zostały przypisane poszczególnym członkom zarządu – zarządzanie ma charakter kolegialny. Nie ma także udziałów uprzywilejowanych, zastawionych itp. Spółka jest ponadto 100% udziałowcem w Z spółka z o.o.
Kogo należy zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla obu ww. spółek?

Jeśli chodzi o kryteria uznania za beneficjenta rzeczywistego (BR), to definicja ustawowa, zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU poz. 723), budzi niestety wątpliwości interpretacyjne.

  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W zakresie, w jakim odnosi się do przedstawionej w pytaniu sprawy, przez BR rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, w tym w przypadku spółek z o.o. osobę fizyczną:

  • będącą udziałowcem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów,
  • dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów,
  • sprawującą kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 uor, tj. uprawnień, jakie jednostka dominująca ma wobec jednostki zależnej.

Wątpliwości budzi fraza „osoba fizyczna lub osoby fizyczne” – czy kilka osób fizycznych może być łącznie jednym BR? Raczej nie chodziło o doprecyzowanie, że BR może być więcej niż jeden, bo gdyby kilka osób fizycznych niezależnie odpowiadało definicji, to każda z nich byłaby BR i dodatek „lub osoby fizyczne” byłby zbędny, a żadnego fragmentu tekstu prawnego nie można uznawać za zbędny (żelazna reguła wykładni przepisów).

Czy chodzi zatem o osoby, które łącznie spełniają kryteria BR w sytuacji, gdy żadna z nich nie spełnia ich samodzielnie? W takim przypadku za BR należałoby automatycznie uznać wszystkich udziałowców, członków zarządu, członków rady nadzorczej i ich rodzin, a tak szerokie podejście stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i wskazanymi w definicji przykładami (po słowach „w tym”) – przykłady te nie miałyby sensu, gdyby i tak wszystkie ww. osoby podlegały rejestracji jako BR.

Należałoby zatem przyjąć (biorąc pod uwagę także przykłady, w których o BR mówi się zawsze w liczbie pojedynczej), że BR może być tylko jedna osoba, a dodatek „lub osoby” służy tylko temu, aby w dalszej części ustawy, pisząc o BR, prawodawca mógł się swobodnie posługiwać liczbą pojedynczą lub mnogą zależnie od kontekstu. Poza tym gdyby kilka osób mogło być jednym BR, to ustawa doprecyzowywałaby warunki, w jakich miałoby to zachodzić, a tymczasem w odniesieniu do BR ustawodawca wszędzie używa języka wskazującego na to, że mówi o jednej osobie, a jeśli o kilku osobach, to mając na myśli kilku BR.

Zgłoszenie do CRBR – w jakiej formie i do kiedy

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (www.podatki.gov.pl/crbr), podając:

1) dane identyfikacyjne spółki: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS, NIP,

2) dane identyfikacyjne BR: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo datę urodzenia, a w przypadku osób nieposiadających PESEL  – informację o wielkości i charakterze udziału lub o uprawnieniach przysługujących BR,

3) dane identyfikacyjne wszystkich członków organów spółki lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki (w zakresie jak w pkt 2).

Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (tj. ujawniona jako taka w KRS). Musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Gdy wymagana jest łączna reprezentacja, tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia do CRBR.

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Ten termin obowiązuje też dla zgłoszenia aktualizacyjnego – w przypadku zmiany przekazanych danych. Do biegu terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki, które były wpisane do KRS przed 13.10.2019, zgłaszają dane do CRBR do 13.04.2020.

Obowiązek zgłoszenia BR dotyczy wszystkich spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc jawnych, komandytowych, ska, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych).

Druga wątpliwość dotyczy zwrotu „w tym”. Można go rozumieć tak, że BR to osoba, która została wymieniona przykładach, ale także osoby w nich niewymienione, jeśli spełniają ogólne kryteria wskazane przez zwrotem „w tym”. Można jednak rozumieć to sformułowanie i w taki sposób, że ogólne kryteria przeznaczone są dla identyfikacji BR w podmiotach, których nie skazano w przykładach (gdzie oprócz sp. z o.o. są także spółki akcyjne i trusty, ale nie ma np. spółek osobowych), natomiast katalog BR wskazanych dla konkretnych rodzajów podmiotów (np. sp. z o.o.) ma charakter wyczerpujący.

Informacje zamieszczone na rządowych stronach internetowych (www.gov.pl) wskazują raczej na drugi z ww. sposób rozumienia. Wynika to jednak jedynie z kontekstu, a nie z analizy zagadnienia wprost. Ponadto takie wpisy na stronie internetowej mogą się w każdej chwili zmienić, a poza tym nie mają żadnej ochronnej mocy.

Niewiele pomaga też analiza definicji BR z tzw. dyrektywy AML, będącej źródłem polskich regulacji – została ona zupełnie inaczej zredagowana niż w polskiej ustawie, ale jest równie niejasna (por. art. 3 pkt 6 dyrektywy PE i Rady 2015/849 z 20.05.2015 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, DzUrz UE z 2015 L 141/73).

Można więc podejść do zaprezentowanej sprawy tak, że do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłoszony powinien zostać wyłącznie pan Y, który jest BR spółki X (ma więcej niż 25% udziałów) oraz BR spółki Z (jest BR spółki X, a ta ma więcej niż 25% udziałów w spółce Z). Z pytania nie wynika bowiem, aby którykolwiek z pozostałych udziałowców spełniał wyliczone wyżej kryteria BR w sp. z o.o.

Można też zgłosić (podejście asekuracyjne) wszystkich udziałowców jako BR dla obu spółek. Zgłoszenie zbyt wielu osób jest niegroźne, podczas gdy niezgłoszenie choćby jednej będącej BR zagrożone jest sankcją do 1 mln zł, a w tej sprawie można argumentować, że w zasadzie każdy członek zarządu (i jednocześnie udziałowiec) ma decydujący wpływ na działania spółki X, gdyż może ją samodzielnie reprezentować we wszystkich sprawach, a kwota ograniczająca to uprawnienie jest bardzo wysoka (2 mln zł).

Niezależnie od wybranego rozwiązania radzę wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Finansów, bowiem to właśnie ten resort prowadzi CRBR.

Temat: „Spółki”
Obowiązek informacyjny

Ostateczny termin zgłoszenia danych do CRBR

13.07.2020 upływa termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, ska, spółek z o.o. i akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych), które zostały wpisane do KRS przed 13.10.2019.


CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Anna Koleśnik
Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Michał Mieszkiełło Paweł Szumowski Piotr Stępień
Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.


KSH

Prosta spółka akcyjna dopiero za rok

Przepisy o nowym typie spółki kapitałowej, w tym dotyczące jej nowe regulacje ustaw o podatku dochodowym, zaczną obowiązywać dopiero od 1.03.2021.

Od marca 2020 miało być możliwe tworzenie prostej spółki akcyjnej, która – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju – miała łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej, wzbogaconej o nowe rozwiązania, które cechuje duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, szybka rejestracja elektroniczna, brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego (w tym akcje za prace i usługi) oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce.


VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych


Finanse

Kształtowanie polityki dywidendowej

Andrzej Niemiec
Artykuł omawia przesłanki uwzględniane zazwyczaj przy wypracowywaniu zasad polityki dywidendowej, tj. ustalaniu wysokości zysku przeznaczonego do wypłaty właścicielom spółek kapitałowych.

Osoby fizyczne, lokujące swoje środki pieniężne w udziały w spółce z o.o. lub akcje spółki akcyjnej, kierują się różnymi przesłankami, głównie natury finansowej. Najczęściej oczekują, że wkład do spółki pozwoli im:

  • uzyskać stałą, satysfakcjonującą – także płacowo – pracę,
  • zwiększyć wartość udziałów/akcji w wyższym stopniu i szybszym tempie niż gdyby środki w nie zainwestowane umieszczono na lokacie bankowej lub w funduszu inwestycyjnym,
  • otrzymać co roku, w postaci dywidendy, wyższe od dostępnego na rynku wynagrodzenie za powierzenie spółce środków finansowych.

Rachunkowość

Zaliczka otrzymana na poczet dywidendy lub udziału w zysku

Spółka kapitałowa mająca udziały w innej spółce kapitałowej oraz w spółce osobowej otrzymuje zaliczki na poczet dywidendy, a także na poczet udziału w zysku.
Czy wpływ zaliczek (Wn konto 13) wykazać jako:
⋅ przychód finansowy (Ma konto 75-0), czy
⋅ pozostałe rozrachunki i zobowiązania (Ma konto 24)?

Zaliczki na poczet dywidendy oraz na poczet udziału w zysku mają charakter tymczasowy. Jeżeli przekraczają ostateczną wysokość należnej udziałowcowi dywidendy lub udziału w zysku, to podlegają zwrotowi. Dlatego – do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku i wysokości dywidendy (udziału w zysku) należnej poszczególnym udziałowcom/wspólnikom – zaliczkę traktuje się jako zobowiązanie (Ma konto 24, Wn konto 13).


Rachunkowość

Koszty prac rozwojowych a podział zysku netto

Czy przewidziane w Ksh (art. 191 § 4, art. 347 § 4) ograniczenia kwot zysku do podziału dotyczą wyłącznie kosztów nieodpisanych zakończonych prac rozwojowych, figurujących w bilansie w pozycji aktywów trwałych, czy także kosztów niezakończonych prac rozwojowych, wykazanych w bilansie jako długo- lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe?

Od 2016 r. przepisy Ksh ograniczają możliwość wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli spółek kapitałowych, uzależniając kwotę wypłaty od tego, czy w pełni odpisano wcześniej aktywowane koszty prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 191 § 4 Ksh – w przypadku spółek z o.o., i art. 347 § 4 Ksh – w przypadku spółek akcyjnych, i w konsekwencji analogicznie w przypadku ska, nie można dokonać podziału części zysku odpowiadającej równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, figurującej w aktywach bilansu. Ograniczenie to nie działa, jeżeli kwota kapitałów rezerwowych i zapasowego, powstałych z zysków z lat ubiegłych, dostępnych do podziału, jest co najmniej równa kwocie nieodpisanych kosztów.


Przeniesienie działalności ze spółki z o.o. do sp.k. – czy jest schematem podatkowym i niedozwoloną optymalizacją

Mateusz Kaczmarek
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie reklamy i marketingu. Jest to działalność typowo usługowa. W firmie nie ma żadnych istotnych środków trwałych ani wnip. Właściciele są zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo regularnie wykonują dla spółki prace na umowy o dzieło. Spółka w znacznym stopniu korzysta z pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy planują przeniesienie działalności do jeszcze nieistniejącej spółki z o.o. spółki komandytowej.
Czy istnieje ryzyko uznania tego przeniesienia za schemat podatkowy lub niedozwoloną optymalizację podatkową?

W rozumieniu zawartych w Op (Dział III, Rozdz. 11a) przepisów o schematach podatkowych (MDR) uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....