Zerowa stawka VAT na WDT gdy wywóz towaru jest potwierdzany dokumentem w PDF

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka sprzedaje towary do innych państw UE, rozliczając WDT. Na jej zlecenie są one przewożone transportem drogowym przez przewoźników lub spedytorów. Spółka wystawia dla kontrahentów faktury oraz dokumenty CMR (międzynarodowy list przewozowy). Planuje wdrożyć za zgodą klientów elektroniczne potwierdzanie CMR w postaci plików PDF.
Po załadunku samochodu przewoźnika będą wystawiane papierowe CMR, następnie skanowane i zapisywane w formacie PDF. Pliki będą wysyłane do odbiorcy przez zabezpieczone łącze. Kierowca będzie zabierać ze sobą papierowe kopie CMR – jedną przekaże przewoźnikowi, a drugą klientowi. Klient potwierdzi odbiór e-CMR i towaru przez postawienie znacznika (status) w systemie informatycznym przy danym unikatowym numerze tego pliku PDF.
Postawienie znacznika z podaniem daty będzie stanowić potwierdzenie danego CMR przez klienta. Prześle on przez bezpieczne łącze informację zwrotną o potwierdzeniu e-CMR do spółki. Ta będzie archiwizować wszystkie e-CMR i śledzić ich status w elektronicznym rejestrze. Czy CMR w postaci PDF umożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT do WDT?

WDT podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT, m.in. pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE (art. 422 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Takimi dowodami stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o VAT są następujące dokumenty – jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy w innym kraju UE:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z kraju, z których jednoznacznie wynika, że zostały one dostarczone do miejsca ich przeznaczenia w innym kraju UE – gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jeśli ww. dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do unijnego nabywcy, to dowodami, stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła WDT, w szczególności:

  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar, chyba że dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku – inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
  • dowód potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę w innym kraju UE.

Istotne jest, aby posiadane przez podatnika dokumenty zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do unijnego nabywcy (podatnik musi udowodnić, że towary rzeczywiście opuściły terytorium kraju).

Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wywozu towarów w ramach WDT, realizowanej z udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za ich wywóz z kraju, mają dokumenty przewozowe. W praktyce stosowany jest list przewozowy, tzw. CMR.

W świetle orzecznictwa NSA dla zastosowania do WDT stawki 0% wystarczy, że podatnik posiada jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT lub innymi dowodami w postaci dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 Op, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy na terytorium innego państwa UE (zob. uchwała NSA z 11.10.2010, I FPS 1/10, wyrok NSA z 20.12.2012, I FSK 133/12).

Organy podatkowe wskazują, że dopuszczalna jest każda forma (zarówno papierowa, jak i elektroniczna) przechowywania dokumentów przewozowych, pod warunkiem że zostanie uprawdopodobniona ich autentyczność. Nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentom przesłanym np. w formie elektronicznej czy faksem. Dla zastosowania do WDT stawki 0% nie jest zatem konieczne posiadanie papierowych dokumentów, wystarczy ich wersja elektroniczna, np. skan CMR przesłany e-mailem.

Jeżeli nie budzą one wątpliwości co do ich autentyczności, mogą stanowić dowody (dokumenty) potwierdzające, że towary będące przedmiotem danej WDT zostały dostarczone na terytorium innego państwa UE (zob. interpretacja KIS z 11.09.2017, 0113-KDIPT1-2.4012.469.2017.1.JS).

Podsumowując: jeśli spółka będzie dysponowała fakturami wraz ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku oraz dokumentem CMR w postaci PDF i dokumenty te łącznie potwierdzą przemieszczenie towarów z Polski do innego państwa UE oraz ich dostarczenie do nabywcy, to na tej podstawie będzie miała prawo do zastosowania do WDT stawki 0%, o ile spełni pozostałe wymogi wynikające z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (zob. interpretacja KIS z 12.10.2017, 0115-KDIT1-3.4012.533.2017.1.BJ).

Więcej na temat: „WDT”
Podatki i prawo gospodarcze

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na przełomie roku – rozliczenie przychodów i kosztów

Mateusz Kaczmarek Zbigniew Wilkosz
Jak na przełomie roku ująć dla celów podatkowych i bilansowych dokonaną przez spółkę WDT, jeśli fakturę wystawiono i towar wydano przewoźnikowi w grudniu 2018 r., natomiast firma transportowa wystawiła fakturę za swoją usługę w styczniu 2019 r., ze wskazaniem grudniowej daty załadunku i styczniowej daty rozładunku?
Spółka pokrywa koszty transportu, wliczając je oczywiście w cenę sprzedawanego towaru. Odpowiedzialność za towar przechodzi na firmę transportową w momencie załadunku.
Czy przychód ze sprzedaży i koszty transportu powinny być wykazane w grudniu 2018 r. zarówno dla celów CIT, jak i w bilansie? Czy brak odbioru towaru w grudniu decyduje o tym, że bilansowo koszty te powinny jednak zostać wykazane w styczniu?

Samo przedstawienie dokumentacji potwierdzającej WDT nie uprawnia do zerowej stawki VAT

Podatnik nie ma prawa do stosowania preferencyjnej stawki VAT, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doszło do WDT. Nie zmienia tego fakt przedłożenia dokumentów wymaganych ustawą.

VAT

Zasady ustalania obowiązku podatkowego przy WDT

Edward Kosakowski
Data wystawienia faktury dokumentującej dostawę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku WDT – o ile nie zostanie ona wystawiona zbyt późno w stosunku do momentu dostawy towarów.

Podatki i prawo gospodarcze

Zaliczki na poczet WNT i WDT – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tadeusz Waślicki
W „Rachunkowości” nr 7/2016 przeczytałam artykuł Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem. Mam wątpliwości co do braku opodatkowania VAT zaliczek wpłaconych zagranicznemu dostawcy. W artykule stwierdzono, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę przez podatnika podatku od wartości dodanej oraz że uiszczenie (...) zapłaty przed dostarczeniem towarów objętych WNT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki. Tymczasem w art. 20 ustawy o VAT nie jest napisane, że obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę. Faktura dokumentująca zaliczkę jest także fakturą wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej.
WNT jest odwrotnością WDT. Przy WDT, gdy wystawiam fakturę na zaliczkę np. 31 grudnia, a towar dostarczam klientowi 14 lutego, nie wykazuję transakcji w grudniowej deklaracji oraz Informacji podsumowującej, ale po dostawie w lutym jestem zobowiązana dokonać korekty deklaracji za grudzień i wykazać tę transakcję w grudniu, miesiącu wystawienia faktury.
Z literalnego brzmienia ustawy o VAT wynika, że to właśnie wystawiona faktura wyznacza obowiązek podatkowy, sama dostawa jest tu drugorzędna. Gdybym nie wystawiła faktury 31 grudnia na zaliczkę (nie mam takiego obowiązku zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4), a dostarczyła towar 14 lutego roku następnego, fakturę dokumentującą WDT mogę wystawić w lutym i wtedy wykazać WDT o deklaracji lub też w marcu (w myśl ustawy: nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy). Nawet gdy nie wystawię faktury, i tak jestem zobowiązana do wykazania WDT ostatecznie w marcu.
Nabywca towaru ma obowiązek wykazać WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Nabywca jest więc niejako związany momentem wystawienia faktury przez sprzedawcę.

VAT

Opodatkowanie zaliczki na poczet WDT

Edyta Głębicka
Wystawiamy fakturę zaliczkową na WDT, aby na tej podstawie klient dokonał przedpłaty.
Czy taką fakturę ujmujemy w rejestrze i deklaracji VAT w miesiącu wystawienia z podatkiem 23%, skoro nie mamy jeszcze potwierdzenia wywozu?

VAT

Czy otrzymując zaliczkę na poczet WDT, trzeba wystawić fakturę

Tomasz Krywan
Na początku lutego 2016 niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na poczet zakupu towaru, który zostanie jej wysłany w maju 2016.
Czy należało wystawić fakturę zaliczkową i w części przypadającej na tę zaliczkę wykazać WDT?

VAT

WDT przez niezarejestrowanego podatnika

Anna Koleśnik
Przed sprzedażą towaru i jego wywozem do innego kraju UE (na rzecz tamtejszego podatnika VAT UE), polski sprzedawca (czynny podatnik VAT) nie zarejestrował się jako podatnik VAT UE. Czy transakcja ta może być uznana za WDT i objęta zerową stawką VAT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....