Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w zakresie ubezpieczeń

Izabela Nowacka

Okres zawieszenia działalności to przerwa w opłacaniu składek na ZUS. Jednak przedsiębiorca ma prawo ubezpieczyć się dobrowolnie.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (DG) polega na czasowym lub nawet bezterminowym wstrzymaniu czynności służących osiąganiu bieżących przychodów z tego źródła. Swoją aktywność biznesową przedsiębiorca musi ograniczyć do minimum, a więc jedynie do niezbędnych działań, koniecznych do zabezpieczenia tej działalności i jej funkcjonowania po wznowieniu.

 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Osoba wykonująca DG podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz zdrowotnemu od dnia faktycznego rozpoczęcia DG do dnia faktycznego jej zaprzestania. Nie wlicza się w to okresu, na który DG została zawieszona na podstawie przepisów Pp. Zatem zawieszenie wykonywania DG powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym się ono rozpoczyna, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia DG.

Gdy działalność zawiesi spółka, wszyscy wspólnicy przestają̨ podlegać ubezpieczeniom społecznym. Co za tym idzie, przedsiębiorca nie opłaca składek do ZUS ani nie składa dokumentów rozliczeniowych, w tym deklaracji.

Warto też zaznaczyć, że okres zawieszenia nie przerywa biegu 6 mies. tzw. ulgi na start ani też 24-miesięcznego okresu korzystania z opłacania składek preferencyjnych od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Innymi słowy okres zawieszenia mieści się w tych okresach trwania ulg.

CEIDG przesyła do ZUS odpowiednie dane zawarte we wniosku o zawieszenie/wznowienie. Oznacza to, że przedsiębiorca zgłasza te zdarzenia jedynie w CEIDG. Nie musi w ZUS samodzielnie dokonywać wyrejestrowania, a potem zgłoszenia. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG w przypadku zawieszenia ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej DG oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej DG, osoby współpracującej).

Jeśli przed zawieszeniem przedsiębiorca był pracodawcą i rozwiązał z pracownikami umowy o pracę, musi ich wyrejestrować na druku ZUS ZWUA oraz wyrejestrować członków ich rodzin, jeśli byli zgłoszeni, w terminie 7 dni od daty ustania tytułu.

Zgłoszenie zawieszenia w CEIDG lub w KRS

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie DG na zasadach określonych w Pp z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z uprawnienia tego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający pracowników, jednak wyłącznie tych przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub w razie złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracodawca nie musi wznawiać działalności, ale pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, do zakończenia okresu zawieszenia DG.

W przypadku wykonywania DG w spółce cywilnej zawieszenie jest skuteczne, pod warunkiem że zrobią to wszyscy wspólnicy. Dotyczy to również innych spółek, np. jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie DG na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni, a przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) może zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 mies.

Zawieszenie wykonywania DG oraz jej wznowienie następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

U przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania DG rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o takim zawieszeniu i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania DG bądź do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zaś u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru KRS okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu jego złożenia, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu DG, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania DG wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień powrotu do wykonywania DG. Dotyczy to więc również należności składkowych do ZUS.

W przypadku wznowienia wykonywania działalności CEIDG zawiadomi ZUS o tym fakcie, a ZUS już we własnym zakresie dokona zgłoszenia płatnika składek do ubezpieczeń, zgodnie ze schematem wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. Przedsiębiorca powróci więc do swoich ubezpieczeń sprzed zawieszenia. ZUS zarejestruje też spółkę jako płatnika, na podstawie informacji uzyskanej z KRS.

Po otrzymaniu z CEIDG (KRS) informacji o ponownym uruchomieniu firmy ZUS sporządzi dokumenty:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem przed zawieszeniem działalności.

Jeśli jednak w czasie zawieszenia zaszły zmiany mające wpływ na rodzaj czy tytuł ubezpieczeń, np.:

 • zakończył się okres korzystania z ulgi na start albo z preferencyjnych składek,
 • został nawiązany stosunek pracy,
 • powstało prawo do emerytury,
 • zmienił się tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń,

to przedsiębiorca powinien samodzielnie zarejestrować się w ZUS (w ciągu 7 dni) zgodnie z nowym stanem faktycznym.

Z kolei wspólnicy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, jednoosobowej z o.o. muszą po wznowieniu zarejestrować się w ZUS jako płatnicy składek (ZUS ZFA) oraz zgłosić się do indywidualnych ubezpieczeń (ZUS ZUA albo ZUS ZZA) z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi – NIP i PESEL.

Osobę współpracującą, członków rodziny, a – w przypadku zatrudnienia – także współpracowników przedsiębiorca również powinien zgłosić do ubezpieczeń, w ciągu 7 dni po wznowieniu działalności.

Zawieszenie w trakcie miesiąca – składki proporcjonalne

Jeśli działalność zostanie zawieszona w trakcie miesiąca, za taki miesiąc należne będą jeszcze składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotna. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (art. 18 ust. 9 usus). Nie dotyczy to podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Za taki miesiąc należy jeszcze złożyć deklarację ZUS DRA oraz raporty za pozostałe osoby ubezpieczone przez część miesiąca, jeśli takie były.

Zawieszenie DG nastąpiło od 23.06.2020. Przedsiębiorcę obowiązuje podstawa wymiaru w wysokości 3136,20 zł. Za czerwiec składki społeczne są należne od podstawy wynoszącej:

3136,20 zł : 30 × 22 dni = 2299,88 zł.

Za czerwiec należy zapłacić pełną składkę zdrowotną (362,34 zł), od całej podstawy (4026,01 zł), gdyż jest ona miesięczna i niepodzielna, niezależnie od tego, przez jaki okres w miesiącu osoba podlega temu ubezpieczeniu.

Oczywiście rozliczenie składek w powyższy sposób dotyczy również miesiąca, podczas którego działalność została reaktywowana.

Po wznowieniu działalności jej wykonawca wraca do normalnego trybu składania do ZUS deklaracji i raportów, jeśli zatrudnia pracowników.

Jeśli otworzył firmę z początkiem miesiąca, powinien złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA i/lub imienne raporty miesięczne za siebie lub za osoby współpracujące za miesiąc, od którego firma działa ponownie (do 10. lub do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

Jeżeli jednak wznowił działalność w trakcie miesiąca, powinien złożyć ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności. Potem, jeśli nie ma współpracowników i podstawę składek stanowi minimalna kwota, nie musi już składać comiesięcznych deklaracji.

W okresie zawieszenia – ubezpieczenia dobrowolne

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dobrowolnie, na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem. Może to zrobić w dowolnym momencie zawieszenia. W tej sytuacji:

 • ZUS obejmie go tymi ubezpieczeniami od dnia wskazanego we wniosku (w zgłoszeniu), jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym został zgłoszony wniosek,
 • ubezpieczenia te ustaną od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, jednak nie wcześniej niż w jednym z następujących terminów:
  • od dnia, w którym zgłoszono wniosek o wyłączenie,
  • od 1. dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie zostały opłacone w terminie składki należne na te ubezpieczenia,
  • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (tj. od dnia, w którym w ogóle zaprzestano prowadzenia działalności).

W okresie zawieszenia DG nie można przystąpić do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zgłoszenia do ubezpieczeń należy dokonać na ZUS ZUA, z kodem tytułu 19 00 xx.

Podstawę̨ wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia (2600 zł w 2020). Składki należy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca i do tego terminu złożyć również ZUS DRA. Jeśli ubezpieczony chce płacić składki od najniższej podstawy, nie musi już za kolejne miesiące przesyłać tej deklaracji.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego, jeśli przedsiębiorca chce mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinien zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczenia, składając pisemny wniosek do NFZ, o ile nie ma innego tytułu, np. umowy o pracę albo zlecenia, i ma miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Podstawę wymiaru składki stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.

Jeśli przedsiębiorca chce być w okresie zawieszenia DG dobrowolnie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, składa w ZUS zgłoszenie na ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 xx. Jeśli ubezpieczył się dobrowolnie również od ryzyk emerytalno-rentowych, składa dwa odrębne zgłoszenia – z kodem 19 00 xx i 24 10 xx, a następnie po dwie deklaracje miesięczne dla każdego kodu, przy czym tę z ubezpieczeniem zdrowotnym za każdym razem, a dotyczącą składek emerytalnej i rentowej – o ile podstawa jest deklarowana, a nie najniższa.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Działalność Gospodarcza”
Temat miesiąca

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w podatku dochodowym i VAT

Epidemia koronawirusa spowodowała, że część przedsiębiorców – przede wszystkim osoby fizyczne niezatrudnianiające pracowników – decyduje się zawiesić działalność na pewien czas. Rzutuje to na ich obowiązki i uprawnienia podatkowe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (z wyjątkami dotyczącymi m.in. osób przebywających na urlopach macierzyńskich czy na urlopie wychowawczym) może na pewien czas zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (DG) na zasadach określonych w Pp. W okresie zawieszenia nie można wykonywać DG i osiągać z niej bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 Pp). Dozwolone czynności wskazano w art. 25 ust. 2 Pp (patrz ramka).

Tarcza antykryzysowa 2.0

Pomoc dla małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią – tarcza antykryzysowa 2.0

Świadczenie postojowe, bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności i niskooprocentowana mikropożyczka to propozycje pomocowe tarczy antykryzysowej dla jednoosobowych firm.

Przewiduje je ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona od 31.03.2020 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.

PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.
Deklaracje

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Podatnik, który po okresie zawieszenia działalności gospodarczej został przywrócony do rejestru czynnych podatników VAT, wciąż może składać deklaracje VAT-7K, jeśli miał do nich prawo przed wykreśleniem z tego rejestru i nadal spełnia ustawowe warunki.

Przypomnijmy, że zawieszenie działalności na okres ponad 6 mies. powoduje – co do zasady – automatyczne (z urzędu) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Gdy taki przedsiębiorca wznawia działalność, zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia, ze statusem, jaki posiadał przed zawieszeniem wykonywania działalności. Tak stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT.

Zobowiązania

Nowe terminy zapłaty opłaty recyklingowej

Opłata od toreb foliowych powinna być od 2020 wnoszona na rachunek bankowy marszałka województwa kwartalnie – do 15. dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym została pobrana, a więc do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 stycznia. Opłatę recyklingową za 2019 trzeba jednak uiścić w dotychczasowym terminie – do 15.03.2020.

Zmiany w tym zakresie wynikają z ustawy z 19.07.2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1579).

Nowe terminy wpłat oznaczają, że będzie możliwe wcześniejsze ujęcie opłaty w kosztach uzyskania przychodów – zgodnie z art. 15 ust. 1aa updop i art. 22 ust. 1aa updof stanowi ona koszt pośredni, potrącany w momencie jej wniesienia (przychodem podatkowym jest w momencie pobrania – art. 12 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 18 updof).

CIT i PIT

Raz najem prywatny, raz działalność gospodarcza

Sporne jest, czy to podatnik sam decyduje, czy wynajmować swoją nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czy też o zakwalifikowaniu najmu do działalności gospodarczej decydują jedynie obiektywne kryteria, w tym zorganizowany charakter wynajmu, a nie wola ani zamiar wynajmującego.

Skarżąca wynajmowała lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej, której przedmiotem jest najem nieruchomości. Przed rozpoczęciem działalności lokale te były przez nią wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego. Skarżąca zamierzała zakończyć działalność gospodarczą i nadal wynajmować lokale jako osoba niebędąca przedsiębiorcą.

Spor dotyczył tego, czy uzyskiwane przychody z najmu może zaliczyć do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof (tzw. najem prywatny), czy też jej działalność w zakresie wynajmu będzie działalnością gospodarczą, z której przychody zaliczane są do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Wznowienie działalności gospodarczej a kwartalne deklaracje VAT

Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (mały podatnik stosujący kasową metodę rozliczenia i składający VAT-7K) została skreślona z rejestru podatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz zamierza ją wznowić.
Czy nadal będzie mogła składać kwartalne deklaracje? Czy o odwieszeniu działalności powinna poinformować US, składając VAT-R, i czy ew. powinna tam poinformować o przejściu na miesięczny tryb rozliczeń?

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, są z urzędu wykreślani z rejestru podatników VAT. Wykreślenie to ma jednak charakter tymczasowy. Jak bowiem stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT, podatnik wykreślony z rejestru podatników VAT na tej podstawie zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Świadczenia

Większe dofinansowanie od starosty w 2020 do miejsc pracy dla bezrobotnych

W konsekwencji podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł brutto, od nowego roku wzrosły także przysługujące pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych refundacje wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi o refundacje przysługujące na podstawie ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 poz. 1482, dalej upz):

 • składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnego zatrudnionego na pełnym etacie, pracującego nadal po 12 mies. od chwili skierowania; refundacja wynosi 300% minimalnej pensji, czyli 7800 zł (art. 47 upz).

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele

Tysiąc zł to minimalna, a 100 tys. zł to najwyższa kara, jaka może być nałożona za handlowanie w niedziele, w które jest to niedozwolone. W 2020 placówki handlowe mogą być otwarte jedynie w 7 niedziel, o ile nie są na liście wyjątków.

Lista wyjątków ma ogromne znaczenie od 1.01.2020. Od tego dnia obowiązuje bowiem całkowity zakaz handlu i powierzania pracy na umowach o pracę i cywilnoprawnych. Nie łamią go tylko te placówki handlowe, które są objęte listą albo handlują w dozwolone ustawowo niedziele. W każdym innym przypadku narażają się na sankcje finansowe.

Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek handlowych

Niewywiązanie się z tych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem na spółkę kary pieniężnej.

CRBR został utworzony na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy UE 2015/849. Jest to jawny i nieodpłatny system teleinformatyczny, w którym ujawniane są dane o beneficjentach rzeczywistych polskich spółek prawa handlowego.

Skutki braku pisemnej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu spółki

W protokole z walnego zgromadzenia znajduje się informacja o głosowaniu w sprawie odwołania członka zarządu spółki z o.o. oraz o tym, że większość członków była za jego odwołaniem. Nie została jednak spisana stosowna uchwała o odwołaniu. Członek zarządu twierdzi, że nie został odwołany. Czy ma rację?

Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników może być równocześnie protokolantem

U kilku klientów naszego biura rachunkowego mamy problem z podpisywaniem protokołów zgromadzenia wspólników. W jednej spółce z o.o. jest dwóch udziałowców, przy czym jeden ma 99% udziałów. Wspólnik mniejszościowy nie bierze udziału w zgromadzeniach wspólników. Z kolei w innej spółce jest wielu wspólników, ale nie chcą sprawować żadnych funkcji w czasie zgromadzenia.
Czy w takich sytuacjach przewodniczącym i protokolantem może być ta sama osoba?
Informacje niefinansowe

Model biznesu w rachunkowości

W myśl ustawy o rachunkowości oświadczenie jednostki nt. informacji niefinansowych obejmuje m.in. opis jej modelu biznesu. Wyjaśnieniu tego stosunkowo nowego pojęcia poświęcone jest poniższe opracowanie.

Pojęcie „modelu biznesu” (dalej mb) ukształtowało się pod koniec lat 90. XX w., w czasie boomu giełdowego spółek internetowych (takich jak Google, Facebook), które prowadziły działalność w sposób odmienny od spółek tradycyjnych. Początkowo było ono stosowane tylko na potrzeby zarządzania i marketingu, stopniowo jednak weszło w zakres pojęć, którymi posługują się rachunkowość finansowa i zarządcza.

Działalność gospodarcza

Automaty do gier w lokalu przedsiębiorcy – ryzykowny interes

Wydawałoby się, że działalność ograniczona do wynajmu lokalu nie powinna być obarczona szczególnym ryzykiem. W zasadzie tak jest, ale bywają wyjątki – dotyczą wynajmu powierzchni pod automaty do gier.

Sposób ustalania udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki

W razie wystąpienia wspólnika ze spółki należy sporządzić osobny bilans, uwzględniający wartość zbywczą jej majątku.
Konieczne jest więc ustalenie wartości rynkowej udziału kapitałowego ustępującego wspólnika.

Przypomniał o tym Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z 27.11.2018 (VI GC 57/17). Spór dotyczył tego, co należy się wspólnikowi w związku z jego wystąpieniem ze spółki jawnej będącej właścicielem stacji paliw.

Zasady rozliczenia spółki ze wspólnikiem w razie wypowiedzenia umowy, śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wyłączenia go na mocy prawomocnego wyroku sądu reguluje art. 65 Ksh.

Działalność gospodarcza

Spółka z o.o. może wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania umów z członkiem zarządu

Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług z członkiem zarządu. W tym celu chce wyznaczyć pełnomocnika, który jednocześnie będzie upoważniony do reprezentowania spółki w sporach z tym członkiem i do zawierania z nim innych umów.
W jaki sposób należy podjąć uchwały w tej sprawie? Czy można od razu upoważnić do różnych czynności, czy tylko do jednej? A co, jeśli spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której wspólnikiem jest ten członek zarządu?

Przechowawca dokumentacji pracowniczej do końca 2018 musi zdobyć wpis u marszałka

Pracodawca (spółka z o.o.) sam przechowuje dokumentację pracowniczą po swoich byłych pracownikach. Podobno zmieniają się przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych i płacowych, a przechowawcy muszą do końca 2018 zdobyć wpis do rejestru nadzorowanego przez marszałka województwa.
Czy na spółce również spoczywa taki obowiązek?

Czy biuro rachunkowe jest przechowawcą dokumentacji kadrowo-płacowej

Biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi kadrowo-płacowe dla wielu pracodawców, a z niektórymi podpisuje również umowy o gromadzenie ich dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy). Po zakończeniu takiej umowy o świadczenie usług dokumentację zwraca pracodawcom.
Czy musi uzyskać wpis do rejestru przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, prowadzonego przez marszałka województwa?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....