Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?

Definicję działalności gospodarczej na potrzeby VAT zawiera art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest ona szersza od definicji tego pojęcia obowiązujących na gruncie innych przepisów i obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły, dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest również wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników prywatnego majątku, czyli tzw. prywatny wynajem (zob. np. interpretacje KIS z 29.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz 9.11.2017, 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD).

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W przedstawionej sytuacji oznacza to, że mimo zawieszenia działalności gospodarczej na gruncie Pp podatnik, o którym mowa, nadal będzie wykonywał działalność w rozumieniu ustawy o VAT.

Zauważyć jednak należy, że po zawieszeniu działalności podatnik ten będzie wykonywał jedynie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT (najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT i ew. dostawę mediów do tego lokalu – na mocy § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z 20.12.2013 w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, DzU z 2018 poz. 701).

Może ten fakt zgłosić naczelnikowi US celem przerejestrowania go z czynnego podatnika VAT na podatnika VAT zwolnionego, składając w tym celu aktualizację zgłoszenia VAT-R z zaznaczeniem kwadratu 31 (zob. art. 96 ust. 10 ustawy o VAT). Jeżeli tego nie uczyni, zostanie przez naczelnika US przerejestrowany na podatnika VAT zwolnionego po złożeniu 6 deklaracji miesięcznych (VAT-7) lub dwóch deklaracji kwartalnych (VAT-7K), w których wykaże wyłącznie sprzedaż zwolnioną od VAT (art. 96 ust. 10a ustawy o VAT).

Podatnik, o którym mowa, powinien również zawiadomić właściwego dla siebie naczelnika US, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie świadczył usługi najmu. Uchroni go to przed wykreśleniem z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT (zob. art. 96 ust. 9b i 9c ustawy o VAT).

Nie ma natomiast potrzeby zawiadamiania naczelnika US o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Informacja o tym zostanie przekazana do US automatycznie z CEIDG.

Zobacz tematy:

Temat: „Najem”
Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?

CIT i PIT

Raz najem prywatny, raz działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
Sporne jest, czy to podatnik sam decyduje, czy wynajmować swoją nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czy też o zakwalifikowaniu najmu do działalności gospodarczej decydują jedynie obiektywne kryteria, w tym zorganizowany charakter wynajmu, a nie wola ani zamiar wynajmującego.

Skarżąca wynajmowała lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej, której przedmiotem jest najem nieruchomości. Przed rozpoczęciem działalności lokale te były przez nią wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego. Skarżąca zamierzała zakończyć działalność gospodarczą i nadal wynajmować lokale jako osoba niebędąca przedsiębiorcą.

Spor dotyczył tego, czy uzyskiwane przychody z najmu może zaliczyć do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof (tzw. najem prywatny), czy też jej działalność w zakresie wynajmu będzie działalnością gospodarczą, z której przychody zaliczane są do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....