Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” trzeba złożyć przy pierwszym przelewie

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Od 1.07.2020 nie będzie już wątpliwości, że wystarczy jednokrotne zawiadomienie US o przelewie na rachunek spoza tzw. białej listy. Pojawił się jednak warunek, by było ono złożone przy pierwszym przelewie.

Zawiadomienie (ZAW-NR) pozwala zachować wydatek w kosztach uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek (bankowy lub w skok) spoza wykazu podatników VAT (biała lista). Umożliwia też uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w VAT.

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Ustawa z 5.06.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065) wydłużyła termin na złożenie tego zawiadomienia z 3 do 7 dni. Jednak ten nowy termin zacznie obowiązywać dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19. W czasie epidemii obowiązuje bowiem dłuższy termin – 14-dniowy (wprowadzony ustawą z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 568).

Nowelizacja z 5.06.2020 zmieniła jednocześnie organ, do którego należy kierować takie zawiadomienie. Od 1.07.2020 jest to naczelnik US właściwy dla podatnika realizującego przelew, a nie jak do tej pory właściwy dla wystawcy faktury.

Dotychczas z przepisów nie wynikało wyraźnie, że dla uniknięcia sankcji wystarczy raz zawiadomić organ o zapłacie na dany rachunek niefigurujący na białej liście. Jednak taką interpretację przyjął MF w objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 „Wykaz podatników VAT”: W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza wykazu podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy, składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika US.

Od 1.07.2020 zostało to wprost zapisane w przepisach. Z art. 117ba § 3 pkt 2 Op, art. 14 ust. 2i pkt 3 i art. 22p ust. 4 pkt 1 updof oraz art. 12 ust. 4j pkt 3 i art. 15d ust. 4 pkt 1 updop, w brzmieniu nadanym ustawą z 5.06.2020, wynika, że możliwe jest składanie zawiadomień jednorazowo w zakresie konkretnego numeru rachunku bankowego – przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej (druk sejmowy nr 207) opisana zmiana miała na celu wyeliminowanie wątpliwości i zmniejszenie obciążenia podatnika. Z literalnego brzmienia zmienionych regulacji można jednak wyciągnąć wniosek, że w przypadku gdy podatnik nie złożył z jakiejś przyczyny ZAW-NR przy pierwszym przelewie na dany rachunek niefigurujący na białej liście, złożenie takiego zawiadomienia później, przy kolejnej zapłacie, nie pozwoli na uniknięcie sankcji przy tym i przy następnych przelewach.

Przepisy mówią bowiem wyraźnie: sankcji nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Op.

Na szczęście ta zmiana nie będzie skutkować wstecz – w regulacjach przejściowych ustawy nowelizującej (art. 8 ust. 1 i art. 10) zapisano, że zawiadomienia złożone zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów uznaje się za skuteczne, a warunek przekazania informacji wynikający z przepisów w zmienionym brzmieniu stosuje się od 1.07.2020.

Zawiadomienia nieterminowe i przedwczesne

Złożenie ZAW-NR po terminie nie odniesie spodziewanych skutków prawnych. Terminu nie można też przywrócić, co potwierdził MF w odpowiedzi z 31.01.2020 na interpelację poselską nr 1307 (PT8.054.1.2020.WLI.37E).

Jednocześnie organy podatkowe wskazują, że przedwczesne złożenie zawiadomienia również nie ochroni podatnika przed negatywnymi skutkami zapłaty na rachunek spoza białej listy. W interpretacji KIS z 1.06.2020 (0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK) czytamy: z literalnego brzmienia (…) art. 15d ust. 4 updop wynika, że przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Op, do naczelnika US (…) w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Innymi słowy podatnik przed wysłaniem stosownego zawiadomienia winien najpierw złożyć zlecenie przelewu, a następnie w celu uniknięcia sankcji określonych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop złożyć stosowne zawiadomienie. (…) Nie można zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem, że (…) dla uniknięcia tych sankcji może złożyć zawiadomienie przed dniem zlecenia płatności na taki rachunek.

KIS nie zgodziła się też na to, by podatnik „profilaktycznie” składał automatycznie generowane ZAW-NR w odniesieniu do płatności, które trafiają na rachunek z białej listy, na wypadek gdyby później taki rachunek został usunięty z tego wykazu: Zawiadomienie, o którym mowa (…), podatnik może złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy dokonał płatności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podmiotów. Innymi słowy wnioskodawca nie może zakładać, że niezależnie od tego, czy kontrahent jest, czy nie jest ujęty w Wykazie, dokona stosownego zawiadomienia celem uniknięcia ew. konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Temat: „Biała lista”
Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?
Korekta kosztów

Zwiększenie wartości transakcji po dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy”

Jak postąpić w przypadku, gdy pierwotna wartość transakcji nie przekraczała 15 tys. zł brutto, w związku z czym przedsiębiorca nie dokonał zapłaty na rachunek kontrahenta figurujący w wykazie podatników VAT, a późniejsza korekta wartości transakcji spowodowała przekroczenie tej kwoty?

Do tego pytania odniósł się MF w odpowiedzi z 5.02.2020 na interpelację poselską nr 1462 (PT8.054.2.2020.WLI.54E). Wynika z niej, że w takiej sytuacji nie można liczyć na odstępstwo od stosowania sankcji – obowiązkiem podatnika jest skorygowanie kosztów uzyskania przychodów.

CIT i PIT

Płatności na rzecz rolników ryczałtowych na rachunki spoza „białej listy”

Przedsiębiorca kupuje towary u rolników – ryczałtowych oraz zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Płaci za nie na rachunki bankowe, które nie zostały zgłoszone do US i nie widnieją na tzw. białej liście. Płatności te często przekraczają 15 tys. zł.
Czy od 1.01.2020 możliwe jest dokonywanie płatności na te rachunki? Czy kwoty opłacone w ten sposób mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu dokonywania płatności na rachunki bankowe (i w skok) spoza białej listy (czyli wykazu podatników VAT prowadzonego przez Szefa KAS). A zatem nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca płacił na wskazane rachunki rolników.

CIT i PIT

Dopuszczalność ponownej płatności na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorca przez pomyłkę opłacił fakturę za towary handlowe na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek, który nie jest wskazany na tzw. białej liście, i nie zgłosił tego do US w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy w celu uniknięcia sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych może ponownie dokonać płatności (tym razem na prawidłowy rachunek, widniejący na białej liście)?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje za dokonywania płatności (za zakupione od czynnego podatnika VAT towary/usługi) przelewem na rachunki bankowe (lub w skok) spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy). Sankcje te polegają na:

Podatki 2020

Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

  • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
  • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
  • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).
CIT, PIT, VAT

MF wyjaśnia przepisy o „białej liście”

W objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 Wykaz podatników VAT MF odniósł się do wielu budzących wątpliwości kwestii, związanych z zapłatą na rachunki bankowe widniejące i niewidniejące w tym wykazie, a także do konsekwencji podatkowych takiej zapłaty.

Od 1.01.2020 obowiązują sankcje za zapłatę przelewem za zakupione towary/usługi na rachunek spoza wykazu podatników VAT – w przypadku transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 tys. zł, udokumentowanych fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Te sankcje to wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów (w CIT i PIT) oraz solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy w VAT.

VAT, CIT, PIT

Płatności kartą i w internecie a obowiązek stosowania podzielonej płatności i zapłaty na rachunek z „białej listy”

Przedsiębiorcy regulujący swoje zobowiązania z wykorzystaniem nowoczesnych form płatności mogą narazić się na sankcje ze strony fiskusa.

Od 1.11.2019 weszły w życie przepisy dotyczące obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) przy zakupie towaru/usługi z zał. 15 do ustawy o VAT, udokumentowanym fakturą na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, natomiast od 1.01.2020 obowiązują sankcje w CIT i PIT za naruszenie tego obowiązku (patrz ramka), jak również za płatności przelewem na rachunki bankowe spoza wykazu podatników VAT (tzw. białej listy).

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności za zakupione towary lub usługi na rachunki spoza wykazu czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy), w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (brutto). Sankcje te polegają na:

CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.

Podatki i prawo gospodarcze

Płatności na rachunek faktora – wyłączenie z kosztów podatkowych i obowiązek zapłaty z zastosowaniem MPP

Przedsiębiorca kupuje towary od dostawcy, który korzysta z faktoringu. Płaci więc za nie na rachunek faktora (wskazywany na fakturach wystawianych przez dostawcę).
Czy w takim przypadku od 1.01.2020 r. konieczne jest dokonywanie płatności na rachunek bankowy widniejący na „białej liście”? Czy jeśli płatność dotyczy towarów wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, to musi następować na rachunek faktora z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata na rachunek wirtualny – zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Spółka kupuje energię elektryczną od zakładu energetycznego. Dokonuje płatności na rachunek bankowy zakładu, wskazany na fakturze. Jest to tzw. rachunek wirtualny, połączony z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy figuruje na „białej liście” podatników VAT, natomiast numeru rachunku wirtualnego tam nie ma (nie jest on rachunkiem rozliczeniowym).
Czy dokonując płatności na rachunek wirtualny, spółka może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto.

W myśl art. 15d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r., podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....