Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Ewelina Majewska-Howis doradca podatkowy

Dla skutecznego przeprowadzenia kontroli zasadniczo ­konieczne jest zawiadomienie przedsiębiorcy. Musi ono zawierać określone informacje i zostać terminowo doręczone kontrolowanemu. Niespełnienie tych warunków może skutkować nawet podważeniem negatywnych dla przedsiębiorcy ustaleń kontrolujących.

Obowiązek informowania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli został wprowadzony w usdg w art. 79. Przepis ten dotyczy nie tylko kontroli przeprowadzanej przez administrację podatkową, ale także np. ZUS czy Inspekcję Ruchu Drogowego. Z kolei obowiązek informowania podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wynika z art. 282b Op, obowiązującego od 1.01.2009.

Upraszczając: do kontroli podatkowych osób fizycznych stosuje się tylko Op, a do kontroli podatnika-przedsiębiorcy – obie ustawy (Op i usdg).

Kontrola bez zapowiedzi

Zawiadomienia nie dokonuje się w ściśle określonych przypadkach (wskazanych w usdg i Op).

 • MF – Minister Finansów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • usdg – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

W pierwszym okresie stosowania usdg organy podatkowe nie zawiadamiały podatników o kontrolach VAT, twierdząc, że do obowiązującego w całej UE podatku VAT ma zastosowanie wyłączenie z obowiązku zawiadomienia podatnika przewidziane w art. 79 ust. 1 usdg. Taka interpretacja została wyraźnie zanegowana pismem MF z 12.08.2009 (PK4/8012/98/ZAP/09/703). Minister stwierdził w nim, że z tej normy można skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy dany akt powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanej umowy międzynarodowej reguluje zasady oraz tryb kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, tj. zawiera przepisy szczegółowe w tym zakresie, w tym normy umożliwiające wykonywanie kontroli z pominięciem zasad wynikających z usdg, np. umożliwienie wszczęcia kontroli o każdej porze dnia i nocy. Jedynie w takim przypadku uzasadnione byłoby niestosowanie przepisów usdg w zakresie zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Jeżeli kontrolujący uznają, że nie mają obowiązku zawiadamiać kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli, muszą ten fakt uzasadnić na piśmie. Opis przyczyny braku zawiadomienia musi się znaleźć w książce kontroli i protokole kontroli.

Czas na przygotowanie dokumentów

Zgodnie z art. 79 usdg (art. 282b Op) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Oznacza to, że podatnik ma co najmniej 7 dni od doręczenia zawiadomienia na przygotowanie się do kontroli. Dodatkowo moment jej rozpoczęcia nie może być zbytnio odwlekany przez kontrolujących, ponieważ po upływie 30 dni zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli „traci ważność” i przeprowadzenie kontroli wymaga dostarczenia podatnikowi kolejnego zawiadomienia oraz odczekania kolejnych 7 dni (oczywiście nierozpoczęcie kontroli w terminie 30-dniowym musi wynikać z winy urzędu lub z przyczyn obiektywnych, np. z faktu prowadzenia u podatnika innej kontroli w tym samym czasie).

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być też wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z możliwości tej korzystają podatnicy, dla których wcześniejszy termin jest dogodny, a zakres kontroli nie wymaga przygotowywania dodatkowych dokumentów.

Elementy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

Zawiadomienie zawiera:

 • oznaczenie organu,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy/kontrolowanego,
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Nieprawidłowe zawiadomienie lub jego brak

Brak zawiadomienia, zawiadomienie z błędami lub niezawierające wszystkich niezbędnych informacji nie wywołuje automatycznych skutków, ale może zostać podniesione jako zarzut w odwołaniu od niekorzystnej decyzji kontrolujących.

Art. 282c Op mówi co prawda, że po wszczęciu kontroli informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, jednak Op nie precyzuje ani terminu, ani formy przekazania takiej informacji. W praktyce kontrolowany jest powiadamiany ustnie, a pisemna przyczyna jest umieszczana dopiero w protokole pokontrolnym (zgodnie z art. 79 ust 3 usdg).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z przyczynami niezawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, może ten zarzut przedstawić dopiero w zastrzeżeniach do protokołu kontroli.

Zastrzeżenia te może składać na podstawie art. 291 Op w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu.

Uwaga! Nieprawidłowe zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub jego brak co do zasady nie wstrzymuje kontroli. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z przyczynami nieinformowania o kontroli, warto takie zastrzeżenia wnieść do protokołu pokontrolnego. Na dalszym etapie postępowania taka informacja może zostać wykorzystana przez kontrolowanego, np. jako jeden z argumentów w odwołaniu czy skardze do sądu administracyjnego.

Co wynika z orzecznictwa

W sporach związanych z nieprawidłowym zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli sądy często przyznają rację kontrolowanym. Przykładowo WSA w Gdańsku w wyroku z 8.05.2014 (III SA/Gd 100/14) uznał, że organ winien wykazać, że zawiadomienie o kontroli zostało doręczone w stosownym czasie. Niedopuszczalne jest przerzucanie tego obowiązku na kontrolowanego, podobnie jak kwestionowanie jednoznacznych dowodów przeciwnych, tylko z tego powodu, że podmiot objęty kontrolą aktywnie w niej uczestniczył, pomimo braku prawidłowego zawiadomienia. W konsekwencji gdański sąd uchylił zaskarżone decyzje, stwierdzając, że brak zawiadomienia o kontroli niewątpliwie w istotny sposób wypływa na jej wynik. Uniemożliwia bowiem przedsiębiorcy należyte przygotowanie do czynności kontrolnych. Sprawa dotyczyła sporu z ITD, niemniej jej tezy pozostają aktualne także w sprawach podatkowych.

Wart przytoczenia jest również wyrok WSA w Białymstoku z 13.03.2012 (I SA/Bk 458/11). Co prawda sąd oddalił skargę podatnika, ale stwierdził w uzasadnieniu, że kontrolując zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć zarzut naruszenia art. 282c § 1 pkt 1 lit. b Op [jedna z przyczyn niezawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli – przyp. aut.]. Jego uwzględnienie – zdaniem WSA – doprowadziłoby do zakwestionowania skuteczności postępowania kontrolnego wszczętego przez dyrektora UKS, a co za tym idzie prawidłowości całego postępowania i dowodów w nim przeprowadzonych.

Sąd uznał jednak, że w rozpatrywanej sprawie organy nie uchybiły podstawowym zasadom postępowania podatkowego i dołożyły wszelkich starań, by dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy.

W wyroku NSA z 30.04.2014 (II FSK 1249/12) czytamy z kolei, że z art. 282c § 3 Op wynika, że organ przeprowadzający kontrolę ma obowiązek informować kontrolowanego po wszczęciu kontroli o przyczynie braku zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Z przepisu tego nie można wyprowadzić obowiązku załączenia do akt czy zapoznania strony z treścią żądania organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze [o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – przyp. aut.]. Nakazuje on wyłącznie powiadomienie o przyczynie, a nie wykazanie jej istnienia.

W przypadku bowiem gdy kontrola jest prowadzona na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej (art. 282c § 1 pkt 1 lit. b Op), kontrolowany nie musi znać szczegółów sprawy, w szczególności nie musi być informowany o pismach kierowanych do organu podatkowego przez inne organy. Pisma te nie muszą też znajdować się w aktach sprawy.

Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy – jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli – nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy (art. 77 ust. 6 usdg).

Podważenie ustaleń kontroli

Powyższe wyroki wskazują, że prawidłowe zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz uzasadnienie braku takiego zawiadomienia jest bardzo istotnym elementem postępowania kontrolnego. Kontrolowany powinien mieć tego świadomość i przechowywać dokumenty i notatki związane z tym zawiadomieniem lub jego brakiem. Przede wszystkim (co jest ogólną regułą) warto opisywać otrzymane przesyłki datą odbioru i czytelnym podpisem.

Kontrolowany powinien mieć też świadomość, że może (na podstawie przepisów usdg) podważać ustalenia kontroli, która była przeprowadzona niezgodnie ze sztuką, tj. bez należytego zawiadomienia. Trzeba jednak wykazać, że brak zawiadomienia był po pierwsze nieuzasadniony, a po drugie miał istotny (negatywny) wpływ na wynik tej kontroli.

Główne powody niezawiadamiania kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli (w myśl usdg)

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, jeżeli np.:

 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,
 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne bądź utrudnione.

Główne powody niezawiadamiania podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (art. 282c Op)

Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola:

 • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1 Op („natychmiastowe wszczęcie kontroli”),
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
 • ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej.

O braku konieczności zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli przy kontrolach PIP pisaliśmy w artykule „Inspektor pracy ma prawo kontrolować znienacka” w „RiP” nr 4/2016.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Mateusz Kaczmarek
Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.


Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

Aleksander Woźniak
We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Marek Barowicz
US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.

Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa
Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.


Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

Aleksander Kliszewski
US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.


Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Aleksander Woźniak
Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.

Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Aleksander Kliszewski
Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.


Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek
Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).


Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?

Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....