Zatrudnianie cudzoziemców – skutki w PIT

Marcin Sądej

Polska firma planuje zatrudnienie cudzoziemców na umowy cywilnoprawne, a także umowy o pracę.
Jakie będą jej obowiązki jako płatnika PIT?

Pierwszą czynnością, którą należy podjąć w celu prawidłowego rozliczenia pracownika, jest ustalenie jego rezydencji podatkowej. Kwestię tę reguluje art. 3 ust. 1–1a updof. W myśl przepisów osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • US – urząd skarbowy
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub
 • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Wystarczy spełnienie choćby jednego z tych warunków, aby daną osobę uznać za mającą rezydencję podatkową w Polsce.

Pierwsza przesłanka nie budzi większych wątpliwości. Kłopoty sprawia natomiast prawidłowe ustalenie ośrodka interesów życiowych. Updof nie wyjaśnia, jak rozumieć to pojęcie, należy więc odnieść się do definicji wypracowanej przez orzecznictwo.

Jak czytamy np. w wyroku WSA w Łodzi z 5.10.2017 (I SA/Łd 493/17), oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem.

Oceniając istnienie ośrodka interesów życiowych, trzeba więc brać pod uwagę kryteria subiektywne, odnoszące się zarówno do interesów gospodarczych, jak i osobistych danej osoby. Nie ma przy tym znaczenia posiadane obywatelstwo.

Jeżeli dana osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy). Szczegółowy katalog przykładowych dochodów nierezydentów zawarty jest w art. 3 ust. 2b updof.

Umowa o pracę z cudzoziemcem

W myśl art. 3 ust. 2b pkt 1 za dochody nierezydentów osiągane na terytorium RP uznaje się dochody z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Cudzoziemiec pracujący na terenie Polski na umowę o pracę zawartą z polską firmą podlega więc opodatkowaniu zgodnie z polskim prawem. Generalnie niezależnie od tego, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, czy też mieszka poza granicami kraju, ale w Polsce wykonuje pracę w ramach umowy o pracę, podatek od tak wypracowanego dochodu płaci w Polsce. Zasady opodatkowania umów o pracę są praktycznie takie same w przypadku osób posiadających nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy (uwaga: nie rozpatrujemy tu sytuacji, gdy cudzoziemiec został oddelegowany do Polski w ramach umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą).

Dochody z pracy w świetle upo

Zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), opartymi na Modelowej Kowencji OECD (postanowienia upo mają pierwszeństwo przed updof przy określaniu zasad opodatkowania nierezydentów), generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej osoby mającej miejsce zamieszkania w danym państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim państwie – wtedy otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Państwo rezydencji stosuje wówczas odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Za miejsce wykonywania pracy najemnej uznaje się miejsce, w którym pracownik fizycznie przebywa w momencie wykonywania pracy (nie ma znaczenia miejsce siedziby pracodawcy ani miejsce, w którym są wykorzystywane wyniki pracy).

Skutkuje to również tym, że pracodawca będący płatnikiem ma w stosunku do pracownika-cudzoziemca te same obowiązki podatkowe co w stosunku do polskiego pracownika. Jest więc zobowiązany do:

 • poboru oraz wpłacania na rachunek US zaliczki na PIT od uzyskanego przez cudzoziemca dochodu z pracy,
 • przesłania do US do końca stycznia następnego roku zbiorczej deklaracji rocznej PIT-4R,
 • przygotowania informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach dla pracownika i US do końca lutego roku następnego (chyba że płatnik zatrudnia nie więcej niż 5 osób i nie rozlicza się za pośrednictwem biura rachunkowego – wtedy obowiązuje go termin do końca stycznia).

Umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia czy o dzieło), to uzyskiwane przez niego przychody są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a updof).

Na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 updof PIT od przychodów uzyskanych przez nierezydentów na terytorium RP z tego typu działalności pobiera się w formie ryczałtu  – w wysokości 20% przychodu (bez pomniejszania przychodu o koszty i składki ZUS).

Przepis ten stosuje się jednak z uwzględnieniem upo, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej upo lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest przy tym możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 updof).

Umowa zlecenia z Ukraińcem – postanowienia upo

W świetle art. 14 polsko-ukraińskiej upo (z 12.01.1993, DzU z 1994 nr 63 poz. 269) dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania na Ukrainie osiąga z wykonywania wolnego zawodu lub innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, czyli na Ukrainie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w Polsce dla wykonywania swej działalności.

Analogiczne postanowienia zawiera większość umów zawartych przez Polskę, opartych na Modelowej Konwencji OECD.

Jeżeli zatem pracownik cywilnoprawny przedstawi zatrudniającemu certyfikat rezydencji swojego kraju, a z właściwej upo wynika, że uzyskany przez niego przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie za granicą, to polski zleceniodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 20% PIT od wypłaconych mu przychodów. Jedyną jego powinnością jest przesłanie do końca lutego następnego roku zleceniobiorcy oraz US właściwemu ds. opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji IFT-1R. Jak podkreśliła KIS w interpretacji z 7.07.2017 (0112-KDIL3-1.4011.125.2017.1.AN), Informację IFT-1R wnioskodawca (płatnik) zobowiązany jest sporządzić i przekazać do US oraz podatnikowi, nawet wówczas gdy na podstawie upo lub updof nie był zobowiązany do poboru podatku.

Jeśli pracownik cywilnoprawny nie przedstawi zatrudniającemu certyfikatu rezydencji, to ten powinien ustalić jego miejsce zamieszkania wg przedstawionych wyżej reguł.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 23.10.2017 (0111-KDIB2-3.4011.146.2017.1.KB), w sytuacji (...) wypłaty wynagrodzenia cudzoziemcom, których pobyt na terenie Polski nie przekroczył 183 dni w roku podatkowym, i płatnik nie dysponuje informacją o ośrodku interesów życiowych podatnika w Polsce, spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni, spółka powinna stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić 2 informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy.

Wynika z tego, że w przypadku cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski powyżej 183 dni, płatnik jest zobowiązany:

 • do 183. dnia ich pobytu w danym roku podatkowym – pobierać 20% zryczałtowany PIT,
 • od dnia następnego do końca roku kalendarzowego – pobierać zaliczki na zasadach ogólnych, właściwych dla osób mających miejsce zamieszkania w Polsce.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec oświadczy, że posiada w Polsce centrum interesów życiowych, to płatnik jest zobligowany do poboru zaliczki PIT na zasadach ogólnych, od dnia złożenia takiej informacji przez pracownika.

Uwaga: jeśli dochód cudzoziemca z umowy cywilnoprawnej jest opodatkowany w Polsce (ponieważ ma on tu miejsce zamieszkania – jest polskim rezydentem podatkowym), może też wchodzić w grę pobór zryczałtowanego PIT w wysokości 18% od uzyskanego przychodu – o ile zostaną spełnione warunki wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof, czyli gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Praca zdalna wykonywana przez cudzoziemca

Warto tu też wspomnieć o przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje dla polskiego pracodawcy pracę zdalną na umowę zlecenia czy o dzieło – posiada rezydencję podatkową w innym kraju, ale wynagrodzenie jest mu wypłacane przez polskiego płatnika.

Do końca 2016 istniał spór co do tego, czy taki rodzaj pracy podlega opodatkowaniu w Polsce. Rozbieżności w interpretacji przepisów doprowadziły do nowelizacji updof, na mocy której dodano art. 3 ust. 2b pkt 7. Zgodnie z tym przepisem za przychody (dochody) nierezydentów uważa się przychody (dochody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Co istotne, zgodnie z art. 3 ust. 2d updof za powyższe dochody (przychody) uznaje się przychody wymienione w art. 29 ust. 1 updof (z wyjątkiem wymienionych w ust. 2b pkt 1–6 art. 3).

Rodzaj umowy Miejsce świadczenia pracy Status pracownika Miejsce opodatkowania Zasady opodatkowania
o pracę Polska rezydent Polska zasady ogólne
o pracę Polska nierezydent Polska zasady ogólne
o pracę zagranica (zdalnie) nierezydent państwo rezydencji wg przepisów państwa rezydencji
cywilnoprawna Polska rezydent Polska zasady ogólne
cywilnoprawna Polska nierezydent z certyfikatem zgodnie z właściwą upo[*] zgodnie z właściwą upo
cywilnoprawna Polska nierezydent bez certyfikatu Polska ryczałt
cywilnoprawna zagranica (zdalnie) nierezydent z certyfikatem zgodnie z właściwą upo[*] zgodnie z właściwą upo
cywilnoprawna zagranica (zdalnie) nierezydent bez certyfikatu Polska ryczałt

[*] Z reguły państwo rezydencji.

Obecnie zatem nie powinno być już wątpliwości, że z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez polskiego zleceniodawcę cudzoziemcowi, który wykonuje pracę poza granicami Polski, należy pobrać 20% zryczałtowany PIT, o ile właściwa upo nie stanowi inaczej. Potwierdzają to najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe.

W wyroku z 25.05.2017 (III SA/Wa 1468/16) WSA w Warszawie stwierdził: Wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym przez polskiego płatnika za wykonanie usług fizycznie poza terytorium RP jest dochodem, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego dochodu z terytorium Polski. Dochód ten został zatem osiągnięty na terytorium RP.

Podobnie w interpretacji KIS z 20.06.2017 (0112-KDIL3-2.4011.124.2017.1.NK), czytamy: za przychody uzyskiwane na terytorium Polski należy rozumieć należności regulowane przez podmioty mające siedzibę lub zarząd w Polsce, bez względu na miejsce faktycznej realizacji świadczenia. (...) Wobec powyższego (...) na wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika i będzie on zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 updof.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?

Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....