Zatrudnianie cudzoziemców – skutki w PIT

Marcin Sądej

Polska firma planuje zatrudnienie cudzoziemców na umowy cywilnoprawne, a także umowy o pracę.
Jakie będą jej obowiązki jako płatnika PIT?

Pierwszą czynnością, którą należy podjąć w celu prawidłowego rozliczenia pracownika, jest ustalenie jego rezydencji podatkowej. Kwestię tę reguluje art. 3 ust. 1–1a updof. W myśl przepisów osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • US – urząd skarbowy
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub
 • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Wystarczy spełnienie choćby jednego z tych warunków, aby daną osobę uznać za mającą rezydencję podatkową w Polsce.

Pierwsza przesłanka nie budzi większych wątpliwości. Kłopoty sprawia natomiast prawidłowe ustalenie ośrodka interesów życiowych. Updof nie wyjaśnia, jak rozumieć to pojęcie, należy więc odnieść się do definicji wypracowanej przez orzecznictwo.

Jak czytamy np. w wyroku WSA w Łodzi z 5.10.2017 (I SA/Łd 493/17), oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem.

Oceniając istnienie ośrodka interesów życiowych, trzeba więc brać pod uwagę kryteria subiektywne, odnoszące się zarówno do interesów gospodarczych, jak i osobistych danej osoby. Nie ma przy tym znaczenia posiadane obywatelstwo.

Jeżeli dana osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy). Szczegółowy katalog przykładowych dochodów nierezydentów zawarty jest w art. 3 ust. 2b updof.

Umowa o pracę z cudzoziemcem

W myśl art. 3 ust. 2b pkt 1 za dochody nierezydentów osiągane na terytorium RP uznaje się dochody z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Cudzoziemiec pracujący na terenie Polski na umowę o pracę zawartą z polską firmą podlega więc opodatkowaniu zgodnie z polskim prawem. Generalnie niezależnie od tego, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, czy też mieszka poza granicami kraju, ale w Polsce wykonuje pracę w ramach umowy o pracę, podatek od tak wypracowanego dochodu płaci w Polsce. Zasady opodatkowania umów o pracę są praktycznie takie same w przypadku osób posiadających nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy (uwaga: nie rozpatrujemy tu sytuacji, gdy cudzoziemiec został oddelegowany do Polski w ramach umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą).

Dochody z pracy w świetle upo

Zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), opartymi na Modelowej Kowencji OECD (postanowienia upo mają pierwszeństwo przed updof przy określaniu zasad opodatkowania nierezydentów), generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej osoby mającej miejsce zamieszkania w danym państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim państwie – wtedy otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Państwo rezydencji stosuje wówczas odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Za miejsce wykonywania pracy najemnej uznaje się miejsce, w którym pracownik fizycznie przebywa w momencie wykonywania pracy (nie ma znaczenia miejsce siedziby pracodawcy ani miejsce, w którym są wykorzystywane wyniki pracy).

Skutkuje to również tym, że pracodawca będący płatnikiem ma w stosunku do pracownika-cudzoziemca te same obowiązki podatkowe co w stosunku do polskiego pracownika. Jest więc zobowiązany do:

 • poboru oraz wpłacania na rachunek US zaliczki na PIT od uzyskanego przez cudzoziemca dochodu z pracy,
 • przesłania do US do końca stycznia następnego roku zbiorczej deklaracji rocznej PIT-4R,
 • przygotowania informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach dla pracownika i US do końca lutego roku następnego (chyba że płatnik zatrudnia nie więcej niż 5 osób i nie rozlicza się za pośrednictwem biura rachunkowego – wtedy obowiązuje go termin do końca stycznia).

Umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia czy o dzieło), to uzyskiwane przez niego przychody są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a updof).

Na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 updof PIT od przychodów uzyskanych przez nierezydentów na terytorium RP z tego typu działalności pobiera się w formie ryczałtu  – w wysokości 20% przychodu (bez pomniejszania przychodu o koszty i składki ZUS).

Przepis ten stosuje się jednak z uwzględnieniem upo, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej upo lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest przy tym możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 updof).

Umowa zlecenia z Ukraińcem – postanowienia upo

W świetle art. 14 polsko-ukraińskiej upo (z 12.01.1993, DzU z 1994 nr 63 poz. 269) dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania na Ukrainie osiąga z wykonywania wolnego zawodu lub innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, czyli na Ukrainie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w Polsce dla wykonywania swej działalności.

Analogiczne postanowienia zawiera większość umów zawartych przez Polskę, opartych na Modelowej Konwencji OECD.

Jeżeli zatem pracownik cywilnoprawny przedstawi zatrudniającemu certyfikat rezydencji swojego kraju, a z właściwej upo wynika, że uzyskany przez niego przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie za granicą, to polski zleceniodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 20% PIT od wypłaconych mu przychodów. Jedyną jego powinnością jest przesłanie do końca lutego następnego roku zleceniobiorcy oraz US właściwemu ds. opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji IFT-1R. Jak podkreśliła KIS w interpretacji z 7.07.2017 (0112-KDIL3-1.4011.125.2017.1.AN), Informację IFT-1R wnioskodawca (płatnik) zobowiązany jest sporządzić i przekazać do US oraz podatnikowi, nawet wówczas gdy na podstawie upo lub updof nie był zobowiązany do poboru podatku.

Jeśli pracownik cywilnoprawny nie przedstawi zatrudniającemu certyfikatu rezydencji, to ten powinien ustalić jego miejsce zamieszkania wg przedstawionych wyżej reguł.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 23.10.2017 (0111-KDIB2-3.4011.146.2017.1.KB), w sytuacji (...) wypłaty wynagrodzenia cudzoziemcom, których pobyt na terenie Polski nie przekroczył 183 dni w roku podatkowym, i płatnik nie dysponuje informacją o ośrodku interesów życiowych podatnika w Polsce, spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni, spółka powinna stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić 2 informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy.

Wynika z tego, że w przypadku cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski powyżej 183 dni, płatnik jest zobowiązany:

 • do 183. dnia ich pobytu w danym roku podatkowym – pobierać 20% zryczałtowany PIT,
 • od dnia następnego do końca roku kalendarzowego – pobierać zaliczki na zasadach ogólnych, właściwych dla osób mających miejsce zamieszkania w Polsce.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec oświadczy, że posiada w Polsce centrum interesów życiowych, to płatnik jest zobligowany do poboru zaliczki PIT na zasadach ogólnych, od dnia złożenia takiej informacji przez pracownika.

Uwaga: jeśli dochód cudzoziemca z umowy cywilnoprawnej jest opodatkowany w Polsce (ponieważ ma on tu miejsce zamieszkania – jest polskim rezydentem podatkowym), może też wchodzić w grę pobór zryczałtowanego PIT w wysokości 18% od uzyskanego przychodu – o ile zostaną spełnione warunki wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof, czyli gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Praca zdalna wykonywana przez cudzoziemca

Warto tu też wspomnieć o przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje dla polskiego pracodawcy pracę zdalną na umowę zlecenia czy o dzieło – posiada rezydencję podatkową w innym kraju, ale wynagrodzenie jest mu wypłacane przez polskiego płatnika.

Do końca 2016 istniał spór co do tego, czy taki rodzaj pracy podlega opodatkowaniu w Polsce. Rozbieżności w interpretacji przepisów doprowadziły do nowelizacji updof, na mocy której dodano art. 3 ust. 2b pkt 7. Zgodnie z tym przepisem za przychody (dochody) nierezydentów uważa się przychody (dochody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Co istotne, zgodnie z art. 3 ust. 2d updof za powyższe dochody (przychody) uznaje się przychody wymienione w art. 29 ust. 1 updof (z wyjątkiem wymienionych w ust. 2b pkt 1–6 art. 3).

Rodzaj umowy Miejsce świadczenia pracy Status pracownika Miejsce opodatkowania Zasady opodatkowania
o pracę Polska rezydent Polska zasady ogólne
o pracę Polska nierezydent Polska zasady ogólne
o pracę zagranica (zdalnie) nierezydent państwo rezydencji wg przepisów państwa rezydencji
cywilnoprawna Polska rezydent Polska zasady ogólne
cywilnoprawna Polska nierezydent z certyfikatem zgodnie z właściwą upo[*] zgodnie z właściwą upo
cywilnoprawna Polska nierezydent bez certyfikatu Polska ryczałt
cywilnoprawna zagranica (zdalnie) nierezydent z certyfikatem zgodnie z właściwą upo[*] zgodnie z właściwą upo
cywilnoprawna zagranica (zdalnie) nierezydent bez certyfikatu Polska ryczałt

[*] Z reguły państwo rezydencji.

Obecnie zatem nie powinno być już wątpliwości, że z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez polskiego zleceniodawcę cudzoziemcowi, który wykonuje pracę poza granicami Polski, należy pobrać 20% zryczałtowany PIT, o ile właściwa upo nie stanowi inaczej. Potwierdzają to najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe.

W wyroku z 25.05.2017 (III SA/Wa 1468/16) WSA w Warszawie stwierdził: Wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym przez polskiego płatnika za wykonanie usług fizycznie poza terytorium RP jest dochodem, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego dochodu z terytorium Polski. Dochód ten został zatem osiągnięty na terytorium RP.

Podobnie w interpretacji KIS z 20.06.2017 (0112-KDIL3-2.4011.124.2017.1.NK), czytamy: za przychody uzyskiwane na terytorium Polski należy rozumieć należności regulowane przez podmioty mające siedzibę lub zarząd w Polsce, bez względu na miejsce faktycznej realizacji świadczenia. (...) Wobec powyższego (...) na wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika i będzie on zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 updof.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Koronawirus

Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca będzie mógł zawiesić wykonywanie obowiązków socjalnych. Zawieszenie ma dotyczyć tworzenia lub funkcjonowania zfśs, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Jego wprowadzenie będzie możliwe po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi, jeśli działają one u pracodawcy. Takie rozwiązanie przynosi tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jest to nieformalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany przez Sejm 27.05.2020.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak obliczyć zasiłek pracownika, którego zarobki przekraczały limit 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia

Renata Tonder
Pracownik (56 lat) otrzymujący stały miesięczny przychód w wysokości 14 tys. zł, w maju 2020 r. sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem przez 18 dni i ma prawo do zasiłku opiekuńczego. W listopadzie 2019 r. – z którego to miesiąca wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasił‑ ku chorobowego przysługującego pracownikowi w maju 2020 r. – nastąpiło przekroczenie 30-krotności wynagrodzenia prognozowanego na 2019 r.
Jak obliczyć kwotę wynagrodzenia za listopad i grudzień 2019 r., którą należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, do którego pracownik ma prawo w maju 2020 r.?

Za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu prognozowanego wynagrodzenia na dany rok, należy obliczyć sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – od kwoty ponad ten limit, oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – od pełnego miesięcznego przychodu. Trzeba także zwrócić uwagę, czy w miesiącu przekroczenia limitu pracownik przepracował pełny miesiąc, czy tylko jego część – z powodu nieobecności usprawiedliwionej, np. choroby, opieki.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Wczasy pod gruszą” niekoniecznie dla emeryta czy rencisty

Renata Majewska
Na fundusz socjalny państwowej jednostki budżetowej, zatrudniającej 22 pracowników, składają się odpisy za zatrudnionych przeliczonych na pełne etaty i dobrowolne zwiększenia na ok. 30 byłych pracowników – emerytów i rencistów, dla których jesteśmy ostatnim miejscem pracy (w sumie ok. 42 tys. zł). Zgodnie z regulaminem socjalnym o dofinansowanie do wczasów pod gruszą ma prawo ubiegać się raz w roku pracownik, który złożył wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przysługuje ono w różnej wysokości, w zależności od przynależności zainteresowanego do określonego progu dochodowego (biorąc pod uwagę średni dochód na członka rodziny), przy czym najwyższe wynosi 1200 zł brutto.
W lutym 2020 r. wniosek o to świadczenie złożył nasz były pracownik emeryt, który po odejściu od nas nigdzie nie pracował. Odmówiliśmy, argumentując, że zgodnie z naszym regulaminem zfśs dostęp do „gruszowego” mają wyłącznie pracownicy. Zainteresowany zagroził, że złoży skargę u inspektora pracy.
Co powinniśmy zrobić? Przecież zabraknie nam środków socjalnych.

Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Marek Barowicz
Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).


Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Marcin Szymankiewicz
Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki dla rozliczeń VAT zawarcia umowy ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin

Edyta Głębicka
Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne.
W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i pod‑stawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także „wykupić” i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc za nie pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny.
Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT?
Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela?

Podatki i prawo gospodarcze

Udostępnianie pracownikom owoców i kart MultiSport ze zniżką – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Dwa razy w tygodniu firma organizuje „owocowe dni”. Zewnętrzny dostawca przywozi owoce, które są rozstawiane w skrzynkach na wszystkich piętrach biurowca (w kuchniach) i są dostępne dla pracowników. Do tej pory odliczaliśmy VAT naliczony od tych zakupów i nie naliczaliśmy VAT należnego, uznając, że zakup ten ma związek z naszą działalnością jako podatnika VAT i nie służy celom osobistym pracowników. Słyszeliśmy jednak, że nasze podejście może być błędne.
Czy tak rzeczywiście jest?
Zapewniamy też pracownikom i współpracownikom karty sportowe MultiSport, ponosząc 70% ich kosztów – resztę ponosi osoba korzystająca z karty. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a w przypadku osób współpracujących wystawiamy na nią fakturę na kwotę odpłatności. Kwota dofinansowania jest przychodem pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie tych kart w kontekście VAT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia z funduszu socjalnego wypłaconego byłemu pracownikowi

Marcin Szymankiewicz
Pracownik był zatrudniony w spółce na umowę o pracę do 29.02.2020 r. Od 3.02.2020 do 17.02.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.
21.02.2020 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z zfśs, wraz z wymaganym oświadczeniem o dochodzie. Świadczenie zostało przyznane – zgodnie z ustawą o zfśs i ustalonym przez pracodawcę regulaminem gospodarowania środkami zfśs. Wypłata nastąpiła 4.03.2020 r. (zatem już byłemu pracownikowi).
Czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, czy też pracodawca ma obwiązek poboru zaliczki na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Śmierć emeryta/rencisty – byłego pracownika wyklucza członków jego rodziny z grona uprawnionych do zfśs

Jadwiga Sztabińska
Czy śmierć emeryta lub rencisty – byłego pracownika wpływa na prawo członków jego rodziny do korzystania ze świadczeń zfśs? Czy nadal im ono przysługuje w pełnym zakresie, czy też w ograniczonym, a może w ogóle przestaje istnieć?

Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 usus). Należy więc sięgnąć do przepisów podatkowych. Wskazują one, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kryterium przyznania świadczeń z funduszu socjalnego musi być socjalne

Magdalena Januszewska
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spółce przewiduje, że do nabycia prawa do nich konieczny jest minimalny zakładowy staż pracy 6 mies.
Czy pracodawca może uzależnić wypłatę świadczeń socjalnych od okresu zatrudnienia w danej firmie?

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?

Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....