Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz

Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

W myśl art. 2 ustawy zasiłkowej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej zasiłki) obejmują:

 • IS – izba skarbowa
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Kp – Kodeks pracy
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • zasiłek chorobowy – przysługujący ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego za czas ww. niezdolności trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym (art. 92 § 4 Kp),
 • świadczenie rehabilitacyjne – przysługujące ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; świadczenie to może być również wypłacone (podobnie jak zasiłek chorobowy) z ubezpieczenia wypadkowego, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (art. 9 ust. 1 ustawy wypadkowej),
 • zasiłek wyrównawczy – przysługujący pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy; zasiłek ten stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej,
 • zasiłek macierzyński – przysługujący ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia bądź przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej takie dziecko,
 • zasiłek opiekuńczy – przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat, chorym dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym chorym członkiem rodziny.

Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Prawo do ww. świadczeń i ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają – w imieniu ZUS – płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych (w razie zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych zasiłki określa i wypłaca ZUS). Liczba ubezpieczonych ustalana jest wg stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – wg stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia (art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ustawy zasiłkowej, art. 10 ustawy wypadkowej).

Płatnicy składek chorobowych wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków (brak wypłaty świadczeń w ww. terminie powoduje konieczność wypłaty odsetek od nich).

Zasiłki nie są uwzględniane przez pracodawcę w podstawie wymiaru składek społecznych i zdrowotnej (art. 18 ust. 2 i art. 20 ust. 1 usus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Dla pracownika stanowią one przychód z innych źródeł, od którego pracodawca ma obowiązek jako płatnik obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT (art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 31 updof) na takich samych zasadach, jak od dochodów z pracy.

Pamiętać jednak trzeba, że od świadczeń tych nie odlicza się kosztów podatkowych (przysługujących na podstawie art. 22 ust. 2 updof jedynie w odniesieniu do uzyskanych przez pracowników przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej).

Odsetki od nieterminowych wypłaconych zasiłków także zaliczane są do przychodów z innych źródeł, ale wypłacone od 1.01.2019 korzystają ze zwolnienia od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95a updof (art. 25 ustawy z 31.01.2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, DzU poz. 303).

Operacje gospodarcze dotyczące zasiłków finansowanych ze środków ZUS i wypłacanych przez pracodawcę ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

1. Ustalenie należnego pracownikowi zasiłku

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (ZUS)

Ma konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” (rozrachunki z tytułu wynagrodzeń)

2. Odprowadzenie do ZUS należnych składek społecznych, pomniejszonych o kwotę wypłaconych pracownikom zasiłków (rozliczenie składek ubezpieczeniowych oraz wypłaconych przez płatnika w tym samym miesiącu zasiłków, podlegających rozliczeniu na poczet tych składek następuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, art. 46 ust. 2 usus)

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (ZUS)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

3. Zaliczka na PIT od zasiłku

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” (rozrachunki z tytułu wynagrodzeń)

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (PIT)

4. Wpłata zaliczki na PIT do US

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (PIT)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

5. Wypłata na rzecz pracownika zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na PIT

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami” (rozrachunki z tytułu wynagrodzeń)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” lub konto 10 „Kasa”.

Od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy nie potrąca się zaliczki na PIT

Zasiłki wypłacane zleceniobiorcom z ubezpieczenia społecznego również stanowią dla nich przychód z innych źródeł (a nie z umowy zlecenia). Wg organów podatkowych zleceniodawca nie ma jednak obowiązku pobrania od nich zaliczki na PIT. Nie obliguje go do tego żaden przepis updof.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 12.09.2018 (0113-KDIPT2-3.4011.408.2018.1.SJ), wypłacane zleceniobiorcom zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 pkt 8 updof. Również (...) art. 41 ust. 1 ww. ustawy nie zawiera w swej treści uregulowania dla płatnika zobowiązującego do poboru zaliczek na PIT od uzyskiwanego przez zleceniobiorcę przychodu z tytułu zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Przepisy te obejmują jedynie dochody z działalności wykonywanej osobiście, do których m.in. należą dochody z tytułu umowy zlecenia, nie dotyczą zaś zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stanowiących dochody z innych źródeł, o których jest mowa w art. 20 ust. 1 updof.

(...) W związku z powyższym, w przypadku wypłaty zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C [obecnie PIT-11 – przyp. red.] o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Obowiązek taki wynika z treści art. 42a updof. (...) Natomiast zleceniobiorca powinien w zeznaniu rocznym doliczyć kwotę uzyskanych w danym roku świadczeń do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej.

(Podobnie pisma KIS z 26.01.2018, 0115-KDIT2-2.4011.404.2017.1.AG, IS w Poznaniu z 8.06.2012, ILPB1/415-477/12-2/TW, i Warszawie z 24.03.2010, IPPB2/415-781/09-4/MK).

Temat: „Zasiłki dla pracowników”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).


Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Zasiłki

Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Renata Majewska
Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 19.02.2020 (MP poz. 197) kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynoszą miesięcznie:

 • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (dotychczas 514,31 zł),
 • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, składki i podatki) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi (dotychczas 848,60 zł).

Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Renata Majewska
Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży

Renata Tonder
Spółka od stycznia 2020 r. stała się po raz pierwszy płatnikiem zasiłków, ponieważ na 30.11.2019 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ma w tej chwili 4 pracownice w ciąży, które w tym okresie dość często otrzymują wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy.
Z jakich przywilejów przy wypłacie tych świadczeń korzystają pracownice w ciąży?

Zasiłki

Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Renata Tonder
Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.

Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego albo traci do niego prawo, określone są ustawowo (art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14–17 ustawy zasiłkowej, dalej także ustawa).


Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Renata Tonder
Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 16.11.2019 do 1.12.2019. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi jej uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2019, określone w umowie o pracę. Wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres od 16.11.2019 do 1.12.2019 (16 dni) mieści się w ramach przysługującego pracownicy limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w 2019 (limit 33 dni dla osób, które nie ukończyły wieku 50 lat, art. 92 Kp).


Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy pobierającej wcześniej świadczenie rehabilitacyjne

Renata Tonder
Pracownica korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego od 3.06.2019 do 31.08.2019. Ponownie zachorowała (zwolnienie lekarskie od 25.11.2019 do 8.12.2019) i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
Czy powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder
Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?

Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Zasiłki

Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

Renata Tonder
10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....