Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Renata Tonder

Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.
  • Kp – Kodeks pracy
  • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego albo traci do niego prawo, określone są ustawowo (art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14–17 ustawy zasiłkowej, dalej także ustawa).

Brak wymaganego okresu ubezpieczenia (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu tego ubezpieczenia. Do ww. okresu zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, o ile przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni. Jeżeli trwa powyżej 30 dni, to z tytułu kolejnego zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu chorobowemu pracownik nabędzie prawo do zasiłku po upływie 30 dni tego ubezpieczenia.

Z zasady tej wynika, że gdy pracownik zachoruje w pierwszych 30 dniach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z nowego tytułu, to za ten okres niezdolności do pracy nie otrzyma zasiłku chorobowego. Jest to jednak okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Z pracownikiem, który ukończył 50 lat w 2018, zawarto umowę o pracę od 2.11.2019. Poprzednio był on zatrudniony (do 31.08.2019) u innego pracodawcy. Ze świadectwa pracy wynikało, że w sierpniu 2019 chorował i pobrał wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 Kp) za 14 dni oraz zasiłek chorobowy za 3 dni.

W nowym miejscu pracy pracownik chorował w okresie od 12.11.2019 do 17.11.2019. Ponieważ przerwa w zatrudnieniu (ubezpieczeniu chorobowym) przekraczała 30 dni, u nowego pracodawcy musiał „wyczekiwać” na prawo do zasiłku przez 30 dni. Za okres choroby od 12.11.2019 do 17.11.2019 nie miał więc prawa do zasiłku chorobowego.

Powstanie niezdolności do pracy przed objęciem ubezpieczeniem (art. 6 ust. 1 ustawy)

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie trwa w okresie od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie ma zatem prawa do zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed rozpoczęciem zatrudnienia, nawet gdy będzie trwała nadal i będzie przypadała na okres zatrudnienia.

Z pracownikiem zawarto umowę o pracę od 2.12.2019. W tym dniu nie stawił się on jednak do pracy, a pracodawca otrzymał zwolnienie lekarskie (e-ZLA), z którego wynikało, że jego niezdolność do pracy trwa od 4.11.2019 do 8.12.2019. Ponieważ niezdolność do pracy nie powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (tylko przed zgłoszeniem do niego), pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego za cały okres jej trwania.

Prawo do wynagrodzenia za czas choroby (art. 12 ust. 1 ustawy)

Pracownik, który posiada wymagany okres ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku chorobowego dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby. Za jej pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym zachowuje bowiem prawo do wynagrodzenia za czas choroby na podstawie art. 92 Kp. Jeżeli pracownik ukończył 50 lat, zachowuje prawo do tego wynagrodzenia przez 14 dni w roku kalendarzowym, więc prawo do zasiłku chorobowego nabywa odpowiednio od 15. dnia choroby (art. 92 Kp). Zasiłek chorobowy nie przysługuje zatem pracownikowi, który ma prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik zatrudniony od 1.10.2019 chorował po raz pierwszy w 2019 w okresie od 18.11.2019 do 22.11.2019 (5 dni). Za ten okres pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie chorobowe z własnych środków. Pracownikowi nie przysługuje tym samym roszczenie o zasiłek chorobowy.

Zasada ta dotyczy również przypadków, gdy odrębne od ustawy zasiłkowej przepisy określają, że pracownik za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby, zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym z powodu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego (art. 12 ust. 2 ustawy)

Przerwę w ubezpieczeniu chorobowym pracownika powoduje korzystanie przez niego np. z urlopu wychowawczego czy bezpłatnego. Jeżeli w tym czasie pracownik zachoruje, nie ma prawa do zasiłku chorobowego za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej podczas tej przerwy w ubezpieczeniu.

Jeżeli jednak nieprzerwany okres niezdolności do pracy przypada również po zakończeniu przerwy w ubezpieczeniu chorobowym z powodu urlopu bezpłatnego albo wychowawczego, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje za okres po tej przerwie.

Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego od 1.10.2019 do 31.10.2019. W okresie od 22.10.2019 do 11.11.2019 chorował. Była to jego kolejna niezdolność do pracy z powodu choroby w 2019, ponieważ wcześniej, w styczniu i lutym 2019 także chorował i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby za okres 33 dni.

Z tytułu niezdolności do pracy w okresie od 22.10.2019 do 11.11.2019 pracownik nie miał prawa do zasiłku chorobowego za okres przypadający w czasie przerwy w ubezpieczeniu chorobowym, tj. od 22.10.2019 do 31.10.2019, natomiast zasiłek przysługiwał mu za okres od 1.11.2019 do 11.11.2019, tj. po zakończeniu urlopu.

Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do przerwy w ubezpieczeniu chorobowym z powodu odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Wyczerpanie okresu zasiłkowego (art. 8 ustawy)

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub – w przypadku gdy niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą albo przypada na okres ciąży – 270 dni. Okres pobierania zasiłku nazywany jest okresem zasiłkowym. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik nie ma już prawa do zasiłku chorobowego, nawet gdyby udokumentował niezdolność do pracy z powodu choroby zaświadczeniem lekarskim (e-ZLA). Jeżeli jego stan zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy, może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Odsunięcie od pracy z powodu choroby zakaźnej i nieprzyjęcia innego zatrudnienia (art. 14 ustawy)

Zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi, który został odsunięty od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy, niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

Inne przyczyny (art. 15, art. 16, art. 17 ustawy)

Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy, jeżeli w zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy zamieszczony jest kod literowy C lub jeżeli w odpowiednim postępowaniu, np. dla celów wypadkowych, zostanie ustalone, że niezdolność ta została spowodowana nadużyciem alkoholu (art. 16 ustawy zasiłkowej).

Ponadto traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy pracownik, który (art. 17 ust. 1 ustawy):

  • w czasie zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową,
  • wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem.

Powyższe okoliczności ustala się w drodze kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (art. 68 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek chorobowy nie przysługuje także za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji, kiedy prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (art. 15 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Zasiłki dla pracowników”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).


Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Zasiłki

Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Renata Majewska
Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 19.02.2020 (MP poz. 197) kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynoszą miesięcznie:

  • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (dotychczas 514,31 zł),
  • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, składki i podatki) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi (dotychczas 848,60 zł).

Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Renata Majewska
Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży

Renata Tonder
Spółka od stycznia 2020 r. stała się po raz pierwszy płatnikiem zasiłków, ponieważ na 30.11.2019 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ma w tej chwili 4 pracownice w ciąży, które w tym okresie dość często otrzymują wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy.
Z jakich przywilejów przy wypłacie tych świadczeń korzystają pracownice w ciąży?

Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Renata Tonder
Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 16.11.2019 do 1.12.2019. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi jej uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2019, określone w umowie o pracę. Wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres od 16.11.2019 do 1.12.2019 (16 dni) mieści się w ramach przysługującego pracownicy limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w 2019 (limit 33 dni dla osób, które nie ukończyły wieku 50 lat, art. 92 Kp).


Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy pobierającej wcześniej świadczenie rehabilitacyjne

Renata Tonder
Pracownica korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego od 3.06.2019 do 31.08.2019. Ponownie zachorowała (zwolnienie lekarskie od 25.11.2019 do 8.12.2019) i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
Czy powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder
Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?

Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Zasiłki

Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

Renata Tonder
10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....