Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Rozwiązanie umowy o pracę z prezesem nadal pełniącym swoją funkcję

Wcześniejsze zatrudnianie prezesa na etacie nie jest przeszkodą do późniejszego wynagradzania go wyłącznie na podstawie stosunku korporacyjnego – decyzja ZUS z 8.11.2017 r. (DI/100000/43/1247/2017).

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Ksh – Kodeks spółek handlowych
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Spółka zatrudnia prezesa, z którym rozwiąże umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Przechodzi on na emeryturę. Firma zamierza jednak powołać go na funkcję prezesa zarządu zgodnie z art. 201 § 4 Ksh. Wykonywałby swoje czynności za wynagrodzeniem przyznanym w uchwale zgromadzenia wspólników, bez zawierania dodatkowych umów. Czy jego wynagrodzenie będzie zwolnione z oskładkowania?

Stanowisko ZUS: W art. 6 ust. 1 usus wymieniono wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Powierzenie funkcji organu spółki (członka zarządu) nie zostało wymienione w tym przepisie jako samoistny tytuł podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Przez samo powołanie w rozumieniu Ksh członek zarządu spółki akcyjnej nie staje się więc pracownikiem czy zleceniobiorcą. Nie zwalania to jednak z podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 usus (jeśli takowe byłyby zawarte niezależnie od łączącego strony stosunku organizacyjnego) i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłacanych w związku ze świadczeniem pracy na podstawie tychże umów (przy założeniu, że nie istnieją przesłanki wyłączające z obowiązku opłacania składek, jak np. zbieg tytułów do ubezpieczeń).

Nie powstaje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa zarządu wypłacanego wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Dodatkowe wynagrodzenie zarządu

Premia za wyniki wypłacana członkowi zarządu na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nie jest oskładkowana – decyzja ZUS z 14.11.2017 r. (DI/100000/43/1236/2017).

Uchwałami zgromadzenia wspólników spółka powołała 2-osobowy zarząd. Zgromadzenie przyjęło też regulamin wynagradzania, zgodnie z którym każdemu członkowi zarządu przysługuje premia za 2017 r.

w wysokości 10% dodatnich przepływów pieniężnych. Spółka nie zawarła przy tym odrębnych umów o pracę ani odrębnych umów zleceń dotyczących zarządzania i innych obowiązków członków zarządu. To uchwała zgromadzenia wspólników jest samodzielną podstawą wypłaty ich wynagrodzenia. Czy należy od niego odprowadzać składki?

Stanowisko ZUS: Z art. 6 oraz art. 11 i art. 12 usus wynika, że powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki (członka zarządu) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Od wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa zarządu, przyznanego wyłącznie mocą uchwały zgromadzenia wspólników, nie powstaje obowiązek opłacania składek ZUS.

Finansowanie szkoleń i ubezpieczeń menedżera

Poniesione przez spółkę koszty uczestnictwa menedżera w konferencjach oraz jego ubezpieczenia OC wlicza się do podstawy wymiaru składek – decyzja ZUS z 3.08.2017 r. (DI/100000/43/789/2017).

Na mocy ustawy z 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU poz. 1202) została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania między spółką a osobą powołaną jako członek zarządu. Zarządzający zobowiązał się do aktywnego uczestniczenia na koszt spółki w określonych konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach. Musi też brać udział w branżowych szkoleniach, za co również płaci spółka.

Wyświetlono 22% treści artykułu

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....