Zasada istotności – nie przy rozliczaniu kosztów podatkowych

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Choć przepisy podatkowe obligują do rozliczania niektórych kosztów pośrednich w czasie – proporcjonalne do okresu, którego dotyczą – organy podatkowe zgadzały się do niedawna na odstąpienie od tego obowiązku, jeśli takie odstępstwo przyjęto w księgach rachunkowych podatnika z uwagi na zasadę istotności. Obecnie jednak zmieniły zdanie.

W odniesieniu do kosztów pośrednich dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy obowiązuje zasada proporcjonalnego rozliczania ich w czasie. Wynika ona z art. 15 ust. 4d updop (i art. 22 ust. 5c updof), stanowiącego, że koszty pośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, chyba że:

  • koszt pośredni dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy oraz
  • nie jest możliwe określenie, jaka jego część dotyczy danego roku podatkowego.
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wtedy konieczne jest rozliczenie danego kosztu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Zasada proporcjonalnego rozliczania kosztów w czasie obowiązuje także na gruncie uor (art. 39 ust. 1), z tym że przepisy rachunkowe pozwalają na odstąpienie od jej stosowania, jeżeli wydatek nie przekracza przyjętego przez jednostkę progu istotności (art. 4 ust. 4 uor).

Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały, że w takim przypadku jednostka może również odstąpić od rozliczania go w czasie dla celów podatkowych i zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów (np. pisma KIS z 11.10.2018, 0111-KDIB2-3.4010.288.2018.2.APA, 13.08.2018, 0111-KDIB2-1.4010.259.2018.1.AP, i 4.12.2017, 0111-KDIB1-2.4010.329.2017.1.MM).

Od kiedy jednak zaczęły się przychylać do stanowiska sądów administracyjnych, że moment ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych nie decyduje o momencie powstania kosztu podatkowego, zmieniły zdanie i w tej kwestii.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 25.01.2019 (0111-KDIB2-3.4010.392.2018.1.KK), o tym (...), czy w istocie dany wydatek z uwagi na swój charakter nie może zostać przyporządkowany do długości okresu, którego dotyczy, decydować będą przepisy prawa podatkowego, a nie sposób jego księgowania na potrzeby prawa bilansowego. (...) Rozliczenie (...) kosztów przeglądu, dla celów rachunkowych, poprzez rozliczenia międzyokresowe nie ma znaczenia dla celów podatkowych.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych – zaprezentowanym również na stronie internetowej www.kis.gov.pl w zakładce „Informacje podatkowe i celne/Najczęściej zadawane pytania” (CIT, koszty uzyskania przychodów) – koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, w przypadku których nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, nawet wówczas, gdy dla celów rachunkowych w związku z zasadą istotności ujęte zostały jednorazowo i takie ujęcie jest w świetle przepisów prawa bilansowego poprawne. (...) Art. 15 ust. 4d w zakresie, w jakim odwołuje się do kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy, ma bowiem pierwszeństwo w relacji z normami przepisów regulujących zasady rachunkowości.

Takie podejście komplikuje niestety rozliczenia podatkowe i przyczynia się do powstawania zbędnych różnic między sposobem ujęcia kosztów podatkowych i bilansowych. Nie ma większego wpływu na wysokość wpływów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego, a utrudnia tylko pracę księgowym.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....