Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak

Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

To wnioski z wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z 28.05.2018 (VI GC 898/17, nieprawomocny).

  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pozew złożyli wspólnicy spółki cywilnej, stawiając swojemu biuru rachunkowemu zarzuty niewłaściwego wykonywania usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Do zakończenia współpracy doszło w lutym 2016. Niedługo potem byli klienci znaleźli liczne powody, by zarzucić biuru wady w wykonywaniu świadczeń. Twierdzili, że wskutek jego zaniedbań musieli zlecić uzupełnienie i skorygowanie dokumentacji innej firmie, za wynagrodzeniem w kwocie 7380 zł. Domagali się jej zwrotu tytułem naprawienia szkody.

Biuro odpierało zarzuty, a gdyński sąd przyznał mu rację i oddalił pozew. Wytknął wspólnikom ogólnikowość, gołosłowność i sprzeczność w zeznaniach.

Przede wszystkim zwrócił uwagę, że współpraca trwała zaledwie kilka miesięcy i na dodatek od połowy roku. Nie można więc było zarzucać biuru, że nie zaksięgowało dokumentów sprzedaży i zakupu oraz nie prowadziło ewidencji księgowej przez cały rok. A zatem jakiekolwiek nieprawidłowości z okresu przed zawarciem umowy z biurem w żadnej mierze nie mogą go obciążać – stwierdził sąd.

Co więcej, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a w podpisanym po zakończeniu współpracy protokole zdawczo-odbiorczym nie zawarto żadnej informacji o stwierdzonych brakach w dokumentacji. Dopiero potem klienci biura zaczęli się ich doszukiwać.

Co gorsza, mylili programy księgowe. Wskazywali na taki, który w ogóle nie był wykorzystywany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) spółki. Program ten został dostosowany jedynie do podmiotów prowadzących księgi rachunkowe – tłumaczyła w sądzie właścicielka biura rachunkowego. Wyjaśniała, że choć nie umożliwia on wydruku pkpir, to w żadnym wypadku nie potwierdza jej braku.

Bez trudu udało się jej odeprzeć zarzut niesporządzania rachunku zysków i strat – jeżeli prowadzona jest pkpir, to takiego rachunku się nie sporządza.

W odpowiedzi na tezę o niesporządzaniu deklaracji VAT sąd zażądał dowodów. Okazało się, że ich nie ma. Klienci nie udowodnili, by wskutek tego zaniechania ponieśli jakiekolwiek konsekwencje. Co prawda powołali się na „negocjacje” z pracownikami US, ale sądowi wydało się podejrzane, by w ten sposób mogli uniknąć rzekomej kary 800 tys. zł, o której mówili, lecz nie potrafili jej udowodnić.

Biuro rachunkowe natomiast konsekwentnie wskazywało, że deklaracje VAT były wysyłane przez stronę internetową Ministerstwa Finansów i opatrywane podpisem elektronicznym, a następnie drukowane i umieszczane w segregatorze razem z zestawieniem rejestru sprzedaży i zakupu VAT. Ponadto z zeznań jednego ze świadków wynikało, że zwracał się on do US o kopie tych deklaracji i otrzymał je w komplecie. Skoro więc było możliwe uzyskanie kopii, to niewątpliwie deklaracje zostały złożone – stwierdził sąd.

Zwrócił też uwagę na sprzeczności w zeznaniach powodów i świadków. Raz mówiono o braku deklaracji VAT, a innym razem o konieczności ich korygowania przez firmę, której zlecono uzupełnienie i poprawienie dokumentacji. Trudno uznać, że można skorygować coś, czego w ogóle nie było – zauważył sąd.

Dodał zarazem, że sama konieczność skorygowania deklaracji VAT nie przesądza jeszcze o nienależytym wykonaniu umowy. Korekty mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Wspólnicy nie potrafili ich precyzyjnie wskazać, a nawet powiedzieć, za jakie okresy były wykonywane.

Bezpodstawny okazał się także zarzut niesporządzania miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy. Z prostej przyczyny: od lat takich deklaracji się nie składa. Biuro natomiast co miesiąc wysyłało klientom e-mailem tabelę z wysokością należnych zaliczek na PIT, co zresztą sami potwierdzili w zeznaniach.

Gołosłowny okazał się też zarzut braku rejestru środków trwałych i wyposażenia oraz braku amortyzacji. Pracownica biura rachunkowego zeznała, że osobiście wykonała wykaz środków trwałych w formie tabeli, który jako plik został zapisany na komputerze w siedzibie klientów. Potwierdził to potem jeden ze wspólników.

Nie obroniła się także teza o braku zarejestrowania i wyrejestrowania części pracowników w programie Płatnik. Klienci nie potrafili wskazać, jakich pracowników to dotyczyło i czy brak wystąpił w czasie świadczenia usług przez biuro. Pracownica biura zeznała natomiast, że ewidencjowanie pracowników było uzależnione od informacji i dokumentów otrzymywanych od klientów (dane osobowe, umowy o pracę i inne). Comiesięczne deklaracje do ZUS były natomiast drukowane z bazy programu Płatnik i podpinane do listy płac.

Potwierdził się brak księgowania kosztów bankowych, ale przyczyna – jak się okazało – leżała po stronie klientów. Jeden z nich zeznał, że nie przekazywał biuru wyciągów z rachunku bankowego, bo w jego ocenie nie miał takiego obowiązku. Co innego jednak wynikało z umowy zawartej przez strony.

Skoro więc klienci nie dostarczyli dowodów dokumentujących poniesione koszty bankowe, to trudno obciążać biuro konsekwencjami nieuwzględnienia tego w ewidencji księgowej – stwierdził sąd. Zwrócił też uwagę, że ewidencjonowanie kosztów w pkpir nie jest obowiązkowe. Jeśli wydatek nie zostanie zaksięgowany, nie będzie kosztem podatkowym.

Nietrafny okazał się również zarzut pod adresem właścicielki biura, że nie świadczyła osobiście usług w siedzibie klientów. Niesporne było bowiem, że usługi wykonywali na miejscu pracownicy biura, a klienci to akceptowali. Co więcej, umożliwili właścicielce biura zdalne łączenie się ze swoim komputerem, na którym zainstalowane były programy księgowe i płacowe, znajdowała się w nim też baza danych. Właścicielka biura nie musiała więc przyjeżdżać do siedziby spółki, mogła wykonywać usługi zdalnie.

Temat: „Biuro rachunkowe na wokandzie”
Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg to nie doradztwo

Czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg nie obejmują doradzania, jaką formę opodatkowania wybrać, ani nawet informowania klienta o przekroczeniu limitu uprawniającego np. do ryczałtu ewidencjonowanego. Zadaniem biura rachunkowego jest natomiast zaprowadzić właściwe księgi i ewidencje, gdy taki obowiązek wynika z przepisu.

To główne wnioski z zarządzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.10.2020 (XI GC 362/20). Orzeczenie nie jest prawomocne.

Pozew złożony w tej sprawie przeciwko właścicielowi biura rachunkowego (o zapłatę ponad 68 tys. zł plus odsetki) wynikał z dwóch roszczeń.

Udostępnienie podpisu elektronicznego nie świadczy o aktywności zawodowej

Posługiwanie się przez pracowników kancelarii podpisem elektronicznym z nazwiskiem doradcy podatkowego nie jest dowodem wykonywania przez niego pracy zarobkowej w czasie choroby.

Utratę prawa do zasiłku chorobowego powoduje:

  • wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub
  • wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
Biuro rachunkowe

Za błąd odpowiada zarówno ubezpieczyciel, jak i właściciel biura rachunkowego

Za szkodę powstałą wskutek błędu biura rachunkowego odpowiadają w równej mierze ubezpieczyciel i właściciel biura, z tym że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

W tej sprawie błąd popełniony przez biuro rachunkowe kosztował klientów niemal 250 tys. zł. Biuro było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, lecz ubezpieczyciel próbował dowieść, że szkoda powstała wskutek czynności nieobjętej polisą.

Biuro rachunkowe

Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.

Taką niekonsekwencję ZUS wytknął SO w Łodzi w wyroku z 31.03.2020 (VIII U 2077/19). W rezultacie orzekł, że księgowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).
Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.
Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.
Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.
Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.

Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.

Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.
Biuro rachunkowe

Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Spór powstał pomiędzy księgową prowadzącą samodzielnie usługi księgowe a spółką z o.o., która werbowała pracowników i oddelegowywała ich do pracy za granicą. Praca polegała na opiekowaniu się pacjentami. Umowy z tymi ostatnimi podpisywała niemiecka firma, której polska spółka wystawiała faktury. Wynikające z nich należności obejmowały wynagrodzenie pracowników, należności publicznoprawne (podatki, składki ZUS) i koszty administracyjne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....