Zarządca sukcesyjny może kontynuować stosunki pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem wprowadziła tzmiany w art. 632 Kp, umożliwiające kontynuację zatrudnienia pracowników zmarłego przedsiębiorcy.

Tak jak do tej pory, także po wejściu w życie uzs (czyli od 25.11.2018) zasadą jest, że śmierć pracodawcy o statusie osoby fizycznej skutkuje wygaśnięciem umowy o pracę, chyba że dojdzie do przejęcia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kp.

  • Kp – Kodeks pracy

Jeżeli jednak przedsiębiorca wskaże zarządcę sukcesyjnego na wypadek swojej śmierci, angaże będą trwać do czasu wygaśnięcia tak ustanowionego zarządu sukcesyjnego, o ile wcześniej nie nastąpi przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę na mocy art. 231 Kp.

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia jego śmierci – chyba że przed upływem tego terminu osoby uprawnione do czynności zachowawczych (małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobiercy zmarłego, zapisobierca windykacyjny) bądź ustanowiony po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny uzgodnią z pracownikiem (na mocy pisemnego porozumienia stron), że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach odpowiednio do dnia wygaśnięcia:

  • uprawnienia do powołania zarządu sukcesyjnego bądź
  • zarządu sukcesyjnego (o ile wcześniej nie nastąpi przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę na mocy art. 231 Kp).

W porozumieniu strony mogą też uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli małżonek i/lub spadkobiercy/zapisobiercy ustanowią zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy, to kontynuowane na mocy porozumienia stron umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia tego zarządu, chyba że wcześniej nastąpi przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kp.

Umowy na czas określony

Umowa o pracę na czas określony, która skończyłaby się przed upływem 30 dni od śmierci przedsiębiorcy, ulega rozwiązaniu w określonym w niej terminie (chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin jej rozwiązania). Jednak gdy termin rozwiązania umowy przypada po upływie 30 dni od śmierci przedsiębiorcy, umowa ta rozwiązuje się z chwilą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do jego powołania, chyba że wcześniej rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta, albo strony uzgodnią wcześniejszy termin jej rozwiązania.

Okres między śmiercią przedsiębiorcy a wygaśnięciem umowy o pracę albo podpisaniem wskazanego wyżej porozumienia stron, albo rozwiązaniem umowy okresowej jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który zatrudniony nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jednak w okresie tym jedna z osób wykonujących czynności zachowawcze bądź zarządca sukcesyjny mogą polecić pracownikowi wykonywanie pracy zgodnie z angażem, określając czas jej świadczenia i wymiar. Za taką pracę oczywiście przysługuje wynagrodzenie.

Pierwszeństwo zatrudnienia

Pracownik, którego umowa – z powodu śmierci pracodawcy – wygaśnie przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, ma pierwszeństwo zatrudnienia w razie późniejszego ogłoszenia przez zarządcę sukcesyjnego rekrutacji w tej samej grupie zawodowej. Zarządca ma obowiązek przyjąć go ponownie, na tych samych warunkach, jeżeli zgłosi on chęć zatrudnienia w ciągu miesiąca od powołania zarządcy.

Zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował dotychczasowe zatrudnienie bądź ponownie zatrudni pracownika, przejmuje prawa i obowiązki zmarłego pracodawcy (art. 31 ust. 2 uzs). Ma prawo wydawania pracownikom bieżących poleceń i obowiązek przestrzegania ich uprawnień, w tym zwłaszcza uprawnień osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem. Jest dla nich także płatnikiem składek i podatku dochodowego.

Prawo do zasiłku chorobowego

Za czas usprawiedliwionej, nieodpłatnej nieobecności, przypadającej między datą śmierci przedsiębiorcy a:

  • wygaśnięciem umowy o pracę albo
  • podpisaniem porozumienia o kontynuacji zatrudnienia, albo
  • wcześniejszym rozwiązaniem umowy okresowej

pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku chorobowego – chyba że w tym czasie osoby uprawnione do czynności zachowawczych lub zarządca sukcesyjny zlecą mu świadczenie pracy (wówczas w razie choroby uzyska zasiłek).

Świadczenie to otrzyma także, gdy niezdolność do pracy powstanie przed datą śmierci przedsiębiorcy i będzie trwać nieprzerwanie po tym dniu (art. 12 ust. 2a ustawy zasiłkowej).

Zasiłek będzie też przysługiwać takiemu pracownikowi za czas po ustaniu zatrudnienia (o ile niedyspozycja zdrowotna rozpocznie się podczas opisanej usprawiedliwionej, nieodpłatnej nieobecności i będzie trwać po ustaniu zatrudnienia albo rozpocznie się już po rozwiązaniu stosunku pracy) – jeżeli zostaną spełnione warunki z art. 7 ustawy zasiłkowej.

Zasady te mają odpowiednie zastosowanie do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego oraz do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.

Na mocy przepisów przejściowych uzs (art. 127) wprowadzone nią zasady mają zastosowanie również do umów o pracę zawartych przed dniem jej wejścia w życie.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Raport zintegrowany

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Mateusz Kaczmarek
1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.


Raport zintegrowany

Raport zintegrowany – istota i cele

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej[1](IIRC[2]) służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Warunkiem użyteczności takiego raportu jest jednak właściwe jego sporządzenie.

W ostatnich kilku latach obserwujemy systema‑ tyczny wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym – nową, innowacyjną postacią rocznych sprawozdań (raportów) spółek giełdowych. Wg najnowszych informacji IIRC raporty zintegrowane publikuje już ponad 1600 organizacji z 65 krajów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią spółki notowane na giełdzie w Johannesburgu, gdyż dla tych (blisko 400) organizacji raportowanie zintegrowane jest obligatoryjne, zgodnie z zasadą comply or explain (dostosuj się lub wyjaśnij).


e-sprawozdawczość

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – porównanie formatów XML i InLine XBRL

Agnieszka Baklarz
E-sprawozdania finansowe jednostek sporządzających je według MSR będą wkrótce przygotowywane w formacie Inline XBRL. Czym on się różni od formatu XML, który już teraz stosują pozostałe jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS?

Obowiązujące obecnie przepisy uor (art. 45 ust. 1f) nakazują wszystkim jednostkom sporządzanie sprawozdań finansowych (sf) w postaci elektronicznej oraz ich elektroniczne podpisanie przez określone w uor osoby za pomocą potwierdzonego podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. W szczególności sf jednostek.


Wycena produktów

Wycena zapasu produktów (cz. III) – księgowa ewidencja kosztów

Zdzisław Fedak
Artykuł przedstawia omówione w poprzednich częściach opracowania[1] sposoby wyceny zapasu produktów przy stosowaniu różnych modeli księgowej ewidencji kosztów działalności operacyjnej.

Z analizy przepisów uor (por. rozważania w cz. I opracowania) wypływa też wniosek, że wykazywany w aktywach obrotowych bilansu koszt wytworzenia zapasu produktów gotowych i niezakończonych wymaga ustalenia na dzień bilansowy wg poszczególnych produktów, składających się na ten zapas – zarówno materialnych (rzeczowych), jak i niematerialnych.

Co do zasady, od której dopuszcza się wyjątki, koszt wytworzenia zapasu produktów nie powinien zawierać kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. W jaki sposób je ustalić i wyłączyć, była mowa w cz. II opracowania.


Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?

VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

Samochód osobowy

Dwa limity kosztów po 150 tys. zł dla auta w leasingu i po leasingu

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który używa leasingowany samochód osobowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych raty leasingu do limitu 150 tys. zł. Gdy wykupi samochód po zakończeniu umowy, ten sam limit przysługuje mu ponownie – tym razem dla kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdza to interpretacja KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO). W tym samym piśmie KIS wypowiedziała się również nt. sposobu rozliczenia kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019.


Obowiązki płatników

Czas podsumować dodatkowe zarobki przy świadczeniu przedemerytalnym

Krzysztof Tandecki
Do 31.05.2019 firmy muszą wydać swoim pracownikom i zleceniobiorcom, uprawnionym do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenia o przychodzie osiągniętym od 1.03.2018 do 28.02.2019. Przedsiębiorcy wykazują go we własnym oświadczeniu.

Fundusz socjalny

Do 31 maja trzeba wpłacić pierwszą ratę na zfśs

Krzysztof Tandecki
Transzę w wysokości co najmniej 75% odpisów podstawowych należy przelać na zfśs do końca maja. Oblicza się ją, szacując średnioroczne zatrudnienie w 2019.

Obowiązek przelania pierwszej raty na zfśs w tym terminie mają pracodawcy, którzy muszą tworzyć ten fundusz, tj. firmy zatrudniające:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – jeżeli z wnioskiem o utworzenie zfśs wystąpiła zakładowa organizacja związkowa,

a także jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).


Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa w sprawie daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Krzysztof Hałub
Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....