Zapłata za usługi biura rachunkowego w kontekście „białej listy”

Tomasz Buchard doradca podatkowy

Po okresie zawieszenia zamierzam wznowić działalność biura rachunkowego. Prowadziłam ją wcześniej na niewielką skalę, więc wpłaty od klientów przyjmowałam na swój prywatny rachunek bankowy (nie zakładałam specjalnego rachunku związanego z działalnością gospodarczą).
Czy skoro będę czynnym podatnikiem VAT, muszę mieć teraz rachunek firmowy? Czy usługi świadczone przez biuro mogą być uznane za tzw. usługi ciągłe?
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Biura rachunkowe zwykle zawierają z klientami umowy długoterminowe. Umowa określa obowiązki biura i klienta, cenę za usługi oraz termin ich rozliczenia. Wynika z niej także okres, na jaki została zawarta oraz termin i sposób wypowiedzenia.

Usługi księgowe jako usługi ciągłe

Skoro umowy o usługi księgowe są zazwyczaj umowami długoterminowymi, to usługi te mogą być uznane za usługi ciągłe. Ustawy podatkowe nie precyzują, kiedy mamy do czynienia z takimi usługami. W orzecznictwie ukształtował się pogląd, według którego o usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy nie sposób wyodrębnić poszczególnych czynności usługodawcy (tj. określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają). W konsekwencji jedynym możliwym sposobem określenia momentu powstania obowiązku podatkowego jest odwołanie się do ustalonych okresów płatności lub rozliczeń (wyrok NSA z 19.03.2015, I FSK 215/14).

Tym samym pojęcie usług ciągłych powinno obejmować świadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe/ciągłe, jak również dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których w związku z ich świadczeniem ustalono następujące po sobie terminy płatności. Za sprzedaż ciągłą można uznać każdą usługę, która jest stale w fazie wykonywania, co oznacza, że wykonywana jest nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, natomiast moment jej zakończenia – rozumianego jako definitywne wykonanie – nie jest z góry określony, tylko wyznaczony przez datę obowiązywania umowy między kontrahentami. Biorąc to pod uwagę, usługi stałej obsługi księgowej należy uznać za usługi ciągłe.

Kiedy powstaje przychód

Moment powstania przychodu ze świadczenia usług księgowych należy ustalić zgodnie z ogólnymi zasadami uregulowanymi w updop i updof.

W świetle art. 14 ust. 1e updof, mówiącego że za datę powstania przychodu należnego z działalności gospodarczej uważa się (z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności

w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

Jeżeli jednak strony umowy ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określony w umowie lub na wystawionej fakturze nie rzadziej niż raz w roku (patrz art. 14 ust. 1e updof). Nie ma wówczas znaczenia data wystawienia faktury ani data uregulowania należności. Analogiczne regulacje zostały zawarte w art. 12 updop.

Rozliczenie VAT

Sposób rozliczania VAT od usług ciągłych reguluje art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Usługi takie uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się ustalone umownie terminy płatności bądź rozliczeń. Obowiązek podatkowy powinien być wówczas rozpoznawany ostatniego dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, aż do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Usługi księgowe realizowane są na podstawie umowy zawartej między dwoma czynnymi podatnikami VAT, w okresie 1.01.2020–30.06.2020. W tym czasie usługodawca „wyprowadzi” zaległości w księgach rachunkowych oraz poprowadzi bieżące sprawy rachunkowe. Zgodnie z umową usługi są rozliczane w cyklach miesięcznych począwszy od pierwszego miesiąca, czyli stycznia 2020. Termin płatności należności za usługi świadczone w poszczególnych okresach rozliczeniowych przypada na 10. dzień miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

W tym przypadku należy uznać, że usługa jest wykonana z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Ustalony przez strony umowy terminy płatności nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Tym samym obowiązek podatkowy w VAT powstaje na koniec każdego miesiąca.

Płatność na rachunek spoza „białej listy”

Od 1.01.2020 przepisy podatkowe przewidują sankcje za dokonanie przelewu należności na rzecz przedsiębiorcy na rachunek niefigurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS (tzw. biała lista). Sankcje polegają przede wszystkim na:

 • wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (art. 15d ust. 1 i 2 updop i art. 22p ust. 1 i 2 updof),
 • solidarnej odpowiedzialności całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe, w części VAT proporcjonalnie przypadającej na wykonaną na ich rzecz dostawę lub usługę (art. 117ba § 1 Op).

Sankcje te mogą wystąpić po spełnieniu poniższych przesłanek:

 • płatność dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, wykonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnika VAT czynnego,
 • płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów (na białej liście),
 • płatność dotyczy transakcji, której jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł (patrz art. 19 Pp),
 • podatnik nie zawiadomi w terminie 3 dni (a w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – 14 dni) od dnia zlecenia przelewu naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (patrz art. 15d ust. 4 updop).

Z powyższego wynika, że aby nie narazić się na sankcje, przedsiębiorcy – przelewając należność na rzecz czynnego podatnika VAT z tytułu każdej transakcji o jednorazowej wartości przekraczającej 15 tys. zł – mają obowiązek dokonać tej płatności na rachunek znajdujący się na białej liście.

Jednorazowa wartość transakcji

Co w przypadku usług księgowych należy uznać za jednorazową wartość transakcji? Z pewnością nie chodzi o pojedynczą płatność, bo art. 19 Pp wyraźnie odnosi się do transakcji – bez względu na liczbę płatności w ramach tej transakcji.

W pierwszej kolejności należałoby więc ustalić, co właściwie oznacza pojęcie transakcji. Co istotne, nie zostało ono zdefiniowane w Pp ani w ustawach podatkowych, dlatego należy się posiłkować definicjami językowymi i z innych ustaw.

Według słownika języka polskiego transakcja to „operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług” lub „umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; jak również zawarcie takiej umowy”.

Definicja transakcji znajduje się ponadto w ustawie z 8.03.2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DzU z 2019 poz. 118). Zgodnie z jej art. 4 pkt 1 transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (czyli m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu Pp), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Przez transakcję należy zatem rozumieć taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Przedmiotem transakcji (umowy) może być w szczególności nabycie towaru lub usługi. Tym samym przez „wartość transakcji” należy rozumieć wartość transakcji określoną w umowie. Podsumowując: przez pojęcie „jednorazowa wartość transakcji” należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie między przedsiębiorcami.

Czyli obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy także przypadków, gdy strony umowy o wartości przekraczającej 15 tys. zł dokonują w jej ramach częściowych płatności lub też przyjmują częściowe płatności o niższej wartości.

Płatność z tytułu umowy o świadczenie usług księgowych

Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. Można by zatem przyjąć, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania – co dotyczyć może m.in. umów o stałe świadczenie usług księgowych zawartych na czas nieokreślony – to wówczas pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Organy podatkowe mają jednak na ten temat inne zdanie.

To, w jaki sposób rozumieć jednorazową wartość transakcji, wyjaśnił Szef KAS w dwóch interpretacjach zmieniających z 9.12.2019 (DPP13.8221.195.2017.CPIJ oraz DPP13.8221.198.2017.CPIJ). Jego zdaniem jest to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami bądź stanowiąca sumę płatności wynikających z zawartej umowy.

Czyli wartość dotyczy całej umowy, nie chodzi o poszczególne kwoty płatne kontrahentowi. Co istotne, zasada ta obowiązuje w przypadku, gdy w momencie zawierania umowy nie jest znana jej cała wartość, lecz umowa jest zawarta na określony czas.

Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony i nie można określić jej łącznej wartości, to – zdaniem organów podatkowych – istotne jest ustalenie, czy limit 15 tys. zł płatności zostanie przekroczony do upływu „najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy” (czyli do terminu jej ew. wypowiedzenia). Tym samym, jeśli po zsumowaniu tych kwot, limit 15 tys. zł zostanie przekroczony, to już pierwsza płatność powinna być rozliczana bezgotówkowo i trafić na rachunek znajdujący się na białej liście.

Natomiast w sytuacji, gdy w dniu pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit 15 tys. zł nie zostanie przekroczony – płatności do momentu przekroczenia limitu mogą być dokonywane w gotówce.

Przedsiębiorca w maju 2020 zawarł z biurem rachunkowym umowę na prowadzenie spraw księgowych. Biuro jest czynnym podatnikiem VAT. W umowie ustalono, że przedsiębiorca będzie dokonywać płatności za okresy miesięczne – w wysokości 500 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ponieważ umowa jest zawarta na czas nieokreślony, to – w świetle aktualnych wyjaśnień organów podatkowych – dopóki suma płatności za „najkrótszy możliwy termin obowiązywania umowy” nie przekroczy 15 tys. zł, przelew nie musi następować na rachunek figurujący na białej liście.

Jeżeli współpraca między biurem a klientem rozpoczęła się przed 1.01.2020 i trwa od kilku lat, suma płatności za „najkrótszy możliwy termin obowiązywania umowy” (w tym za okresy sprzed 2020, licząc od pierwszego dnia obowiązywania umowy), nawet przy stosunkowo nieznacznych kwotach opłat (rzędu kilkaset zł miesięcznie), mogła przekroczyć 15 tys. zł. W takiej sytuacji, aby uniknąć sankcji, klient powinien od pierwszej płatności za 2020 dokonywać zapłaty na rachunek z białej listy.

Przedsiębiorca zawarł z biurem rachunkowym umowę na prowadzenie spraw księgowych. Biuro jest czynnym podatnikiem VAT. W umowie ustalono, że płatności za usługi biura będą dokonywane za okresy miesięczne – w wysokości 2500 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony (pół roku próby) z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Po okresie próbnym umowa może być przedłużona na czas nieoznaczony.

W tym przypadku nie wystąpi konieczność płatności na rachunek z białej listy. Wartość umowy nie przekracza bowiem 15 tys. zł (wynosi równo tę kwotę). Moim zdaniem nie zmienia tego okoliczność, że może być zawarta druga umowa. Strony postanowiły bowiem, że w przyszłości może być zawarta umowa na czas nieokreślony, a nie, że umowa próbna staje się umową na czas nieokreślony.

Podsumowując: biura rachunkowe zasadniczo powinny przyjmować od swoich klientów płatności na rachunki widniejące na białej liście. W większości przepadków umowy są podpisywane na czas nieokreślony i pomimo że kwota płatności nie przekracza 15 tys. zł, to już ich suma może być – prędzej czy później – wyższa.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Podatki 2021

Spółki jawne i komandytowe nowymi podatnikami CIT

Wskutek nowelizacji przepisów updop niektóre spółki jawne i wszystkie spółki komandytowe zostały zobligowane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana zasad uznawania spółek osobowych za podatników CIT nastąpiła za sprawą ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podatki 2021

Zryczałtowany CIT od dochodów spółek kapitałowych – podstawowe zasady

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą od 1.01.2021 r. wybrać nowy reżim opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT), dzięki któremu, jeśli poniosą nakłady inwestycyjne, nie zapłacą na bieżąco podatku od osiąganych, a niewypłaconych zysków.

Został on wprowadzony ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Przepisy umożliwiające wybór ryczałtu oraz określające reguły jego stosowania zamieszczono w nowym rozdz. 6b updop.

W niniejszym opracowaniu przybliżę podstawowe zasady korzystania z tej formy opodatkowania i alternatywę dla niej, jaką jest utworzenie funduszu inwestycyjnego. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” – z uwagi na złożoność zagadnienia zostaną one przedstawione w kolejnych artykułach, na licznych przykładach, z uwzględnieniem objaśnień MF.

Podatki dochodowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Od nowego roku weszło w życie wiele zmian w przepisach updof, dotyczących m.in. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, niektórych zwolnień od PIT, w tym rozszerzenia zakresu tzw. ulgi dla młodych, ograniczenia ulgi abolicyjnej.

„Podatek cukrowy” i od „małpek”

Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. podatku cukrowego, oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach – do 300 ml (tzw. małpek).

Zostały wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której deklarowanym celem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego właśnie promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Rachunkowość

Nieodpłatne otrzymanie żywności w księgach organizacji pozarządowej

Nasza fundacja, prowadząca bank żywności, zawarła umowę z miejscowym sklepem wielkopowierzchniowym (hipermarketem), sprzedawcą produktów spożywczych, dotyczącą nieodpłatnego przekazywania nam żywności nienadającej się do sprzedaży. Umowa została zawarta w ramach wywiązania się przez sklep wielkopowierzchniowy z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Czy żywność, otrzymywaną przez nas nieodpłatnie w ramach tej umowy, powinniśmy ewidencjonować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej ustawa) nakłada na niektórych dużych sprzedawców żywności (sklepy wielkopowierzchniowe), w których udział żywności w przychodach wynosi co najmniej 50%, obowiązek zawarcia z wybraną organizacją pozarządową umowy na nieodpłatne przekazywanie jej żywności nienadającej się do sprzedaży z powodu wad, jej wyglądu lub wyglądu opakowania albo której okres przydatności do spożycia lub trwałości jest bliski zakończenia.

Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Spółka z o.o. zatrudnia 42 pracowników. Na skutek pandemii przychody ze sprzedaży towarów i produktów zmalały i w 2020 r. wyniosły znacznie mniej niż równowartość złotowa 5 mln euro. Czy możemy odstąpić od ciążącego na nas dotychczas obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spoczywa na jednostkach kontynuujących działalność, które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

Rachunkowość

Zmniejszenie bezzwrotnego dofinansowania

W wyniku kontroli musimy zwrócić część dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego od starosty jako bezzwrotne. Jak zaksięgować taką operację?

Wszelkie bezzwrotne dofinansowania działalności operacyjnej przez urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe księguje się zazwyczaj następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Zobowiązanie uregulowane z opóźnieniem w trakcie roku – czy trzeba wykazywać w załączniku CIT-WZ

Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90. dzień od upływu terminu płatności minął w maju 2020 r. W związku z tym, że zobowiązanie to uregulowała dopiero we wrześniu, zwiększyła o jego kwotę dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za maj 2020 r., a następnie zmniejszyła o tę samą kwotę dochód będący podstawą obliczenia zaliczki za wrzesień 2020 r.
Czy zobowiązanie to spółka powinna wykazać w zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 za 2020 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty wykonania członkom zarządu testów na koronawirusa

Spółka z o.o. poniosła koszty wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 u członków zarządu.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy a obowiązek wykazania przychodu z umorzenia zobowiązania

Spółka z o.o. dzierżawi lokal użytkowy od jednostki organizacyjnej miasta. Ponieważ jej płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19, na mocy uchwały rady miasta wydzierżawiający odstąpił od dochodzenia od niej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj 2020 r.
Czy na skutek tego spółka uzyskała przychód do opodatkowania z tytułu umorzenia zobowiązania?

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość umorzonych zobowiązań.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy od przedpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw trzeba naliczyć VAT

Spółka z o.o. jest producentem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. Chce wprowadzić system przedpłat dla sklepów i hurtowni. Przed danym sezonem zamówień kontrahenci wpłacą na poczet przyszłych zamówień uzgodnioną kwotę, nie większą niż 20 tys. zł, otrzymując w zamian dodatkowy rabat. Przedpłata zostanie przypisana do kontrahenta w systemie sprzedażowym spółki. W momencie jej wpłaty nie będą znane rodzaj ani ilość towarów, które ostatecznie zamówi. Będą one konkretyzowane z chwilą złożenia zamówienia. Wtedy też odpowiednia kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny. Jeżeli dany kontrahent nie złoży zamówień o wartości równej co najmniej kwocie przedpłaty, nadwyżka przedpłaty nad wartością zamówień zostanie mu zwrócona.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wniesienia przedpłaty na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień towarów, w odniesieniu do całej jej kwoty, czy też z chwilą złożenia przez kontrahenta konkretnego zamówienia w stosunku do odpowiedniej części przedpłaty zaliczonej na poczet ceny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji

Czy pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są w izolacji, mogą w tym czasie pracować zdalnie? Jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem?

Pracownicy i inni zatrudnieni (np. na umowach cywilnych) mogą świadczyć pracę zdalną podczas obowiązkowej kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacja domowa) z powodu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), który wywołuje chorobę COVID-19. Przepisy nie przewidują takiej możliwości podczas izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływ na obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Od 1.01.2021 r. Polska przeszła w stosunkach z kolejnymi krajami (m.in. z Belgią, Danią) z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Czy ma to wpływ na pobór przez polskiego pracodawcę zaliczki na PIT od dochodów z pracy wykonywanej przez polskich pracowników za granicą?

Nie, zmiana metody unikania opodatkowania w relacjach podatkowych z danym krajem nie wpływa na pobór zaliczki od dochodów z pracy. Zasada pozostaje niezmienna: wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana na terytorium innego kraju. Wtedy dochód może być opodatkowany zarówno w kraju, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie zamieszkania, czyli w Polsce, a podwójnemu opodatkowaniu zapobiegają mechanizmy przyjęte w bilateralnych umowach łączących poszczególne kraje.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakwaterowanie pracowników – czy jest przychodem

Czy zakwaterowanie (nocleg) delegowanego pracownika poza miejscem jego zamieszkania leży w interesie pracownika, czy pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie decyduje o kwalifikacji ponoszonych przez firmy wydatków na zapewnienie noclegów delegowanym w miejscu wykonywania przez nich pracy, jako przychodów tych pracowników, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, podlegających PIT.

Opisywany problem stanowi jaskrawy przykład, w jak trudnych i niestabilnych warunkach muszą funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Stanowiska sądów i organów podatkowych w tej kwestii były (i są nadal) zmienne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....