Zapłata przez pracodawcę zaległych składek – skutki podatkowe

Uiszczenie przez pracodawcę zaległych składek społecznych i zdrowotnej w części, w której powinny być finansowane przez pracownika i nie zostały przez niego zwrócone, stanowi nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.04.2018 (0115-KDIT2-2.4011.74.2018.1.HD) oraz z 7.05.2018 (0115-KDIT2-1.4011.101.2018.1.MK). Pracodawca pytał, czy składki przekazane do ZUS – w części, która powinna być pokryta przez pracownika – a niezwrócone przez pracowników oraz byłych pracowników, są ich przychodem, który rodzi obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy (pracownika) bądź wykazania go w informacji PIT-8C (w przypadku byłego pracownika).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Organ podatkowy stwierdził, że taka zapłata stanowi dla obecnych i byłych pracowników nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy.

W ocenie KIS pracownicy uzyskali wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. pracodawca, poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany majątkiem (dochodami) tych osób. KIS rozróżniła przy tym sytuację podatkową pracowników oraz byłych pracowników. W interpretacji czytamy:

Przychód tych osób – w świetle art. 11 ust. 1 updof – powstał w dacie zapłaty ww. składek do ZUS, tj. jak wynika z wniosku w okresie od 22.09.2015 do 11.08.2016. Przy czym, jeżeli w dniu powstania przychodu osoby te łączył z wnioskodawcą stosunek pracy, to zapłacone składki zaliczyć należy do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. Skutkuje to koniecznością dokonania przez wnioskodawcę korekty informacji PIT-11 za te lata i ujęcia w nich przychodu z tytułu opłaconej przez wnioskodawcę składki.

Natomiast zapłata przez wnioskodawcę składek za byłych pracowników, którzy nie zwrócili tych składek wnioskodawcy w roku, w którym zostały zapłacone, skutkuje powstaniem u nich przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 updof i w konsekwencji na wnioskodawcy ciążył obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a updof, za rok, w którym doszło do faktycznej zapłaty przez wnioskodawcę składek do ZUS. Powstały w ten sposób przychód podlega wykazaniu i opodatkowaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym przez podatnika otrzymującego świadczenie.

W drugim z ww. pism KIS odniosła się do przypadku przekwalifikowania przez ZUS umów o dzieło na umowy zlecenia, z czym wiązała się zapłata przez zleceniodawcę zaległych składek, także w części należnej od byłego już zleceniobiorcy. Stwierdziła, że zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu będzie skutkowała powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 updof.

Odmienny pogląd w tej sprawie wyrażają sądy administracyjne, które uznają, że u pracownika nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń (np. wyrok NSA z 27.10.2015, II FSK 1891/13).

Warto też zwrócić uwagę na wyrok WSA w Białymstoku z 7.03.2018 (I SA/Bk 1864/17), w którym sąd stwierdził, że zapłacone za pracowników składki nie są kosztem uzyskania przychodów pracodawcy, jako że wydatek na spełnienie cudzych zobowiązań nie jest racjonalny ani celowy:

Zobowiązanym do zapłacenia składek był pracownik, a rolą i zadaniem skarżącej było jedynie pobrać składki w odpowiednim czasie i w odpowiedniej wysokości. Fakt zapłacenia pobranych składek za pracowników nie wynikał z umowy o pracę ani z innej umowy. Była to jednostronna decyzja skarżącej, aby spełnić nie swoje zobowiązanie. Brak jest podstaw do uznania, że wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której finansują ubezpieczeni (pracownicy), sfinansowane przez skarżącą w zamian za pracowników zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....