Zapłata akcyzy samochodowej – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz

W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?

W myśl art. 100 ust. 1 ustawy akcyzowej opodatkowaniu akcyzą podlega:

 • US – urząd skarbowy
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • zakup samochodu osobowego za granicą w drodze importu lub WNT, gdy uprzednio pojazd ten nie był zarejestrowany na terytorium Polski, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a także
 • pierwsza sprzedaż na terytorium Polski samochodu osobowego niezarejestrowanego w myśl przepisów o ruchu drogowym, wyprodukowanego w Polsce lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu/WNT.

Zasadą jest, że jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej takiej czynności, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 100 ust. 3 ustawy akcyzowej).

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu importu samochodu osobowego, niezarejestrowanego uprzednio w Polsce zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powstaje z dniem powstania długu celnego.

Definicje samochodu osobowego, importu, WNT i sprzedaży na potrzeby akcyzy

Samochodem osobowym jest pojazd samochodowy i pozostały pojazd mechaniczny objęty pozycją CN 8703, przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodem osobowo-towarowym (kombi) oraz wyścigowym, z wyłączeniem pojazdu samochodowego i pozostałego niewymagającego rejestracji.

Przez import samochodu osobowego należy rozumieć jego przywóz z terytorium państwa trzeciego do Polski. WNT samochodu osobowego oznacza jego przemieszczenie z terytorium innego państwa UE na terytorium Polski.

Za sprzedaż samochodu uznaje się nie tylko jego klasyczne zbycie (art. 535 Kc), ale również:

 • zamianę,
 • wydanie w zamian za: wierzytelności, dokonanie określonej czynności lub w miejsce świadczenia pieniężnego,
 • darowiznę,
 • przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji (reklamy) albo na potrzeby osobiste podatnika (wspólników, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz pracowników),
 • użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 • przemieszczenia samochodu z terytorium państwa UE na terytorium Polski (jeżeli nabycie prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel nastąpiło przed jego przemieszczeniem do Polski),
 • nabycia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (gdy nabycie tego prawa nastąpiło po przemieszczeniu samochodu do Polski),
 • złożenia wniosku o rejestrację samochodu nabytego w ramach WNT w Polsce (jeżeli występujący z takim wnioskiem nie jest właścicielem pojazdu).

Leasing i najem samochodu osobowego z akcyzą

Wg organów podatkowych akcyzie samochodowej – jako sprzedaż – podlega również wykorzystanie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych wziętych w najem (leasing) od podmiotu posiadającego siedzibę za granicą (w innym państwie UE lub państwie trzecim).

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest wówczas dzień użycia tych samochodów – na terytorium Polski – do działalności gospodarczej (tj. dzień ich przemieszczenia/przywozu do Polski) – art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 5 pkt 9 w zw. z art. 101 ust. 3 ustawy akcyzowej.

Takie stanowisko zajęła KIS w interpretacjach z 25.04.2018, 0111-KDIB3-3.4013.24.2018.1.JS, i 16.02.2018, 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS.

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży w Polsce samochodu osobowego powstaje z kolei z dniem jego wydania (względnie: zamiany, darowizny, przekazania lub użycia na potrzeby prowadzonej działalności), chyba że sprzedaż taka powinna być potwierdzona fakturą – wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od daty wydania (zamiany, darowizny, przekazania lub użycia na potrzeby prowadzonej działalności).

Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy

Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi wartość celna samochodu powiększona o należne cło oraz ew. o prowizję, koszty transportu i ubezpieczenia (w przypadku importu tego samochodu), kwota, jaką należy zapłacić za samochód lub jego średnia wartość rynkowa pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie WNT) albo kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu w Polsce pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie jego zbycia).

Obecnie zastosowanie mają 2 stawki akcyzy na samochody osobowe:

 • 3,1% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

Jednocześnie od 18.12.2019 obowiązuje zwolnienie z akcyzy dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem, a także hybryd plug-in z silnikami do 2000 cm3, dla których obowiązek podatkowy powstał po tej dacie (18.12.2018 Komisja Europejska przekazała Polsce stanowisko, że regulacje zawarte w ustawie z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym ww. zwolnienie określone w jej art. 58, nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie). Hybrydy będą zwolnione z akcyzy do 1.01.2021.

Deklaracje i rozliczenia

WNT samochodu osobowego i jego przemieszczenie do Polski wymaga:

 • złożenia deklaracji uproszczonej (AKC-U/S) w terminie 14 dni, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu; deklarację można złożyć w formie papierowej do US albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC,
 • rozliczenia (kalkulacji i wpłaty na rachunek właściwego US) akcyzy w terminie 30 dni, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu.

Natomiast pierwsza sprzedaż w Polsce niezarejestrowanego samochodu osobowego (od którego nie zapłacono akcyzy z tytułu importu/WNT) wymaga:

 • złożenia deklaracji podatkowej w sprawie akcyzy (na formularzu głównym AKC-4/AKC-4zo oraz szczegółowym AKC-4/E),
 • rozliczenia się z akcyzy w US (za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy).

W razie WNT niezarejestrowanego uprzednio samochodu osobowego właściwy naczelnik US jest zobligowany do wydania, na wniosek podatnika (dla celów związanych z krajową rejestracją pojazdu), dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy w Polsce – określonego w rozporządzeniu MF z 24.02.2009 (DzU z 2018 poz. 347). Sprzedając następnie taki samochód, podatnik ma obowiązek przekazać ten dokument nabywcy.

W przypadku samochodów zwolnionych z akcyzy naczelnik US wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej, że pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym, napędzanym wodorem albo hybrydowym (art. 109a i art. 163a ustawy akcyzowej).

Zwrot akcyzy

Jeżeli nabywca samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, od którego uregulowano akcyzę, dokona następnie jego WDT (przemieszczania z Polski na terytorium innego państwa UE) lub eksportu (wywozu z Polski poza UE, potwierdzonego przez właściwy organ celny), względnie dostawa/eksport zostaną zrealizowane w jego imieniu, przysługuje mu prawo do zwrotu akcyzy – na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi US, w terminie roku od daty WDT/eksportu pojazdu (art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej). Wzór wniosku o zwrot określa rozporządzenie MF z 24.02.2009 w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (DzU z 2018 poz. 174).

W celu uzyskania zwrotu należy dysponować dokumentami potwierdzającymi WDT lub eksport samochodu (np. dokumentami przewozowymi, celnymi, fakturą, specyfikacją dostawy, korespondencją handlową, dokumentem dotyczącym ubezpieczenia lub frachtu, dokumentem potwierdzającym zapłatę za WDT/eksport). Dołącza się je, wraz z dowodem zapłaty akcyzy lub fakturą z wykazaną kwotą akcyzy, do wniosku o zwrot.

Warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku WDT lub eksportu samochodu osobowego, realizowanego bez udziału przewoźnika (spedytora), przy użyciu własnego środka transportu, jest ponadto złożenie pisemnego oświadczenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu poza terytorium Polski.

Czasowa rejestracja pozbawia prawa do zwrotu

Wynikające z art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej uprawnienie do zwrotu uiszczonej akcyzy nie przysługuje w przypadku rejestracji samochodu zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej – wyklucza zatem możliwość zwrotu akcyzy w świetle przepisu art. 107 ust. 1 ustawy (…). W związku z powyższym, jeśli wnioskodawca dokona WDT albo eksportu samochodu osobowego, który został uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie spełni on wszystkich warunków, o których mowa w ww. przepisie, a co za tym idzie, zwrot akcyzy mu nie przysługuje (zob. np. pisma KIS z 5.01.2018, 0111-KDIB3-3.4013.243.2017.1.JS, i 1.10.2018, 0111-KDIB3-3.4013.183.2018.1.PJ). Prawidłowość takiej interpretacji potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 18.04.2018 (I SA/Gd 245/18): Skoro więc pojazd został zarejestrowany na terytorium kraju, (…) nie został spełniony jeden z warunków określonych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym dla skutecznego zwrotu akcyzy.

Zwrot akcyzy samochodowej następuje w kasie US lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie 30 dni od daty złożenia przez niego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż 10 euro, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia złożenia wniosku). Właściwy naczelnik US, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, ma obowiązek ostemplować pieczęcią US oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do tego wniosku (celem uniknięcia ich ponownego wykorzystania). Po dokonaniu zwrotu akcyzy dokumenty dołączone do wniosku o zwrot są oddawane wnioskodawcy.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Samochód zakupiony przez jednostkę z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży traktuje się i wykazuje w księgach rachunkowych jak towar. Na dzień jego nabycia ujmuje się go jako zapas rzeczowych składników aktywów obrotowych, wg wartości ustalonej w cenie nabycia.

W myśl uor ceną nabycia jest cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu (określoną w umowie po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP), bez podlegających odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Z powyższego wynika, że cena nabycia auta obejmuje również podatek akcyzowy.

Księgowania

Operacje gospodarcze związane z akcyzą samochodową ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

Zapłata akcyzy w związku z wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu:

1. Zarachowanie akcyzy podlegającej wpłacie na rachunek US:

 • w przypadku importu (WNT) samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

oraz (przyjęcie zakupionego samochodu do magazynu)

Wn konto 33 „Towary” (cena zakupu + akcyza)

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

 • w przypadku pierwszej sprzedaży w Polsce niezarejestrowanego samochodu osobowego

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

2. Wpłata akcyzy należnej na rachunek US:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Zwrot akcyzy samochodowej przez właściwego naczelnika US w razie WDT/eksportu samochodu:

1. Sprzedaż samochodu za granicę:

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 33 „Towary”

2. Wnioskowana kwota akcyzy do zwrotu

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

Ma konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

3. Otrzymanie przez wnioskodawcę środków tytułem zwrotu akcyzy

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

4. Ew. różnica między wnioskowaną a przyznaną kwotą akcyzy do zwrotu

Wn/Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

Ma/Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Samochód w firmie”
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Bezgotówkowe odszkodowanie otrzymane przez podatnika ryczałtu ewidencjonowanego – czy powstaje przychód

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych użytkuje na potrzeby działalności samochód osobowy, który uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy netto oraz 50% VAT.
Czy w związku z tym u przedsiębiorcy powstał przychód opodatkowany ryczałtem?

U podatników rozliczających się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa w art. 14 updof (zob. art. 6 ust. 1 uzpd), w tym otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Przychody takie objęte są 8,5% stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i uzpd).


Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

Magdalena Januszewska
W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.


CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Aleksander Woźniak
Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:


CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Krzysztof Hałub
Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.


Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Marek Barowicz
Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).


CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Krzysztof Hałub
Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczyła ona podatnika PIT rozliczającego się z tego podatku na zasadach ogólnych. Wykorzystywał on w działalności gospodarczej samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2019. We wrześniu 2019 kupił od innego przedsiębiorcy, na fakturę VAT-marża (bez NIP firmy, tylko z numerem PESEL), inny samochód osobowy. Chciał go wprowadzić do firmy po sprzedaży dotychczas używanego auta. Nowy samochód zaraz po zakupie był przez niego wykorzystywany wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

Marcin Szymankiewicz
W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.


Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Łukasz Chłond
Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez NSA dotyczyło sprawy austriackiej spółki Vega International, której polskie organy podatkowe odmówiły zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa w Polsce.

Prowadzi ona działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów, z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługę tę świadczy za pośrednictwem kilku spółek zależnych z siedzibą w różnych państwach członkowskich, w tym spółki zależnej Vega Poland sp. z o.o.


Samochód osobowy

Dwa limity kosztów po 150 tys. zł dla auta w leasingu i po leasingu

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który używa leasingowany samochód osobowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych raty leasingu do limitu 150 tys. zł. Gdy wykupi samochód po zakończeniu umowy, ten sam limit przysługuje mu ponownie – tym razem dla kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdza to interpretacja KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO). W tym samym piśmie KIS wypowiedziała się również nt. sposobu rozliczenia kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019.


VAT

Odliczenie VAT od rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing samochód osobowy, który w trakcie 2017 i 2018 wykorzystywał na potrzeby firmy. Odliczał 50% VAT z faktur leasingowych. Od lutego 2019 zawiesił działalność, ale po kilku miesiącach planuje ją wznowić i nadal używać w jej ramach leasingowany pojazd.
Czy w okresie zawieszenia zachowuje prawo do odliczenia VAT?

VAT

Wydatki na autobusy i busy w firmie świadczącej usługi przewozu osób – VAT i koszty

Tomasz Krywan
Klientem naszego biura rachunkowego jest firma świadcząca usługi przewozu osób.
Jak rozliczać VAT oraz koszty podatkowe w przypadku wydatków dotyczących autobusu, busa 8- i 10-osobowego oraz przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?

PIT

Potrącenie 100% kosztów używania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy nie prowadząc ewidencji przebiegu dla samochodu osobowego, może całość kosztów jego używania (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, opłaty za parkowanie) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te będą kosztem podatkowym tylko w 75%?

VAT

Faktura za naprawę samochodu za granicą – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała fakturę za naprawę za granicą samochodu firmowego. Oprócz pozycji dotyczącej samej naprawy wyodrębniono na niej pozycje dotyczące wymienianych części.
Czy w takim razie oprócz importu usługi naprawy spółka powinna wykazać WNT części?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....