Zapłata akcyzy samochodowej – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz

W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?

W myśl art. 100 ust. 1 ustawy akcyzowej opodatkowaniu akcyzą podlega:

 • US – urząd skarbowy
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • zakup samochodu osobowego za granicą w drodze importu lub WNT, gdy uprzednio pojazd ten nie był zarejestrowany na terytorium Polski, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a także
 • pierwsza sprzedaż na terytorium Polski samochodu osobowego niezarejestrowanego w myśl przepisów o ruchu drogowym, wyprodukowanego w Polsce lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu/WNT.

Zasadą jest, że jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej takiej czynności, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 100 ust. 3 ustawy akcyzowej).

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu importu samochodu osobowego, niezarejestrowanego uprzednio w Polsce zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powstaje z dniem powstania długu celnego.

Definicje samochodu osobowego, importu, WNT i sprzedaży na potrzeby akcyzy

Samochodem osobowym jest pojazd samochodowy i pozostały pojazd mechaniczny objęty pozycją CN 8703, przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodem osobowo-towarowym (kombi) oraz wyścigowym, z wyłączeniem pojazdu samochodowego i pozostałego niewymagającego rejestracji.

Przez import samochodu osobowego należy rozumieć jego przywóz z terytorium państwa trzeciego do Polski. WNT samochodu osobowego oznacza jego przemieszczenie z terytorium innego państwa UE na terytorium Polski.

Za sprzedaż samochodu uznaje się nie tylko jego klasyczne zbycie (art. 535 Kc), ale również:

 • zamianę,
 • wydanie w zamian za: wierzytelności, dokonanie określonej czynności lub w miejsce świadczenia pieniężnego,
 • darowiznę,
 • przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji (reklamy) albo na potrzeby osobiste podatnika (wspólników, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz pracowników),
 • użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 • przemieszczenia samochodu z terytorium państwa UE na terytorium Polski (jeżeli nabycie prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel nastąpiło przed jego przemieszczeniem do Polski),
 • nabycia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (gdy nabycie tego prawa nastąpiło po przemieszczeniu samochodu do Polski),
 • złożenia wniosku o rejestrację samochodu nabytego w ramach WNT w Polsce (jeżeli występujący z takim wnioskiem nie jest właścicielem pojazdu).

Leasing i najem samochodu osobowego z akcyzą

Wg organów podatkowych akcyzie samochodowej – jako sprzedaż – podlega również wykorzystanie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych wziętych w najem (leasing) od podmiotu posiadającego siedzibę za granicą (w innym państwie UE lub państwie trzecim).

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest wówczas dzień użycia tych samochodów – na terytorium Polski – do działalności gospodarczej (tj. dzień ich przemieszczenia/przywozu do Polski) – art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 5 pkt 9 w zw. z art. 101 ust. 3 ustawy akcyzowej.

Takie stanowisko zajęła KIS w interpretacjach z 25.04.2018, 0111-KDIB3-3.4013.24.2018.1.JS, i 16.02.2018, 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS.

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży w Polsce samochodu osobowego powstaje z kolei z dniem jego wydania (względnie: zamiany, darowizny, przekazania lub użycia na potrzeby prowadzonej działalności), chyba że sprzedaż taka powinna być potwierdzona fakturą – wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od daty wydania (zamiany, darowizny, przekazania lub użycia na potrzeby prowadzonej działalności).

Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy

Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi wartość celna samochodu powiększona o należne cło oraz ew. o prowizję, koszty transportu i ubezpieczenia (w przypadku importu tego samochodu), kwota, jaką należy zapłacić za samochód lub jego średnia wartość rynkowa pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie WNT) albo kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu w Polsce pomniejszona o VAT i akcyzę (w razie jego zbycia).

Obecnie zastosowanie mają 2 stawki akcyzy na samochody osobowe:

 • 3,1% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

Jednocześnie od 18.12.2019 obowiązuje zwolnienie z akcyzy dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem, a także hybryd plug-in z silnikami do 2000 cm3, dla których obowiązek podatkowy powstał po tej dacie (18.12.2018 Komisja Europejska przekazała Polsce stanowisko, że regulacje zawarte w ustawie z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym ww. zwolnienie określone w jej art. 58, nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie). Hybrydy będą zwolnione z akcyzy do 1.01.2021.

Deklaracje i rozliczenia

WNT samochodu osobowego i jego przemieszczenie do Polski wymaga:

 • złożenia deklaracji uproszczonej (AKC-U/S) w terminie 14 dni, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu; deklarację można złożyć w formie papierowej do US albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC,
 • rozliczenia (kalkulacji i wpłaty na rachunek właściwego US) akcyzy w terminie 30 dni, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu.

Natomiast pierwsza sprzedaż w Polsce niezarejestrowanego samochodu osobowego (od którego nie zapłacono akcyzy z tytułu importu/WNT) wymaga:

 • złożenia deklaracji podatkowej w sprawie akcyzy (na formularzu głównym AKC-4/AKC-4zo oraz szczegółowym AKC-4/E),
 • rozliczenia się z akcyzy w US (za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy).

W razie WNT niezarejestrowanego uprzednio samochodu osobowego właściwy naczelnik US jest zobligowany do wydania, na wniosek podatnika (dla celów związanych z krajową rejestracją pojazdu), dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy w Polsce – określonego w rozporządzeniu MF z 24.02.2009 (DzU z 2018 poz. 347). Sprzedając następnie taki samochód, podatnik ma obowiązek przekazać ten dokument nabywcy.

W przypadku samochodów zwolnionych z akcyzy naczelnik US wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej, że pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym, napędzanym wodorem albo hybrydowym (art. 109a i art. 163a ustawy akcyzowej).

Zwrot akcyzy

Jeżeli nabywca samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, od którego uregulowano akcyzę, dokona następnie jego WDT (przemieszczania z Polski na terytorium innego państwa UE) lub eksportu (wywozu z Polski poza UE, potwierdzonego przez właściwy organ celny), względnie dostawa/eksport zostaną zrealizowane w jego imieniu, przysługuje mu prawo do zwrotu akcyzy – na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi US, w terminie roku od daty WDT/eksportu pojazdu (art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej). Wzór wniosku o zwrot określa rozporządzenie MF z 24.02.2009 w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (DzU z 2018 poz. 174).

W celu uzyskania zwrotu należy dysponować dokumentami potwierdzającymi WDT lub eksport samochodu (np. dokumentami przewozowymi, celnymi, fakturą, specyfikacją dostawy, korespondencją handlową, dokumentem dotyczącym ubezpieczenia lub frachtu, dokumentem potwierdzającym zapłatę za WDT/eksport). Dołącza się je, wraz z dowodem zapłaty akcyzy lub fakturą z wykazaną kwotą akcyzy, do wniosku o zwrot.

Warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku WDT lub eksportu samochodu osobowego, realizowanego bez udziału przewoźnika (spedytora), przy użyciu własnego środka transportu, jest ponadto złożenie pisemnego oświadczenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu poza terytorium Polski.

Czasowa rejestracja pozbawia prawa do zwrotu

Wynikające z art. 107 ust. 1 ustawy akcyzowej uprawnienie do zwrotu uiszczonej akcyzy nie przysługuje w przypadku rejestracji samochodu zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej – wyklucza zatem możliwość zwrotu akcyzy w świetle przepisu art. 107 ust. 1 ustawy (…). W związku z powyższym, jeśli wnioskodawca dokona WDT albo eksportu samochodu osobowego, który został uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie spełni on wszystkich warunków, o których mowa w ww. przepisie, a co za tym idzie, zwrot akcyzy mu nie przysługuje (zob. np. pisma KIS z 5.01.2018, 0111-KDIB3-3.4013.243.2017.1.JS, i 1.10.2018, 0111-KDIB3-3.4013.183.2018.1.PJ). Prawidłowość takiej interpretacji potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 18.04.2018 (I SA/Gd 245/18): Skoro więc pojazd został zarejestrowany na terytorium kraju, (…) nie został spełniony jeden z warunków określonych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym dla skutecznego zwrotu akcyzy.

Zwrot akcyzy samochodowej następuje w kasie US lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie 30 dni od daty złożenia przez niego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż 10 euro, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia złożenia wniosku). Właściwy naczelnik US, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, ma obowiązek ostemplować pieczęcią US oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do tego wniosku (celem uniknięcia ich ponownego wykorzystania). Po dokonaniu zwrotu akcyzy dokumenty dołączone do wniosku o zwrot są oddawane wnioskodawcy.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Samochód zakupiony przez jednostkę z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży traktuje się i wykazuje w księgach rachunkowych jak towar. Na dzień jego nabycia ujmuje się go jako zapas rzeczowych składników aktywów obrotowych, wg wartości ustalonej w cenie nabycia.

W myśl uor ceną nabycia jest cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu (określoną w umowie po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP), bez podlegających odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Z powyższego wynika, że cena nabycia auta obejmuje również podatek akcyzowy.

Księgowania

Operacje gospodarcze związane z akcyzą samochodową ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

Zapłata akcyzy w związku z wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu:

1. Zarachowanie akcyzy podlegającej wpłacie na rachunek US:

 • w przypadku importu (WNT) samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

oraz (przyjęcie zakupionego samochodu do magazynu)

Wn konto 33 „Towary” (cena zakupu + akcyza)

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

 • w przypadku pierwszej sprzedaży w Polsce niezarejestrowanego samochodu osobowego

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

2. Wpłata akcyzy należnej na rachunek US:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza należna)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Zwrot akcyzy samochodowej przez właściwego naczelnika US w razie WDT/eksportu samochodu:

1. Sprzedaż samochodu za granicę:

Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

Ma konto 33 „Towary”

2. Wnioskowana kwota akcyzy do zwrotu

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

Ma konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

3. Otrzymanie przez wnioskodawcę środków tytułem zwrotu akcyzy

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

4. Ew. różnica między wnioskowaną a przyznaną kwotą akcyzy do zwrotu

Wn/Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (akcyza wnioskowana do zwrotu)

Ma/Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Samochód w firmie”

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Łukasz Chłond
Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez NSA dotyczyło sprawy austriackiej spółki Vega International, której polskie organy podatkowe odmówiły zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa w Polsce.

Prowadzi ona działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów, z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługę tę świadczy za pośrednictwem kilku spółek zależnych z siedzibą w różnych państwach członkowskich, w tym spółki zależnej Vega Poland sp. z o.o.


Samochód osobowy

Dwa limity kosztów po 150 tys. zł dla auta w leasingu i po leasingu

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który używa leasingowany samochód osobowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych raty leasingu do limitu 150 tys. zł. Gdy wykupi samochód po zakończeniu umowy, ten sam limit przysługuje mu ponownie – tym razem dla kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdza to interpretacja KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO). W tym samym piśmie KIS wypowiedziała się również nt. sposobu rozliczenia kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019.


VAT

Odliczenie VAT od rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing samochód osobowy, który w trakcie 2017 i 2018 wykorzystywał na potrzeby firmy. Odliczał 50% VAT z faktur leasingowych. Od lutego 2019 zawiesił działalność, ale po kilku miesiącach planuje ją wznowić i nadal używać w jej ramach leasingowany pojazd.
Czy w okresie zawieszenia zachowuje prawo do odliczenia VAT?

VAT

Wydatki na autobusy i busy w firmie świadczącej usługi przewozu osób – VAT i koszty

Tomasz Krywan
Klientem naszego biura rachunkowego jest firma świadcząca usługi przewozu osób.
Jak rozliczać VAT oraz koszty podatkowe w przypadku wydatków dotyczących autobusu, busa 8- i 10-osobowego oraz przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?

PIT

Potrącenie 100% kosztów używania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy nie prowadząc ewidencji przebiegu dla samochodu osobowego, może całość kosztów jego używania (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, opłaty za parkowanie) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te będą kosztem podatkowym tylko w 75%?

VAT

Faktura za naprawę samochodu za granicą – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała fakturę za naprawę za granicą samochodu firmowego. Oprócz pozycji dotyczącej samej naprawy wyodrębniono na niej pozycje dotyczące wymienianych części.
Czy w takim razie oprócz importu usługi naprawy spółka powinna wykazać WNT części?

Księga przychodów i rozchodów

Wydatki na samochody u przedsiębiorcy prowadzącego autohandel – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi, które skupuje w Polsce i innych krajach UE.
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wpisać następujące wydatki: na remonty i naprawę zakupionych pojazdów (towarów handlowych), w tym zakup usług i części (np. filtry paliwa i oleju, łożyska, rozpuszczalniki, podkłady, klocki hamulcowe, żarówki, płyn do chłodnic, klamki, świece, cewki, lampy, dywaniki), kosmetyki samochodowe, a także przeglądy techniczne, opłaty za platformę usług elektronicznych (za pośrednictwem której są kupowane pojazdy z krajów UE), tablice rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe (OC), podatek akcyzowy?

PIT i CIT

Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
Jak od 1.01.2019 należy rozliczać w kosztach składki na ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego? Czy brać pod uwagę limit 150 tys. zł, czy także 75% bądź 20%?

Odpowiedź zależy od tego, czy samochód osobowy jest środkiem trwałym (lub jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu bądź najmu), czy też jest to auto będące wprawdzie własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (indywidualnie lub w spółce osobowej), ale nie będące składnikiem majątku firmy.

 • Auto w leasingu lub będące środkiem trwałym
 • Samochód podatnika niebędący środkiem trwałym

VAT

Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych w procedurze VAT marża

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie recyklingu samochodów. Z pojazdów nabytych do recyklingu wymontowuje części zamienne w celu ich odsprzedaży.
Czy może zastosować do nich szczególną procedurę VAT marża, jeżeli samochody, z których je wymontowano, zostały nabyte od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania VAT jest marża (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT – patrz ramka na następnej stronie).

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż wskazane metale szlachetne lub kamienie szlachetne.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Sprzedaż opon samochodowych a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadząca zakład wulkanizacyjny korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu. Chciałaby rozszerzyć działalność o sprzedaż opon. Czy nadal będzie mogła płacić zryczałtowany podatek?

Nie. Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać m.in. podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 uzpd, w tym osoby osiągające w całości lub części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. uzpd).


Kasy rejestrujące

Obciążenie pracownika za paliwo zużyte do jazd prywatnych a ewidencja w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy, obciążając go ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego na cele osobiste.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Tak. Potwierdza to interpretacja KIS z 9.01.2019 (0115-KDIT1-1.4012.830.2018.4.AJ). Paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2519) zwalnia z obowiązku ewidencjonowania – nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 – czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 34 załącznika wyszczególniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Jednocześnie w § 4 rozporządzenia zastrzeżono, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 (w tym dla dostawy towarów/świadczenia usług na rzecz pracowników), nie stosuje się do dostaw i usług w nim wymienionych.


PIT i CIT

Zasady rozliczenia kosztów używania samochodów w firmie w 2019

Anna Koleśnik
Koszty używania samochodów osobowych wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą będą limitowane, ale nie trzeba będzie prowadzić ewidencji przebiegu auta ani obliczać tzw. kilometrówki.

W zmienionych przepisach updof i updop przyjęto domniemanie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli nie jest dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie o VAT, pozwalająca na odliczenie 100% VAT naliczonego przy wydatkach dotyczących samochodów osobowych (chyba że podatnik nie ma obowiązku jej prowadzenia z innych względów niż odliczanie połowy VAT).

Przypomnijmy, że definicję samochodu osobowego zawierają art. 5a pkt 19a updof oraz art. 4a pkt 9a updop i nie ulega ona zmianie w nowym roku.

Od 1.01.2019 ustawodawca wprowadził za to w updof 2 limity kosztów używania samochodu osobowego – 20 i 75% (art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a). W updop obowiązuje tylko jeden limit, 75% (art. 16 ust. 1 pkt 51).


Prawo pracy

Sporadyczna jazda samochodem w czasie pracy może wymagać szerszych badań lekarskich

Renata Majewska
Spółka zamierza zatrudnić na umowę o pracę stacjonarnego przedstawiciela handlowego (w wieku 25 lat). Zasadniczo ma on sprzedawać produkty w siedzibie firmy, jednak okazjonalnie (kilka razy w miesiącu) będzie przewoził towar samochodem do klientów. W tym celu podpisano z nim umowę o używanie prywatnego auta do celów służbowych.
Czy trzeba go skierować na dodatkowe badania lekarskie?

Prawdopodobnie handlowiec przejdzie więcej badań niż „zwykły” pracownik biurowy. Informację o sporadycznym kierowania autem należy podać w skierowaniu na badania lekarskie, w opisie stanowiska pracy, a o poszerzeniu badań zdecyduje lekarz.

Pracodawca nie może dopuścić zatrudnionego na stanowisko pracy bez ważnych badań lekarskich. Pokrywa koszty tych badań.


CIT i PIT

Samochód osobowy w firmie w 2019 r. – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Łukasz Chłond
Od 1.01.2019 r. znacząco zmienią się zasady rozliczania kosztów nabycia i używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Wprowadzono m.in. nowe progi wartości pojazdu, która może być ujęta w kosztach podatkowych, i oprócz samochodów podlegających amortyzacji objęto nimi auta w leasingu. Określono też procentowe limity wydatków na samochody służące również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nowości te wprowadza ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159, dalej ustawa nowelizująca).

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej kwotę 150 tys. zł. Dotychczas limit ten wynosił 20 tys. euro.

Z pewnością nowy limit obowiązuje dla wszystkich pojazdów przyjętych do używania po 31.12.2018 r. Ponieważ jednak nie zostały przewidziane żadne przepisy przejściowe dla pojazdów oddanych do używania do tego dnia, oznacza to, że również do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych z tytułu zużycia takich samochodów osobowych, od 1.01.2019 r. znajdzie zastosowanie nowy limit. Taką interpretację potwierdziło też Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania prasy.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazdy pracownika między miejscem parkowania auta służbowego a miejscem pracy wolne od podatku dochodowego

Marcin Szymankiewicz
Spółka powierza niektórym pracownikom samochody służbowe, na zasadach określonych w odrębnych umowach, celem umożliwienia im należytej i efektywnej realizacji zadań i obowiązków służbowych oraz spełnienia wymagań co do ich dyspozycyjności i mobilności. Pracownicy ci są zobowiązani m.in: dbać o powierzony pojazd, parkować go – po zakończeniu pracy – na parkingu obok siedziby spółki lub w miejscu parkowania wyznaczonym w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, zwrócić samochód wraz z wyposażeniem na rzecz spółki, na jej żądanie.
Czy przejazdy pracownika między miejscem parkowania samochodu służbowego a miejscem pracy/siedzibą spółki powodują powstanie u niego przychodu podatkowego, od którego spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczki na PIT?

PIT i CIT

Koszty używania samochodów w firmie w 2019 – co się zmieni

Od 1.01.2019 koszty używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie, wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą, będą limitowane, ale nie trzeba będzie dla nich prowadzić ewidencji przebiegu i obliczać kilometrówki.

Nowelizacja PIT i CIT

Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych w 2019

Anna Koleśnik
Od 1.01.2019 w przypadku leasingu, najmu lub dzierżawy auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł kosztem podatkowym będzie wyłącznie część rat leasingowych (czynszu najmu) ustalona w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości pojazdu.

Taką zmianę (nowy art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. 16 ust. 1 pkt 49a updop) wprowadza ustawa z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory opłaty te nie podlegały limitowaniu.

Wskazane ograniczenie odnosi się wyłącznie do samochodów wziętych w leasing po 31.12.2018. W myśl bowiem art. 8 ustawy nowelizującej do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed 1.01.2019, stosuje się przepisy updof i updop w brzmieniu dotychczasowym, chyba że umowy te zostały zmienione lub odnowione w 2019 – wtedy zastosowanie mają znowelizowane przepisy (w tym także niektóre opisane poniżej).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....