Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak

ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.

Taką niekonsekwencję ZUS wytknął SO w Łodzi w wyroku z 31.03.2020 (VIII U 2077/19). W rezultacie orzekł, że księgowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

  • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • So – sąd okręgowy

Jednak dla niej samej to niewielka pociecha. Pięć mies. wcześniej przegrała inny spór z ZUS i na mocy tamtego wyroku musiała zwrócić ponad 54 tys. zł nienależnie pobranych zasiłków – chorobowego i opiekuńczego.

Kobieta zgłosiła prowadzenie działalności gospodarczej w kwietniu 2014. Jako miejsce wykonywania usług rachunkowo-księgowych wskazała adres zamieszkania, a jako podstawę wymiaru składek zadeklarowała 9000 zł. Następnie, w latach 2015–2018, wielokrotnie przebywała na chorobowym albo na zasiłku, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

ZUS ustalił, że w tym okresie na jej firmę zostały wystawione liczne faktury. Dotyczyły m.in. zakupów księgi przychodów i rozchodów, artykułów papierniczych (w tym zeszytów, kredek, długopisów, bloków rysunkowych, plasteliny, farb, pędzli, kleju, nożyczek i kopert), tonera do drukarki, biurka, lampy biurowej, fotela obrotowego, wieszaków, odkurzacza, talerzyków papierowych, serwetek, łyżek, a nawet wody toaletowej dla mężczyzn.

Właścicielka biura uwzględniła wszystkie te faktury w pkpir. ZUS uznał to za dowód, że w tym czasie działalność gospodarcza była jednak prowadzona. Zażądał więc zwrotu wszystkich pobranych zasiłków. Ich łączna kwota przekraczała 54 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Łodzi oddalił odwołanie księgowej. Przypomniał, że zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej, jeśli ubezpieczony w czasie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem, to traci prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio opiekuńczego) za cały okres tego zwolnienia.

Sąd wyjaśnił, że na gruncie tego przepisu za pracę zarobkową uważa się wszelką aktywność ludzką, która zmierza do uzyskania zarobku, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, choćby nawet polegającą na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

Dodał, że co prawda dokonywanie zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie jest może wprost wykonywaniem pracy zarobkowej, ale należy to uznać za działania zmierzające do uzyskiwania dochodów w przyszłości.

Również z zeznań samej księgowej wynikało, że wystawione na jej firmę faktury są formą aktywności i należy je utożsamiać z wykonywaniem działalności zarobkowej.

Kobieta złożyła apelację od tego wyroku, jednak przegrała. W wyroku z 5.11.2019 (VIII Ua 78/19) SO uznał, że wbrew jej twierdzeniom zakupy nie były incydentalne. Liczba faktur zakupowych świadczy o podejmowaniu zwykłej aktywności gospodarczej, nieograniczonej stanem zdrowia – orzekł sąd.

Podkreślił, że księgowa prowadzi biura rachunkowe, a zatem doskonale orientuje się w przepisach podatkowych, księgowych i rachunkowych. Wie, że można żądać faktury za zakupy poczynione na poczet własnej firmy, a nie za zakupy „prywatne”, bowiem w przeciwnym razie popełniłaby przestępstwo skarbowe (wyłudzanie zwrotu podatku VAT) – stwierdził sąd. Podkreślił, że nic mu nie wiadomo o wszczęciu przeciw powódce jakiegokolwiek postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub o wykroczenie skarbowe.

Sąd nie znalazł też powodu, by uznać, że zakupy nie mogły być związane z działalnością gospodarczą. Zakupy mebli typu biurko czy fotel obrotowy, artykułów papierniczych czy torby (np. na dokumenty) w pełni wpisują się w charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Nawet artykuły typu kredki, farby czy plastelina nie budzą zdziwienia, bowiem obecnie bardzo popularne są kąciki dziecięce w zakładach usługowych czy innych placówkach. Również zakup perfum może być zakwalifikowany na potrzeby firmy (wszak wnioskodawczyni, jako profesjonalista, osobiście w taki sposób ten zakup zakwalifikowała) – stwierdził SO.

Orzekł więc, że decyzja ZUS o konieczności zwrotu pobranych zasiłków była słuszna.

W marcu 2020 właścicielka biura rachunkowego ponownie stanęła przez łódzkim SO. Tym razem wskutek decyzji ZUS z 26.03.2019. Wynikało z niej, że od 25.01.2019 kobieta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Organ uznał, że księgowa w tym czasie nie prowadziła faktycznie działalności gospodarczej, a jedynie ją pozorowała, by uzyskać w przyszłości świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Tym razem jednak – jak ustalił sąd – fakty za tym nie przemawiały. Okazało się, że na początku 2019 kobieta nawiązała kontakt z inną właścicielką biura rachunkowego. Obie przypadkowo spotkały się w przedszkolu, do którego uczęszczali ich synowie, i nawiązały rozmowę. W jej trakcie ustaliły, że powódka może, jako podwykonawca, wykonywać prace księgowe dla znajomej, szczególnie w okresie spiętrzenia prac w biurze. Tak też się stało, choć kobiety nie spisały żadnej umowy.

W ramach podwykonawstwa księgowa 2-krotnie porządkowała u znajomej konta jej klientów – najpierw w lutym 2019 przez 4 dni, a następnie w maju przez ok. 1,5 tyg. Za te usługi wystawiła 2 faktury – jedną w lutym na kwotę 738 zł, drugą w maju na 1845 zł.

ZUS nie wziął jednak tego pod uwagę i w decyzji wydanej w marcu 2019 stwierdził, że w tym czasie księgowa nie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom. Powołał się na długotrwałe okresy jej niezdolności do pracy w latach poprzednich, z powodu choroby albo opieki nad dzieckiem.

Sąd uznał te argumenty za nietrafne, bo – jak stwierdził – dotyczyły okresów nieobjętych sporną decyzją. Liczy się czas od 25.01.2019, bo tylko on został wskazany w decyzji organu. A w tym czasie księgowa 2-krotnie podjęła aktywność, w lutym i maju 2019 – zwrócił uwagę SO w wyroku z 31.03.2020 (VIIIU 2077/19).

Nie zgodził się z ZUS, że wykonywanie usług księgowych w tym czasie było incydentalne. Trudno to ocenić na podstawie tak wyjątkowo krótkiego okresu – stwierdził sąd.

Nawiązał przy tym do przerw w latach 2015–2018 spowodowanych stanem zdrowia, urodzeniem dziecka i koniecznością sprawowania nad nim opieki. Powrót do prowadzenia działalności po tak długiej przerwie nie mógł w krótkim czasie przynieść znaczących i regularnych przychodów. Nie oznacza to jednak, że wnioskodawczyni działalności nie wznowiła – orzekł SO.

Dodał, że gdyby nawet przyjąć argumentację ZUS – iż we wcześniejszych latach księgowa nie prowadziła działalności gospodarczej (z uwagi na stan zdrowia oraz konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem), a jej rozpoczęcie miało na celu wyłącznie uzyskanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych – to argumenty te nie są trafne. Sąd nawiązał bowiem do wyroku z 5.11.2019 (VIII Ua 78/19), który przesądził, że w tamtym czasie księgowa prowadziła jednak działalność gospodarczą. Właśnie dlatego musiała zwrócić ponad 54 tys. zł nienależnie pobranych zasiłków.

Wyrok z 31.03.2020 jest nieprawomocny.

Temat: „Biuro rachunkowe na wokandzie”
Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg to nie doradztwo

Czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg nie obejmują doradzania, jaką formę opodatkowania wybrać, ani nawet informowania klienta o przekroczeniu limitu uprawniającego np. do ryczałtu ewidencjonowanego. Zadaniem biura rachunkowego jest natomiast zaprowadzić właściwe księgi i ewidencje, gdy taki obowiązek wynika z przepisu.

To główne wnioski z zarządzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.10.2020 (XI GC 362/20). Orzeczenie nie jest prawomocne.

Pozew złożony w tej sprawie przeciwko właścicielowi biura rachunkowego (o zapłatę ponad 68 tys. zł plus odsetki) wynikał z dwóch roszczeń.

Udostępnienie podpisu elektronicznego nie świadczy o aktywności zawodowej

Posługiwanie się przez pracowników kancelarii podpisem elektronicznym z nazwiskiem doradcy podatkowego nie jest dowodem wykonywania przez niego pracy zarobkowej w czasie choroby.

Utratę prawa do zasiłku chorobowego powoduje:

  • wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub
  • wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
Biuro rachunkowe

Za błąd odpowiada zarówno ubezpieczyciel, jak i właściciel biura rachunkowego

Za szkodę powstałą wskutek błędu biura rachunkowego odpowiadają w równej mierze ubezpieczyciel i właściciel biura, z tym że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

W tej sprawie błąd popełniony przez biuro rachunkowe kosztował klientów niemal 250 tys. zł. Biuro było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, lecz ubezpieczyciel próbował dowieść, że szkoda powstała wskutek czynności nieobjętej polisą.

Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).
Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.
Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.
Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.
Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.

Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.

Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.
Biuro rachunkowe

Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Spór powstał pomiędzy księgową prowadzącą samodzielnie usługi księgowe a spółką z o.o., która werbowała pracowników i oddelegowywała ich do pracy za granicą. Praca polegała na opiekowaniu się pacjentami. Umowy z tymi ostatnimi podpisywała niemiecka firma, której polska spółka wystawiała faktury. Wynikające z nich należności obejmowały wynagrodzenie pracowników, należności publicznoprawne (podatki, składki ZUS) i koszty administracyjne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....