Zakup wyposażenia i innych składników majątku firmy z dotacji Funduszu Pracy

Aleksander Woźniak

Przedsiębiorca świadczy usługi doradcze. Wcześniej, będąc osobą bezrobotną, dostał z urzędu pracy dotację na podjęcie działalności gospodarczej (indywidualnej) – w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie (...)”, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dotacja została przyznana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca kupił za nią wyposażenie biura oraz środki trwałe (profesjonalny laptop za 5000 zł) i wnip (licencja na oprogramowanie za 7000 zł).
Czy zakupy te może zaliczyć w pkpir do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?

Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak. Natomiast w odniesieniu do innych składników majątku odpowiedź zależy od tego, czy przedsiębiorca zaliczył je do środków trwałych lub wnip.

Zakup wyposażenia

Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia pkpir wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami updof do środków trwałych. Natomiast środki trwałe to środki trwałe w rozumieniu przepisów updof (§ 3 pkt 8).

O tym, które wydatki nie mogą być kosztem podatkowym ze względu na sfinansowanie ich z dochodów (przychodów) wolnych od podatku, mówi art. 23 ust. 1 pkt 56 updof: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

 • FP – Fundusz Pracy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • wnip – wartości niematerialne i prawne
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W wyliczeniu tym nie został wymieniony art. 21 ust. 1 pkt 121, w myśl którego wolne od PIT są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265).

Na podstawie tych przepisów starosta może przyznać z FP bezrobotnemu lub poszukującemu pracy jednorazowo środki na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu,

w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawodawca ustanawia zatem wyjątek w zakresie stosowania art. 23 ust. 1 pkt 56, jakim są wydatki, które mimo sfinansowania ze środków podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym mogą być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu – potwierdziła KIS w interpretacji z 26.06.2019 (0112-KDIL3-3.4011.202.2019.1.AM).

Tym samym wydatki na zakup wyposażenia, sfinansowane ze środków FP, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.

Inne składniki majątku

Wykładnia organów podatkowych jest natomiast inna w odniesieniu do wydatków na zakup składników majątku zaliczonych do środków trwałych i wnip.

Zasadniczo KIS uznaje, że ich zakup sfinansowany dotacją nie może być kosztem uzyskania przychodów ze względu na art. 23 ust. 1 pkt 1 i 45 updof. Pierwszy z tych przepisów uniemożliwia zaliczenie takiego wydatku bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Pozwala robić to jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 45 updof wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wnip w tej części, w której ich zakup lub wytworzenie we własnym zakresie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wyłączenie powyższe jest uzasadnione charakterem odpisów amortyzacyjnych, których suma ma odpowiadać kosztom faktycznie poniesionym na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Jeśli zatem podatnik faktycznie i w sensie ekonomicznym nie poniósł wydatku, bowiem został on mu zwrócony albo odliczył go od podstawy opodatkowania, to nie ma powodu, aby umożliwiać mu zaliczanie tych wydatków do kosztów w formie odpisów amortyzacyjnych – stwierdziła KIS w interpretacji z 16.07.2015 (ITPB1/4511-561/15/MPŁ).

Wykładnia ta jest zasadniczo aktualna, ale uległa pewnej modyfikacji po tym, jak podniesiony został – z 3,5 tys. do 10 tys. zł – limit wartości składnika majątku, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem zaliczenia go do środków trwałych lub wnip.

W interpretacji z 17.12.2018 (0112-KDIL3-3.4011.374.2018.1.DS) KIS przypomniała, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wnip w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 tys. zł (art. 22f ust. 3 updof). Gdy jest ona równa lub niższa, podatnik ma do wyboru trzy rozwiązania. Może:

 • nie zaliczać danego składnika majątkowego do środków trwałych/wnip, natomiast wydatki na jego nabycie bezpośrednio ująć w kosztach podatkowych (art. 22d ust. 1 updof),
 • zaliczyć dany składnik majątku do środków trwałych/wnip, a następnie jednorazowo go zamortyzować w miesiącu oddania do używania albo następnym (art. 22f ust. 3 updof),
 • amortyzować dany składnik majątkowy na ogólnych zasadach (art. 22f ust. 3 updof).

Jeżeli przedsiębiorca wybrał pierwsze rozwiązanie i nie wprowadził składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł do ewidencji środków trwałych i wnip, to mimo że kupił je za dotację z FP, może zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych – na takich samych zasadach, jak zakup wyposażenia (nie będzie go dotyczył wspomniany wyjątek od stosowania art. 23 ust. 1 pkt 56 updof).

Podsumowując: sfinansowany z dotacji z FP zakup wyposażenia oraz składników majątku trwałego o wartości początkowej do 10 tys. zł, niezaliczonych do środków trwałych ani wnip, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jest, by istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodami z działalności gospodarczej.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Rozliczenie roczne

Podatnicy ze skróconym rokiem podatkowym złożą CIT-8 do końca grudnia

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 i zakończył przed 1 września tego roku, mają więcej czasu na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) – zamiast w ciągu 3 mies., złożą je do końca 2019.

Rozliczenie roczne

Powrót papierowych zeznań CIT od 25.10.2019

Podatnicy osiągający wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniający pracowników/wykonawców cywilnoprawnych nie muszą składać CIT-8 w formie elektronicznej.

CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Anna Koleśnik
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Krzysztof Hałub
Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Aleksander Woźniak
Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.

Konsekwencje niedotrzymania terminu zawiadomienia US o przerwie w działalności objętej kartą podatkową

Aleksander Woźniak
Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia.

Skala podatkowa

Zaliczki na PIT z działalności gospodarczej – zmiana stawki i kwoty pomniejszającej od 1.10.2019

Renata Majewska
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za wrzesień (lub III kwartał 2019), przedsiębiorcy zastosują już nową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

To skutek wejścia w życie ustawy z 30.08.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja), która zmienia m.in. najniższą stawkę w skali podatkowej i kwoty wolne od podatku dochodowego (nową skalę i wysokość kwot wolnych podajemy na s. 18).


Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Anna Koleśnik
Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.


CIT i PIT

Najem kilku lokali – jakie źródło przychodów

Aleksander Woźniak
Profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, prowadzony na własny rachunek i własne ryzyko, jest działalnością gospodarczą w zakresie najmu lokali.

Tak orzekł NSA w wyroku z 15.01.2019 (II FSK 14/17). Skarżąca wspólnie z mężem miała kilka lokali, które wynajmowała na cele mieszkalne. Planowała zwiększenie ich liczby. Obsługę najmu miała prowadzić firma zajmująca się zarządzaniem lokalami mieszkalnymi. Podatniczka uważała, że nie stoi to na przeszkodzie w traktowaniu najmu jako prywatnego i opodatkowaniu przychodu z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Organ podatkowy był innego zdania – uznał, że podatniczka uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.


CIT i PIT

Czy korepetytor rozlicza PIT jak przedsiębiorca

Aleksander Woźniak
Sporadyczne udzielanie korepetycji to nie działalność gospodarcza, tylko wykonywana osobiście.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.02.2019 (II FSK 527/17). Zapadł on w sprawie kobiety, która uzyskiwała przychody z osobistego udzielania korepetycji językowych w swoim domu lub w mieszkaniu ucznia. Nie prowadziła szkoły językowej, nie zatrudniała lektorów.


CIT i PIT

Koszty wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Marek Barowicz
Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT.
Czy poniesione w związku z tym wydatki (opłata administracyjna, koszty usługi doradczej) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 14b § 1 Op dyrektor KIS, na wniosek zainteresowanego, złożony na formularzu:

 • ORD-IN – gdy z wnioskiem występuje jeden zainteresowany,
 • ORD-WS – w razie wystąpienia z wnioskiem wspólnym dwóch lub więcej zainteresowanych (wniosek taki składa zainteresowany wskazany przez pozostałych jako strona postępowania).

CIT i PIT

Dochody z udziału w spółce cichej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna chce wnieść wkład pieniężny do spółki cichej.
Jak będą opodatkowane PIT przychody z udziału w zyskach tej spółki? Czy przedsiębiorca firmujący tę działalność uzyska przychód do opodatkowania w związku z wniesieniem wkładu?

W myśl art. 8 ust. 1 updof przychody podatnika z udziału we wspólnym przedsięwzięciu określa się proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału). Przy braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....