Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch

Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

  • IS – izba skarbowa
  • US – urząd skarbowy
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Skutki w VAT

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.

Motocykl jako pojazd samochodowy

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Definicja pojazdu samochodowego, określona na potrzeby VAT, nawiązuje zatem do uregulowań ustawy z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2020 poz. 110). Z jej art. 2 pkt 33 wynika, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Natomiast z art. 2 pkt 45 Prawa o ruchu drogowym wynika wprost, że motocykl to pojazd samochodowy.

A zatem z tytułu nabycia motocykla, paliwa oraz części zamiennych, a także ponoszenia opłat leasingowych w związku z używaniem motocykla na podstawie umowy leasingu podatnik ma zasadniczo prawo do odliczenia 50% kwoty VAT, wynikającej z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione wydatki (zob. interpretacja KIS z 8.01.2018, 0112-KDIL1-1.4012.569.2017.1.RW).

Odliczenie pełnej kwoty VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik, który poniósł wydatki na zakup motocykla, wykluczy jego używanie do celów innych niż działalność gospodarcza, co potwierdzi m.in. prowadzona przez niego ewidencja przebiegu pojazdu oraz złożona w US informacja VAT-26.

Ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do motocykli crossowych (zob. interpretacje IS w Łodzi z 5.09.2016, 1061-IPTPP3.4512.416.2016.2.MWj, oraz KIS z 6.08.2018, 0115-KDIT1-2.4012.451.2018.1.PS). Tym, co wyróżnia te pojazdy spośród innych motocykli, jest to, że nie podlegają one homologacji i rejestracji ani nie mają wbudowanych liczników przebiegu pojazdu. Nie można poruszać się nimi po drogach, a jedynie po specjalnie do tego celu przeznaczonych torach motocrossowych. Jeżeli zatem zakupione motocykle crossowe są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z ich nabyciem i eksploatacją.

Skutki w podatku dochodowym

Na gruncie ustaw o podatku dochodowym motocykl jest uznawany za samochód osobowy. Zgodnie z art. 5a pkt 19a updof oraz art. 4a pkt 9a updop za samochód osobowy uznaje się pojazd samochodowy – w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym – o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z wyjątkami, które w tym przypadku nie mają zastosowania). Jak już o tym była mowa, z art. 2 pkt 45 Prawa o ruchu drogowym wynika, że motocykl jest pojazdem samochodowym. Z tego względu zdaniem organów podatkowych motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego określonej w updof i updop.

Organy podatkowe zazwyczaj nie kwestionują wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę na zakup motocykla i jego późniejsze używanie, jeśli wykazana zostanie ich celowość. Nie zmienia tego fakt nabycia motocykla jako kolejnego – po samochodzie osobowym – środka transportu. Za przykład takiego korzystnego dla podatników stanowiska może posłużyć interpretacja KIS z 16.01.2018 (0114-KDIP3-1.4011.438.2017.1.IF). Dotyczyła ona podatnika prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, który na potrzeby tej działalności, poza samochodem osobowym, wykorzystywał także motocykl. Pojazd ten był używany najczęściej w szczególnych okolicznościach, które wymagały osobistego stawiennictwa lekarza o ściśle określonej porze (np. na dyżury w szpitalu oraz do pracy wykonywanej w kilku poradniach na terenie miasta) lub w możliwie najkrótszym czasie (np. dojazd do szpitala na wezwanie).

Organ podatkowy potwierdził, że nie ma przeszkód, aby podatnik używał zarówno samochodu osobowego, jak i motocykla, jeżeli wynika to z potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W rezultacie KIS uznała, że wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania wydatki związane z wykorzystywaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej drugiego środka transportu niezależnie od jego rodzaju, a także podstawy prawnej jego użytkowania.

Leasing

Jeśli podstawą używania motocykla na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest umowa leasingu, to kosztem uzyskania przychodów jest wartość netto opłat (rat) leasingowych, powiększona ew. o niepodlegający odliczeniu VAT. Jak potwierdzono w interpretacji KIS z 24.11.2017 (0115-KDIT3.4011.251.2017.1.WM), jeżeli (...) umowa leasingu operacyjnego motocykla zawarta przez wnioskodawcę jest umową spełniającą kryteria wskazane w art. 23b updof, to wówczas do kosztów uzyskania przychodów w czasie trwania podstawowego okresu umowy wnioskodawca może zaliczyć wszystkie opłaty związane z zawartą umową leasingu motocykla.

Od 2019 koszty opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego – w części stanowiącej spłatę przedmiotu leasingu – są ograniczone limitem 150 tys. zł,o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49a updop. Skoro dla celów podatku dochodowego motocykl jest uznawany za samochód osobowy, to limit opłat leasingowych zasadniczo odnosi się również do tego środka transportu. Najczęściej jednak wartość motocykla nie przekracza 150 tys. zł i opłaty (raty) ponoszone na podstawie umowy leasingu operacyjnego stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

Rzeczowy składnik majątku firmy

Wydatki na zakup firmowego jednośladu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli motocykl spełnia warunki uznania go za środek trwały, decydująca jest jego wartość początkowa. Gdy jest ona równa 10 tys. zł lub niższa, to wówczas podatnik może, w zależności od swego wyboru:

  • nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku i zaliczyć jego wartość do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania (art. 22d ust. 1 updof oraz art. 16d ust. 1 updop) lub
  • dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w następnym (art. 22f ust. 3 updof oraz art. 16f ust. 3 updop), lub
  • dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego na zasadach ogólnych.

Jeżeli natomiast wartość początkowa motocykla przekracza 10 tys. zł, to należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i jego wartość zaliczać w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne. W KŚT motocykl jest sklasyfikowany pod symbolem 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe” i podlega podatkowej amortyzacji według rocznej stawki 20%.

W związku z tym, że motocykl na gruncie ustaw o podatku dochodowym jest uznawany za samochód osobowy, występują ograniczenia w wyborze metody amortyzacji. W rezultacie motocykl:

  • może być amortyzowany metodą liniową albo metodą indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych,
  • nie może być amortyzowany metodą degresywną, metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach rocznego limitu o równowartości 50 tys. euro ani metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach rocznego limitu 100 tys. zł.

W przypadku drogich motocykli do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne do wysokości 150 tys. zł, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 4 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 updop. Odpisy w części ustalonej od wartości początkowej motocykla przewyższającej tę kwotę nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W marcu 2020 spółka kupiła motocykl na potrzeby prowadzonej działalności. Zakup potwierdziła otrzymana tego samego dnia faktura na kwotę 12 300 zł (wartość netto + VAT = 10 000 zł + 2300 zł).

W tym samym miesiącu motocykl został przyjęty do używania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W ramach uproszczeń, o których mowa w art. 4 ust. 4 uor, spółka przyjęła, że motocykl dla celów bilansowych jest amortyzowany według przepisów podatkowych, a roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonano w kwietniu.

Spółce przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego. Prowadzi ona ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

Zapisy w księgach rachunkowych marca

1. Faktura – zakup motocykla

a) wartość netto powiększona o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT (10 000 zł + 1 150 zł)
Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” 11 150
b) podatek naliczony podlegający odliczeniu (2300 zł × 50%)
Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce „Podatek naliczony i jego rozliczenie”) 1 150
c) wartość brutto
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 12 300

2. OT – przyjęcie środka trwałego do używania

Wn konto 01 „Środki trwałe” (w analityce „Środki transportu”) 11 150
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” 11 150

Zapisy w księgach rachunkowych kwietnia

PK – miesięczny odpis amortyzacyjny (11 150 zł × 20% : 12 mies.)
Wn konto 40 „Amortyzacja” 185,83
Ma konto 07„Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (w analityce „Środki transportu”) 185,83.

Limitowane koszty używania motocykla

Jeżeli do celów VAT podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla firmowego motocykla (i w rezultacie odlicza VAT w 50%), to zasadniczo koszty jego używania (paliwo, części zamienne, naprawy itd.) mogą być rozliczane w kosztach podatkowych tylko w 75%, natomiast 25% danego wydatku nie stanowi kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop).

Koszty używania motocykla są limitowane bez względu na to, czy jest on środkiem trwałym, czy też jest używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przesądza o tym brak ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, jednoznaczny z uznaniem, że motocykl jest używany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Wyjątek dotyczy podatników nieprowadzących ewidencji przebiegu pojazdu z uwagi na wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych z VAT (zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe), co potwierdzają organy podatkowe (np. interpretacje KIS z 8.04.2019, 0113-KDIPT2-1.4011.72.2019.2.AP, i 27.03.2019, 0112-KDIL3-3.4011.77.2019.1.MC). Mogą oni zaliczać koszty używania motocykla w 100% do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu (o ile wykorzystują go wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą).

Opisane ograniczenia mają charakter wyłącznie podatkowy, co oznacza, że koszty używania jednośladu dla celów bilansowych obciążają wynik finansowy w pełnej wysokości.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Samochód w firmie”
VAT

Przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu – podstawa opodatkowania VAT

Przedsiębiorca 1,5 roku temu wykupił samochód z leasingu i odliczył 50% VAT z faktury zakupu. Obecnie planuje przekazać samochód na cele osobiste.
Czy VAT powinien naliczyć od ceny netto wykupu samochodu z leasingu?

Przez podlegającą VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczenia VAT

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w styczniu 2020 (na 36 mies.). Uiściła opłatę wstępną i płaci raty miesięczne, od których odlicza VAT. W październiku 2020 w pojeździe ujawniła się istotna wada, ukryta przez sprzedającego w dniu zawarcia umowy. Chodzi o stan techniczny auta – zatajono szkodę całkowitą – jego rzeczywista wartość okazała się więc być zawyżona. Spółka rozważa cesję umowy leasingu na sprzedającego bądź wykupienie leasingowanego auta, a następnie odsprzedanie go sprzedającemu albo zamianę leasingowanego pojazdu na wolny od wad. W każdym przypadku skutkuje to wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu.
Czy spółka będzie obowiązana do korekty VAT odliczonego od opłat leasingowych?

Nie. Wszystkie czynności, które rozważa spółka, będą czynnościami odrębnymi od umowy leasingu, na podstawie której spółka użytkuje samochód osobowy, niezwiązanymi z tą umową. W momencie zakończenia umowy leasingu (a także rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) nie ma konieczności korygowania kwot podatku naliczonego odliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, w których samochód służył działalności gospodarczej spółki. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku.

Podatki i prawo gospodarcze

Ewidencja przebiegu pojazdu wygenerowana z aplikacji obsługującej GPS

Spółka ma kilkanaście samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych. Prowadzi dla nich ewidencję przebiegu pojazdu – generuje ją z aplikacji obsługującej GPS. Ewidencja zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o VAT (art. 86a ust. 7). Jednak wpis, o którym mowa w pkt 4, jest wykonywany automatycznie przez aplikację GPS, a nie przez osobę kierującą pojazdem. Pracownicy przed rozpoczęciem jazdy samochodem identyfikują się za pomocą imiennej karty, w czytniku w pojeździe. Dział logistyki prowadzi w odrębnym programie spis wszystkich tras, zawierający miejsce ich rozpoczęcia i zakończenia, przystanki, imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny auta.
Czy opisana ewidencja, którą spółka weryfikuje i potwierdza na koniec każdego miesiąca, uprawnia do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z ww. samochodami?

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w tym samochodami osobowymi) kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku VAT, m.in. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Ograniczenia tego nie stosuje się, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a tej ustawy).

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.

Pracodawcy mieli stracić prawo polecania pracy zdalnej 4.09.2020, lecz dzięki nowelizacji art. 3 ust. 1 i art. 36 ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374 ze zm.), która obowiązuje od 5.09.2020, tak się nie stało. Mogą wykorzystywać tę formę realizacji przez pracowników obowiązków służbowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 3 mies. od jego odwołania. Co w takim razie z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dalej ryczałt)? Sama praca zdalna nie pozbawia pracownika prawa do jego otrzymania. Odpowiedź zależy więc od tego, czy praca ta:

Interpretacja MF

Pracownik nie zapłaci podatku od paliwa do firmowego auta zużywanego na własne potrzeby

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof. Nie podlegają więc odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej jest z opłatami parkingowymi czy za przejazdy autostradą.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 11.09.2020 (DD3.8201.1.2020). MF przychylił się tym samym do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Bezgotówkowe odszkodowanie otrzymane przez podatnika ryczałtu ewidencjonowanego – czy powstaje przychód

Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych użytkuje na potrzeby działalności samochód osobowy, który uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy netto oraz 50% VAT.
Czy w związku z tym u przedsiębiorcy powstał przychód opodatkowany ryczałtem?

U podatników rozliczających się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa w art. 14 updof (zob. art. 6 ust. 1 uzpd), w tym otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Przychody takie objęte są 8,5% stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i uzpd).

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?
VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?
CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?
Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.

Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczyła ona podatnika PIT rozliczającego się z tego podatku na zasadach ogólnych. Wykorzystywał on w działalności gospodarczej samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2019. We wrześniu 2019 kupił od innego przedsiębiorcy, na fakturę VAT-marża (bez NIP firmy, tylko z numerem PESEL), inny samochód osobowy. Chciał go wprowadzić do firmy po sprzedaży dotychczas używanego auta. Nowy samochód zaraz po zakupie był przez niego wykorzystywany wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez NSA dotyczyło sprawy austriackiej spółki Vega International, której polskie organy podatkowe odmówiły zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa w Polsce.

Prowadzi ona działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów, z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługę tę świadczy za pośrednictwem kilku spółek zależnych z siedzibą w różnych państwach członkowskich, w tym spółki zależnej Vega Poland sp. z o.o.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....